Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Презентація до курсової

No description
by

Vlad Vlad1

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Презентація до курсової

Актуальність теми:
Завдання курсової роботи
- Вивчення нормативної бази з теми дослідження;
- Дослідження організаційно-економічної характеристики підприємства;
- Вивчення особливостей документального оформлення операцій з облiку витрат ;
- Вивчення методики проведенння контролю витрат.

Організаційно-економічна характеристика підприємства
Мета:
Мета обліку витрат полягає в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат, зв'язаних з виробництвом і збутом продукції
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМНТАМИ НА ТОВ "ХЛІБ ЖМЕРЕНЩИНИ"
роботи на тему
Презентація до курсової
Важливе значення відіграє науково-обґрунтований бухгалтерський облік витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об'єднань.

Усвойї курсові я розглядав витрати Товариство з обмеженою відповідальністю “Хліб Жмеринщини”.
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах учасників Предметом діяльності Товариства є оптово-посередницька робота в галузі закупівлі, збереження, переробки та реалізації зерново-круп’яних та інших продовольчих товарів, сировини для виробництва продуктів харчування та кормів для тварин, торгівля, надання послуг, виробництво товарів, а також інша підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.
Результати діяльності Товариства відображаються у щоквартальних та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті. Річний звіт завіряється Ревізійною комісією Товариства або незалежною аудиторською організацією

Нормативно-правове обгрунтування роботи


Під час обліку витрат за елементами бухгалтер ТОВ «Хліб Жмеринщини» керується такими нормативними документами:
- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №1829-111 від 22 червня 2000 року;
- План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування №291 від 30 листопада 1999 року;
- Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.
Елемент витрат - це сукупність економічно однорідних видів витрат. Відображення витрат за економічними елементами допомагає відповісти на запитання, що саме витрачено. Витрати операційної діяльності групують за такими елементами:


До елементів витрат належать такі операційні витрати:
- собівартість реалізованих товарів;
- собівартість реалізованої іноземної валюти;
- собівартість реалізованих виробничих запасів і необоротних активів.


- сировини й основних матеріалів;
- купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
- палива й енергії;
- будівельних матеріалів;
- запасних частин;
- тари й тарних матеріалів;
- допоміжних та інших матеріалів

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" до елементу "Матеріальні витрати" включається вартість витрачених у виробництві:
Підставою для віднесення певних сум на рахунки витрат є первинні документи:
вимоги
,
лімітно-забірні карти
,
акти списання матеріалів
,
акти приймання робіт
,
наряди на виконання робіт
,
розрахунково-платіжні відомості
.
На ТОВ “Хліб Жмеринщини” бухгалтер для обліку витрат операційної діяльності за економічними елементами, а також узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду використовує ра¬хунки 8 класу "Витрати за елементами".
Рахунок 80
"Матеріальні витрати"
Рахунок 81
"Витрати на оплату праці"
Рахунок 82
"Відрахування на соціальні заходи"
Рахунок 83
"Амортизація"

Контроль віднесення витрат на виробництво здійснюють у двох напрямках: за повнотою і правильністю включення витрат у собівартість продукції та віднесення їх на незавершене виробництво; з’ясуванням причин перевитрат і виявленням фактів нераціонального використання матеріальних та трудових ресурсів

Виконавши курсову роботу на тему “Облік і контроль витрат за елементами на ТОВ “Хліб Жмеринщини” ознайомився із діяльністю підприємства та досконало вивчив порядок ведення обліку витрат за елементами.
Витрати відіграють важливу роль у діяльності підприємства. Для узагальнення інформації про витрати підприємства передбачено рахунки класу 8 “Витрати за елементами”.
Full transcript