Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alin ang Lalong Nagpapatino sa Anak, Pamalo o Pangaral?

No description
by

jewel rei ortiz

on 11 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alin ang Lalong Nagpapatino sa Anak, Pamalo o Pangaral?

Pamalo (pananawagan)
Pangaral (Unang tindig)
Pangaral (Panawagan)
Pamalo (Unang Tindig)
BALAGTASAN
Sa anak na namamali'y di yantok ang kailangan, ni di patpat na pamalo kundi tapat na pangaral;
ang ugali nitong bata'y parang mura pang halaman, nalalanta pag hindi mo dinilig nang araw-araw
datapuwa't ang anak ko pag mura pa itong isip, ang matigas na pamalo ay hindi ko magagamit; kung sala mang ang halama'y palakihin ko sa tubig, murang ugat naman nito'y di sa bato kakapit;
sa harap ng nagpapayo, ang bait ay pakunwari; nguni't kapag nakatalikod ay lihim na nangingiti;
datapuwa't sa pamalo'y sumisigid iyang hapdi at sa isip nitong bata katinua'y lumalagpi.
pag dinaan mo sa payo ang batugang iyong anak, pag lumaki'y asahan mo't may sungay na manunuwag;
bawa't palo, wariin mo at sa lubhang naaagnas ang taos na pagsisisi ay kasamang nalalaglag!
Sa turo ng karanasan, natalos ko at nalirip na ang bata'y hindi dapat na himasin sa tangkilik; habang sila'y sinusuyo sa pangaral at pag-ibig, ang loob ay lumalaki't ang sama ay lumalabis;
Ngunit kapag ang pamalo ang taimitim na gamit ay tapat na mangangakong siya'y hindi na uulit;
Iligpit mo ang pamalo't bata'y walang masasapit;
Pamalo (Unang tindig)
ako sana'y papanhiki't ang dala ko'y aklat lamang upang iayos ang anak at matapat na pangaral; higit itong makatao....
mahal ko man ang anak ko (ito'y walang pasubali) ay hindi ko papayagang maging liko ang ugali;
Alin ang Lalong Nagpapatino sa Anak,
Pamalo o Pangaral?

Sa Panig ng Pamalo: Teo S. Baylen,
Makata ng Kabite
Sa Panig ng Pangaral: Emilio Mar. Antonio,
Makata ng Bulakan
sa nagawang kasalanan, kailanga'y hagupitin;
ang pagmpalo ng magulang ay tungkuling dapat tupdin.
Pamalo (Sa tribuna; may hawak na pamalo)
Florante at Laura, at Banal na Kasulatan
sa bunsong nagkamali'y mahalaga ang pangaral; iyang batang nagkasala kapag hindi papayuhan, paluin man nang paluin ay lalaking lapastangan!
Pangaral (Sa tribuna; may dalang 2 aklat)
Ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa.
Lakandiwa: Fernando Monleon,
Makata ng Laguna
Pangaral (Unang tindig)
sa bata ang kailanga'y mga hamog ng pag-ibig na marapat na tipirin kahit ikaw'y nagagalit.
batang igising sa lupit ay magiging tampalasan;
sa bata ay ituro mo ang landas na lalakaran at pagtanda, itinuro'y mahirap nang malimutan...
Ang paggamit ng pamalo at ugaling sinauna,.. sa panahng itong maunlad na ang kultura, ang sa batang katinua'y di sa palo nakukuha;
Kahit bulasong ang anak pag namali't nagkasala, sa pangaral na mabuti'y marunong ding kumilala.
Pamalo (Ikalawang tindig)
iyang batang kung utusa'y dumadabog, humihindi, lantakan mo ng pamalo, makikita mo't madadali;
bawa't latay ay pangaral ng magagandang layo't mithi
bata'y tuso, kaya mag-ingat ka; iyang bata kapag ikaw'y mahalatang kaya niya, dadaanin ka sa maktol, ungol, dabog, pagmamanya; kaya pag di mo ginamit yantok-Mindorong-taktika, masasayang lamang lahat ang aral mo't pilosopiya;
unahin ang pamalo't ang pangaral ay saka na;
bawa'y palo ay pangaral, bawa't sablay ay panakot, bawa't hagkis ay katumbas ng malumanay na hinuhod;
pangaral mong sinabi'y parang pilay na hinilot, ngingisihan lamang ikaw ng anak mo, pagkatapos;
Hindi mo pa ba pinapalo ang anak mong makahayop?
Ang pamalo'y nagtuturo, ang pamalo'y napapala - pampatino, pampatuwid, pampabait, pampadiwa;
habang apoy ng asero'y malambot pa at sariwa, pandayin mo at hutukin sa anyo mong ninanasa;
hutukin mo sa pamalo, habang musmos, habang mura.
Pamalo (Ikalawang tindig)
Pangaral (Ikalawang tindig)
Umaamin ako ngayong namamalo rin kung minsan ang dahilan sa pagkabiglang malimit kung pinagsisisihan;
makatao ang pangaral, pagsisisi ang kabuntot ang pamalong tampalasan.
dapawa't ang pangaral, mabisa pa sa pamalo tumatalab na sa diwa'y tumatagos pa sa puso
sa hiya at magkukusa't nadadali pa ngang lalo
anupa't pangangaral - pantuwid ang diwa't kuro, ang pamalo - pananakit ang madalas na ituro.
sa asero nagbabaga, ang pandayan ay tahanan, datapwa't ang martilyo'y di pamalo, kaibigan; ang pampukpok nating ama'y mahinahong mga aral na sa diwa ibabao't di sa laman ilalatay; kung paano minamaso habang apoy iyang bakal, habang bata ay gayon din ang paghubog sa isipan.
Pag ang bata ay lumaking suwail at di-matino, ang panghampas na panakot ang sa kanya ay bumigo;
Hindi kaba nangangaral kung pinapalo ang bunso?
Pangaral (Ikalawang tindig)
Pamalo (Ikatlong tindig)
Una muna ang pamalo't sa huli na ang pangaral;
pag ang bata'y hinagod mo sa palayaw, pag lumaki ay dalinsil at bulastog sa magulang; at sapagka't walang takot, malakihi't lapastangan,
ang tindig ko'y pagpalong wasto't angkop, na mabisa kaysa aral na malumanay at malambot;
noong ikaw baga'y bata , di pinalo ng ama mo? pagka't ikaw ay pinalo, ngayon naman ang tanong ko, nakakasama baga iyon o nakabuti nang husto? Sa aminin mo at hindi, sa pamalo, ang totoo, namulatan ang matuwid, naging tanyag kang ginoo;
Pangaral (Ikatlong tindig)
sila naman noong bata, sa aral ay di naluto;
pag matimtim ang pangaral, yaong bunso'y sumusuko; di lalo ang iyang amang uliranin bawa't turo,
Pag ang bata ay lumaking dansil at lapastangan, karaniwang sinasabing "walang turo ang magulang";
siya'y natatakot pag may labuno kang tangan, ngunit iyan kung tawagin ay panakot-upo lamang;
datapwa't ako, pagka't bata, anong palo man ang gawin haplitin man ang pigi ko'y walang aral na magsupling;
pangaral ng magulang ko sa diwa ko ang natanim; nakilala ng ama kong hindi palo ang magaling, kundi aral pag ang bata ay nais patinuin.
Pamalo
Ngunit ang isip ng bata'y parang itatayong bahay na ang tablang ihihiyas ay marapat na pakuan; paano maikakabit ang magandan kong pangaral kung hindi mo ihahagkis ang pamalong iyong tangan?
Pangaral
Sa panahong ito ngayong malawak ang karunungan, kapag bahay na konkreto'y walang pakong kailangan; iyang bato at buhangin ng magandang mga aral ay yayari ng gusali ng matino mang isipan.
Full transcript