Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ландшафтно райониране на България

No description
by

Dimitar Zhelev

on 6 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ландшафтно райониране на България

Регионална диференциация на ландшафтите в България
Същност
Разработена от Ангел Велчев, Никола Тодоров, Румен Пенин, 2003 година.
Базирана е върху Регионалната диференциация на ландшафтите, извършена от Велчев, Тодоров, Беручашвили, 1989
Територията на България попада в три големи ландшафтни провинции на Евразия:
Алпийска провинция
Източносредиземноморска провинция
Понтийска провинция
Алпийската провинция


Мизийска и Старопланинска (Балканска).

Всяка има по две ландшафтни области.
Мизийската подпровинция

Придунавско-Добруджанската област

Южнодунавско-Лудогорската област
Балканската подпровинция

Предбалканска област

Старопланинска област
Източносредиземноморската провинция

Среднобалканска подпровинция

Приегейска (Приморско-Македоно-Тракийска) подпровинция
Среднобалканската подпровинция

Среднобългарска област
Източномакедонска област (Осоговско-Малешевска)
Рило-Севернопиринска област
Западно- и Среднородопска област
При разработването на ландшафтната регионализация на България са взети предвид ландшафтните особености на Балканския полуостров и Европа, т.е. напълно е съобразена със зоналните особености, меридионалната секторност, височинната поясност и ландшафтната структура, както и с териториалния обхват на страната.
Приложена е схемата: провинция, подпровинция, област, окръг и район. Обучението по Природна география на България се извършва въз основа на областите (14 на брой).
Приегейската подровинция

Беласишко-Южнопиринска област
Горнотракийско-Тунджанска област
Източнородопско-Сакарска област
Долнотракийска област
Понтийската провинция

Западнопонтийската подпровинция.

Странджанска Черноморска област
Придунавско-Добруджанска област
Най-важни характеристики:
- обхваща северната част на Дунавската равнина и Добруджа
- паралелно простиране от запад на изток
- преобладават степните и лесостепните комплекси.
- равнинно-хълмист релеф.
- покрай р. Дунав и нейните притоци са развити азоналните хидроморфни и субхидроморфни ландшафти.
- значителни изменения, настъпили под влиянието на човека -> антропогенизирани ландшафти
- Два прирордни парка: "Персина" и "Русенски лом", биосферен резерват "Сребърна"
Южнодунавско-Лудогорска област
По-важни характеристики:
- условна граница с Придунавско-Добруджанската област
- ясно изразена граница с Предбалкана на юг.
- по-голяма разчлененост на релефа.
- формиране на горски и лесостепни ландшафти.
- хълмист релеф.
- силно антропогенно натоварена.
- два природни парка: "Русенски Лом" и "Шуменско плато"
Област Предбалкан
По-важни характеристики:
- заема предпланинските части на Стара планина
- старопланинските гънкови структури се срещат с пластовите структури на Дунавската равнина при северната граница. Южната граница следи Старопланинската челна ивица.
- Най-високите части на Предбалкана (Васильовска планина) в ландшафтен план се отнасят към Старопланинската област.
- преходен характер на всички ландшафтни компоненти.
- силно разчленен релеф във вертикално и хоризонтално отношение.
- 3/4 от площта е заета от хълмист релеф.
- Карстовите ландшафти придават специфичен вид на части от Предбалкана
- в източните части са запазени естествени гори от терциерни и плейстоценски реликти: конски кестен и див рожков (Преславска и Драгоевска планина), черноборови гори и т.н.
Старопланинска област
По-важни характеристики:
- класически планински ландшафти
- изразена височинна поясност
- южната граница със Среднобългарската област се маркира от Задбалканските котловини.
- по-известни планини: Светиниколска, Чипровска, Берковска, Врачанска, Козница, Понор, Ржана, Голема, Софийска, Мургаш, Етрополска, Златишко-Тетевенска, Васильовска, Лествица, Троянска, Калоферска, Шипченска, Тревненска, Елено-Твърдишка, Котленска, Върбишка, Сливенска, Гребенец, Стидовска планина.
Среднобългарска област
По-важни характеристики:
- обединява териториите между Стара планина на север и Осоговска планина, Рила и Горнотракийската низина на юг.
- включва Задбалканските котловини (Бурелска, Софийска, Саранска, Камарска, Златишко-Пирдопска, Карловска, Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска, Айтоска), Средногорието, цялото Краище и долината на средна Струма, части от ниските ридове на Стара планина (Чепън, Забърге, Видлич и Вучи баба). Продължава извън пределите на политическите граници на съвременна България.
- най-добре проучена в ландшафтно отношение част на България.
Източномакедонска (Осоговско-Малешевска) област
По-важни характеристики:
- Осогово, Малешевска планина, Огражден, Влахина планина, долината на р. Струмешница и Санданско-Петричката котловина.
- средиземноморско влияние.
Рило-Севернопиринска област
По-важни характеристики:
- високопланински ландшафти
- висока степен на ендемичност и реликтност
- постглациални ландшафти
Западно- и Среднородопска област
По-важни характеристики:
- сходен геоложки строеж
- сложен геоложки строеж
- не са били заледявани
- ландшафтно разнообразие
Беласишко-Южнопиринска област
По-важни характеристики:
- силно средеземноморско влияние
- ендемичност за България и Балканите
- специфични височинна поясност
- Природен парк "Беласица"
Горнотракийско-Тунджанска област
По-важни характеристики:
- равнинни и хълмисти ландшафти
- силно антропогенизирана
- субхидроморфни и хидроморфни ландшафти
- реликтни гори
Източнородопска-Сакарска област
По-важни харктеристики:
- обхваща Източни Родопи, Сакар и долните течение на реките Марица, Тунджа и Арда
- силно средиземноморско влияние
- антропогенизация
- нископланински и хълмист релеф
- формирани в условията на подводен вулканизъм
- силно изразени денудационни и ерозионни процеси
Долнотракийска област
По-важни характеристики:
- най-малка по обхват
- наличие на фрагментарно разпространени средиземноморски ландшафти
- по долините на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла
- малка част е в пределите на България
- специфичен растителен и животински свят
Странджанска област
По-важни характеристики:
- изключителна специфичност на ландшафтите
- голямо ландшафтно разнообразие
- т.нар. колхидски (понтийски) ландшафти
- включва българската част на Странджа - Граничен рид, Хасекия и Босна
- висока степен на ендемичност
- Природен парк "Странджа", резервати "Силкосия", "Лопушна", "Узунбоджак"
Черноморска област
По-важни характерстики:
- отделен заради специфичното влияние на Черно море
- ландшафти, различни от тези във вътрешността на страната
- Природен парк "Златни пясъци"
Това е :)
Успех на изпита!

Райониране vs Регионалазиране?!?
Принципи на физикогеографска регионализация
Методи на физикогеографска регионализация
Разлика между физикогеографска и ландшафтна регионализация
Full transcript