Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

проект за Градски парк "Св. Георги"

No description
by

Genoveva Drumeva

on 24 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of проект за Градски парк "Св. Георги"

Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги”
Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/007


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/007, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
Стойност: 4 989 704,84 лв.
БФП: 4 740 219,60 лв.
Съфинансиране: 249 485,24 лв.

Изпълнените дейности по проекта подобриха физическата и жизнена среда в град Добрич чрез съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения. Създадени са условия за интегриране на групите в неравностойно положение, чрез осигуряване на общодостъпна среда; повишена е безопасността и сигурността на градската среда и е постигнат благоприятен екологичен ефект чрез въвеждане на енергоспестяващо осветление на парковите пространства.

Мемориален комплекс „Хан Аспарух”
водна каскада
художествено осветление
Алеята с "чергите"
ЕЗЕРОТО С ЛОДКИТЕ
/ Езеро I /
Полуостров с пейки
Остров с водни лилии
"Серпентина" с водна каскада
Езеро на птиците / Езеро II /
Остров със сводест мост
Наблюдателници с пейки в Езеро III
"Музикално езеро" - рок - сцена
Ледено езеро
Скейт парк
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Благодаря
за вниманието !
За контакти:
Община град Добрич
058/600 050
dobrich@dobrich.bg
www.dobrich.bg
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

По проект
По проект
Алея на влюбените
Full transcript