Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PWKiE 4: Teorie Edukacji Wielokulturowej

No description
by

an soko

on 4 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PWKiE 4: Teorie Edukacji Wielokulturowej

- KONCEPCJE I TEORIE EDUKACJI WIELOKULTUROWEJ -
M.A. Gibson
4 podstawowe możliwości edukacji wielokulturowej
Edukacja wielokulturowa
jako
alternatywa edukacji etnocentrycznej

temat 4: EDUKACJA GLOBALNA
aNNA sOKOŁOWSKA
zAKŁAD eDUKACJI WIELOKULTUROWEJ I BADAŃ NAD NIERÓWNOŚCIAMI SPOŁECZNYMI
WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KULTURY I EDUKACJI
etnocentryzm
przekonanie
o wrodzonej nadrzędności
własnej grupy etnicznej lub kultury

M. Lopez
4 podstawowe teorie
wielokulturowości
(4 formy edukacji
wielokulturowej)
pluralizm kulturowy
wielokulturowość Dobrobytu
etniczny pluralizm strukturalny
zachowanie i rozwój tożsamości mniejszości etnicznych i kulturowych
wieloetniczne społeczeństwo i imigracja jako wzbogacenie życia całego społeczeństwa
dążenie do zapewnienia równości możliwości
nacisk na problemy
jakości życia
dążenie do poprawy
standardu życia
wielokulturowość
praw etnicznych
społeczności etniczne
podporządkowane jako klasa
pracująca
skategoryzowane w klasowym podziale pracy
imigranci jako ofiary:
społ.-ekon. nierówności
instytucjonalnego zagrożenia
ich tożsamości
EDUKACJA
KULTUROWO ODMIENNYCH
EDUKACJA
DLA
ZROZUMIENIA
RÓŻNIC
KULTUROWYCH
EDUKACJA DLA PLURALIZMU KULTUROWEGO
EDUKACJA DWUKULTUROWA
(życzliwa wielokulturowość)
wyrównywanie osiągnięć edukacyjnych i społecznych
szkolnictwo powinno zapewnić jednakowe możliwości edukacyjne
różnica kultury anglosaskiej od kultury mniejszości
w konsekwencji zaburzenie związku kultura domu - kultura szkoły
szkolnictwo publiczne zdominowane przez kulturę białej większości
równe możliwości poprzez zmiany w szkole,
a nie w dzieciach z mniejszości
wysokie wartościowanie różnic kulturowych, akceptacja prawa do bycia odmiennym
różnorodność kulturowa jest pozytywna
dla rozwoju państwa (USA)
zintegrować różnorodność kulturową (jako podstawową cechę życia w USA) z edukacją
wzmacnianie szacuknu dla różnic
kulturowych
to reakcja na :
monokulturowość i etnocentryzm szkolnictwa (USA)
zmniejszenie rasizmu i uprzedzeń
zwiększenie sprawiedliwości społecznej
wynikiem nierówności władzy
jest rasizm i opresja w edukacji
równe stosunki władzy w edukacji ->
-> umożliwienie mniejszościom podejmowanie decyzji
w konsekwencji: zmiany w całym społeczeństwie
celem kompetencja do równoczesnego funkcjonowania w dwóch kulturach
kultura 'wyjściowa' jako priorytetowa dla jednostki
kultura głównego nurtu jako alternatywna
dla jednostki
konsekwencją równy dostęp dzieci z mniejszości i większości do społ.-ekon. 'możliwosci'
McCarthy
idea
kulturowego zrozumienia
idea
kulturowych kompetencji
idea
kulturowej emancypacji
eliminacja uprzedzeń
rozwijanie wrażliwości na różnice
tożsamość to wybór indywidualny
tworzenie harmonii społecznej
budowanie mostów:
mniejszość-biała większość
orientacja na jednostki z mniejszości
wyposażanie ich w kompetencje
możliwość sukcesu
w głównym nurcie kultury
niepowodzenia szkolne dzieci
z mniejszości
uprzedzenia nauczycieli
nieobecność kult. mniej.
w programie szkolnym
należy nasycyć program wartościami mniejszości
McKenzie
wielokulturowość
demograficzna
społeczeństwo uznawane za wielokulturowe
zróżnicowana struktura etniczna
istotą wielokulturowości jest
'kulturowe zaangażowanie'
integracja z dominującą kulturą
dzięki asymilacji
wielokulturowość
preskryptywna
urzeczywistnienie ideału
społeczeństwa wielokulturowego
'utopijna bajka'
wielokulturowość
holistyczna
utrzymywanie pluralizmu kulturowego
jest korzystne dla społeczeństwa jako całości
swobodne kultywowanie tradycji własnej kultury przez każdą grupę etniczną
nierealne
np. ze względu na sprzeczne z prawem
praktyki niektórych plemion
nieodzowne :
mechanizmy politycznej wielokulturowości
działania o charakterze strukturalnym
może to prowadzić do separatyzmów
'odrodzenie etniczne'
faza wstępna
faza pierwsza
faza druga
faza
ostateczna
procesy
odradzania etnicznego mają charakter
kolonializm, rasizm w państwie
przy jednoczesnych deklaracjach że
funkcjonuje sprawiedliwość społeczna i równość
eliminowanie luki:
rzeczywistość-ideały
wzrost świadomości podziałów rasowych i form dyskryminacji
polaryzacja stanowisk politycznych i ideologicznych
wzrost świadomości wielo-wymiarowej natury procesów społ.
zmniejsza się polaryzacja
tworzą się kolalicje
symboliczne ustępstwa państwa
instytucjonalizacja propozycji
rządy państw podejmują działania ku poprawie sytuacji społ.
radykalizm rozczarowanej mniejszości
zwrot ku konser-watyzmowi białej większości
cykliczny
a nie linearny
cel: uzyskanie równych praw
ekonom., społ., kult. i polit.
J. A. BANKS
klasyfikacja rozwoju świadomości etnicznej jednostki
1) kulturowo-psychologiczna niewola
2) kulturowy separatyzm
3) rozwinięta tożsamość kulturowa
4) dwukulturalizm
5) wielokulturowość
reakcje pedagogów :
1. wzbogacenie programu szkolnego
2. kulturowa deprywacja
3. podejście "językowe"
4. podejście "rasowe"
5. podejście radykalne
6. podejście genetyczne
7. kulturowy pluralizm
8. kulturowa różnica
9. asymilacjonizm
włączanie fragmentów
kultury mniejszości do programów szkolnych
szkoła miejscem:
-wzrostu dumy etnicznej
-eliminacji negatywnych
wyobrażeń o mniejszości
niepowodzenia szkolne
dzieci z mniejszości
z powodu:
częstsza dezintegracja rodziny
brak właściwych abstrakcyjnych pojęć
deficyty kulturowe
cel szkoły :
dostarczanie doświadczeń kompensujących te deficyty
bariera językowa główną przyczyną edukacyjnych problemów mniejszości
nacisk na dwujęzyczną edukację
zinstytucjonalizowany rasizm
społ., ekonom., eduk. problemy mniejszości
eliminacja rasizmu głównie przez
zmianę całego środowiska szkolnego
szkoła jest integralną częścią problemu
na jej terenie reprodukcja nierówności
edukacja wielokulturowa,
wg zwolenników tego podejścia,
to instrument zapobiegający rebelii wykluczonych i represjonowanych
podejście konserwatywne
liberalne programy wyrównawcze skazane na niepowodzenie
gorsze "wyposażenie genetyczne" mniejszości
podział uczniów na grupy
w zależności od inteligencji
postulat rozwoju zaangażówania na rzecz własnej grupy
wyzwolenie
wpływ etniczności na socjalizację
watości i tradycje etniczne powinny
być wprowadzane do życia szkoły
niepowodzenia szkolne
dzieci z mniejszości
nie dlatego, że ich kultury sa gorsze,
ale dlatego, że są odmienne
zadanie szkoły to pozytywna
odpowiedź na odmienności
wprowadzanie treści etnicznych
do programu szkolnego
szansa na sukces edukacyjny
dzieci z mniejszości
dążenie do pozbawienia kulturowej identyfikacji dzieci z mniejszości
uczynienie z nich
'uczestników narodowej kultury'
niepowodzenia szkolne, napięcia
społeczne na skutek identyfikacji
z kultura mniejszości
celem jest wyposażenie
w wartości grupy dominującej
asymilacja
proces, w którym jednostka lub grupa jest absorbowana przez społeczne struktury i życie kulturowe innej grupy lub społeczeństwa
strukturalna
małżeńska
identyfikacyjna
oparta na akceptującej postawie głównego nurtu kultury
oparta na akceptujących zachowaniach
kulturowa,
zachowaniowa
obywatelska
asymilacja
M. Gordon
akulturacja
linearna
nielinearna
3 ideologie asymilacji
wg M.Gordon'a
anglo-konformizm
melting - pot
pluralizm kulturowy
- k r y t y k a -
M. Olneck
wielokulturowość reprodukuje dominujące stosunki władzy
symboliczna adaptacja
depolityzacja społeczeństwa i kultury
wielokulturowość to instrument
amerykanizacji
pomijanie problemów stratyfikacji społ.
P. McLaren
'różnorodność' jako część liberalnej koncepcji pluralistycznego, demokratycznego społeczeństwa
'zrozumiała norma' skonstruowana
i administrowana przez społeczeństwo-gospodarza
maskowanie etnocentrycznych interesów społeczności białych
kontrowersje wokół
edukacji globalnej

jako oświeceniowej inerpretacji wielokulturowości
6) globalizm
prezentacja powstała na podstawie tekstów
prof. zw. dr hab. Zbyszko melosika
pt.
"koncepcje i teorie edukacji wielokulturowej"
"Kontrowersje wokół edukacji globalnej"
w:
Zbyszko Melosik "Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej"
Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2007
podstawowe przekonania Edukacji globalnej
globalizacja kultury
przesłanką
edukacji globalnej
'edukacja
skierowana na świat'
współcześnie ludzkość
żyje w ramach
globalnych systemów
(ekonomicznego,
politycznego,
ekologicznego,
informatycznego)
globalizacja
najważniejszych problemów narodów
rozwiązanie tych problemów
możliwe jedynie na poziomie
ponadnarodowym, globalnym
rewolucja mikroelektroniczna
angielski językiem międzynarodowym
upowszechnianie
osiągnięć naukowych
powstanie ogólnoświatowej
kultury młodzieżowej
główny cel
edukacji globalnej :
wyposażenie młodego pokolenia
w globalną świadomość
strategie pedagogiczne
dialog międzykulturowy
orientacja na globalną zmianę
antycypacja
w kategoriach światowych

uczestnictwo
w rozwiązywaniu problemów światowych
każda kategoria pedagogiczna
uwikłana w
ambiwalentne konteksty praktyczne
sprzeczność
idei globalistów
z
tradycyjnymi ideałami
wychowania krajów zachodu
homogenizacja
Dziękuję za uwagę.
Full transcript