Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

FInancijsko pravo i financijska znanost
by

Bea Šebalj

on 27 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

= priznaju se u visini u kojoj su stvarno učinjeni
= dvije grupe :
1. izdaci materijalne naravi
2. izdaci osoblja
POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
SAMOSTALNOST
TRAJNOST
NAMJERA OSTVARIVANJA DOHOTKA
Temeljna obilježja
Obrtničke djelatnosti
Djelatnosti slobodnih zanimanja
Poljoprivredna i šumarska djelatnost
Druge samostalne djelatnosti
VRSTE SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
Dohodak = poslovni primici – poslovni izdaci
POSLOVNI PRIMICI– sva dobra koja su poreznom obvezniku pritekla u okviru njegove samostalne djelatnosti u poreznom razdoblju
POSLOVNI IZDACI – svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka
Dohodak, primici i izdaci
TEMELJNO NAČELO PRIZNAVANJA IZDATAKA
- da bi se mogla ustvrditi stvarna vrijednost ostvarenog dohotka na temelju podatak iz POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA:

Knjige primitaka i izdataka
Popis dugotrajne imovine
Knjiga prometa
Evidencije o tražbinama i obvezama
POSLOVNE KNJIGE
- Porez na dobit umjesto poreza na dohodak
- SUPODUZETNIŠTVO – potpisi i pisani zahtjevi svih supoduzetnika
- Pisani zahtjev se dostavlja ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću
PROMJENA NAČINA OPOREZIVANJA
- Na osnovi podataka iz poslovnih knjiga
- Može se nadoknaditi (odbiti ) samo od dohotka po osnovi kojega je i utvrđen
- Ako se ne može nadoknaditi u poreznom razdoblju u kojem je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjenjem dohotka u slijedećih 5 poreznih razdoblja
POREZNI GUBITAK
- mjesečno ( do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec )
- visina se može izmijeniti:
a) Na zahtjev poreznog obveznika
b) Na temelju očevida, inspekcijskog nadzora ,podatak iz poreznih prijava itd...
- Novi porezni obveznik  plaća ga tek nakon podnošenja 1. godišnje porezne prijave
PREDUJAM
Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

a)100% na područjima posebne državne skrbi I. skupine
b) 75% na područjima posebne državne skrbi II. skupine
c) 25% na područjima posebne državne skrbi III. skupine i brdsko-planinskim područjima

* 2 slučaja
POSEBNE OLAKŠICE, OSLOBOĐDENJA,
POTICAJI
II. POTICAJI ZAPOŠLJAVANJU
a) Smanjenje poreza na dohodak za iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa NOVIM RADNICIMA*
b) Smanjenje poreza na dohodak za iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja, te za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu

III. POTICAJI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
Smanjenje poreza na dohodak po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u visini od 100% nastalih i u poslovnim knjigama iskazanih izdataka (za plaće, materijale, opremu.. )
POSEBNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA, POTICAJI
--> Osobe s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje kod poreznog obveznika je uslijedilo nakon najmanje jednomjesečne prijave kod Zavoda za zapošljavanje i trajanja probnog rada ako je ugovoren
--> Osobe zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu
-->Osobe koje se prvi put zapošljavaju
--> Osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti
*NOVI RADNICI
Poreznom obvezniku koji obavlja samostalne djelatnosti, a istodobno NIJE obveznik poreza na dodanu vrijednost , zakon dopušta da mu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu :

a) Porezni obveznik samostalnu djelatnost ne smije obavljati u supoduzetništvu
b) Porezni obveznik ne smije imati zaposlene osobe
c) Porezni obveznik ne smijet imati izdvojene poslovne jedinice niti proizvodne pogone
PAUŠALNO OPOREZIVANJE
01028
ZAKON O POREZU NA DOHODAK
«Narodne novine», broj 25/95 – pročišćeni tekst, 52/95, 106/96, 164/98, 33/00
 
Članak 11. stavak 4. točka 2., 46. stavak 1. točka 3.
 
         Sakupljanje i prodaja sekundarnih sirovina smatra se povremenom samostalnom djelatnošću na koju je kupac dužan obračunati porez na dohodak po odbitku.
 
 
         «Sud smatra neosnovanima prigovore istaknute tijekom postupka i u tužbi da bi pogrešno bio obvezan na plaćanje poreza na dohodak.
 
Iz sadržaja spisa predmeta slijedi da prikupljanje, odnosno skupljanje sekundarnih sirovina za prodavatelje od kojih tužitelj iste kupuje nije trajna već povremena samostalna djelatnost. Zato je tužitelj bio dužan obračunati porez na dohodak u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine», broj: 25/95, 106/95) prema kojem se predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju po odbitku po stopi od 20% bez prava na osobne odbitke iz članka 34. tog Zakona, kod isplata dohodaka od druge povremene samostalne djelatnosti poduzete snamjerom ostvarivanja dohotka.»
 
         Upravni sud Republike Hrvatske, Us-5892/1998 od 21. lipnja 2001.
 
POREZ NA DOHODAK
ČLAN GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
ZAKON O POREZU NA DOHODAK
034/1z
(NN 25/95 – pročišćeni tekst, 52/95, 106/96, 164/98, 33/00)
Članci 11. stavak 4. točka 3. i 38. stavak 1. točka 2.
Naknada za rad u izbornom povjerenstvu je dohodak od povremene samostalne djelatnosti.
“Prema članku 10. u vezi s člankom 3. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 25/95 – pročišćeni tekst 52/95, 106/96) propisano je da je osnovica poreza na dohodak ukupni iznos dohotka kojiporezni obveznik ostvari u koji dohodak spada i dohodak od samostalne djelatnosti. Dohodak od samostalne djelatnosti je dohodak od slobodnih zanimanja koje se trajno ili povremeno obavljaju u cilju ostvarivanja dohotka.
Nadalje, odredbom članka 11. stavka 4. točke 3. istog zakona propisano je da u druge samostalne djelatnosti, prema članku 10. ovog Zakona spadaju povremene samostalne djelatnosti poduzete s namjerom ostvarivanja dohotka, kao što su povremene autorske djelatnosti znanstvenika i stručnjaka, djelatnosti trgovačkih putnika, agenata akvizitera, športskih sudaca i delegata i druge slične djelatnosti.
Tužitelj ne osporava da je tijekom 1997. godine pored dohotka od nesamostalne djelatnosti odnosno plaće, ostvario i dohodak od povremene samostalne djelatnosti kao član gradskog izbornog povjerenstva.
Prema članku 38. stavcima 1. i 2. citiranog zakona propisano je da su obveznici poreza na dohodak dužni podnijeti poreznu prijavu poreznoj upravi nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine).
Porezna prijava podnosi se Poreznoj upravi do kraja veljače nakon isteka godine za koju je utvrđuje porez.
Tužitelj ne osporava da poreznu prijavu nije podnio u zakonom propisanom roku, već tvrdi da nije obveznik plaćanja poreza na dohodak.
Međutim, budući da je pored dohotka od nesamostalnog rada tužitelj ostvario i određenu naknadu za rad u izbornom povjerenstvu to nesporno proizlazi da je tužitelj ostvario određeni dohodak i od povremene samostalnedjelatnosti u smislu citiranog članka 11. stavka 4. točke 3. citiranog Zakona, pa neosnovano prigovara da nije porezni obveznik.
Pored toga, člankom 6. citiranog Zakona propisano je što se ne smatra dohotkom. Prihod od naknade za sudjelovanje u radu izbornog povjerenstva nije izuzet od obveze plaćanja poreza pa tužitelj neosnovano prigovara da porez nije bio dužan platiti, te da nije bio dužan podnijeti poreznu prijavu u zakonom propisanom roku.”
Upravni sud Republike Hrvatske, Us-4229/2000 od 2. travnja 2003.
B – 1999.
ZAKON O POREZU NA DOHODAK
"Narodne novine", broj 25/95 - pročišćeni tekst, 52/95, 106/96
 
Članak 45. stavak 1. i 2.
                        Mjesečni iznos predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se prema rješenju o razrezu poreza za prethodnu godinu, bez obzira na to je li ono postalo konačno i bez pozivanja stranke.
                        "Prvostupanjsko rješenje kojim je tužiteljici utvrđen mjesečni iznos predujma poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja doneseno je pozivom na članak 45. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 25/95 i 52/95). Odredbom iz članka 45. stavka 2. narečenog zakona propisano je da se mjesečni predujmovi određuju na osnovi utvrđenog poreza po rješenju za prethodnu godinu.
                        Prema rješenju prvostupanjskog tijela klasa: UP/I-410-18/96-001/03981, ur. broj: 513-07-19-01/96-02, od 4. srpnja 1996. godine tužiteljici je za 1995. godinu utvrđen porez na dohodakod samostalne djelatnosti u iznosu od 11.089,19 kuna, prirez na porez u iznosu od 831,68 kuna, odnosno ukupni iznos poreza i prireza u svoti od 11.920,87 kn. Proizlazi da su tužiteljici određeni mjesečni predujmovi prema porezu i prirezu koji je utvrđen rješenjem za prethodnu 1995. godinu, odnosno sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.
                        Na ovaj način utvrđeni mjesečni predujmovi ne određuju se nakon pozivanja stranke, već na temelju donesenog rješenja o razrezu poreza za prethodnu godinu. Time se ne dira u mogućnost izmjene visine utvrđenog predujma sukladno članku 47. Zakona o porezu na dohodak. Prema odredbama toga članka Zakona, porezna uprava može iznimno, na zahtjev poreznog obveznika, dozvoliti izmjenu visine utvrđenog predujma, i to na temelju podneska koji sadrži sve bitne sastojke iz porezne prijave što se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine, međutim, kako ispravno navodi tuženo tijelo, tužiteljica takav zahtjev nije postavila.
                        Neosnovano smatra tužiteljica da se predujam poreza može utvrditi tek nakon pravomoćnosti rješenja o razrezu poreza za prethodnu godinu. Prema pravnom shvaćanju Suda, dovoljno je da je izdano rješenje o razrezu poreza za prethodnu godinu, ono ne mora biti ni konačno niti pravomoćno pa da se na temelju tako utvrđenog poreza odredi predujam za tekuću godinu. Smisao je predujma ravnomjerno raspoređivanje poreznog tereta, odnosno redovito (mjesečno) pritjecanje poreznog duga tijekom poslovne godine, pri čemu se pretpostavlja da dohodak u tekućoj godini neće biti manji od prethodne."
                        Us-10106/1997 od 3. studenog 1999.
ZAKON O POREZU NA DOHODAK
(NN 127/00, 150/02, 163/03)
 
Članak 36. stavak 2.
 
Obveznik poreza na dohodak je sportaš, a ne sportski klub.
 
„Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je tužitelj podnio prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu u kojoj je iskazao dohodak od druge samostalne djelatnosti u iznosu od 156.240,00 kn. Prvostupanjsko je tijelo prihvatilo podatke o dohotku iskazane u prijavi te je utvrdilo godišnju poreznu obvezu za 2003. godinu.  
Tužitelj u tužbi ponavlja žalbene navode da je porez na dohodak dužan platiti isplatitelj KK „C.“, sukladno članku 7. Ugovora o standardnom ugovoru igrača.
Spisu predmeta prileži potvrda KK „C.“ od 31. siječnja 2004., o isplaćenom dohotku, uplaćenom porezu po odbitku i prirez za 2003. godinu iz koje je vidljivo da KK „C.“ prilikom isplate dohotka nije uplatio predujam poreza na dohodak po odbitku i prirez. Pravilno  tuženo tijelo smatra da je tužitelj  porezni dužnik,  jer je ostvario dohodak od samostalne djelatnosti na koji se po zakonu plaća porez i on je obveznik poreza na dohodak kada isplatitelj dohotka nije platio porez na dohodak. 
          Predujam poreza na dohodak sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (NN 127/00, 150/02, 163/03) i članka 51. stavka 1. točke 5. Pravilnika o porezu na  dohodak (NN 54/01, 140/03, 188/03, 198/03) obračunava, obustavlja i uplaćuje za poreznog obveznika poslodavac, osoba koja ima obveze poslodavca ili isplatitelj, kao porez po odbitku, prilikom svake isplate dohotka i istodobno s isplatom. Kako porez na dohodak nije naplaćen od KK „C.“, isplatitelja dohotka, u konkretnom slučaju tužitelj je obveznik poreza na dohodak, jer je ostvario dohodak od samostalne djelatnosti.
Slijedom navedenog osnovano je tuženo tijelo postupilo kada je odbilo žalbu tužitelja te je tužitelju u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak utvrđen dohodak te porez na dohodak i prirez za 2003. godinu.“
 
Upravni sud Republike Hrvatske, Us-896/2007 od 16. listopada 2008.
Dohodak, primici i izdaci
Full transcript