Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Na'vi Lesson 9

Karyu Pawlä vur. No translation, just association. Na'vi words connected to pictures, made for Project Ngaynume. Prezi and all pictures are made by Le'eylan.
by

Le'eylan forum.learnnavi.org

on 25 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Na'vi Lesson 9

Kaltxì ma oeyä eylan.
Oe piveng ayngaru nì'it
teri Txewì, alu Na'viyä 'eveng.
Txewì lu 'evengan a solalew zìsìt avomun.
Mì sray apxa kelku si soaiahu.
Soaia lu hì'i; nì'aw sempul, sa'nok,
tsmukan alu Loak a solalew zìsìt amevopey, sì Txewì.
Loak
Txewì
Sempul
Sa'nok
Ke lu poru kea smuke. New Txewìl futa fyeyntu slayu a krr po nawma taronyu sì tsamsiyu layu na sempul.
Tsun Txewì kop pivlltxe nì'it nì'Ìnglìsì, a nolume mì numtseng Toktor Kìreysä.
Numtseng Toktor Kìreysä
Tree
Home

Lolu Toktor Kìreysì karyu asìltsan ulte poe tsolun nìNa'vi pivlltxe, hufwa lì'upam hek nì'it. Slä ayeveng nìwotx tsolun tslivam.
WOU!
WOU!
WOU!
WOU!
Poeri uniltìrantokxit tarmok a krr lam stum nìayfo. Slä lu 'a'awa tìketeng. Natkenong, tsyokxìri ke lu zekwä atsìng ki amrr.
'Rrta lu... keteng..
Sunu Txewìru Toktor Kìreysì. Lu poe tstunwi ulte eviru peng eltur tìtxen si a ayvurit teri 'Rrta alu tsenge astxong nìngay.
Krra stolawm Txewì teri hem a poeru lolen, po 'olefu keftxo nìtxan.
Txewìyä sempulìri sngä'ikrr sawtutet vere'kì. Plltxe san zola'u sawtute fìtseng fte awngati skiva'a sìk.
Slä sa'nokìri, fpìlfya lu keteng. Po plltxe san tì'efumì oeyä, sutekip nìwotx, ftxey Na'vi, ftxey sawtute, lu sìltsan, lu kawng sìk. Lam set fwa sawtute akawng holum. Pum asìltsan 'ì'awn.
Ulte Na'viru set lu nawma eyktan amip a larmu tawtute. Hu sawtute a tsam lu hasey. Sìlpey Txewì tsnì tsivun set fko pivlltxe san frawzo.
kaltxì.
pamrel si "Le'eylan, lrrtok si!"
PMmì. Kukxì perey.
New kukxìt srak? Fwew lì'ut ahì'i
mì fìprezi ;)
Na'vi Sänumvi 9
Pawlä vur
Full transcript