Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bázisintézmény

No description
by

Vivien Tóth

on 25 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bázisintézmény

Bázisintézmény
I. Az intézmény bemutatása
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
intellektuális képességzavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ás általános iskolai nevelését, oktatását és szakmai képzését ellátó
többcélú

gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézmény.

Intézményünknek a
mohácsi
székhelyintézmény mellett van egy feladatellátási helye
Bólyon
és egy tagintézménye
Oldon
.Intézményünk szervezeti felépítését a következő ábra szemlélteti:
Szakmai alapdokumentum szerinti köznevelési feladataink:

óvodai nevelés :
integráltan nem nevelhető SNI gyermekek gyógypedagógiai nevelése-oktatása
általános iskolai
nevelés-oktatás: sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar) 1-8 évfolyam
kollégiumi ellátás
készségfejlesztő iskola
értelmileg fogyatékos tanulók életre való felkészítése középiskolai fokon
szakiskolai
nevelés-oktatás: SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavar)
gységes gyógypedagógiai módszertani feladat (
utazó gyógypedagógiai hálózat
)
fejlesztő nevelés-oktatás

II. Tanulást támogató módszerek

-
két komponensből épül fel
- Célja:

1. a gyógypedagógiai óvodánkból az általános iskola/
foglalkoztató iskolai első osztályba/csoportba való belépés segítése

2. a térségi óvodákból a térség iskoláiba való átmenet
t
- nagycsoportos korú, nem SNI gyermekek szűrésével, fejlesztési tervek kidolgozásával, fejlesztési program koordinálásával, az eredmények mérésével, szükség esetén a Nevelési Tanácsadó szakembereinek bevonásával segítettük az óvodapedagógusok munkáját, különös tekintettel a „az atipikus fejlődésmenetű” gyermekekre.


- általános iskolánk első és második évfolyamán
- ez az oktatási forma szintén lehetőséget nyújt az óvodából az iskolába való átmenet pedagógiai és pszichológiai problémáinak enyhítésére, megoldására


- általános iskolánk alsó tagozatán az olvasás és írás elsajátíttatása Meixner-módszerrel történik
- ezt logopédiai terápia egészít ki
- intézményünk
sajátossága,
hogy a Meixner-módszer tankönyvét és feladatlapjait digitalizáltuk, SMART tananyagokkal egészítjük ki.
- hat hetes előkészítő programot alkalmazunk
- fonomimikai jelek alkalmazásával
- "Hangfestő" mesékkel

Az olvasástanításhoz, kognitív képességek fejlesztéséhez:

- „Képességfejlesztés IKT-alkalmazással” és a

- „Mondd és mutasd!” című adaptált jógyakorlataink is, az IKT anyagok tanórai felhasználásával- ebben a tanévben az alsó tagozat két osztályában bevezetésre került a Lépésről Lépésre program
- egyes elemeit kollégáink már korábban is alkalmazták
- a következő tanévben a program bevezetését az egész alsó tagozaton tervezzük

Óvoda-iskola átmenetet
támogató program
Iskolaotthonos
tanulásszervezés

Meixner-módszeren
alapuló
olvasás- és írástanítás
Adaptált
jó gyakorlataink
Lépésről lépésre
program

Alsó
tagozat

- egyéni képességekhez igazodó, egyéni fejlesztési tervek alapján történő speciális készség- és képességfejlesztés
- az intézmény kidolgozott
egyéni fejlesztési protokollja alapján
- az utazó gyógypedagógiai ellátás keretében az
integráló intézményekben
is alkalmazunk


- SNI-s gyermekek és tanulók számára
kötelező
en előírt egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció intézményünk minden színterén kiemelt fontosságú
- mozgásfejlesztésen, logopédiai terápián, részképesség fejlesztésen, komplex kognitív fejlesztésen, olvasás-, írás- és számolási készség fejlesztésen, kutyásterápián, állatasszisztált és lovas foglalkozásokon, zeneterápián, személyiségfejlesztésen, ill. tehetséggondozó foglalkozásokon vesznek részt tanulóink.


- az alkalmazott projektjeink
három fő csoportba
sorolhatóak:
a) tananyagot feldolgozó projektek,
b) tananyagot kiegészítő projektek,
c) intézményi szintű projektek

- alsó tagozatán
témaheteket
(pl: Maci)
-
tantárgyi projektek
(pl: Honfoglalás, Toldi, Reneszánsz, Ember)
- t
ananyagot kiegészítő projektjeink:
- a speciális szakiskolában ún. Család és Víz projekteket szervezünk
- egészségnevelési hónap keretében egész
intézményt
érintő közös projekt valósul meg
- Meixner nap-olvasással összefüggő tevékenxségek

- csatlakoztunk az EMMI által meghirdetett Digitális Témahét és a Fenntarthatósági Témahét programjaihoz
- kooperatív tanulás
- projektmódszer
- tanulói portfólió
- digitális pedagógiai (IKT-alapú) módszerek
- differenciálás
- egyéni fejlesztés
- tehetséggondozás
-
saját fejlesztésű tananyagaink (INFO-TANODA, SMART programok)
alkalmazását beépítettük tantervünkbe és óraterveinkbe
- INFO-TANODA programcsomagunk 11 programja a tantárgyi tudást, 4 programja pedig a részképességek fejlesztését hivatott segíteni IKT-alkalmazással
-
használati útmutató és módszertani kézikönyv
jó gyakorlatként került kidolgozásra
- az elmúlt években
SMART-interaktív felületekre digitális tananyagfejlesztés
is történt intézményünkben
- a belső kommunikációs csatornákon keresztül a kidolgozott tananyagokat minden kollégánk számára elérhetővé tesszük
(Moodle felületen
)

- a 7-8. és/vagy 9-10 évfolyam hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása, tanulmányaik befejezése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében
szociálpedagógus
végzettségű kolléga foglalkoztatására kerül sor a munkaügyi központ támogatásával
-hat éve pályázunk mentor tanár foglalkoztatására

Felső tagozat
Kompetencia
alapú
egyéni fejlesztési program
Habilitációs foglalkozások,
terápiák
Projektoktatás
Tanulást támogató,
adaptív nevelést segítő
módszerek
IKT-alkalmazás
Patrónus
mentor tanári program
III. Tehetséggondozás és hagyományőrés
Kiemelt célunk:
-
tehetséges, SNI
tanulókkal való kiemelt foglalkozás
- az
esélynövelést
szolgáló tehetséggondozás támogatása
- a tanulók
képességeinek,
más területen történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának
fejlesztése
- az is
kolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése
- a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre - szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése valamint a tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodás biztosítása
- foglalkozásaink a
hagyományőrzés
és
értékközvetítés
mentén zajlanak, kiemelten a nemzetiségi kultúrát és hagyományokat képviselő tehetséges tanulók támogatásával
- többek között az alsó tagozaton a városunkban élő nemzetiségek kultúráit feldolgozó projekthetekkel, illetve a kollégium, vallási - és egyéb családi ünnepkörökhöz kapcsolódó, hagyományőrző jó - gyakorlatával
IV. Az integrált nevelést támogató tevékenységek
Az SNI-s tanulók integrációjának támogatása érdekében
- TÁMOP 3-1-6-11/2-2011-0003 kódszámú pályázat keretében
-
két érzékenyítő típusú tréninget
dolgoztak ki kollégáink

- az
„Érzékenyítő tréning”
célja tanulócsoportok megismertetése különböző akadályozottsággal élő, fogyatékos társaik helyzetével, nehézségeivel

- az
„UTAZÓ – BEFOGADÓ” TRÉNING -
Attitűdformáló tréning az integrációban érintett pedagógusok és gyógypedagógusok számára című program célcsoportja integrációban érintett óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok, középiskolai tanárok, gyógypedagógusok

- a tréning tervezett teljes időtartama 30 óra
- 4 témája:
I. Általában az utazó gyógypedagógiáról
II. A fogyatékosság sokszínűsége
III. Hatékony együttnevelési módszerek
IV. Utazó gyógypedagógiai protokoll
Tréningek

- az
ellátás teljes folyamatát
(pl.: igények felmérését, intézményekkel való kapcsolatfelvételt, habilitációs foglalkozások rendjét, a tanév végi értékelést stb.) intézményünk
saját protokoll alapján szervezi
- sajátos nevelési igény témában, felkérésre több alkalommal tartottunk
nevelőtestületi tájékoztatót, előadást i
ntegráló intézményekben
- évente négy alkalommal szervezünk
bemutató órákat, tréningeket, műhelymunkákat
az integráló intézmények pedagógusai számára, az utazó gyógypedagógusok és az együttnevelésben érintett pedagógusok közti kapcsolat erősítése, ill. az információátadás, tudásmegosztás érdekében
- intézményközi
szakkönyvtárt és eszközkölcsönzőt
működtetünk
- az utazó gyógypedagógusok és együttnevelést segítő pedagógusok részvételével megalapítottuk az ún. Mohács Tankerületi
Intézményközi Gyógypedagógus Munkaközösséget

Utazó gyógypedagógia
V.
Intézményi szervezetfejlesztés
Mentorálás, hallgatói gyakorlatok

- intézményünk a felsőoktatás területén is jó kapcsolatokat ápol
- évek óta rendszeresen vállalunk szerepet a Kaposvári Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán tanuló
főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának lebonyolításában
- a hallgatók fogadására, a szakmai gyakorlat teljesítésének adminisztrálása
saját eljárásrendet alakítottunk ki
- nevelőtestületünk gyakornok kollégáinak támogatására ún.
„Mentor-gyakornok” Programot működtetünk
- mindkét feladat vezetőtanári, gyakorlatvezetői szakvizsgával rendelkező, mesterpedagógus kollégák közreműködésével valósul meg

- kidolgozott Intézményi
Önértékelési Programunk
alapján 2015 óta folyamatosan végezzük az intézményi önértékelés feladatait
- szakértő tevékenységet végző kollégáink segítségével a
minősítésre jelentkező kollégáink,
számára segítséget, támogatást nyújtunk a portfólió feltöltésben, minősítő eljárásra való felkészülésben (más intézmények kollégáinak felkészítésében is segítséget nyújtunk)

Önértékelés, minősítésre való felkészítés

Szakmai munkacsoprtok:
- Habilitációs team
- Testenevelés team
- Jó gyakorlat team
- Utazó gyógypedagógiai team
- Tehetséggondozó team
- IKT team
- Önértkelési team
- Mentor team
Teamek
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Full transcript