Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Фотоколориметрийн арга

No description
by

oyuka oyuka

on 6 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Фотоколориметрийн арга

Фотоколориметрийн аргаар уусмалын концентрацийг тодорхойлохдоо:
1. Шинжлэх уусмал ба стандарт концентрацитай уусмалын гэрлийн нягтыг ижил нөхцөлд фотоколориметрт хэмжин дараах томъёогоор концентрацийг тооцоолно.
Фотоколориметрийн аргыг өнгөтэй уусмалын концентрацийг тодорхойлоход хэрэглэдэг учир өнгөгүй бодисыг урьдчилан химийн урвалд оруулж тогтвортой өнгөтэй нэгдэл үүсгэсний дараа тодорхойлно.
Фотоколориметр ЭКОТЕСТ-2020-4-РС (USB)
ФЕК-57
Фотоколориметрийн арга
Фотоколориметрийн арга:
нь шинжилж буй бодисын гэрлийн монохроматик бус шингээлтийн зэргийг хэмжихэд үндэслэгдэх бөгөөд хэмжилтийг фотоэлектроколориметрийн тусламжтайгаар явуулна.


Сх = (Dx*Ccт)/Dст
ФЕК-М
ФЕК-56
КФК-3-1
Тодорхойлохдоо уусмалын өнгийг харгалзан гэрлийн шүүлтүүр сонгож авна. Оптик нягтыг хэмжиж буй уусмалын өнгөтэй аль болохоор харш өнгөтэй шүүлтүүр авах ёстой.
Фотометрийн аргын үндэс нь Бугер-Ламберт-Берийн хууль байдаг. Энэхүү хууль нь: “Шингээгдсэн гэрлийн эрчим нь туссан гэрлийн эрчмээс хамаарахгүй, гагцхүү уусмалын концентраци ба шингээлтийн үеийн зузаанаас хамаарна” гэж тодорхойлогдоно.
Фотометрийн арга: Шинжилж буй бодисын цахилгаан соронзон цацрагийг сонгомлоор шингээхэд үндэслэх бөгөөд бодисыг таньж тодорхойлох, бүтэц болон тоо хэмжээг тогтооход хэрэглэнэ.
Фотометрийн аргыг ашиглаж буй багажаас хамааран
1. Нэг тодорхой долгионы урттай /монохроматик/ гэрлийн шингээлтийг ашигладаг спектрофотометрийн
2. Нэг тодорхой биш /монохроматик бус/ гэрлийн шингээлтийг хэрэглэдэг фотоколориметрийн арга гэж хуваана.
2. Стандарт концентрацитай 5-10 ширхэг уусмал бэлтгээд тэдгээрийн гэрлийн нягтыг ижил нөхцөлд фотоклориметрээр хэмжиж уусмалын концентрациас хамаарсан гэрлийн нягтын үзүүлэлтээр харьцуулах график байгуулна.
Шинжлэх уусмалын гэрлийн нягтыг стандарт концентрацитай уусмалын гэрлийн нягтыг хэмжсэнтэй ижил нөхцөлд фотоколориметрээр хэмжиж, байгуулсан графикаас шинжлэх уусмалын гэрлийн нягтын хэмжээтэй шүтэлцэх уусмалын концентрацийн утгыг олж тодорхойлно.
Ерөнхий бүтэц:
1. Гэрэл үүсгэгч
2. Монохроматор
3. Кювет
4. Детектор
5. Өсгөгч
6. Бүртгэх систем
Зохион бүтээгч, анхны гэрэл зурагчин Jules Duboscq 1870 онд энэхүү анхны колориметрийг бүтээж өөрийн нэрээр нэрлэжээ.
ЭЗШ-302
Фотоколориметр болон Спектрофотометрийн ялгаа:
1. Фотоколориметр нь зөвхөн өнгөт уусмалыг танихад зориулагдсан байдаг бол спектрофотометрээр ямар ч уусмалыг таньж тодорхойлж болно.
2. Фотоколориметр нь баримжаалсан долгионы бүсд шингээлтийг хэмждэг бол спектрофотометр нь тодорхой нэг долгионы уртад хэмждэг
3. Спектрофотометрт зөвхөн 1см зузаантай кюветийг хэрэглэдэг бол фотоколориметрийн аргад бодисын концентрациас хамаараад янз бүрийн зузаантай кюветийг хэрэглэнэ.
4. Фотоколориметрийн арга нь гаднаас тохирох гэрлийн шүүлтүүрийг хийж өгдөг бол Спектрофотометрийн аргад шууд харна.
Ашигласан материал
1.
С.Гаадулам Эмийн шинжилгээ -1 2008 он
2.
Google.mn

3.
WWW.NEWS-MEDICAL.NET
4.
https://en.wikipedia.org/wiki/ File:Spectrophoto-controls.svg /орчуулга/
5.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоколориметр /Орчуулга/
6.
YouTube - Бичлэг


3. Молийн илтгэгч ашиглаж концентраци тодорхойлох
Full transcript