Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Personlighetspsykologi

No description
by

Catarina Ahltorp

on 8 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Personlighetspsykologi

Tvillingstudier

Identiskt DNA gör enäggstvillingar till perfekta forskningsobjekt gällande arv och miljö.

Gener förklarar 70 % av de skillnader som finns mellan individer betr. intelligens. Vad gäller andra personlighetsdrag uppskattas de ärftliga faktorerna förklara ca 40 %

Arvsanlagen har olika stor betydelse beroende på vilken egenskap man studerar. Språklig förmåga påverkas t.ex. starkt av den omgivning som barnet växer upp i, såväl hemma som i skolan.

Tre viktiga delar av personligheten - hur fungerar en individ?

1. Motivation - behov, strävanden, mål.
2. Emotion - känsloliv som sjävkänsla och temprament
3. Kognition - attityder, tänkande, föreställningar, färdigheter.


Men vad är egentligen avgörande för hur vi människor ”är”?

Personligheten, enligt vissa. Situationen, enligt andra.

Förändras inte människor över tid? Som t.ex. en utvecklingspsykolog skulle hävda.

Situationens resp. personens betydelse för mänskligt beteende =
Klassisk diskussion inom psykologin (1970-80-tal)

Personlighetspsykologi är en gren av psykologin som studerar människan som person.

En teori om hur människan fungerar psykiskt och socialt.

Vi liknar alla andra människor, vi liknar några andra människor och vi liknar ingen annan människa.

Personlighetspsykologi
Inom personlighetspsykologin studerar man både vad vi har gemensamt med andra och vad som särskiljer oss.
A-människor - Den riskvilliga typen.

A-människor:
Den riskvilliga typen.
Söker spänning och häftiga upplevelser.
Hög tolerans för förändringar.
Lågt behov av struktur.
Tar gärna höga risker.

B-människor - Den försiktiga typen.

Litet behov av stimulans från omgivningen.
Låg tolerans för nyheter och förändringar.
Starkt behov av struktur. Ogillar att ta risker.

Hjärnans belöningssystem gör att vi mår bra av vissa saker. På så vis skapas t.ex. beroende.

Hos den riskvilliga människan krävs mer för att belöningssystemet ska fungera. Det krävs något extra för att få en kick.

Riskvilliga människor (typ A) har alltså lättare att utveckla beroende.

Genetisk faktor - man kan ärva mottaglighet/anlag för riskfyllt beteende.

Män är överrepresenterade bland de riskvilliga.

Ungdomar är inte mer riskvilliga, dock har de pga hjärnans utveckling svårare att förutse konsekvenser.

Psyko(analytisk)dynamisk teori
Freuds förklaring var att det var våra medfödda drifter som gjorde att vi efterhand skapade oss en unik personlighet.

En person formas av: Inre konfilkter och tidigare erfarenhet.

Människan står mellan trygghetsbehovet och frihetsbehovet, mellan försiktighet och risktagan­det. Genom uppfostran och kultur, favoriseras av antingen den ena eller den andra polen.
Behavioristiska teorier
Uppfattar man vanligen personligheten som olika mönster eller system av reaktioner som byggs upp i kontakt med omvärlden och utlöses av stimuli i denna.
Social inlärningsteori
En teori som är nära besläktad med behaviorismen.

Människor observerar och gör modeller av de beteenden, attityder och känslomässiga reaktioner som vi uppfattar hos andra.

Vi gör helt enkelt som vi gör eftersom andra gör så.
Albert Bandura: Bobo doll experimentet

Humanististisk teori
(fenomenologisk)
Människor har en fri vilja att forma sitt liv och fullända sin personlighet i den riktning som de själva värderar högt.

Villkorslös kärlek!
Inkongruens
Kongruens
Självet
Självet
Idealsjälvet
Idealsjälvet


1930-tal, Allport listade ord som beskrev människor, 4500 olika ord.

Faktoranalys = test som synliggör vilka egenskaper en person har.

Cattell reducerade antalet faktorer till 16.

Varje faktor består av två poler på en skala.

På 1990-talet minskade man antalet faktorer till endast 5:
THE BIG FIVE - femfaktorteorin.


Egenskapsteorier - Traits
BIG FIVE - Femfaktorteorin ( på 1980-talet publicerade Costa och McCrae ett personlighetstest i form av frågeformulär, baserade på denna modell).

Fem dimensioner där alla kan placeras in.
Big five har starkt stöd i forskning och har även visat sig ha hög ärftlighet.

Ingen personlighet är bättre än någon annan, men i vissa sammanhang har det visat sig att en del personligheter är mer framgångsrika. En hel del arbetsgivare använder sig därför av personlighetstest för att ”matcha” rätt medarbetare.

Det fungerar bäst vid väldefinierade yrkesroller.
Det är vanligt med höga prestationskrav och därför är åtminstone vissa aspekter av Noggrannhet ofta önskvärda. I många säljande roller och även för chefsroller är kommunikation och självsäkerhet i sociala situationer viktigt, dvs aspekter av Big Five faktorn Extraversion. I en del roller är lugn i stressade situationer viktigt (t ex polis, pilot, chaufför) och här skulle då lägre värden på Neurotisism vara fördelaktigt. Både chefer och försäljare gynnas av en Vänlighet som ligger något under genomsnittet.


Bygger på självskattning och kräver därmed självinsikt och uppriktighet.


Kritik mot personlighetstester:
- Kluckhohn och Murray
Varje dag beskriver vi hur människor är med hjälp av ord som karakteriserar olika personlighetsdrag (s.k. traits) t.ex. ”vänlig”, ”sur”, ”ambitiös”.

- Skriv en lista på ord som karakteriserar er själva (spara).
Arv och miljö
2001 presenterade socialpsykologen Henrik Högh-Olesen två personlighetstyper dvs ytterligheter i en skala. Han menar att vi människor varierar i vårt sätt att möta okända saker.

Enligt Bandura tar våra handlings- och tankemönster form i samspel med andra människor:
 
Vi lägger märke till andras sätt att agera i olika situationer och andra blir modeller för vårt eget sätt att bete oss.
 
Våra reaktioner inverkar på andras reaktioner vilket i sin tur utlöser nya reaktioner hos oss (ömsesidig påverkan). 

Personligheten formas av miljön.
Biologiska perspektivet
Formas av gener/arv.
Extrovert - Introvert
Sällskaplig, aktiv, pratsam, optimistisk, varm
Reserverad, distanserad, uppgiftsorienterad, tyst, tillbakadragen.

Vänlig - Misstänksam
Cynisk, oartig, misstänksam, icke samarbetsvillig, samvetslös
Vänlig, hjälpsam, förlåtande, öppenhjärtig
Samvetsgrannhet - Vårdslös
Välorganiserad, pålitlig, ambitiös, uthållig
Opålitlig, lat, vårdslös, försumlig

Neurotisk - Lugn
Lugn, avspänd, icke känslosam, tillfreds
Orolig, nervös, osäker, känslosam, instabil
Öppen för förändring - Konventionell
Nyfiken, allmänintresserad,  kreativ, fantasifull
Konventionell, jordnära, begränsade intressen, oanalytisk
"Sjuk personlighet" - icke inlärda eller felaktigt inlärda beteenden.
Personlighetsteorier
Psykoanalytisk personlighetsteori

Behavoristisk personlighetsteori

Fenomenologisk personlighetsteori

Trait-teori
Arv (Cattell - 16):
Sociabilitet (social förmåga): 69%
Självaktning: 54%
Sensitivitet (känslig): 44%
Djärvhet: 36%
Självtillräcklighet: 27%
Skuldkänslor: 21%
Dominans: 8%


Extraversion, introversion, öppen och konventionell uppvisar högst ärftlighet med 30-40%.
Samvetsgrann och vårdslös visar en ärftlighet på ca 15%
Vänlig och misstänksam visar en ärftlighet på ca 18%.
Neurotisk och lugn kan ärftligheten ligga upp till 55%
Full transcript