Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT i förskolan

Uppgift 2
by

Katrin Friman

on 8 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT i förskolan

Uppgift 2 IKT och lärande 7,5p
Katrin Edling

Metoder och Modeller
Goda exempel
Framtiden
Tips för dokumentation, reflektion och uppföljning
Så funkar IKT i förskolan
Inför framtiden, vad behöver våra kollegor?

- Fortbildning
- Vad behöver de lära sig?
- Hur kan vi vara ett stöd?
- Vilka åtgärder behövs?
- Vilken teknik/material behövs?
http://pedagogikframtid.blogspot.se/2010/09/nagra-enkla-tips-for-effektivare.html
Vad säger Läroplanen?
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald
i lärandet.
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

Jag har valt att presentera några läroplansmål utifrån de olika kapitlen i läroplan. Jag tänker mig att man kan arbeta med it i förskolan på många olika sätt, med olika syften. Vi ska dokumentera vår verksamhet, hur kan vi göra det med it? Vad behöver vi för mjukvaroprogram ex? Hur kan vi använda oss av it för att stimulera barns språkliga utveckling? Men jag kan samtidigt se att det i många fall finns för lite kunskap i hur och vad vi använder tekniken till. Vi behöver fortbilda pedagogerna till ett mer medvetet användande i vardagen. I vilka situationer, varför och hur vi använder tekniken är frågor som behöver diskuteras och utvecklas. Vidare behöver vi först och främst jobba med att stärka alla som jobbar med att våga ta sig an ny teknik. Jag upplever att det fortfarande finns ett antal som knappt vågar trycka på en dator, för där finns det bara en "massa strunt". Hur gör vi för att vända en sådan inställning? Kontra min upplevelse av våra barns användande av tekniken. De barn jag kommer i kontakt med har såklart olika kunskaper i användande av tekniken, men jag upplever att de flesta barn har rätt bra koll på vad det är och hur man använder det. Hur ska vi gå vidare för att ta tillvara barnens nyfikenhet och befintliga kunskaper och utveckla dessa?
Språkträning i förskoleklass med I- pads
I- pads i förskolan Mattebingo
I- pads i förskola skattjakt
Förskolan
It har en stor potential för att stödja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck hos yngre barn. Läs hur andra förskolor gör. Ta även del av studier och aktuell forskning. (Källa Skolverket)

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/artikelarkiv/forskolan

Multimediabyrån - http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Presentera/Multimedia-i-forskolan/
Tips på bloggar
http://fyrklovernsforskola.bloggo.nu/
http://www.forskolebloggen.se/

http://forskolan.pedagogbloggar.se/
http://blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan/
IKT I FÖRSKOLAN
http://www.annalundholm.se/category/ikt-i-forskolan/
https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/ipad-i-foerskolan/beskrivning-6/forskning
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/09/25/alla-ska-ha-samma-mojligheter
Reflektion
I dagsläget har både tillgänglighet och användande utav IKT ökat i förskolan. Många av våra rutiner hanteras via olika webbaserade program. Personalens schemaläggning, barnens dagliga tider, frånvaro, utvecklingsplaner, viss dokumentation m.m. Många barn använder våra datorer och lärplattor dagligen. Det spelas särskilt framtagna pedagogiska spel, som bl.a syftar till att utveckla och stimulera språkinlärning, begreppsbildning och matematiska förmåga hos barnen. Vi har börjat utveckla användandet av lärplattor, spelar in filmer, dokumentera med foto, spela olika spel, lyssna på musik, koppla ihop den med projektor för att visa på storbild.

Men jag kan också se att vi skulle behöva bli bättre på att vara mer medvetna i vårat användande. Få tillägna oss mer kunskap i användandet av Ikt i förskolans värld. Det finns ett antal väldigt positivt inställda till användandet av Ikt, och som ser det som ett arbetsverktyg för utveckling och lärande. Medans det finns andra som inte visat något större intresse för varken användande eller utvecklande. Jag kan också se att vi behöver lyfta diskussionen om användandet med personalen. Varför har vi t.ex lärplattor? Hur kan jag som lärare arbeta med verktyget för att utmana och utveckla ett lärande.

Inför framtiden tror jag att vi behöver börja med någon slags föreläsning. En inspirationsföreläsning om bl.a fördelar och vinster med Ikt i förskolan. På vilket sätt kan Ikt vara ett verktyg i vår vardag? Hur kan vi använda tekniken för att nå målen i vår läroplan? Jag tror att för att få så många som möjligt med på Ikt- tåget så behöver vi bemöta personalen med fördelarna. Visa på konkreta metoder och försöka undvika att se det som "ytterligare en arbetsuppgift", utan hur vi kan implementera IKT i vår vardag.

Till hösten är det fler i personalen som ska utbildningen om IKT 7,5 poäng. Jag tänker mig att personal som är intresserad ska få anmäla sitt intresse och ledning väljer vilka som ska gå. Då också att man kanske väljer "eldsjälar", som vill utveckla sig själva och Ikt användandet ute på förskolorna.

Som it- pedagog/pilot tänker jag mig att uppmuntra det medvetena användandet. Medvetandegöra lärarna om hur de kan stödja och utmana barnen när de t.ex spelar pedagogiska spel. Vara en närvarande lärare som stimulerar och utvecklar lärandet. Hålla mig ajour med nyheter och forskning, leta på nya appar och program som kan vara ett stöd för lärarna.
Reflektion
När vi kommer till de tekniska "prylarna" tycker jag att vi är på god väg framåt.
Vi har börjat köpt in fler lärplattor, uppdaterat datorer, projektor osv.
Det jag kan uppleva är att vi behöver uppgradera befintligt nätverk,
till något som går snabbare och som fler användare kan vara inne på samtidigt
utan att någon riskerar att förlora täckning och bli "utkastad" från nätverket.

Men först och främst instämmer jag i inledningen i rapporten från skolverket om "Framtidens lärande i dagens skola"
"Forskningen visar att det inte räcker med att köpa in datorer till skolorna för att få några effekter på elevernas lärande. Relationen mellan användningen av IKT och elevernas lärande är komplex. Det handlar om att strategiska satsningar måste göras och teknologin måste användas som pedagogiskt verktyg på ett genomtänkt sätt."
Rapport 2010:1 Framtidens lärande, i dagens skola?
– internationell forskningsöversikt kring IKT och skola. Sidan 6
http://www.forskoleburken.com/2012/04/portfolio.html
http://iktiarvika.wordpress.com/2012/07/17/appar-for-pedagogisk-dokumentation/
https://sites.google.com/site/ipadiforskola/
Hur går vi vidare?
Var börjar vi?
Full transcript