Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jaarrekening en waardering deelneming

No description
by

Nico Sluiter

on 9 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jaarrekening en waardering deelneming

Korte toelichting Passiva

Eigen vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserves, bijvoorbeeld voor investeringen of meerjarige projecten

Voorzieningen

Langlopende schulden (zoals leningen)

Kortlopende schulden
crediteuren
niet bestede gelden met verplicht karakter (Rijk, Europa, etc.)
nog te betalen bedragen
Korte toelichting Activa

Immateriële vaste activa
bijv meerwaarde bij overname of agio op obligaties

Materiële vaste activa
tastbare zaken met meerjarig karakter: gebouwen, inventaris, ...

Financiële vaste activa
bijv. aandelen, verstrekte leningen

Vlottende activa
voorraden, bijv grondposities
debiteuren, vorderingen
liquide midelen
nog te ontvangen gelden of voorgeschoten gelden
Oordeel accountant
De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:
a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en de samenstelling van het vermogen;
b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen;
c. de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 190 en
d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.
Jaarverantwoording
Balans
Balans en ratio's
Balans
Overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen van een organisatie.
Bezitting
Financiering
Vrouwe balancia
Balans PNB
Intrinsieke waardering
Oordeelonthouding/geen accountantsverklaring
: wat is er aan de hand?
discontinuïteit (failliete boel)
plausibiliteit (bijv. geen sluitende administratie voor goederenstromen en voorraden
...
Overige financiële dingen
Verlies en winst
hoe zijn de resultaten en ontwikkelingen daarvan?
zijn deze te herleiden tot activiteiten en daarmee aannemelijk?

Kasstroomoverzicht
aanvullende informatie over geldstromen (moeilijker te 'manipuleren' dan verlies en winst
geeft extra inzicht in liquiditeit van de organisatie (vermogen om aan korte termijnschulden te voldoen)
geeft herkomst en bestemming van geld weer

Divers
belastingmoraal: lopen er geschillen of fraudezaken
claims/juridische procedures (on en off balance)

Voorbeeld Enexis
https://www.enexisgroep.nl/jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag is meer dan jaarrekening
Highlights op inhoud
Ontwikkelingen
Risico's
Financiering
Vanuit eigenaarsrol
Eigen vermogen/aandelenkapitaal
Vreemd vermogen: leningen
Garantstellingen

Vanuit inhoud
Subsidieverlening
Opdrachtverlening
Full transcript