Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Instrumenti tržišta novca i tržišta kapitala

No description
by

Mel Bi

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Instrumenti tržišta novca i tržišta kapitala

Hvala na pažnji!
INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA
osigurane obveznice
neosigurane obveznice
Instrumenti tržišta novca i tržišta kapitala
FINANSIJSKO TRŽIŠTE
TRŽIŠTE NOVCA
TRŽIŠTE KAPITALA
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA
Bankarski akcepti
Blagajnički zapis
Komercijalni zapisi
Federalni fondovi
Repo ugovori
Depozitni certifikati
Državni zapisi
BLAGAJNIČKI ZAPIS
SADRŽI PODATKE:

oznaku da je blagajnički zapis
ime izdavaoca
ime upisnika
nominalnu vrijednost
visinu kamatne stope
rok dospijeća
datum izdavanja
važeće pravo
potpis ovlaštenog lica
KOMERCIJALNI ZAPISI
SADRŽI:

oznaku da je komercijalni zapis
nominalni iznos
rok dospijeća
visinu kamatne stope
pravni osnov
mjesto i datum izdavanja
potpis ovlaštenog lica

REPO UGOVORI
FEDERALNI FONDOVI
BANKARSKI AKCEPTI
DEPOZITNI CERTIFIKATI
SADRŽI:

oznaku da je depozitni certifikat
ime banke ili drugog emitenta koja ga emituje
iznos na koji je emitovan
rok dospijeća
kamatna stopa
datum i mjesto izdavanja
važeće pravo
potpis ovlaštenog lica
VLASNIČKI INSTRUMENTI
DIONICE
Prema emitentu:

državni vrijednosni papiri
vrijednosni papiri koje emituju preduzeća i drugi privredni subjekti
domaće obveznice
inostrane obveznice
euroobveznice
starije obveznice
mlađe obveznice
obveznice s fiksnom kamatom
obveznice s varijabilnom kamatnom stopom
obveznice bez kamatne stope
obveznice s jednokratnim dospijećem
obveznice s višekratnim dospijećem
obveznice s kombinovanim dospijećem
Prema sistemu amortizacije:
konvertibilne obveznice
obveznice s pridruženom pomoći
obveznice s opozivom
obveznice otkupljive na zahtjev vlasnika
DIONICE
MORA DA SADRŽI:

oznaku da je mjenica
neopozivu naredbu da se isplati mjenična suma
ime onoga ko će izvršiti plaćanje
oznaku vremena plaćanja
oznaku mjesta plaćanja
ime onoga kome će se ili po čijoj naredbi plaćanje izvršiti
datum i mjesto izdavanja
potpis izdavaoca

BANKA NA OVU MJENICU DODAJE JOŠ:

oznaku akcepta
ime akcepta
datum i mjesto akcepta
potpis akcepta
Izgled komercijalnog zapisa u materijalnom obliku - danas je dematerijalizovan
TRŽIŠTE NOVCA
DRŽAVNI ZAPISI
zapisi državne blagajne (trezora)
Državni zapis Kraljevine Jugoslavije iz 1939. godine
Trezorski zapis sa nominalnom vrijednošću 1000$ koje plaćaju kamatu 7 7/8 %
Trezorski zapis sa nominalnom vrijednošću od 10.000$
obavezne rezerve poslovnih banaka na računu centralne banke koje se mogu kupiti ili prodati između banaka
ugovori o kupovini (prodaji) vrijednosnih papira koji često važe samo jedan dan (overnight), ali mogu važiti i 30 i više dana i tada se zovu terminski ugovori (term repos)
,,Sve mora biti izraženo u novcu; zbog toga što nam to uvijek omogućuje razmjenu usluga i čini život u zajednici mogućim.“ (Aristotel)
PREFERENCIJALNE
OBIČNE
INSTRUMENTI DUGA
OBVEZNICE
PODJELA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Prema roku dospijeća:
kratkoročne
srednjoročne
dugoročne
Prema porijeklu:
Prema načinu osiguranja:
DEBENTURA
Starija konvertibilna debentura RJR Holdings Corp.
Prema starosti:
Prema karakteru kamata:
SUKUK
Prema opcijama:
Kumulativne dionice -
podrazumijevaju pravo da akumuliraju neisplaćene dividende, kao i prioritet nad običnim dioničarima u pogledu isplata dividendi;
Participirajuće dionice -
obične dionice koje kombiniraju prava obje vrste; dodjeljuju pravo određenim prioritetnim dividendama, kao i dividendama običnih dioničara;
IZVEDENICE
Izvedeni vrijednosni papiri:

Forward
Futures (fjučers)
Options (opcije)
Swap (svop)
MUNICIPALNA OBVEZNICA
ZADUŽNICA
LITERATURA:
Erić, D.,
Finansijska tržišta i instrumenti
,
Čigoja štampa, Beograd, 2003;

Rovčanin, A.,
Upravljanje finansijama
,
Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2010;

Vasiljević M. i B., Malinić D.,
Finansijska tržišta
,
Beograd, 2008;

Jenara Nerenberg (2010);
ETHICA MAKES ISLAMIC FINANCE TRAINING SOCIAL MEDIA-SAVVY
(Internet); dostupno na: http://www.fastcompany.com/1690050/ethica-makes-islamic-finance-training-social-media-savvy (10.11.2014)

Redakcija Business.hr (2011);
Općina Tešanj prva u Federaciji BiH odlučila se na municipalne obveznice
(Internet); dostupno na: http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Burza/Opcina-Tesanj-prva-u-Federaciji-BiH-odlucila-se-na-municipalne-obveznice (10.11.2014)
Full transcript