Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO .

No description
by

Hoàng Ngân

on 19 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO .

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO .
VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC .
Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội :
Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc :
Khái niệm dân tộc :
Xu hướng thứ nhất :
Khi mà các tộc người, cộng đồng dân cư có sự trưởng thành về ý thức dân tộc, sự thức tỉnh về quyền sống của mình, thì các cộng đồng dân cư đó muốn tách ra thành các dân tộc độc lập. Trên thực tế, xu hướng này đã biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc,thành lập các quốc gia dân tộc độc lập.
Xu hướng thứ hai :
Sự liên hiệp lại của các dân tộc trong một quốc gia , các dân tộc của nhiều quốc gia nhằm mở rộng , tăng cường quan hệ kinh tế , phá bỏ ngăn cách về kinh tế giữa các dân tộc .
TÔN GIÁO VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO .
1
.
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng:
- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là quyền thiêng liêng của các dân tộc. Các dân tộc dù đông hay ít người ,có trình độ phát triển cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau không có đặc quyền đặc lợi về kinh tế chính trị văn hóa ngôn ngữ cho bất kỳ dân tộc nào .
- Để thực hiện tốt quyền bình đẳng dân tộc đòi hỏi chúng ta phải chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ,chủ nghĩa bá quyền nước lớn, chống sự áp bức bốc lột của các nước tư bản phát triển đối với các nước lạc hậu chậm phát triển kinh tế
2. Các dân tộc có quyền tự quyết :
- Là quyền làm chủ của mỗi dân tộc , quyết tự quyết định con đường phát triển kinh tế chính trị xã hội của dân tộc mình .
- Quyền tự quyết dân tộc bao gồm :
+ Quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập
+ Quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng .
- Do đó , khi xem xét quyền tự quyết của dân tộc cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân .
3. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc:
- Đây là nội dung tư tưởng cơ bản trong “ Cương lĩnh dân tộc “ của V.I.Lênin , nó thể hiện bản chất quốc quốc tế của giai cấp công nhân, phong trào công nhân và phản ánh tính thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.
- Đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc có ý nghĩa lớn lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc . Có vai trò quyết định trong việc xem xét thực hiện quyền bình đẳng dân tộc và quyền dân tộc tự quyết.
- Đây là yếu tố tạo nên sức mạnh đảm bảo cho thắng lợi của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

- Vấn đề dân tộc là một bộ phận của những vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản .

- Giải quyết vấn đề dân tộc phải gắn liền với cách mạng vô sản và trên cơ sở của cách mạng xã hội chủ nghĩa , phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân ,vì lợi ích cơ bản lâu dài của quốc gia , dân tộc .

- Giải quyết vấn đề dân tộc thực chất là xác lập quan hệ công bằng, bình đẵng giữa các dân tộc trong một quốc gia. Giữa các quốc gia dân tộc trên lĩnh vực kinh tế, chính trị , văn hóa , xã hội.


Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội :
Các tôn giáo vẫn còn tồn tại lâu dài trong các nước xã hội chủ nghĩa là do các nguyên nhân chủ yếu sau đây:
-
Nguyên nhân nhận thức
:
Trướuc những sức mạnh tự phát của giới tự nhiên và xã hội mà con người vẫn chưa thể nhận thức và chế ngự được đã khiến cho một bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi , che chở và lý giải chúng từ sức mạnh của thần linh .

-
Nguyên nhân kinh tế
: Trong chủ nghĩa xã hội,nhất là trong giai đọan đầu của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế và những lợi ích khác nhau của các giai cấp, tầng lớp xã hội ; sự bất bình đẳng về kinh tế , chính trị , văn hóa ,xã hội ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân chưa cao , thì con người càng chịu tác động mạnh mẽ của những yếu tố ngẫu nhiên , may rủi . Điều đó làm cho con người có tâm lí thụ động , nhờ cậy , cầu mong vào yếu tố siêu nhiên .

-
Nguyên nhân tâm lý:
Tôn giáo đã in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng khá sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống của một bộ phận nhân dân qua nhiều thế hệ đến mức trở thành một kiểu sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu của cuộc sống. Cho nên, dù có thể có những biến đổi lớn lao về kinh tế, chính trị, xã hội... thì tôn giáo cũng không thay đổi ngay theo tiến độ của những biến đổi kinh tế, xã hội mà nó phản ánh.

-
Nguyên nhân chính trị - xã hội:
Trong các nguyên tắc tôn giáo có những điểm còn phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối chính sách của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là mặt giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Mặt khác, những thế lực phản động lợi dụng tôn giáo như một phương tiện để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

-
Nguyên nhân về văn hoá:
Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có khả năng đáp ứng ở một mức độ nào đó nhu cầu văn hoá tinh thần và có ý nghĩa nhất định về giáo dục ý thức cộng đồng, đạo đức, phong cách, lối sống.

- “ Cương lĩnh dân tộc " là tuyên ngôn về vấn đề dân tộc của đảng cộng sản trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc.

- Lê nin đã nêu ra “Cương lĩnh dân tộc “ với ba nội dung cơ bản :
+ Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
+Các dân tộc được quyền tự quyết
+ Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc


Các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo :
Lênin đã chỉ ra rằng: việc giải quyết vấn đề tôn giáo là rất quan trọng nhưng không phải là cái hàng đầu, cái chủ yếu trong mọi chính sách; mà phải phân biệt chính xác giữa hệ tư tưởng tôn giáo với những người chịu ảnh hưởng của tôn giáo .
Các quan điểm
Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân . Mọi công nhân theo tôn giáo hay không theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật ,nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân .
Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
Thực hiện đoàn kết giữa những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo hợp pháp chân chính, đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cần phân biệt 2 mặt chính trị và tư tưởng
trong vấn đề tôn giáo .
Cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo
Dân tộc được hiểu theo 2 nghĩa :
Thứ nhất , dân tộc là :
- Cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững , có sinh hoạt kinh tế chung , có ngôn ngữ riêng và những nét văn hóa đặc thù .
- Xuất hiện sau bộ lạc , bộ tộc .
- Kế thừa phát triển cao hơn những nhân tố tộc người ở bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý thức tự giác tộc người của dân cư cộng đồng đó.
- Theo nghĩa này dân tộc là một bộ phận của quốc gia, là dân tộc - tộc người
Thứ hai , dân tộc là :
- Một cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, có lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế thống nhất .
- Sử dụng ngôn ngữ chung
- Ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá
- Truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước.
-Theo nghĩa này dân tộc là dân cư của một quốc gia nhất định, là quốc gia - dân tộc
Dân tộc Miao ở phía Tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Dân tộc H’Mông ở Việt Nam
APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương)
ASEAN
- Chủ nghĩa Mác- Lê Nin khẳng định rằng: chỉ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, khi tình trạng áp bức giai cấp, tình trạng người bốc lột người bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc cũng bị xóa bỏ.

- Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội , hai xu hướng phát huy tác động cùng chiều , bổ sung , hỗ trợ cho nhau , và diễn ra trong từng dân tộc , trong cả cộng đồng quốc gia trên cơ sở hợp tác bình đẳng giữa các dân tộc , tôn trọng và hữu nghị .


Khái niệm tôn giáo :
-Chủ nghĩa Mác - Lênin xác định khái niệm tôn giáo với tư cách là một yếu tố thuộc thượng tầng kiến trúc của xã hội. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan. Qua hình thức phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí.

- Hình thái phát triển chung của tôn giáo bao gồm : lễ nghi tôn giáo , tổ chức tôn giáo và ý thức tôn giáo .


THANK FOR WATCHING !!!
Nhóm 12 :
Trần Thị Kim Cương
Bùi Thụy Bích Liên
Trần Thanh Thanh
Thái Thị Bích Ngọc Loan Phương
Mã Duy Hoàng Ngân
Khi phân tích bản chất tôn giáo với tư cách là một hình thái ý thức xã hội,Ph.Ăngghen đã cho rằng: “Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người - của những lực lượng bên ngoài chi phối cuộc sống của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang những hình thức của lực lượng siêu trần thế'.
Tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những điều kiện lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội xác định. Do đó, xét về mặt bản chất, tôn giáo là một hiện tượng xã hội phản ánh sự bất lực, bế tắc của con người trước tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, tôn giáo cũng chứa đựng một số giá trị văn hoá, phù hợp với đạo đức, đạo lý của xã hội và con người.
CÂU HỎI :
1/ " Cương lĩnh dân tộc của Lênin có mấy nội dung cơ bản ?
a. 3
b. 2
a. 3
2/ Có bao nhiêu quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo ?
a. 4
b. 5
c. 6
b. 5
3/ Có bao nhiêu nguyên nhân chủ yếu nói về sự tồn tại lâu dài của tôn giáo ?
a. 3
b. 4
c. 5
c . 5
Full transcript