Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Betong og egenskaper

En beskrivelse av faget sin karakter og muligheter
by

Dagfinn Eriksen

on 15 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Betong og egenskaper

Mønstret og farget betong Luft 4% Sement og sementmaterialer 11% Grovt tilsalg (steinmaterialer) 35% Fint tilslag (sand og filler) 30% Vann 11% http://www.screencast.com/t/aSbjluRb Last ned blandetabell Regelverk En betong skal tilfredstille
krav en byggherre har- Krav i byggeforskriftene Preaksepterte løsninger - hva er det? Standarder NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner
Beregnings og kontruksjonsregeler NS 3420 Beskrivelsestekster
for bygg og anleggs-
kontruksjoner NS-EN 206-1 Betong
Del 1: Spesifikasjon egenskaper
framstilling of samsvar NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner Instruks om hvordan og hvor nøyaktig arbeidet skal utføres
Vi finner krav til :
arbeidsledelse og personale
forskaling
armering
utstøping
montering av prefabrikerte elementer
geometriske toleranser Delmaterialer V/c- tall og masseforhold vann + sement = sementlim
eks. v/c tall = 0.45 = 0.45 kg vann pr. kilo sement Jo lavere v/c tall jo sterkere sement
dvs. 0.45 = sterkere enn 0.7 ! Dekorativ betong Du må lære å følge... og Tilsetningstoffer sementtyper du må kjenne til.. Norcem - Brevik http://www.heidelbergcement.com/no/no/norcem/sementtyper/index.htm Du skal vite... hva preaksepterte løsninger er noe om hvilke standarder som gjelder for
betong kjenne til hva betong er satt sammen av
og hvilke egenskaper disse stoffene og
materialene har. kjenne til de viktigste begrepene som vi bruker
i forbindelse med betong Betong er et materiale som kan brukes
på utallige vis... og mye mye mer.!!! Betong er et materiale som får egenskapene
sine fra helt spesielle materialer og stoffer La oss se nærmere på :.... Byggeforskriftene stiller krav til hvordan en betong
skal være for å bli godkjent til sitt bruk.. En preakseptert løsning betyr? at løsningen er godkjent på forhånd. Det er enklest å velge en preakseptert løsning. Løsningene finner vi i Norsk Standard.
Her finner vi regelverk som stiller krav til
hvordan vi blander betong. Det finnes
100-vis av standarder.
Du kan huske 3-4 av dem... Historisk sett har betong eksistert som materiale... 2000 år ! Collosseum i ROMA betong er hydraulisk som betyr? ....... at den herder under vann og
at den ikke trenger luft for å herde! så ble betongen glemt i nesten 2000 år...... Man murte ditt og datt og det fantes tusenvis av
murere og steinarbeidere som bygde f.eks... NIDAROSDOMEN Den første sementfabrikken i Norge
ble bygd på Slemmestad 1892. det første store betongbygget
var Havnelageret i Oslo Betong er det mest brukte byggematerialet fordi:....? Det har stor styrke og du kan
bygge........... Betong kan formes til det du måtte ønske
og kan farges Flygeaske klasse C Metakaolin Silika Flygeaske klasse F Slagg Pozzolaner... er ikke hydrauliske, reagerer ikke med vann og danner ikke sementlim... men derimot..... reagerer med kalsiumhydroksyd som dannes når sement reagerer med vann. kalsiumhydroksyd gir betong høy PH- verdi som..... beskytter armeringen mot rust Silikastøv er ekstremt finkornet ca. 1/100 av sement Arbeid med fersk betong Broer og veier som står mot jordskjelv! mens dette er mer tvilsom bruk... Skammens mur mellom Israel og palestinere Slipt betong Begreper for fersk betong.... Konsistens og støpbarhet .....? Betongen sin evne til å .... Å bli støpt uten å separere Fylle formen og omslutte armeringen Her er et eksempel på forskaling, armering
og støp God støpbarhet er derfor:
evnen til å fylle støpeforma - formbarhet
evnen til å bli pakket - komprimerbarhet
evnen til å motstå separasjon - stabilitet Fersk betong Synk - hva er det...? En liten repetisjon..... noen tilsetningsmaterialer
gir betongen bedre
egenskaper.... Betong- sammmensetning
og egenskaper Fortsettelse følger.... K O N S I S T E N S M Å L I N G
Vi bruker en synkkjegle . Kjeglen er 300 mm høy - nedre diameter= 200 mm, øvre diameter = 100
En komprimeringsstav med diameter 16 mm og lengde 600 mm bruker vi til å komprimere betongen.
Fukt stålkjeglen
Plasser den på jevnt-horisontalt - ikkesugende underlag
Fyll lagvis med betong i 3 lag
Stikk staven 25 ganger gjennom hvert lag
Stryk av toppen
Løft kjeglen forsiktig av og plasser den ved siden av betongen (hvis betongen velter prøver vi en gang til)
Legg staven horisontalt på toppen av kjeglen
Mål ned til betongens høyeste punkt. S Y N K K L A S S E R

S 1 = 10 - 40 mm - s t i v p l a s t i s k
S 2 = 50 - 90 mm - p l a s t i s k
S 3 = 100-150 mm - t u ng t f l y t e n d e
S 4 = 160-210 mm - f l y t e n d e
S 5 =>220 Det er viktig at vi et riktig forhold mellom kornstørrelsene i tilslaget. Vi kaller dette korngradering
Dette fordi hulrommene i tilslaget bør være minst mulig. De minste kornene fyller opp hulrommet mellom
de største. Dette minker behovet for sementlim og dermed mengden sement. Det er sement som er den
dyreste delen av betongen. Så jo mindre sement jo billigere betong.
Vi finner de forskjellige kornstørrelsene i tilslaget med å bruke en såkalt "siktesats"

Begrepet Dmax er et utrykk for maksimal tillatt steinstørrelse i betongen. Maks størrelse på stein avhenger
av hvor stor avstand det er mellom armeringstenger i en konstruksjon. Vanlig Dmax er 16-24 mm. Hvis minste avstand mellom armeringstenger er 30 mm kan vi ikke bruke mer enn Dmax=25mm fordi Dmax alltid skal være 5 mm mindre enn den minste avstand mellom armeringstenger eller mellom stenger og huden/utsparringer. Dette fordi ikke stein skal sette seg fast i armeringen
og hindre betongen å fylle overalt i formen. T i l s e t n i n g e r t i l b e t o n g Det finnes stoffer og materialer som gir betongen bedre egenskaper som passer for bestemte situasjoner
Vi skiller mellom stoffer vi tilsetter i betongen under blanding og materialer som er blandet inn i sementen
på forhånd. Vi skal se nærmere på noen av dem og de egenskapene de har Vi vet at hvis vi tilsetter vann for å få betongen smidigere (bedre konsistens) svekker vi samtidig betongen sin styrke.
Derfor bruker vi her stoffer i små mengder som gjør betongen smidig uten å bruke vann. Vi kaller disse S P - S T O F F
(superplastiserende). De fungerer på den måten at de bryter opp overflatespenningen på vannet som ligger rundt sandkornene.
Vannhinnen blir da mye tynnere men virker forsatt på samme måten. Det frigis da nok vann til å dekke alle sandkornene
Dette fyller vi på betongbilen på byggeplassen hvis vi synes synken er for liten. For å hindre at betongen fryser og sprekker etter at den har herdet tilsetter vi luftinnførende stoff. L - S T O F F
L-stoff fungerer på den måten at det dannes millioner av ørsmå luftblærer som fylles opp når vann fryser og utvider seg.
På den måten hindrer vi at betongen sprekker opp. Dette brukes på plasser der betongen er utstt for frysing og tining
gjennom hele vinteren. Det kan minne litt om f.eks Stratos sjokolade. Vi har også størkningsretarderene og størkningsakselrerende stoffer som får fersk betong til å stivne henholdsvis
saktere eller fortere alt etter hva som er ønskelig. I kaldt vær ønsker vi gjerne å tilsette akselrerende stoff for å
få jobben gjort og i varmt vær ønsker vi ofte å hindre at betongen størkner for fort og bruker en retarder. Et bilde på et av bruksområdene for betong H E R D E T B E T O N G BETONGEN KALLES FERSK SÅ LENGE DU KAN BEARBEIDE DEN. BETONGEN GÅR DERETTER INN I HERDEFASEN
OG DEN FORTSETTER Å HERDE I HELE SIN LEVETID. SOM FAGFOLK ER VI OPPTATT AV DET SOM SKJER DE FØRSTE
2 8 D A G E N E . Sementen har den egenskap at når den blir tilsatt vann herder den og blir til en hard masse.
Vi kaller dette for H Y D R A T I S E R I N G.
Det er bare sementen og vannet som endre seg. Tilslag og andre materialer forblir i samme tilstand som før. T R Y K K F A S T H E T Betongens trykkfashet er den største trykkraften pr. flateenhet som betongen tåler før den bryter sammen
Trykkraften som trengs for å knuse prøvestykket, kalles bruddlasten og den angis i N (newton) eller i
kN (kilo-newton). Trykkfastheten er bruddlasten dividert med trykkflaten, og angis i Mpa (megapascal)
= N/mm2.
Vi støper prøvestykker i form av terninger eller sylindere (I Norge bruker vi terninger 100x100x100 mm)
Etter 28 døgn i vannbad på ca 20 grader setter vi terningene under trykk og måler bruddlasten.

Eksempel: Vi trykkprøver en terning og får en bruddlast på 350 kN = 350000 N = 350000N /10000mm = 35N/mm = 35 MPa.
Vi sier at denne terningen har en fasthet på 35MPa. F A S T H E T S K L A S S E I Norge opererer vi med fasthetsklasser når vi skal avgjøre hvor mye trykk betongen tåler og hvor bestandig den er.
Etter 28 døgn i vannbad:

B 10 B20 B25 B30 B35 B45 B55 B65 B75 B85 B95 B E S T A N D I G H E T O G T E T T H E T Bestandighet = Betongens evne til å motstå nedbrytning.
Betongen må derfor være så T E T T som mulig. En betong
på B45 er tettere enn enn B30.
Vi må derfor holde V / C - T A L L E T så lavt som mulig
d.v.s. bruke så lite vann som mulig når vi blander betongen UTETT BETONG FØRER TIL AT VANN OG KLORIDER (SALTER) TRENGER INN I BETONGEN
OG BETONGEN VIL FRYSE, SMULDRE OG ARMERINGEN VIL RUSTE.
Tett betong vil ha en PH-verdi >12 (alkalisk miljø) . I fersk betong vil det dannes en
oksidfilm på ståloverflaten som hindrer armeringen i å ruste. (passivisert armering) K A R B O N A T I S E R I N G oppstår fordi karbondioksyd fra lufta trenger inn i betongen og senker PHverdien
til under 8 . Når prosessen når fram til armeringstålet begynner dette å ruste. Og når armeringen ruster
så ekspanderer den og smuldrer opp. Da forsvinner strekkstyrken i betongen.
Dermed er nedbrytningen i gang.
Det er derfor viktig at betongen er så tett som mulig og at overdekningen av armeringen er stor nok. NS 3473 klassifiserer miljøpåvirkningen av betong i 8 E K S P O N E R I N G S K L A S S E R

X = IDENTIFIKASJONSBOKSTAV
0 = INGEN EKSPONERING
C = kARBONATISERING
D = KORROSJON AV KLORIDER SOM IKKE ER FRA SJØVANN
S = KORROSJON FRA KLORIDER I SJØVANN
F = FRYSE OG TINEANGREP MED ELLER UTEN AVVISINGSMIDDEL
A = KJEMISK ANGREP
SA= SÆRLIG AGRESSIVT MILJØ HER KAN DU SE HVOR VI BRUKER DE FORSKJELLIGE EKSPONERINGSKLASSENE HER KAN DU SE HVILKET MASSEFORHOLD OG HVOR MYE SEMENT
VI MÅ BRUKE FOR Å TAKLE FORKJELLIGE EKSPONERINGSKLASSER F O R B E R E D E L S E T I L
P R Ø V E I B E T O N G
V G 2 B Y G G T E K N I K K Du kan velge å bruke
denne presentasjonen eller læreboka i forberedelsen til prøven. Prøven vil vurdere hvilke kunnskaper du har og hvilken forståelse du har for betong som materiale. Prøven foregår skriftlig
og uten nettilgang. Du kan bruke PC men må være avkoblet nettbruk. Prøven skrives ut og leveres lærer. Denne presentasjonen kan du se gjennom mange ganger hvis du ønsker det men den er ikke tilgjengelig under prøven
Lykke til
Full transcript