Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

отчет на годишен план за действие за 2016 г. и ГПД за 2017 г.

Седмо засеадание на КН ОПРР 2014-2020 г.
by

antonia stoilova

on 23 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of отчет на годишен план за действие за 2016 г. и ГПД за 2017 г.

Отчетът на Годишния план за действие за дейностите по информация и комуникация се разработва от Управляващия орган на ОПРР, съгласно задълженията и отговорностите, разписани в Регламент 1303/ 2013 г. и Националната комуникационна стратегия.
Отчетът на ГПД за 2016 г. обобщава информацията за дейностите по информация и комуникация в изпълнение на ОПРР 2014 - 2020 г. през 2016 г., в съответствие с ИГРП на ОПРР 2014 -2020 г.since 2015
Представяне на отчет на Годишен план за действие за 2016 г. на ОПРР 2014 -2020 г. и Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
За отчетния период са проведени 21 информационни събития, включително 2 заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. през месец май в град Велико Търново и през месец октомври в град Плевен.
Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели участие малко над 1750 човека от целевите групи на Програмата.
18 информационни събития бяха посветени на основната ни целева група –конкретните бенефициенти по приоритетна ос 1, 2 и 3 на ОПРР 2014 - 2020 г.

Оперативна програма
"Региони в растеж"2014-2020 г.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Специфична цел 2: Осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмите, техните резултати и добри практики
Благодаря за вниманието!


2016 година
Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Дейности за информация и комуникация за конкретни бенефициенти
2016 г.
В проведените информационни дни и обучения представихме Насоките за кандидатстване, отговорихме на въпросите, постъпили по време на срока за съгласуването им, проведохме практически тренинги за оценка нa проекти и подаване на документи и информация в ИСУН 2020 на Междинните звена и екипите по проектите.
Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г.
Специфична цел 1 на НКС: Популяризиране на отделните програми като финансов инструмент за пододбряване на развитието на България и качеството на живот

В плана за 2017 г. са включени още:
- провеждане на информационни кампании, включващи Инфо дни и обучения по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ и Приоритетна ос 2.

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
ИВАН ПОПОВ

началник на отдел "ПОИП", ГД "ГРР"
Full transcript