Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Present ฝึกงาน

No description
by

Pai Sudarat

on 22 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Present ฝึกงาน

สรุปผลการฝึกงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประวัติและความเป็นมาขององค์กร
การฝึกปฏิบัติงานภายในบริษัท
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่ได้รับ
876438 การฝึกงานภูมิสารสนเทศ

จัดทำโดย
นางสาวกมลลักษณ์ เผือกรักษา 55170020
นางสาวศิริพร หวังกุศล 55170067
นางสาวนิศารัตน์ สะเภาทอง 55170411 นางสาวสุดารัตน์ เหลาฆ้อง 55170573
นางสาวณัฐวรรณ นิยมพงษ์ 55670048นายจีรพันธ์ พัดใส
นักภูมิศาสตร์
นายอลงกรณ์ เสริมศรี
นักภูมิศาสตร์
นายทรงยศ ป่าเขียว
นักภูมิศาสตร์
ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) 39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับเพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0 2934 3233-47 โทรสาร : 0 2934 3248-9
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยและจดทะเบียนเริ่มดำเนินการ
ในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2526 โดยให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพทาง
ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ (MIS/GIS) ต่อองค์กรของทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ
COT ได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก และกระทรวงการคลังของประเทศไทย
การฝึกปฎิบัติงานครั้งนี้ได้อยู่ในส่วนของฝ่ายผังเมืองงานหลักใน ฝ่ายผังเมืองเป็นงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดิน (landuse planing)
การฝึกปฏิบัติงานจึงเป็นการทำแผนที่เป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำ Basemap การแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในแผนที่ การแก้ไขข้อมูลที่จะแสดงงในแผนที่ งานเหล่านี้จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน ซึ่งความน่าสนใจก็คือได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้จริงในการทำงานและนอกจากนี้ยังมีงานที่ได้รับมอบหมายคือออกแบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสำนักงาน ดังนั้นงานส่วนใหญ่จึงเป็นงานที่ทำในบริษัทไม่ได้ลงสำรวจภาคสนาม
โปรแกรมที่ใช้ทำงาน คือ โปรแกรม ArcGIS 10.2
การวิเคราะห์การใช้ที่ดินปัจจุบันโดยรวม (CMPMJU)
ประโยชน์ต่อตนเอง
1. ได้รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการทำงานจริง
2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้าแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานในองหน่วยงาน 5. สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในงานวิจัย หรือการทำงานกับสถานประกอบการในอนาคต
6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทำงานของตน 7. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ที่หน่วยงานนำมาใช้ในการทำงาน 8. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม
10. ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในองค์กร 11. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
1. เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 2. สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


1. ก่อนที่นิสิตจะไปฝึกงานควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ
2. ต้องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะความคิด การพูดให้สามารถทำงานให้เข้ากับผู้ใหญ่ได้
3. ต้องเปิดรับคำสอน ความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นตัวเองทั้งความคิดและพฤติกรรม 4.นิสิตควรตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก
5. ทางสถานประกอบการควรให้นิสิตรุ่นต่อไปได้ทำงานจริง ออกภาคสนามจริงๆ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้จากที่ฝึกงานจริงๆ

ขอบคุณคะ
ความประทับใจที่ได้จากการฝึกงาน คือได้มาเรียนรู้การทำงานจริง ๆ
มาอยู่ในสถานที่ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
และนอกจากนั้นยังได้รับมิตรภาพกลับไปอีกด้วย
Full transcript