Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өндөгний эрэлтэнд нөлөөлөгч зарим хүчин зүйлсийн шинжилгээ

No description
by

tuvshin jargal

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өндөгний эрэлтэнд нөлөөлөгч зарим хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Өндөгний эрэлтэнд нөлөөлөгч
зарим хүчин зүйлсийн
шинжилгээ
Гүйцэтгэсэн оюутан: Б. Түвшинжаргал (5011127)
М. Ичинноров (5011126)
У. Цэвээндорж (5209102)
Агуулга
Оршил
Зорилго
Судлагдсан байдал
Судалгааны хэсэг
Судалгааны үр дүн
Дүгнэлт
Ашигласан материал
Оршил
Монгол хүний хүнсэндээ хэрэглэх гол нэрийн 13 бараа бүтээгдэхүүний нэг нь өндөг юм.
Өндөг нь өөртөө хүний биед хэрэгтэй маш олон амин дэмүүдийг агуулж байдаг.
Өндөгний эрэлт 2013 оны байдлаар 2000 онтой харьцуулахад 6 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.
Зорилго
Энэхүү судалгааны зорилго нь өндөгний үнэ, ургамлын тосны үнэ, орлого өндөгний эрэлтэнд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг мөн мэдрэмжийг нь тооцох юм.
Судлагдсан байдал
Индонези улсын Маланг хотод хийгдсэн өндөгний эрэлтийн шинжилгээ.
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь мэдрэмжийг нь тооцож хэрхэн нөлөөлдөгийг нь тодорхойлох юм.
Тоон мэдээлэлээ логарифм олон хүчин зүйлийн шугаман регрессээр шинжилсэн.
Үр дүнд нь детерминацын коэффициент 0.731, үнээс хамаарах эрэлтийн мэдрэмж -2.824, орлогын мэдрэмж 0.022. Энэ нь сул мэдрэмжтэй ба өндөг нь энгийн бараа бүтээгдэхүүн юм.

Судалгааны хэсэг
2000-2013 оны статистик тоон мэдээлэл
Логарифм олон хүчин зүйлийн регрессийн математик функц нь дараахь хэлбэртэй байна:
ln QE = ln α + b1 ln EP + b2 ln OP + b3 ln IN + u ln e
Энд:
QE- эрэлт сарын нэг хүнд ногдох өндөг*хүн ам (0-5 нас ороогүй) ш.
EP- өндөгний дундаж үнэ төг.
OP- ургамалын тосны дундаж үнэ төг.
IN- нэг өрхийн сарын дундаж орлого төг.
α - тогтмол
b - регрессийн коэффициент
e – алдаа

Судалгааны үр дүн
Логарифм, олон хүчин зүйлийн шугаман регресс:
Судалгааны үр дүн
QE=6.07+0.02*EP+0.03*OP+0.7*IN
Үнээс хамаарах эрэлтийн мэдрэмж 0.02 гарсан ба энэ нь сул мэдрэмжтэй байна. Энэ нь үнэ өөрчлөлтөөс үл хамааран хүмүүс өндгийг худалдан авсаар байх болно гэдгийг харуулж байна.
Солбисон мэдрэмж нь 0.03 ба энэ нь мөн адил сул мэдрэмжтэй байна. Энэ нь ургамалын тосны үнийн өөрчлөлт өндөгний эрэлтэнд бага нөлөө үзүүлдэг гэдгийг харуулж байна.
Орлогоос хамаарах эрэлтийн мэдрэмж нь 0.7 ба орлого 1%-иар өсөхөд өндөгний эрэлт 0.7%-иар өсдөг.
Өндөгний үнэ, ургамалын тосны үнэ, орлого зэрэг хүчин зүйлүүд нь өндөгний эрэлтэнд эерэгээр нөлөөлж байна.
Үнээс хамаарах эрэлтийн мэдрэмж сул
Орлогоос хамаарах эрэлтийн мэдрэмж өндөр байна.
Дүгнэлт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Судалгааны үр дүн
Детерминацийн коэффициент 0.92 ба өндөгний үнэ, ургамалын тосны үнэ, орлого зэрэг хүчин зүйлийн хэлбэлзлүүд нь өндөгний эрэлтийн хэлбэлзлийг 92% тайлбарлаж чадаж байна. Үлдсэн 8% нь өөр бусад хүчин зүйлүүдээр тайлбарлагдана.
Алдааны стандарт хэлбэлзэл нь 0.17. Энэ нь алдаа багатай байна.
Тооцож гаргасан нь 38.26, хүснэгтийн -ийн утга 12.55-аас их байна. Энэ нь 99%-ийн үнэмшилтэй байгааг харуулж байна.

Ашигласан материал:
1. http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol11-issue5/E01153539.pdf
2. http://cameron.econ.ucdavis.edu/excel/ex61multipleregression.html
3. http://opencourses.emu.edu.tr/pluginfile.php/6751/mod_resource/content/1/F-table.pdf
4. http://1212.mn/
Full transcript