Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vetenskapsteori

No description
by

Ulla Fredriksson-Larsson

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vetenskapsteori

Vetenskapsteori
Vetenskapens produkt blir ett vetande som kan
vara sann, berättigad eller relativ sann
Vetenskapsteori
och
vetenskapligt förhållningsätt

Vi tror, men det räcker inte med att tro man måste veta dvs. vara bevisat och observerbart
(Georg Klein cancerforskare och författare)
Vetenskapsteori är vetenskap om
vetandet

Vetenskapen går
ständigt framåt
och gamla åsikter
förkastas
Att
tänka
vetenskap
Vetenskapen
söker sanningen
men är samtidigt
provsorisk
Definition:
Vetenskapen kan ses som människans systematiska undersökning av olika delar
eller aspekter av verklighten
för att vinna beprövade
erfarenheter i vilka hon kan kontrollera och förändra
sina existensiella villkor.
(Barbosa da Silvia &
Anderson 1993)
Vetenskapens uppgift är att avskaffa förutfattade meningar
För att producera vetenskaplig kunskap vanligen i form av teorier.

Vad är en teori?

Forskning bedrivs på olika vetenskapliga nivåer -
Filosofin

Ontologi
(läran om tillvarons beskaffenhet).
Epistemologi
(kunskapens ursprung och beskaffenhet-drivkraften bakom inhämtningen av kunskap.
Vetenskapteori
Vetenskapen (teoribilding)
Verkligheten
En teori belyses genom centrala termer:
Begrepp
Hypotes


En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara och förutsäga företeelser eller förstå innebörden.
Ett begrepp är ett kännetecken som är gemensamma för bestämningen av företeelsen.
Hypoteser
Är en språklig stas där begrepp sätts i relation till varandra
Forskarens arbete består av att relatera teori och emperi (verkligheten) till varandra. Tre begrepp i det arbetet är:
Deduktion
Induktion
Abduktion
Deduktion
Teori
Teori
Teori 1
Teori 2
Verklighten
Abduktion
Från teori dras
slutsatser om
enskilda fall.
Skapar logisk glitighet
Från enskilfa fall
formuleras en
teori.Slutsatsen
är större eller mindra sannorlik.
Från enskilda fall formuleras en preliminär teori
Denna teori testas på nya fall
Teorin utvecklas
Induktion
Kvalitativ metod
Kvantitativ metod
Lagar och teorier
Induktion
Deduktion
Fakta erhålla genom
intervjuer,observationer
Förutsägelser och förklarningar
Verkligheten
Bevisandets väg
följer upptäckandets väg
Vetenskapliga huvudinriktningar
Hermeneutik-är utpräglad humanistisk.En hemeneutiker
har mer förståelse för
relativistiska tankegångar
Två källor till kunskap -det vi ka iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik
Positivism-ursprung naturvetenskapen och kännetecknas av att tro på absolut kunskap
(Auguste Comte 1798-1857)
Kritisk undersöka alla påstående och alla iakttagelser och endast stödja oss på fakta som vi kan anse säkerställda
Kvantifiera, behandla statistiskt dra generlla slutsatser - dock medvetna om problem att uppnå säker kunskap.
Tolkningslära;går ut på att förstå och inte bara begripa interlektuellt.
Att förstå andra människor och resultatet av människors handlingar sedda i ett sammanhang, kontext
Tolkningen påverkas av tolkarens värderingar förförståelse och kontext. Försöker utvidga förståelsen med frågor var ? hur? vad? varför? för att frörstå något nytt eller mer.


Meningeinnehållet växer fram ur relationer mellan delar och helhet i personens livserfarenhet. Som forskare innebär det en beskrivande och reflekterande hållning till texten.
Förförståelse
förkunskap som vi alla har
Kvantitativ forskning
Avser mängd, Hur många?


Deduktivt tänkande...teori som kan strukturerars om


Förklara mätningsresultat
Kvalitativ forskning - avser arten, värdet, och den inre beskaffenheten, meningen upplevelse-hur och vad man erfar.
Induktivt tänkade
Förutsättningslös
Förförståelse
Till sist...
Paradigm- ett sätt att uppfatta verkligheten på. (Tomas Kuhn, Håkan Törneblom Rosemarie Parse)
Håller distans
Andra samlar in data
objektiv
Siffror tabeller
Jag och du förhållande-
forskaren är subjektiv, långvarig
kontakt
Frågeställningar fördjupas succesivt -och forskningen bygger på ett succesivt framväxande
där fenomen upptäcks och tydliggörs.

Ett litet antal individer-men ett sort antal variabler
Resultatet går på djupet, gäller
specifika kontext.
Kvantitativ forskning

Forskaren är objektiv -står utanför

Strukturerad forskning med frågeställningar som stukturerats i förväg
Resultat grundar sig på ett större antal individer- begränsat antal variabler
Resultaten är generella och variablerna entydiga valida och realiabla
Full transcript