Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

วิวัฒนาการสหกรณ์สากล

No description
by

Voranard Tabcharoen

on 4 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of วิวัฒนาการสหกรณ์สากล

วิวัฒนาการสหกรณ์สากล

มีท่านฟิลลิปปูเช่ (Phillippe Buchez) ชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ปูแนวทางการ
จัดตั้งสหกรณ์ผู้ผลิตหรือสหกรณ์คนงาน ในหนังสือพิมพ์ “Le producteur” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Producer แปลว่า ผู้ผลิต ได้กำหนดหลักการสหกรณ์ไว้ 6 ประการ คือ

1. ต้องเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก
2. ควบคุมและดำเนินงานโดยสมาชิกของสหกรณ์
3. สมาชิกผู้ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์จะได้รับค่าจ้างอันสูง
4. สมาชิกทุกคนได้รับโบนัสประจำปี
5. สหกรณ์ต้องจัดสรรกำไรไว้ช่วยเหลือคนงานเจ้าหน้าที่และสมาชิก
ของสหกรณ์เมื่อเจ็บป่วยและจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่สมาชิก
6.กำไรสะสมส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำรองที่ถาวร
เพื่อไว้สร้างฐานะของสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์ในประเทศเยอรมัน
ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของ สหกรณ์เครดิตของผู้ผลิต ก่อตั้งเมื่อ 100 ปีมาแล้ว ได้แก่ สหกรณ์เครดิตในเมือง และสหกรณ์เครดิตในชนบท ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์เครดิตในเมือง(ค.ศ.1852) คือ เฮอร์มัน ซุลเซ (Herman Schulze) หรือ ซุลเซ เดลิตซ์ (Schulze delitzsch)ผู้พิพากษาแห่งเมือง เดลิตซ์ (Delitzsch) แคว้นแซกโซนี่

ส่วนผู้ให้กำเนิดสหกรณ์เครดิตในชนบท(ค.ศ.1862) เฟรดริค วีเฮีล์ม ไรฟ์ไฟเซน (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) นายกเทศมนตรีเมือง เฮดเดสดอร์ฟ (Heddesdorf) แห่งนครนอยวีด (Neuwied) แคว้นไรน์ ชื่อของบุคคล ทั้ง 2 นี้ได้ใช้เป็นชื่อแบบฉบับของสหกรณ์เครดิต ซึ่งในทุกวันนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก

สหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครดิตแก่สมาชิกแล้ว ยังจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์พืช อาหารสัตว์และอื่น ๆ มาจำหน่ายแก่สมาชิกอีกด้วย และได้ขยายออกเป็นสหกรณ์จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรกรรม โดยที่สหกรณ์เครดิตเป็นรากฐาน การสร้างตัว นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์การเกษตรในเวลาต่อมา
ประวัติสหกรณ์ในประเทศอิตาลี
ประวัติสหกรณ์ในประเทศเดนมาร์ก
สหกรณ์ในประเทศอังกฤษ
ประวัติสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กิจการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมมีประวัติวิวัฒนาการเป็นของตนเอง แม้ว่าจะได้แนวความคิดมาจากยุโรปก็ตาม ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามี สหกรณ์แบ่งตามประเภทใหญ่ได้ 3 ประเภท คือ
ประวัติสหกรณ์ในประเทศฝรั่งเศส
ริเริ่มโดย โรเบิร์ต โอเวน ผู้เป็นบิดาแห่งสหกรณ์โลก ค.ศ.1820
เขาได้แนะนำให้กรรมกรรวมตัวกันในรูป "ชมรมสหกรณ์" เพื่อผลิตสิ่งบริโภคเลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใคร
นายแพทย์วิลเลี่ยม คิง ท่านมีความนิยมในความคิดทางสหกรณ์ของโอเวนท่านแนะนำให้คนงาน
รวมทุนกันคนละเล็กคนละน้อย ตั้งเป็นรูปร้านสหกรณ์จำหน่ายสินค้าขึ้นในปี ค.ศ. 1827

สหกรณ์สมาคมแรกที่เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ เป็นแบบฉบับของโลกก็คือร้านสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล (Rochdale) ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1844 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์สมัยปัจจุบัน
โดยกรรมกรช่างทอผ้าจำนวนหนึ่งซึ่งมีรายได้น้อยรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคม มีผู้ริเริ่ม 28 คน รวมทุนกันจัดตั้งร้านค้าเครื่องอุปโภคที่จำเป็นในการครองชีพเป็นการช่วยเหลือตนเองไม่ต้องตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจสมัยนั้นกิจการของสหกรณ์รอชเดลได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้
rochdale co-op
Robert Owen
บิดาสหกรณ์โลก

Phillippe Buchez
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Herman Schulze
สหกรณ์เครดิตแบบลุซซัตติ (Luzzatti )ในประเทศอิตาลี
ตั้งขึ้นโดย ลุยจิลุซชัดติ (Luigi Luzzatti) ในปี ค.ศ.1886 เป็นสหกรณ์เครดิตในเมืองมิลาน หรือ เรียกว่าธนาคารประชาชน นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งสหกรณ์เช่านา ปี ค.ศ. 1886 เป็นสหกรณ์ที่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกทำนาร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา 2 ประการคือ
1. ช่วยคนว่างงาน
2. ขจัดปัญหาเจ้าของที่ดินและคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบด้านผลผลิตของชาวนา
Luigi Luzzatti
ประเทศเดนมาร์ก ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของสหกรณ์เกษตรกรรม เพราะมีความก้าวหน้าในทาง สหกรณ์ด้านนี้เป็นอย่างมาก
การสหกรณ์ของเดนมาร์กเริ่มด้วยสหกรณ์แปรรูปทางเกษตรกรรม
และจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์นมเนย สหกรณ์ทำเหล้าองุ่น
1. สหกรณ์เกษตรกรรม แนวโน้มความสำคัญเพิ่มมากขึ้นของสหกรณ์ประเภทนี้
เริ่มในปี ค.ศ. 1954 เป็นต้นมา
2. สหกรณ์ผู้บริโภค เป็นสหกรณ์ที่มีจำนวนถึง 50 % ของจำนวนสหกรณ์
ทั้งหมดและจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหกรณ์ผู้บริโภคทั้งหมดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย
์ของชาวเมืองในระหว่างปี ค.ศ. 1951 - 1962 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง
2 เท่า
3. สหกรณ์บริการทางธุรกิจ สหกรณ์ประเภทนี้แบ่งออกเป็น
- สหกรณ์บริการทางธุรกิจ
- สหกรณ์บริการเกี่ยวกับหัตถกรรม การตลาด และการจัดหา
- สหกรณ์ขายส่งสำหรับผู้ประกอบการขายปลีก
Full transcript