Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internationale/interculturele leerresultaten: meer dan...

Presentatie op het Flamenco Forum over het formuleren en meten van internationale/interculturele leerresultaten
by

Frederik De Decker

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internationale/interculturele leerresultaten: meer dan...

Conclusies
Dank voor uw
aandacht en veel ILO-succes!

Het beoogde leerresultaat voor
deze presentatie...

De deelnemer
beheerst

in het kader van zijn eigen professionalisering

het concept (internationale/interculturele) leerresultaten
binnen het hoger onderwijs
en

past dit toe
op zijn eigen en verwante opleidingen.
Uitsmijter
1 Internationale/interculturele leerresultaten definiëren = in de eerste plaats LR's definiëren

2 Opname ILR in Leerresultatenkaders = grote stap vooruit voor internationalisering (garantie)

3 Ruimte voor eigen invulling door opleidingen -> ook "subject-specific competences" (niet alleen voor softies!)

4 Assessment = grote uitdaging
1 Alle opleidingen in Vlaanderen -> verplicht om
(gezamenlijk) leerresultaten ("learning outcomes")
te formuleren

2 Hierbij is ruimte voor wat we kunnen noemen
"internationale / interculturele leerresultaten"

3 Als opleiding: kans om eigen klemtonen te leggen
- Handleiding VLIR / VLHORA
(http://www.vlhora.be/vlhora.asp?link=1901)

- Populair boekje van D. Kennedy et al: "Writing
and Using Learning Outcomes: a practical guide"
(http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning-outcomes.pdf)

- CoRE2-project: "
A Guide to Formulating Degree
Programme Files
" (www.core-project.eu)
Uitgangspunten
Hoe schrijf je leerresultaten uit?
Internationale / interculturele leerresultaten
Internationale competenties in het curriculum:
niet (alleen) voor softies!
"Domeinspecifieke leerresultatenkaders"
Leerresultaten formuleren
LO's in (inter)nationaal perspectief
Learning outcomes:
Kunnen op verschillende manieren in het hoger onderwijs
gebruikt worden

“Module”-niveau (cfr. ECTS-fiches)
Asssessment/beoordelings- en quoteringscriteria
Desciptoren van aparte kwalificaties
Nationale desciptoren van kwalificaties
Nationale / Opleidingsspecifieke / Sectorale benchmark statements
Nationale niveaudescriptoren (cfr. structuurdecreet)
Cycli descriptoren
Definitie Learning Outcomes = “statements of what a learner is expected to know, understand and/or be able to do, or is able to demonstrate, after completion of any learning process or at the end of a period of learning (knowledge – skills – competences)”

Verandering van focus: van input naar wat een persoon weet en kan (= output -> outcome)

Betere “match” tussen noden van de arbeidsmarkt en de voorzieningen op het vlak van onderwijs en vorming

Faciliteert de transfer en het gebruik van kwalificaties in verschillende landen en verschillende systemen van onderwijs en vorming

Faciliteert de validering van niet-formeel en informeel leren
Kwalificatie-raamwerken
European
Qualifications
Framework for lifelong learning
(EQF-LLL)
Qualifications Framework for the European Higher Education Area
(Bologna-framework)
Vlaamse Kwalificatie- structuur & Structuurdecreet
Decreet op kwalificatiestructuur (VKS)
“competentie : de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. In het hoger onderwijs worden competenties domeinspecifieke leerresultaten genoemd”
“Instellingen in het hoger onderwijs beschrijven gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten van de opleidingen in het hoger onderwijs […]”

Verplichting tot het gezamenlijk uitschrijven van een zogenaamd
“domeinspecifiek leerresultatenkader”
DLRK
Globaal: opleiding als geheel
Generiek: specificiteit instellingen/associaties kan behouden blijven
Gerelateerd aan VKS/EQF en SD/Dublin-descriptoren
Prototypisch: focus op kernkenmerken van de opleiding
Aftoetsbaar: bv. ook in kader van kwaliteitszorg
Distinctief: onderscheid maken met verwante opleidingen
Evolutief en duurzaam: ruimte voor ontwikkeling, maar toch niet tijdsgebonden
Basis voor internationale vergelijkbaarheid: zowel verticaal (VKS -> EQF) als horizontaal (met vergelijkbare opleidingen)
Het
DLRK
vervangt het “domeinspecifiek referentiekader” (DSR) uit de VLHORA-visitaties
DLRK wordt wel vooraf gevalideerd door NVAO (DSR: pas na indienen ZERs en opgesteld door visitatiepanel)
Belangrijk hierbij:
Duidelijkheid van niveau
Aftoetsing met werkveld
Internationale benchmarking
Interessante insteek voor
internationale benchmarking
Unieke kans
tot verankering van internationalisering
Overstijgt het verengende
"20-20-20-denken"!
(focus op middel i.p.v. doel)
Handleiding ontwikkeld (Vlir/Vlhora-stuurgroep)
Inhoud “domeinspecifiek leerresultatenkader”:
Cluster – Opleiding
Niveau (VKS – SD – QF for EHEA – EQF for LLL)
Situering opleiding
Tewerkstellingsprofiel
Vervolgopleidingen
Instroomopleidingen HBO5
Domeinspecifieke leerresultaten (max. 15) – ev. ook per afstudeerrichting
DLRK
Pilootfase afgelopen (bouw, communicatie, vpk)
Huidige focus: academiserende opleidingen (i.f.v. differentiatie t.o.v. academische pendanten)
Verdere timing = gelinkt aan tijdspad visitatie

PROCES:
Taakgroep van opleidingsafgevaardigden maakt consensusvoorstel op (ondersteund door procesbegeleider)
DLR’s met raakvlakken worden afgestemd in een overleggroep
Voorstel wordt voorgelegd aan een externe toetsgroep (domein- & internationale experten)
Dé basis voor het imbedden
van internationalisering
in het curriculum
belangrijke rol
"internationaliseerders"
-> netwerken
LO's uitschrijven volgens CoRE2
5 sleutelelementen:
Actief werkwoord (cfr. Bloom)
Type leerresultaat:
- Kennis
- Vaardigheid
- Cognitief process
- Bredere competentie
(integratie)
Domein van LR
Niveau-indicator
Scope en/of context van LR
Voorbeeld:
De PBA VPL
bouwt

autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe

zorgsituaties,
een professionele relatie
op
met de zorgvrager die gericht is op het
somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving.
5 sleutelelementen:
Actief werkwoord
(cfr. Bloom)
Type leerresultaat:
- Kennis
- Vaardigheid
- Cognitief process
- Bredere competentie
(integratie)
Domein van LR
Niveau-indicator
Scope en/of context van LR
Voorbeeld:
De PBA VPL bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving.
(Intended) learning outcomes:

Definition: What a student is expected to know, understand and demonstrate after a period of learning.


Intercultural learning outcomes
Scope: strategies and skills for functioning in other cultures, intercultural interaction techniques

Description: Competences which enable effective & appropriate communication with people of other cultures. (of people with other cultural backgrounds.)International learning outcomes
Scope: cognitive & cultural flexibility, sociability, comparative civics, socio-economic geography

Description: Competences (mostly personal attributes and understanding) which enable effective & appropriate functioning outside one’s environment.

(naar Axel Aerden, NVAO)
Werkdefinities
NVAO Kader Bijzonder
(kwaliteits)kenmerk internationalisering
5 standaarden:
1. Visie op internationalisering

2. Internationale / interculturele leerresultaten
3. Teaching & Learning
4. Staf
5. Studenten
Standard 2: Learning outcomes

Criterion 2a: Intended learning outcomes
The intended international and intercultural learning outcomes
defined by the programme

are a clear reflection of its vision on internationalisation.
Assessment: Unsatisfactory, satisfactory, good or excellent (weighted and substantiated).

Criterion 2b: Student assessment
The methods that are used for the assessment of students are suitable for
measuring the achievement of the intended international and intercultural
learning outcomes.
Assessment: Unsatisfactory, satisfactory, good or excellent (weighted and substantiated).

Criterion 2c: Graduate achievement
The programme can demonstrate that the intended international and
intercultural learning outcomes are achieved by its graduates.
Assessment: Unsatisfactory, satisfactory, good or excellent (weighted and substantiated).
NVAO +
Hans de Wit
Frederik De Decker
Nuffic / Flamenco
Vl/NL overheid
...
-> kader
-> pilot
-> nieuw kader
-> GPIP
Have knowledge of business administrative theoretical insights and factual findings on business: environmental knowledge: competitors relations, international cooperation, social responsibility, cultural diversity; interaction between companies and determinants of business
development.
[Voorbeeld ILO's]
interpret and accept your personal place in society; understand and interpret cultural limitations and restrictions; be able to appreciate cultural differences.
Social communicative skills: be able to deal with other people and be able to work in a team with people with different; backgrounds and expertise; be able to function in an international business context, often in foreign countries; be able to communicate with professional and non-professional partners from different fields of language and culture; be able to communicate in the English language.
Student assessment & graduate achievement
For the assessment of the achieved outcomes, a vast alumni survey was undertaken in 2008, in which the programme participated. Actually, the graduates come to work in international and intercultural settings in many large companies and government agencies, both in the Netherlands and abroad. The results of a questionnaire showed a high ranking of the intercultural cooperation
by the alumni themselves.
IMPACT-project
Frederik.DeDecker@AUGent.be
[zie verslag NVAO-pilot]
Andere voorbeelden
Een evaluatie van de impact van internationalisering op de Vlaamse curricula voor Hoger Onderwijs
(2002-2003)
In kaart gebracht:
1 Competentie vóór opleiding
2 Competentie na opleiding
3 Belang van de competentie
4 Impact internationalisering (verschil tussen 1 en 2)

Enkele conclusies relevant in dit verband:
• Het niveau van drie van de 25 competenties (de testwaarden even buiten beschouwing gelaten) –dat is 12%- wordt duidelijk positief beïnvloed door een intensieve / lange internationale ervaring: het
doorzettingsvermogen, anderstalig communiceren en multiculturele openheid
. In mindere mate geldt dit ook voor
zelfstandig beslissen, internet gebruiken en interdisciplinair werken
(nog eens 12%).
• De internationale dimensie van de opleiding, met inbegrip van anderstalig studiemateriaal, aandacht voor internationale / virtuele leerinhouden,… heeft ook een significante impact op een niet gering aantal competenties:
projecten ontwikkelen, zelfstandig onderzoeken, synthese, problemen oplossen, internet gebruiken, ethische keuzen maken, relevante info selecteren, interdisciplinair werken
[zie verslag NVAO-pilot]
AHELO-project
assessment of higher education learning outcomes
al maken die
daar ook
inherent deel
van uit
OFWEL
Internationale/interculturele leerresultaten:
meer dan taalvaardigheid, interculturele competentie, global engagement en persoonlijke groei...
Reflecting and theorizing upon the impact of society, culture and diversity on occupation and participation for health and well being of individuals and communities (Eur. Master in OT)

Have a working knowledge of all relevant legal precedents involving the crime of genocide -both national and international- as well as international instruments dealing with crime (LL.M. International Criminal Law)

The ability to gather information, to spot and analyze trends and impacts of changes in the international business and the cultural environment, to develop a vision on these trends and to advise management (IBMS)
[Voorbeeld ILO's]
[uit ZER's opleidingen]
?
Wie is op de hoogte van het concept
"Domeinspecifiek Leerresultatenkader"
?
Wie weet hoe je
leerresultaten
kan formuleren?
(klik 1 keer)
(klik 17 keer)
(klik 1 keer)
(klik 5 keer)
Toemaatje
GPW-initiatief van Flamenco en Nuffic
om effectief gebleken internationaliseringpraktijken
te bespreken, eventueel verder te verbeteren, breder inzetbaar te maken en eventueel te testen
met het oog op opname in GPIP en/of
op kwalificatie voor het internationalisering kwaliteitskenmerk (beiden van de NVAO)
Zeker aandacht voor ILO's
Eerste Good Practice workshop, najaar 2012, Antwerpen
(kwalificatieraamwerken, LO's als descriptoren van kwalificaties, DLR i.p.v. DSR,...)
Full transcript