Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

No description
by

rain bow

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

แนวทางในการพัฒนาระบบ
1. การวางแผน 6. การประเมิน
2. การวิเคราะห์ความต้องการ 7. การโอนย้ายข้อมูล
3. การออกแบบ 8. การนำไปใช้งานจริง
4. การเขียนโปรแกรม 9. การให้ความช่วยเหลือ
5. การทดสอบ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ขอบเขตโครงงาน (ต่อ)
ขอบเขตโครงงาน
Q & A
Thank you!
ความเป็นมาและปัญหา
การจัดการระบบงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลในกระดาษและพิมพ์เอกสารขอเบิก
ด้วยไฟล์เอ็กเซลล์(Excel) ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการบันทึกข้อมูลเพื่อทำเอกสารฎีกาขอเบิก เพื่อส่งให้
กองควบคุมค่าใช้จ่าย(กคจ.) ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของกองควบคุมค่าใช้จ่าย และดำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปของกองควบคุมค่าใช้จ่าย (กคจ.) โดยจะบันทึกข้อมูล รวมไปถึงบันทึกฎีกาหน่วย เข้าระบบด้วย
คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลายครั้งเพื่อพิมพ์ฎีกาคลัง แต่รูปแบบการทำงาน
แบบเดิมนั้นไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างนาน จึงส่งผลให้การทำงาน
เกิดความผิดพลาดหลายประการ เช่น เกิดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดการ
เพราะทุกหน่วยส่งเอกสารมาขอเบิกพร้อมๆกัน ไม่สามารถตรวจสอบว่าเกินงบประมาณได้ ไม่สามารถตรวจสอบงานได้ และไม่สามารถออกรายงานได้ เป็นต้น ด้วยปัญหาดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการระบบไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์
สรุปและข้อเสนอแนะ
1. ในส่วนหน้าต่างแสดงข้อความแจ้งเตือน กรณีไม่พบข้อมูล ไม่ควรระบุเป็นชื่อตารางในฐานข้อมูล เพราะถ้าผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำระบบจะไม่สามารถ
เข้าใจว่า หน้าต่างข้อความแจ้งเตือนจะสื่อข้อมูลอะไร เช่น ‘ไม่พบข้อมูลในตาราง TBDepartment’ ควรแก้ไขเป็น
‘ไม่พบข้อมูลในตารางหน่วยงาน’
2. ระบบควรมีการใช้ดอกจัน (*) เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ระบบควรมีการเก็บข้อมูลผู้แก้ไขข้อมูลแบบรหัสผู้ใช้งาน ไม่ควรเก็บชื่อผู้แก้ไขข้อมูล เนื่องจากในระบบ ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่มีความยาว
มากกว่า ที่กำหนดได้ ส่งผลให้การทำงานของระบบผิดพลาด เช่น ควรเก็บรหัสผู้แก้ไข ‘0001’แทนการเก็บชื่อผู้แก้ไข ‘ธัญญารัตน์’ เป็นต้น
4. ระบบนี้รองรับการทำงานแบบภาษาไทย ควรออกแบบระบบให้รองรับมากกว่า 1 ภาษา เช่นภาษาอังกฤษ ฯลฯ
5. ระบบนี้ควรแก้ไขการเปิดหน้าโปรแกรมแต่ละส่วนของเมนู เนื่องจากในโปรแกรมกรณีเปิดหน้าโปรแกรมของเมนูหนึ่งไปแล้วแล้วเปลี่ยนไป
เปิดหน้าโปรแกรมของเมนูอื่น โดยที่ไม่ได้กดปิดหน้าโปรแกรมเมนูนี้ จากนั้นกลับมากดเลือกเข้าหน้าโปรแกรมของเมนูที่เลือกไปก่อนหน้า
จะไม่สามารถเปิดได้ เพราะระบบได้เปิดไว้ให้ แต่ถูกทับด้วยหน้าโปรแกรมอื่นที่เปิดตามหลัง

ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขอบเขตโครงงาน (ต่อ)
ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. อรวรรณ จิตตะกาญจน์, อ. วรวิทย์ พูลสวัสดิ์, อ. อุไรวรรณ บัวตูม
ผู้จัดทำ
1. น.ส. นัฏฐาพร บุญหล้า 54310071
2. น.ส. ศศิมา หวานเสนาะ 54310089
3. นาย ศักดิ์สิทธิ์ กล่อมแก้ว 54310091
4. น.ส. บุศริน อุทัยพิศ 54310282
5. น.ส. กัญจณ์ชญา ถาวรชีพ 54310521

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
บทนำ
ความเป็นมาและปัญหา (ต่อ)
ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้สำนักงานการเงิน (สกง.)
กับ กองควบคุมค่าใช้จ่าย (กคจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลได้
เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ระบบยังสามารถออกรายงานเป็นเอกสารต่างๆ และบันทึกเก็บเป็นไฟล์ PDF ได้
เพื่อเรียกพิมพ์ใหม่ได้ตามต้องการ
เนื่องจากกระบวนการจัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณยังทำแบบอดีตมาถึงปัจจุบัน กล่าวคือ
ยังมีการทำงานแบบเอกสารเป็นจำนวนมากโดยการจดบันทึก ทำให้กระบวนการทำงานเกิดปัญหาต่างๆ คือ
1. ปัญหาด้านการทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า
2. ปัญหาด้านเอกสาร
3. ปัญหาด้านความถูกต้องของข้อมูล
4. ปัญหาด้านเทคโนโลยี

1. เพื่อจัดทำระบบงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
2. เพื่อการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้น
4. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูล
5. เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามควบคุมการใช้จ่ายและ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. จัดการข้อมูลพื้นฐาน
1.1 สามารถเพิ่ม,ลด,โอนย้ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.2 สามารถโอนย้ายข้อมูล ไฟล์นามสกุล CSV ได้
1.3 สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ได้แก่
1.3.1 จัดการข้อมูลงบประมาณต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนผลผลิตกิจกรรม แหล่งของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น
1.3.2 จัดการข้อมูลพนักงานและเจ้าหนี้หรือผู้ประกอบการ
1.3.3 จัดการข้อมูลโปรแกรมต่างๆ เช่น รายชื่อเมนู ผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ และ
รายชื่อโปรแกรม เป็นต้น
2. จัดการฎีกาต่างๆ
2.1. สามารถสร้าง บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลฎีกาหน่วยและฎีกาคลัง ซึ่งจะประกอบด้วย งบประจำ และ งบกลาง
2.2. สามารถพิมพ์ฎีกาต่างๆ ได้เช่นฎีกาหน่วยและฎีกาคลัง ซึ่งจะประกอบด้วย งบประจำ และ งบกลาง
2.3 สามารถค้นหาข้อมูลฎีกาหน่วยและฎีกาคลังได้
2.4 สามารถคำนาณข้อมูลงบประมาณในการตั้งฎีกาหน่วยและฎีกาคลังได้
2.5 สามารถตัดงบและคืนงบประมาณในการทำฎีกาต่างๆได้
2.6 สามารถตรวจสอบข้อมูลงบประมาณของแต่ละฎีกาได้

3. จัดการใบนำส่งเงินและหน้างบใบสำคัญคู่จ่าย
3.1. สามารถบันทึก แก้ไข เพิ่ม และลบข้อมูลใบนำส่งเงินได้
3.2. สามารถค้นหาใบนำส่งเงินต่างๆได้
3.3. สามารถบันทึก แก้ไข เพิ่ม และลบใบหน้างบใบสำคัญคู่จ่ายได้
3.4. สามารถค้าหาใบหน้างบใบสำคัญคู่จ่ายต่างๆได้
3.5 สามารถคำนวณงบประมาณในใบนำส่งเงินคืนและใบหน้างบใบสำคัญคู่จ่างได้
4. จัดการเงินกันเหลื่อมปี
4.1. สามารถบันทึก แก้ไข และลบเงินกันเหลื่อมปี
4.2. สามารถอนุมัติเงินกันเหลื่อมปีได้
4.3. สามารถขยายเวลาเงินกันเหลื่อมปีได้
4.4. สามารถคำนวณและตรวจสอบงบประมาณที่กันไว้ในแต่ละปีได้ได้

ขอบเขตโครงงาน (ต่อ)
5. ออกรายงาน
5.1. สามารถสร้างและค้นหารายงานการตั้งฎีกาหน่วยได้
5.2. สามารถสร้างและค้นหารายงานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณโดยหน่วยงานได้
5.3. สามารถสร้างและค้นหารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโดยหน่วยงานได้
5.4. สามารถสร้างและค้นหารายงานการตั้งฎีกาคลังได้
5.5. สามารถสร้างและค้นหารายงานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้
5.6. สามารถสร้างและค้นหารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้
5.7. สามารถสร้างและค้นหารายงานสรุปการตั้งฎีกาคลังได้
5.8. สามารถสร้างและค้นหารายงานการอนุมัติเงินกันเหลื่อมปีได้
5.9. สามารถสร้างและค้นหารายงานการขยายเวลาเงินกันเหลื่อมปีได้
5.10. สามารถสร้างและค้นหารายงานการนำส่งเงินคืนได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดการข้อมูล เกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้งาน
ตรวจสอบ และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ลดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล
2. สามารถสร้างฐานข้อมูลต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบได้
3. สามารถสร้างรายงานได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานต่อการใช้งานระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เช่น การตัดยอดงบประมาณ เงินกันเหลื่อมปี
ตั้งฎีกาหน่วย ตั้งฎีกาคลัง ฯลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
Use Case Diagram
Activity Diagram
Activity Diagram
Activity Diagram
Activity Diagram
Activity Diagram
ขั้นตอนการทำงานของระบบ
OperationFlow ตั้งงบประมาณ
OperationFlow ฏีกาเบิกเงิน
OperationFlow ต่าสาธารณูปโภค
OperationFlow ฏีกาเงินเดือน
OperationFlow ส่งเงินคืน
OperationFlow เงินกัน
OperationFlow รายงาน
OperationFlow ตั้งงบประมาณ
Full transcript