Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nimród-Sumér-Szkíta-Hun-Magyar

No description
by

Rózsáné Nagy Jolán

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nimród-Sumér-Szkíta-Hun-Magyar

Mítoszok világa Nimród Szkíta dal Nimród király- Bál Isten Nimród A néphiedelem szerint: Kozmikus Eredet Keleti hagyomány
A Kaukázusi Albánia története című mű a magyar krónikákkal egyezően Nimródot Jáfet utódjának írja le, de a szerző úgy tudja, hogy ő Jáván fia volt. A történet szerint a bábeli torony építése és a nyelvek összezavarása után az uralkodó istennek képzelte magát, ezért ezüstből és rézből hatalmas szobrot készíttetett, melyet magáról nevezett el. A krónikás hozzáteszi, hogy mesterei hasonlót készítettek, mint az óriás Tengri kánnak (perzsául: Aszpandiat), akinek lovat áldoztak. Elsőre talán hihetetlennek tűnik az elbeszélés, hogy Nimród tiszteletére őseink bálványt öntöttek vagy faragtak, de ezt az adatot Khoreni Mózes Nagy Arménia története című műve is megemlíti, sőt még magyarázatot is fűz hozzá: Nimród nem más, mint Bál isten. A művet fordító Szongott Kristóf a lábjegyzetben hozzáfűzi, hogy a történet nem egyedülálló, hiszen erről tudott Szent Jeromos és Szent Ágoston, a két híres késő antik egyházatya is. A krónika nem másról tudósít, mint a nagy szkíta és hun uralkodók ősi kultuszáról, ami máig élő hagyomány egyes keleti népek körében. Dzsingisz kán emlékét nyolcszáz év múltán is ápolják az ordoszi mongolok, de mi, magyarok sem felejtettük el Attilát vagy éppen Árpád fejedelmünket és rendszeresen megemlékezünk róla. A történeti források és a néprajzi analógiák alapján elképzelhető, hogy Nimródot, mint nagy szellemőst tisztelték őseink és tiszteletére kőszobrot emeltek és emlékére az év meghatározott napján ünnepséget rendeztek és neki lovat áldoztak. Így kapcsolódhat össze Bál, Nimród és az ősök kultusza a szkíta-hun-magyar hagyományban. Nimród az első király Életfa A középkori magyar krónikák mindegyike megemlékezik Nimródról, a magyarság ősapjáról, aki az ókorban Mezopotámia északi területeit uralta.

Nemcsak azok, hanem a középkori kaukázusi források a magyarhoz hasonló adatokat őrzött meg a nagy királyról. Az új adatok segítségével megtudhatjuk, hogy a nagy óriást és vadászt az istenekhez hasonlóan imádták. Szkítia- Nimród hitet
őrző dala Vágtázó halottkémek:
„Aláírhatatlan történelem” „Fehérlúban,
fehér nagy sárkányban
néma nagy madárban
Nemerot lelke lakozik”
Nagy Ignácné
Nimródról azt tartja a krónika, hogy „nagy vadász vala az Úr előtt”, a világ első szakrális uralkodója, aki az égből kapta koronáját. Ő Hunor és Magor, azaz a hunok és a magyarok apja. A Nimród- vagy Orion-csillagkép három égi út találkozásánál található. A cselekvés útját szimbolizáló ekliptika Nimród kezénél ível, az égi egyenlítő, mely a kozmikus egyensúly jelképe, a Nimród-öv csillagainál halad át, míg a csillagkép a vállán tartja a Tejutat (az égi haza szimbólumaként). A hagyomány szerint a Tejútra való felemelkedéshez az ő segítsége (beavatása) kell. Meg kell említeni, hogy a régi szkítáknál létező Nimrud-Gilgames hagyomány még Mátyás király korában is élt, ezt bizonyítja többek között az is, hogy Mátyás szobrot emeltetett a nemzet ősapjának, Herkulesnek. Ismeretes, hogy a Tarihi Üngürüsz szerint Nimrudnak két fia volt: Hunor és Magor, akiknek az utódai a hunok és a magyarok, valamint arról is tudósít bennünket, hogy egyazon nyelvet beszéltek. Történetüket, a Csodaszarvas űzését, egy Adzsem nevű országba helyezi, ami nagy valószínűséggel azt a területet jelöli, ami a mai Irak és Irán területére esik, ahogy azt a fennmaradt írások mutatják. A szakirodalom egyébként Adzsem helyett inkább az Elam nevet használja. Gilgames Mátyás király Herkules Persian Santur - Chaharmezrab Nava Kormorán- Nimród unokája „Szív-Dob-Ban-Ás”
Kurul dobosok MAGYARS/HUNGARIANS A népi hagyomány szerint Nimród

volt a Föld legelső

királya és a magyarok „

ŐSAPJA”. A legenda szerint nála
volt az ég fényes gyűrűje, amelynek önálló élete volt.
Amikor Nimród valahova elment a gyűrű nem
ment vele és azt is tudni véli a népi hagyomány és a hit, hogy a Nimród gyűrűje világított. Törvény volt arra, hogy a gyűrűnek mindenkor ott kellett lenni, ahol a magyar nép volt. Nimródnak köszönhetjük égi adományként a magyar nyelvet, a gyógyítást. Nimród ég és föld közötti hatalma biztosította az egyensúlyt. Nagy vadász lévén őrizte a világ rendjét és könyörtelenül levadászta azokat, akik nem tartották be ezt az Isteni Rendet. Nagy építő volt, nagy városok alapítója, a leghíresebb épülete: a babiloni torony Az égig érő fa jelképezi a lent és a fent egymásra hatását. Az életfa benyúlik az égbe, ostromolja a csillagokat, az ember ezen a lajtorján hazatalál Nimródhoz, aki már rég az égbe költözött, a Menny kapuját őrzi és onnan figyeli népét a magyarokat... A vízözön után kétszázegy évvel az óriás Nimród egész nemzetségével hozzáfogott a bábeli torony építéséhez. A nyelvzavar után Evilát földjére költözött, és ott felesége, Enéh két ikerfiút szült neki, HUNORT és MAGYART. Ettől a két fiútól és a szolgálatukban álló vitézektől származtak a hunok és a magyarok. Ezt a történetet több mint húsz középkori magyar krónika megismétli. Régi magyar áldás Készítette: Rózsáné Nagy Jolán
2013.04.14. VHK: Őseimmel tatárlakai korong NOX: EGY minden Nimród Ninive alapítója volt, alatta található a Tigris folyó közelében Nimrud-Dag (Nimrud-hegy), ahol régi szobrokat és „Nimrud oszlopait” találták meg. Az arab mondák szerint Nimrud elfogatta Ábrahámot és a két oszlop közé köttette ki, majd ledobatta a völgybe, de Isten halastavakat teremtett és azok felfogták Ábrahám zuhanását. Ezekben a mítoszokban a sémi és a nem sémi népek közötti ellenségeskedés fejeződik ki, miként a Biblia sem ír jóindulatilag Nimródról. A Talmudban ez áll: „A szózat megszólalt és ezt mondá: Te gonosz, te gonosznak fia, az istentelen Nimród fiának fia, aki az ő uralkodása alatt az egész világot ellenem lázította!”(lásd: Pesachim 94/a.) S végül nézzünk meg egy részt a Bibliából, Mikeás könyve 5/b:
„Ha Assziria betör országunkba
és földünket tiporja,
hét pásztort állítunk fel ellene,
nyolc vezető embert.
Karddal őrzik majd Assziria földjét,
pallóssal Nimród földjét.
Látható, Nimród földjét az asszír uralom alatt is azonosították Nimróddal, ahol a királyok egyik megszólítása a Bél (Bál) volt. Az egyik legismertebb asszír király I. Tukulti- Ninurta (i. e. 1230 körül) volt. Hódító háborúival ő tette naggyá Assziriát, melynek kialakulása a Tigris és a Záb folyók alkotta háromszögben történt, itt volt Nimrud városa is. Mivel Nimrudot halála után azonosították a sumer Ningirszu, más néven Ninurta hadiistennel, így érthető, hogy Tukulti-Ninurta, aki felvette a sumer hadiisten nevét, és így azonos neve volt Nimruddal, kiváltotta azok gyűlöletét, kiket hadjáratai során Tukulti-Ninurta legyőzött, elpusztított. Összefoglalóként annyit kell tudnunk Nimródról, a magyarok ősapjáról, hogy sumerban volt király, a kusok királyi törzséhez tartozott, emlékét megőrizték azok, kiket a szemita hordák évezredeken keresztül üldöztek, s ha nem tanulunk Nimród népének több, mint 4000 éves történetéből, mi is úgy járunk, minket is elpusztítanak! A világban sokan ismerik a magyar nép eredetét, de nem hirdetik, a cél a sumer kultúra utolsó képviselőinek teljes elpusztítása. Ezt igazolja az Árpád-házi királyok kihalása, Mátyás király megmérgezése, hogy a török, tatár mindig megállt az ország nyugati határánál, ezt igazolja Trianon és az, ami most történik velünk. Sajnos az elbutított két táborra osztott nép nem veszi észre, hogy mikor védi az ellenséges, pusztító érdekeket. Magunk alatt vágjuk a fát, fel kéne ébredni és fel kéne kelni!

A térképen látható "Subar", más néven Subartu, az itt élt nép volt a sabir, szabir, akiket többen azonosítanak a magyarság őseivel, mivel nevük azonos a bizánci császári udvarból ismert "sabartoi asfaloi" névvel!
Irodalom:
Tárih-i Üngürüsz
Badiny: Káldeától Ister-gamig
Hámori Frédi: Szubarok és Szumirok
David Rohl: Az elveszett testamentum

Forrás:Őrtűz rovata (ortuz.virtus.hu)
Full transcript