Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islam

No description
by

Adam Chauca

on 21 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islam

I Koranen och Muhammeds exempel kan man lära sig hur man ska leva
Islam
Islam
Näst största religionen i världen ca 1,6 miljarder anhängare
Muhammed
Föddes i staden Mekka i Saudarabien ca 570 e.Kr
Islams fortsatta historia
Under Muhammeds liv och efter hans död sprids Islam
Trosuppfattning
Sex trosartiklar
Monoteistisk religion
Helig skrift: Koranen
Gudstjänstlokal: Moské
Inriktningar: Sunni och Shia
ca 610 får Muhammed en uppenbarelse medan han fastar.
Börjar ta emot budskap från Gud
Ca 613 börjar Muhammed predika offentligt
Ett polyteistisk samhälle med Mekka som religiöst centrum
Medina och Mekka
Muhammed började få anhängare
Mötte starkt motstånd bl.a. för att han predikade monoteism, socialt ansvar och om domedagen
Flyr från Mekka till staden Medina år 622 (hijra)
(Början på den islamiska tideräkningen)
Fler uppenbarelser och fler anhängare
Återvänder 630 och tar över Mekka
Muhammed dör år 632
Spreds på två sätt:
Genom erövringar och handel
1. Tron på Gud
2. Tro på Guds änglar
Gud (Allah)
"Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet"
En av de allvarligaste synderna är att sätta någon vid sidan av Gud-Shirk
Gud har flera olika namn-Guds 99 namn-egenskaper
Är alltings skapare, allsmäktig, förlåtande...
En människa ska lyda och tillbe Gud
Gud får inte avbildas
(Muhammed är ingen gud, han respekteras men tillbes inte)
3. Tron på böckerna
Böckerna
Gud har uppenbarat flera heliga skrifter
T.ex. Torah (Tawrat), evangelierna i NT
Budskapet har ändrats
Den sista och den viktigaste skriften är Koranen
Ingen ändring har gjorts i den
Koranen innehåller 114 suror (kapitel)
Allt som uppenbarades av Gud till Muhammed
4. Tron på Guds profeter
Allahs profeter
Allah har sänt profeter för att tala till människor
Exempel på profeter:
Asa (Adam)
Musa (Mose)
Isa( Jesus)
Muhammed
Muhammed den viktigaste profeten
Ska med sitt budskap visa vad Gud vill
Har gett Guds slutgiltiga budskap
Hans liv är ett exempel och ska efterföljas
5. Tron på domedagen
6. Tron på det förutbestämda
Domedagen
Livet på jorden tar slut
Paradiset och helvetet
Domedagen
Gud kommer att döma alla människor
De som har lytt Gud kommer till paradiset
De som inte har lytt Gud kommer tilll helvetet
Tron på det förutbestämda
Gud vet allt som kommer att hända
Efter Muhammeds död valdes en ställföreträdare (Kalif)
Var ledare för den muslimska gemenskapen-umma
Islam=underkastelse
Muslim=en som underkastar sig Gud
Koranen,hadither, Sunna och Sharia
Den viktigaste och heligaste boken är Koranen
Anses vara en kopia av en Koran som finns hos Gud
Den arabiska versionen är den äkta versionen. Översatta versioner är tolkningar
Hadither
=berättelser om hur Muhammed och hans närmaste efterföljare agerat vid olika situationer
Sunna
=sed, föredöme
De fem pelarna
Viktigt att ens tro syns i handling
Islams fem pelare
Religiösa plikter
1. Trosbekännelsen(Shahada)
Shahada
"Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet"
Används när man ber
När man konverterar
Man ska helst säga det innan man dör
2. Bönen (Salat)
Salat
=Böner som bes vid bestämda tider
Tidebön
-Måste vara vänd mot qibla dvs. vänd mot Mecka
Viktigaste bönen är fredagsbönen i moskén
3.Fastan (Sawm)
Sawm
Fasta under månaden Ramadan
Avstå från mat, sex och rökning från solens uppgång till solens nedgång
Sjuka
Alla ska helst fasta men det finns undantag:
, barn under 12,
gravida
, kvinnor som ammar ,
om man är på resa
Fastan innebär också att avstå från att göra dåliga handlingar och lyda Allah
När Ramadan är slut firar man Eid al-fitr
4. Allmosan (Zakat)
Zakat
Ge till de fattiga
2.5 % av ens inkomst
5. Vallfärden (Hajj)
Hajj
Minst en gång i livet vallfärda till Mekka
Vallfärd=resa till en helig plats för att göra sin religiösa plikt
Enkla kläder för att visa att alla är lika inför Allah
Kaba
Viktiga religiösa handlingar som är kopplade till berättelser i Koranen
Den som genomfört sin Hajj kallas för hajji
Att leva som muslim
Födelse:
Födsel
Det första det nyfödda barnet får höra är Adhan (kallelsen till bön)
Sju dagar efter födelsen rakas barnets hår av och vägs.
Man ger sedan en summa pengar som stämmer överens med hårets vikt
På sjunde dagen hålls också en fest som kallas Aqiqah
Barnet brukar namnges den sjunde dagen
Pojkar omskärs
Kan genomföras den 7:e dagen men kan ske senare också
Omskärelse av flickor är mycket ovanligt
Äktenskap
Äktenskap
Äktenskap mycket viktigt
Traditionellt har mannen och kvinnan olika roller
Mannen: Ekonomiskt ansvar
Kvinnan: Ta hand om hemmet
Polygami tillåtet enligt Koranen ( alla hålle om det)
Men bara om han kan behandla alla lika och rättvist
Endast för män
Skilsmässa?
Gifta sig med en icke-muslim?
Döden
Döden
Innan man dör ska man helst uttala Shahada(trosbekännelsen)
Den döde ska begravas så fort som möjligt
Kroppen tvättas och smörjs med olja
Sveps in i ett vitt tyg
Kroppen begravs i riktning mot Mekka
Matregler
Matregler
Gris är haram
Annat kött är halal om det slaktas på rätt sätt. Halalslakt
Jihad som exempel
=strävan, ansträngning
Lilla jihad och stora jihad
Lilla jihad=heligt krig mot fiender(de otrogna)
Stora jihad=
"heligt krig" mot sig själv. Att försöka bli en bättre muslism
Saudiska Komittén har gett ut en fatwa
Heligt krig
Jihad
Lars Vilks
Målade bilder av Muhammed som rondellhund 2007
Fick en dödsdom mot sig av personer kopplade till al-Qaida
Det Europeiska fatwarådet fördömde hotet
Stora protester världen över
Vilks lever fortfarande under hot
Senaste attentatet skedde den 14 februari i Danmark 2015
Inriktningar inom Islam

Tolvshia. Ithna ashariyya
12 imamer har funnits.
Muhammad al-Mahdi-den sista imamen
Han lever fortfarande men finns gömd för alla
Kommer att återkomma på domedagen tillsammmans Jesus och bekämpa antikrist.
Konflikter mellan sunni och shia
Sunni
"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet, det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinlighet och inte visa mera av sina behag än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen" (24:30-31)
"Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar-och till alla troende kvinnor-att de (utanför hemmet) noga sveper om sig sina ytterplagg;på så sätt blir de lättare igenkända(som anständiga kvinnor) och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig (33:59)
Den största inriktningen ca 85% av alla muslimer
Nya uppenbarelser och tolkningar accepteras inte. Muhammed var den ende som kunde tolka Koranen
Shia
Dessa ledare kallas för imamer och kommer från Alis familj. (Inom sunni islam är en imam en böneledare)
5 obligatoriska böner om dagen

Ledarskapet efter Muhammeds död
Vem skulle leda umma efter Muhammeds död?
Umma= den muslimska gemenskapen
En del ansåg att den som var bäst lämpad för det skulle bli kalif. Vid den tiden var det Abu Bakr, Muhammeds närmaste man och svärfar
En grupp ansåg att Muhammeds kusin Ali borde bli kalif.
Abu bakr blev den första kalifen
Ali blev den 4:e kalifen men det ledde till inbördeskrig
Ali blev senare mördad
En permanent splittring som leder till att dessa grupper utvecklas olika
Ängeln Gabriel visar sig och säger till honom att han är Guds profet
Gud har förutbestämt allt
Innan man ber:
-Man måste vara rituellt ren. Man tvättar sig efter en viss ordning innan bönen. Kallas Wudu.
- Man ska ha rätt avsikt med bönen.
Kläder och platsen man är på ska också vara ren
-Man måste ha rätt klädsel.
Awrah= de delar av kroppen som behöver täckas.
En mans awrah :Allt mellan naveln och knäna, samt axlar
En kvinnas awrah: Hela kroppen utom ansikte och händer
Obligatorisk för män men inte för kvinnor
Människosyn
Människan är skapad till Guds avbild
Hon är Guds medarbetare på jorden
Har fri vilja att lyda eller inte lyda Gud
Människan föds god
Kan frestas av Satan(Iblis) och djinner så att hon syndar mot Gud
Gud kommer att döma människan på domens dag
Endast Gud vet hur man kommer att dömas
Livet är en prövning och förberedelse inför livet efter döden
Människan kan be Gud om förlåtelse men måste ångra sig
Domen
Människans uppgift är att lyda Gud
Man ska följa de fem pelarna och låta Guds lagar genomsyra ens liv
Himlen eller helvetet
Då underkastar man sig Gud
Den som har lytt Gud kommer till himlen
Den som inte har lytt Gud kommer till helvetet
Vanligt att man viskar det i ett nyfött barns öra
Varför fastar man?
Öva sig i självdisciplin
Fokusera på Gud
Få större medkänsla för de som är fattiga och försonas med sina fiender
Koranen och haditherna
Människans uppgift är att lyda Gud
Hur vet man vad som är Guds vilja?
Koranen- den viktigaste och heligaste skriften
Muhammeds sunna( Muhammeds exempel)
Muhammeds sunna(exempel) hittar man i haditherna
Hadither är berättelser om sådant som Muhammed har sagt och gjort
Tolkningar av Koranen och haditherna kallas för Sharia
Sharia- den gudomliga lagen
Sharia består alltså av tolkningar av Koranen och haditherna
Haram=Förbjudet
Halal=tillåtet
Olika tolkningar i olika områden.
Sharia ger vägvisning i alla delar av livet.
Mat kan vara haram eller halal
-Relationen mella människan och Gud
- Regler för hur samhället ska se ut och relationen mellan människor t.ex. straffrätt, äktenskap osv.
Är alltså inte en text utan flera olika tolkningar som kan variera
Koranen och Muhammeds Sunna är det man ska leva efter
En mindre inriktning ca 15 %
Alis familj anses vara en helig och unik familj på grund av deras släktskap med Muhammed
Koranen och Muhammeds Sunna kan inte förstås utan tolkning av perfekta religiösa och världsliga ledare.
Den första imamen var Ali
Olika grupper inom shia islam. Den största kallas för tolvshia
Ali var den första
Blev imam vid fem årsålder år 873
år 941 gick han in i det som kallas för den stora fördoldheten
Efter Ali fortsatte kampen om vem som skulle bli kalif.
En del fortsatte anse att det var den som var bäst lämpad för det som skulle vara kalif
Andra menade att Muhammeds efterträdare skulle komma från Alis familj. Dessa tillhörde Alis part dvs. Shiat Ali
Den som var bäst lämpad för att ta över som kalif skulle göra det. Den första kalifen var Abu Bakr.
Full transcript