Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of PORTOFOLIU DE EVALUARE MODUL A

Portofoliul include prezentarea Modulului A ,,Abilitarea curriculară a cadrelor didactice”
by

Liliana Cristache

on 19 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of PORTOFOLIU DE EVALUARE MODUL A

POSDRU /S/1.3/63698 ARGUMENT Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte economice in societatea cunoasterii PROGRAMA CDS INTERDISCIPLINAR PIATA SI RATIONALITATEA ECONOMICA STRUCTURA PORTOFOLIULUI 1. Un curriculum la decizia sşcolii - interdisciplinar
2. Detalierea contţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ – uluI “Piatța sși ratționalitatea economicăa”
3. O activitate de predare – învăţatare
4. Curriculum la decizia sşcolii - factor de motivaţtie pentru o învăţatare de calitate-eseu
5. Test de evaluare Curriculum-ul şcolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:
Una din componentele profilului de formare a absolventului învăţământului liceal o constituie setul de competenţe economice specifice economiei de piaţă care să îi permită acestuia să se manifeste ca :
agent economic activ;
consumator avizat;
investitor prudent;
cetăţean responsabil.
Disciplina opţională este concepută ca un opţional nou crosscurricular, care propune elevilor posibilitatea de a-şi completa cunoştinţele dobândite şi de a exersa abilităţile formate prin studierea disciplinelor Matematică, Educaţie antreprenorială şi Economie. Aceasta permite accentuarea laturii pragmatice a aplicării curriculum-ului, iar profesorul face legătura directă şi evidentă între ce se învaţă şi de ce se învaţă. Denumirea opţionalului: Piațta și ratționalitatea economică
Tipul: opțtional crosscurricular (Știintțe economice și Matematică )
Durata : un an şcolar
Clasa: a XI-a
Număr de ore pe săptămână: 1 oră 1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale și matematicii pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese economice prezente în viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale și matematicii în rezolvarea unor probleme teoretice și studii de caz
3. Cooperarea cu ceilalţi, în cadrul diferitelor grupuri, și participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea unor variate probleme ale comunităţii
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
  COMPETENȚE GENERALE COMPETENTE SPECIFICE 1. Analiza de situaţii-problemă în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor
2. Folosirea eficientă şi responsabilă a resurselor
materiale, financiare și umane
3. Exprimarea caracteristicilor matematice
cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete
4. Simularea și adecvarea comportamentului economic propriu la cerințtele unui mediu concurentțial
5. Explicarea functiilor pe care le îndeplinește piațta în economia modernă
6. Analizarea tipurilor de piațtă
7. Analizarea caracteristicilor fiecarei forme a piețtei
8. Proiectarea unui comportament rațtional și eficient pe diferite forme ale pietței 1. folosirea dicţionarelor şi a surselor de informare on-line pentru a afla semnificaţia unor termeni economici: cost de oportunitate, bani, buget, venit, salariu, preţ, acțiuni, bursa de valori etc. .
2. exerciţii de identificare a noţiunilor economice în articole din din presa economică şi explicarea lor;
3. descoperirea situaţiilor în care exerciţiul
matematic foloseşte în situaţii economice ;
4. exerciţii de estimare a unui buget personal sau
familial echilibrat;
5. studii de caz privind situaţii de achiziţionare de bunuri şi servicii, operațiuni de import-export, efectuând calculele necesare şi analizând oportunităţile;
6. exerciţii de calcul pentru dobânzi şi alegerea celor
mai bune soluţii de împrumut sau economisire;
7. probleme cu caracter practic legate de schimb
valutar, de comparare şi de alegere a soluţiilor
optime; ACTIVITATI

ConTținuturi 1.Principiul rationalitatii în economie
1.1. Nevoi și resurse
1.2. Rațtionalitatea economică
1.3. Costul de oportunitate

 
2. Circuitul economic
2.1. Tipuri de proprietate
2.2. Concurențta/competițtia în afaceri
2.3. Libera inițtiativă în economie

 
 
3. Piațta și rolul ei în economia modernă
3.1. Functțiile și tipurile pietei
3.2. Cererea și oferta: jocul piețtei
3.3. Prețtul de echilibru
3.4. Prețtul într-o piatță liberă
 
  4. Forme ale pietei
4.1. Piațta monetară
- Banii, inflațtia și indicele pretțurilor bunurilor de consum
- Rolul BNR și al băncilor comerciale
- Depozite și credite bancare
4.2. Piata de capital
- Investiți și valori mobiliare
- Bursa de valori-vânzarea și cumpărarea de actțiuni
- Functționarea pietței de capital în România
-Sfaturi pentru viitorul investitor
4.3. Piațta muncii
- Fortța de muncă- Contractul de muncă
- Somajul
- Impactul migratției muncii
4.4. Piata valutară
-Cursul de schimb
4.5. Comertțul internatțional
-Operatțiuni de import și export
 
 
5. Utilizarea venitului
-Economiile, cheltuielile și investițiile
- Bugetul natțional
- Bugetul firmei
- Bugetul familiei ABILITAREA CURRICULARA A CADRELOR DIDACTICE
MODUL A STRUCTURA PORTOFOLIULUI

1. Un curriculum la decizia şscolii - inderdisciplinar
2. Detalierea contţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ – uluI “Piațta s i ratționalitatea economicăa”
3. O activitate de predare – învăţatare
4. Curriculum la decizia sşcolii - factor de motivatţie pentru o învăţatare de calitate-eseu
5. Test de evaluare Curriculum-ul şscolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:
Una din componentele profilului de formare a absolventului învăţăamântului liceal o constituie setul de competenţe economice specifice economiei de piataţă care săa îi permitaă acestuia săa se manifeste ca :
- agent economic activ;
- consumator avizat;
- investitor prudent;
- cetatăţean responsabil.
Competente specifice Activitati
Full transcript