Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ożenia przedsiębiorstwa

No description
by

Karolina Zawiślak

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ożenia przedsiębiorstwa

Wysłanie listu poleconego do wybranego Urzędu Gminy
art. 26 ust. 2 pkt. 2
Własnoręczny podpis poświadczony przez notariusza
art. 27 ust. 9
Osobiście w wybranym urzędzie gminy
art. 26 ust. 2 pkt. 1


Formularz elektroniczny
art. 26 ust. 1
Podpis elektroniczny - art. 27 ust. 7
Najważniejszy jest pomysł i chęć założenia przedsiębiorstwa
Wniosek o wpis do CEIDG
Własnoręczny podpis + potwierdzenie tożsamości art. 27 ust. 8
art. 26 ust. 4
Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania
Weryfikacja poprawności wniosku

WNIOSEK NIEPOPRAWNY
art. 27 ust. 2

WNIOSEK POPRAWNY
art. 27 ust. 1

złożony przez osobę uprawnioną (art.27 ust.1)

Sposób konwencjonalny
organ gminy wzywa do skorygowania lub
uzupełnienia (art. 27 ust.4)
Sposób elektroniczny
system teleinformatyczny CEIDG
informuje składajacego wniosek
o jego niepoprawności (art. 27 ust.3)
Dokonanie wpisu (art.28)
Modyfikacja danych (zmiana) - art. 30 ust.1 pkt.1
Wykreślenie z ewidencji - art. 36
Na wniosek

wniosek w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
art. 30 ust. 1 pkt. 2
Z urzędu
w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarczych (art. 34 ust. 2), np. :
1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania dzialanosci gospodarczej przez przedsiebiorce
2) stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działaności gospodarczej
3) utrata przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działaności gospodarczej
etc.

Co się dzieje, gdy coś jest nie tak
we wniosku?

Dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy
art.35

Niezgodność danych z wnioskiem
art.33
art. 30 ust. 1 pkt. 1 Przedsiębiorca jest obowiazany
złożyć wniosek o:
1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych

W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu, w terminie
7 dni od nia doręczenia wezwania.
Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodne z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może nie może zasłaniac sie zarzutem, że dane te sa prawdziwe, jesli po powzieciu informacji o tym wpisie zaniedbala wystapic niezwloczenie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreslenie z wpisu.

Źródła pochodzenia danych - art. 31

1 ) Kurator lub opiekun
2 ) Sad
3 ) Centralna informacja krajowego
rejestru Sadowego
4) Krajowy Rejestr Karny
Full transcript