Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Öğrenme Ortamı Olarak Okul

No description
by

sümeyra ışık

on 25 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Öğrenme Ortamı Olarak Okul

Öğrenme Ortamı Olarak Okul
ve
Öğretmenin Görev ve Sorumlukları


Farklı bireyler bulundukları aynı ortamı farklı algılayabilirler. Bu durum bize insan davranışlarının bulunulan ortama göre değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

Öğrenme ortamlarının gerek öğrenci gerekse öğretmenlerin algı ve tutumları doğrultusunda değerlendirilmesi bu ortamların istenilen düzeye gelebilmesi için yol gösterici olacaktır.
Öğrenme Ortamı Nedir?

Öğrenme ortamı denildiğinde,başta okul olmak üzere,aile,arkadaş çevresi ve diğer toplumsal ekonomik çevreler akla gelmektedir.

Okul belli bir eğitsel amacın gerçekleştirilmesi için planlanmış etkinliklerin yürütüldüğü bir ortamdır. Bireyin öğrenme sürecine etki eden etmenler:


1. Okul İçi Etmenler
2. Okul Dışı EtmenlerÖğrenme ortamları öğrenmenin belirleyici öğelerinden biridir. Çalışmalar sınıftaki öğrenme ortamı değişkenleri ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri arasında kuvvetli bağlar bulunduğunu ve öğrencilerin sınıf öğrenme ortamı ile ilgili algılarının onların öğrenmelerini etkilediği göstermiştir (Köse ve Küçükoğlu, 2009).

Öte yandan aynı sınıfta olmalarına rağmen öğrenciler farklı öğrenme ortamı algısına sahip olabilmektedir (Fraser, Rennie ve Tobin, 1990). Bu durumun ortaya çıkmasında öğretmenlerin birbirinden farklı yaklaşımları ve bu yaklaşımların öğrenciler tarafından aynı şekilde algılanmaması etkili olabilmektedir.

Sınıf öğrenme ortamları kavramı, eğitim ortamına hâkim olan iklimi, formu, havayı ve atmosferi ifade eder (Aldridge, Dorman ve Fraser, 2004). Telli ve Çakıroğlu (2002) aynı kavramı öğrenci-öğretmen etkileşimlerinin gerçekleştiği ve öğretim programlarının uygulandığı ortamlar olarak ifade etmişlerdir.

Sınıfta gerçekleşen her türlü etkinliğin merkezinde öğrenenler olmalı; Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, tüm süreçlerde hedeflerini koyabilen, duygu ve motivasyonlarını yönetebilen, en üst düzeyde zihinsel meşguliyet içinde öğrenmeyi öğrenen bireyler olmasını sağlamalıyız. Öğrenenlerin öğrenme davranışlarını geliştirmeye odaklanarak, özerk öğrenenler oluşturmalıyız.
Okulun sahip olduğu kaynaklar, okul içi ilişkilerin niteliği, yönetim anlayışı, öğretmenin sınıf içi öğretim etkinliklerinin yapısı; öğrencinin öğrenmesini
ve okulun amaçlarının gerçekleşme derecesini etkileyebilmektedir.

Okullarda algılanan öğrenme ortamının doğru öğretmen bileşenleriden daha çok doğru iletişim becerisine bağlı olduğunu vurgulanmış, öğretmenlerin iletişim becerisinin öğrenme ortamı algısı üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir (Mann, 2005).
1. Yöneticinin Tutum ve Davranışı
2. Sınıfın Fiziksel Düzeni
3. Öğretmenin Sınıf Yönetimi Becerisi
Okul İçi Etmenler
Sınıf İçi Etmenler
1. Yöneticinin Tutum ve Davranışları
Okul yöneticilerimizin işyüklerinin fazla olması ,bürokratik işlemlere daha fazla zaman ayırmak zorunda kalmaları gibi sebepler, öğretmenlerine yeterince yardımcı olamamalarına ve dolayısıyla öğretmen öğrenci ilişkisini de olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilir.

Ya da tam tersi okul yöneticileri yönetim becerilerini çok iyi kullanarak, okul içerisinde olumlu bir iklim oluşturarak, eğitim-öğretim sürecine destek sağlayarak öğrenme ortamını olumlu yönde etkileyebilir.
2. Okulun ve Sınıfın Fiziksel Düzeni
3. Öğretmenin Sınıf Yönetim Becerisi
Öğretmen olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak için şunları yapmalıdır:

1.Konuların özelliğine göre öğrencilerin gruplandırılma biçimini değiştirmek.
2. İş birlikçi çalışmaya yönlendirmek.
3. Sınıf tartışmaları boyunca düşük başarı gösteren öğrencilere nasıl tepki gösterileceği konusunda dikkatli olmak
4. Disiplin süreçlerinde ve değerlendirmede dürüst olmak
5. Tüm öğrencileri öğrenme etkinliklerine ve ödül sistemine katmak
6. Sözlü olmayan davranışlarla öğrencilere kılavuzluk etmek
7. Bireysel tartışmalar için fırsatlar yaratmak

21 Yüzyılda Okul ve Sınıf
Ortamı
Yaşadığımız yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmakta olup, bilginin üretimi ve yayılması okul sınırlarını da aşan çok geniş bir alanı içermektedir.

Okulun içinde bulunduğu toplumsal koşullar ile bilimsel gelişmeleri
izleyemeyen bir okul müdürünün okulu yönetmede başarılı olması beklenemez. Çünkü artık öğrenci internet, bilgisayar aracılığı ile olumlu ya da olumsuz her tür bilginin etkisi altında okula gelmektedir.

Öğretmenin herşeyi bildiğini ve bunu başkalarına aktarması gerektiği anlayışı yerini, bilgisini paylaşan, karşısında paylaşma isteği yaratan, eğitim sürecinde birlikte öğrenme anlayışına bırakmalıdır. 21.yüzyılın öğretmeni bildiğini aktaran değil, birlikte öğrenen, neyi bilmediğinin farkında olan ve bunu kapatma yollarını
araştıran öğretmendir. İşte o zaman üreten, farklı düşünebilen, farklılıkların yaratıcılığı doğurduğu bir sınıf ortamı yaratılabilir.

Günümüz öğrencileri öğrenmekten çok, öğretmenin neyi bilip bilmediğini kontrol edebilen, bildiklerini başkalarına sunma anlayışı içersinde olan öğrenciler konumuna gelmiştir. Öğrenciler her şeyden önce bilgileri sağlıklı şekilde yorumlayabilme becerisine sahip olmalıdır. Bilgi bombardımanı altında kalan bir öğrenci bu bilgileri yorumlama çözümle becerisine sahip olamazsa bu bilgilerden yarar yerine zarar görebilir.

21. Yüzyılda Sınıf ortamı yalnızca dört duvardan oluşan ve standart öğretim araçlarının olduğu ortamdan çıkmıştır.

Bu yüzyılın öğrenenlerinin fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları oluşturmalıyız. Bu ortamlar yalnızca fiziksel mekanlar değil, aynı zamanda hızla gelişen online öğrenme ortamları da inovatif çözümlerle yeniden tasarlanmalı.

Artık bireyin bulunduğu her mekan sınıf ortamı olarak değerlendirilebilmektedir. Bir öğrenci araştırma ya da proje çalışmalarının ev ortamında hatta, topluma açık mekanlarda da yürütebilmektedir. Öğrencilere, öğrenme ortamlarında kendi kendilerini yönetebilecek, kendi öğrenme yaşantılarına uygun öğrenme süreçlerini düzenleyebilecek davranışlar kazandırılmalıdır. Öğrenciler öğrenme ortamında kendisini özgür hissedebilmeli, yeteneğine uygun öğrenme yaşantılarını düzenleyebilmelidir.

Yeni çağın okulları ve öğrenme ortamlarında başarı oluşturmak için; Öğretmenin öğrenme ortamlarının tasarım mühendisi olması gerekiyor (Karlı, 2013).
Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Kurma
Başarılarının Öğretmen ve Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi
(Ocak,2012)
Yapılandırmacı öğrenme ortamının en belirgin öğesi öğrenendir. Yapılandırmacı öğrenme ortamında öğrenenin ne öğreneceğinden çok, neden ve nasıl öğreneceği önemlidir (Erdem ve Demirel, 2002:84). Bireyin az bilgiyi
derinlemesine araştırarak öğrenmesi daha önemlidir. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin daha etkin olması ve kendi bilgisini oluşturması nedeniyle, yapılandırmacı öğrenme ortamları, bireylerin çevreleriyle daha fazla etkileşimde bulunmalarına ve zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine imkân sağlayacak biçimde düzenlenmektedir.
Sonuç:
Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde genel olarak öğretmenler yapılandırmacı sınıf ortamı düzenlediklerini düşünürken, onları gözleyen öğretmen adayları ölçeğin bütün maddelerinde bu durumun söz konusu olmadığını belirtmektedirler.
Eğitim ortamı; fiziksel mekân, öğrenci, yönetici, öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm paydaşları kapsayan bir sosyal ortamı içermektedir.
Günümüzün ideal okul ve sınıf ortamları, dinamik ve birçok kanala hitap eden bir öğrenme ortamını sağlamak üzere; basılı yayınlarla, görsel ve işitsel araç-gereçlerle, özelleşmiş mekan veya sınıf köşeleriyle donanmış, bireyler arası etkinlikler için uygun yerleşim biçimine göre düzenlenmiş mekanlar talep etmektedir.
“Hepimiz, hiçbir çocuğun dışarıda kalmadığı, bütün çocukların sağlıklı ve mutluluk içinde devam edip öğrenecekleri ve yaz tatillerinde bile ayrılmak istemeyecekleri bir okul düşlüyoruz.”
ÖĞRETMENLERİN GÖREV
VE SORUMLULUKLARI
Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir.

Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.

Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır
(Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Madde 86):
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur.

b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.

c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür.

ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.

d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar.

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.

f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.

ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.

h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.

ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.

j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır.

l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.

n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar.

o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler.

ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.

p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

“Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda ;
İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Madde 64: Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları
a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

c) Öğrencilerin, milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,

h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,

ı) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,

i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,

j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,

k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,

l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,

m) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,

n) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,

o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,

ö) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,


Sümeyra Dilek UYLAS
Yönetici
Öğretmen
Öğrenci
Full transcript