Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Шийдвэрийн онол

No description
by

dariimaa tsoodol

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Шийдвэрийн онол

Агуулга
Шийдвэр гэж юу вэ?
Шийдвэр гэдэг нь 2 буюу түүнээс дээш байж болох боломжит хувилбаруудаас сонголт хийх процесс бөгөөд үйл ажиллагааны менежерүүдийн хувьд хамгийн оновчтойг нь сонгохын тулд шийдвэрийг гаргаж байгаа орчин, шийдвэр гаргах аргачлал шалгуур үзүүлэлтийн талаар судалсан байх шаардлагатай.
Шийдвэр гаргах үе шат
Үйлдвэрлэлийн менежерүүдийн нэг гол үүрэг нь үйлдвэрлэлийн менежментийн янз бүрийн асуудлаар шийдвэр гаргах явдал юм. Компани амжилтанд хүрэх эсэх нь үйлдвэрийн менежерүүдийн гаргаж байгаа шийдвэрийн чанараас ихээхэн шалтгаалдаг.Зөв сайн шийдвэр гаргахын тулд дараах үе шатуудыг баримтална.
3.Шийдвэр гаргах арга, аргачлал
Шийдвэрийг олон хувилбараар гаргахын тулд шийдвэрийн мод, хүнэгтийн аргыг ашиглаж болно.


Шийдвэрийн онол
1.Шийдвэр гэж юу вэ?
2.Шийвдэр гаргах үе шат
3.Шийвдэр гаргах арга, аргачлал
4.Жишээ бодлого
Удирдлагын шийдвэрийн онцлог шинж
1.Аз туршилт: Ямар нэгэн үйл ажиллагааны үр дүнд гарах амжилтын магадлал эь 100%-иас бага байх үед аз туршилт бий болдог.
2. Зөрчил: Шийдвэр гаргагчидын санаа бодол зөрөлддөг бөгөөд зөв шийдвэр гаргахад гэлээд хүндрэлтэй.
3. Тодорхой вус байдал: Менежерт гаргах шийдвэрийнхээ талаар мэдээлэл хангалтгүй байх явдал юм.
4. Асуудлын шинж байдлын бүрдэлт: Шийдвэрлэгдэж байгаа асуудлуудын үүссэн шалтгаан, түүний хамрах хүрээ болон авах арга хэмжээ тодорхой байх явдал асуудлуудын шинж байдлбн бүрдэлт болно.
Үүнд:
1. Ямар асуудлаар шийдвэр гаргах, түүнд нөлөөлөх гол хүчин зүйлс юу болохыг тодорхойлох
2. Шийдвэрийн зорилго, үр дүнг харуулах шалгуурыг тодорхойлох.Менежерүүд үр дүнгийг нь хэмжиж болохуйц шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ихэнх шийдвэрийн газрын зорилго нь ашгийг хамгийн их байлгах явдал байдаг. Иймд шийдвэрийн үр дүнг голдуу ашгаар хэмждэг.
3. Шийдвэр гаргахад хэрэглэгдэх загвар, түүний зорилгын функц, загварт хэрэглэгдэх хувьсагчидийг тодорхойлох. Хувьсагч гэдэг нь байнга өөрчлөгдөж болох хэмжигдэхүүн юм.
4. ШИйдвэр гаргах хувилбаруудыг тодорхойлж , үнэлэлт өгөх
5. Хамгийн сайн хувилбарыг тодохойлж ёонголт хийх. Энэ нь тодорхой нөхцөлд илүү сайн зохицсон шийдвэрийг сонгож авах боломж олгодог.
6. Шийдвэрийг ажил хэрэг болгох

Шийдвэрийн мод
Шийдвэрийн салаа мөчир гэж бас нэрлэж болно. Шийдвэрийн модыг хувилбарууд дотроос хамгийн үр дүнтээг нь сонгоход ашиглагдана. Шийдвэрийн мод нь хувилбар тус бүрээр санхүүгийн үр дүнг жиших, түүнийг байж болох магадлалуудаар нь засч залруулах, дараа нь хувилбаруудыг харьцуулж, оновчтойг нь сонгож шийдвэр гаргах боломж олгодог.
Шийдвэрийн хүснэгт
Энэ нь шийдвэр гаргахад хэрэглэгддэг нэг чухал хэрэгсэл бөгөөд удирдагчидад шийдвэрийн модны адил хэд хэдэн хувилбараас оновчтойг нь сонгоход тусалдаг. Энэ аргаар шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдолд магадлалыг ашиглана.
Жишээ:
"Д" компаны нийт орлогын хэмжээ 220000₮.Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ 1000. Үйлдвэрлэл явуулах хугацаандаа дараах зардлуудыг гаргасан:
Үйлдвэрлэлийн цахилгааны зардал 60000₮, шууд хөдөлмөрийн зардал 100000₮, ашиглалтын зардал 20000₮, түрээсийн зардал 10000₮, удирдлагын зардал 50000₮ тус тус гарчээ.Олох нь:
1.Тухайн компани цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх талаар шийдвэр гарга.
2.Байгууллага үйл ажиллагаа алдагдалгүй явуулахын тулд доод тал нь хичнээн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаадлагатайг тодорхойл.
Шийдвэрийн
онолууд:
1. Тодорхой нөхцөлд шийдвэр гаргах: Энэ үед шийдвэр гаргаж байгаа үед түүний эцсийн үр дүн нь тодорхой байдаг тул илүү үр ашигтайг нь сонгох боломжтой байна.
2. Эрсдэлтэй нөхцөлд шийдвэр гаргах: Энэ нь үед хүлээгдэж байгаа үр дүнг аль болох их байлгахад анхаарна.
3. Тодорхой бус байдалд шийдвэр гаргах: Энэ үед гаргаж байгаа шийдвэрийн үр дүн нь хамгийн бага, хамгийн их байх магадлал нь тэнцүү байдаг гэж үздэг.

Бодолт:
1. Ашиг=TR-TC=220000-240000
=-20000₮ алдагдалтай
TC=60000+100000+20000+10000
+50000=240000

TFC=100000+10000+50000+20000
=180000
Алдагдлын хэмжээ тогтмол зардлын хэмжээнээс бага байгаа учир үйлдвэрлэлийг зогсоох шаардлагагүй.

Бодолт:

2.FC=100000+10000+50000+20000
=180000
VC=60000
P=220000/1000=220
AVC=60000/1000=60
Q=FC/(P-AVC)=180000/(220-60)=1125 хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагатай. Үүнээс илүүг үйлдвэрлэвэл ашиг олох боломжтой.
Full transcript