Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“Геометрийн хичээлд цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх “Geogebra”

No description
by

enkhbold bayarmagnai

on 24 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “Геометрийн хичээлд цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх “Geogebra”

Үр дүн
Илтгэлийн бүтэц

Анализаас харахад 12а ангийн сурагчдын амжилт 11%, чанар 17%-иар ахисан үзүүлэлт гарсан. Энэ нь цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглан хичээлийг зохион байгуулахад сурагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилт илүү байгаагаас харагдаж байна.
Өмнө нь зөвхөн самбар, шохой, огторгуйн биет ашиглан багшаас томъёо тодорхойлолтыг өгөх замаар сурагчдад мэдлэгийг дамжуулдаг байсан.
Харин цахим үзүүлэн ашиглаж хичээлийг зохион байгуулснаар сурагчдад сонирхолтой, ойлгомжтой, үр дүнтэй байсан ба бодит төсөөллийг бий болгож бодлого бодоход ашиглах томъёо, тодорхойлолтыг сурагчид өөрсдөө бие даан гаргах, цаашид сурч мэдэх урам зориг нь бадарч байгаа нь туршилт амжилттай болсныг илэрхийлж байна.

Туршилт
Дүгнэлт
Багш нар цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах дэвшилтэт програмуудыг ашиглахын ач холбогдлыг ойлгодог боловч өөрөө бүрэн эзэмшээгүй, бодит боломжуудыг олж хараагүй, судлаагүйн улмаас хичээлдээ төдийлөн ашиглахгүй байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.
Цахим үзүүлэн ашиглаж хичээлийг зохион байгуулсан нь сурагчдад сонирхолтой, ойлгомжтой, үр өгөөжтэй байсан ба бодит төсөөллийг бий болгож томъёо, тодорхойлолтыг сурагчид өөрсдөө бие даан гарган ирж бодлого бодоход бүтээлчээр ашиглаж байгаагаараа онцлог давуу талтай.
Багш нарын хувьд ажлын байран дээрээ хамтран хөгжихөд чухал ач холбогдолтой байсан.
Цаашид ГеоГебра програмын давуу тал, үр дүнг мэдэрснээрээ анги бүрийн ямар сэдэв дээр энэ програмыг ашиглах, илүү дэлгэрүүлэн судлах талаар ЗАСекцээрээ хамтран ярилцаж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

“Геометрийн хичээлд цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх “Geogebra” программыг ашиглах боломж
"XII ангийн Пирамид сэдвийн жишээн дээр"

АГУУЛГА
УДИРТГАЛ
Хураангуй
Түлхүүр үг
Сэдвийн үндэслэл
Судалгааны зорилго
Судалгааны зорилт
Судалгааны арга
Сэдвийн судлагдсан байдал
Судалгааны обьект
Судалгааны шинэлэг тал
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААРХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ
1.1 Сургалтын хэрэглэгдэхүүний талаарх үндсэн ойлголт
1.2 Geogebra программын талаарх үндсэн ойлголт

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ТОГТООХ СУДАЛГАА
2.1 Судалгааны асуулга боловсруулалт
2.2 Судалгааны үр дүн, анализ

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ТУРШИЛТ
3.1 Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт, боловсруулалт
3.2 Хичээлийг туршин хэрэгжүүлэх үе шат

ДҮГНЭЛТ
НОМ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ


Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
3-р сургууль
Математикийн багш Г.Пэрэнлэй
Математик-мэдээлэл зүйн багш Л.Нэргүй
Сургалтын менежер Б.Энхболд

Илтгэлийн зорилго
Геометрийн сургалтанд цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх Geogebra программыг ашигласнаар сургалтын чанар, үр дүнд хэрхэн нөлөөлөхийг судална.
Судалгааны арга
баримтад дүн шинжилгээ хийх арга
асуулгын арга
туршилтын арга
анализ синтезийн арга
Судлагдсан байдал
Л.Чойжооваанчиг - 2006 - Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтад хэрэглэх нь
Т.Сувдмаа - 2005 - Цахим сургалт
Л.Одончимэг - 2010 Электрон сургалтын материал бэлтгэх гарын авлага
М.Инжу - 2011 - ЕБС-ийн багш нарын МХТ-ийн ашиглалтын байдалд дүн шинжилгээ
О.Сумъяа - 2013 - Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах нэгэн хувилбар
Ч.Бадамханд - 2013 - МХТ-ийг сургалтад ашиглах нэгэн боломж

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
үндсэн зориулалт

үнэн зөв төсөөлөл, ухагдахуун төлөвшүүлэх
сурч танин мэдэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
багш, сурагчийн ажлыг хөнгөвчилөх

1.Биет үзүүлэн
2.Тэмдэгт үзүүлэн
3.Дүрст үзүүлэн
4.Дэлгэцийн үзүүлэн
5.Хэвлэмэл материал
6.Үг яриа

Geogebra программ
Зохиогчид нь Judith Hohenwarter, Markus Hohenwarter нар юм.
ГеоГебра бол сургуулийн геометр, алгебр, анализ нэгтгэсэн математикийн динамик програм юм.
Нэг талаар ГеоГебра бол интерактив геометрийн систем. Та цэг, вектор, хэрчим, шулуун, олон өнцөгт, конус огтлол мөн функцийн байгуулалт хийж болох бөгөөд дараа нь динамикаар өөрчилж болно. Нөгөө талаас тэгшитгэл, координатуудыг шууд бичиж оруулж болно. Иймд ГеоГебра дээр цэг, векторууд, тоон хувьсагчтай ажиллах боломжтой. Функцүүдийн уламжлал ба интегралыг олдог.
Тэгш өнцөгтийн
,
адил талт гурвалжны
байгуулалт,
Квадратын
байгуулалт,
Зөв зургаан өнцөгтийн
байгуулалт,
Гурвалжныг багтаасан тойргийн
байгуулалт,
Тойргийн шүргэгчийг
байгуулах, Геометрийн
дүрсийг таних
тоглоом хийх, Зургийн хэмжээг өөрчлөх, нөлөө, тусгал,
Олон өнцөгтийн
эргүүлэлт,
Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэрийг
дүрслэх,
Өнцгийн коэффициентийн гурвалжин байгуулах
,
Гурвалжны тэнцэл бишийн
дүрслэл, ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрс хийх,
Пифагорын теорем, Фибоначийн спираль, Тойргийн төвийг байгуулах, Огторгуйн биетүүдийг дүрслэх
Геометрийн сургалтад ихэвчлэн хэвлэмэл материал ба биет үзүүлэнг ашиглаж байгаа нь харагдаж байна. Зургийн Paint, Tarcia ба Flash программыг ашигладаг гэсэн хариултыг өгчээ. Дэлгэцийн буюу цахим үзүүлэнг 9.5% нь, Geogebra-программыг судалгаанд оролцогчдын 14.3% нь ашигладаг.
Дийлэнх багш нар буюу 86% нь шаардлагатай үедээ ашигладаг гэсэн байна. Энэ нь цаг үеийн зохион байгуулалттай нээлттэй, үзүүлэх, ур чадварын уралдааны үед гэж ойлгогдохоор байна. Ашигладаг программын хувьд ямар нэгэн бэрхшээл учирдаггүй гэж оролцогчдын 47.6% нь хариулжээ. Ашиглаж чаддаггүй гэж 33.3% нь үзсэн байхад МХТ хүрэлцдэггүй сургууль байдаг нь харагдаж байна.
Оролцогчдын 47.6% нь уламжлалт болон цахим хэрэглэгдэхүүнийг хослуулж ашиглах нь зүйтэй гэсэн бол 38.1% нь самбар дээр зурах нь илүү ойлгомжтой гэсэн хариултыг өгчээ. 85.7% нь холбогдох программуудыг эзэмшихийг хүсэж байгаа нь МХТ-ийн хурдацтай хөгжлийн үр дүнд олон үйлдлийг хийх боломжтой, цаг зав хэмнэсэн, хэрэглэхэд хялбар программууд бий болсоор байгааг ухаарч буйг илтгэж байна. Үгүй гэсэн хариултыг голдуу мэдээлэл зүйн багш нар өгсөн гэж дүгнэлээ.
3-р сургуулийн
12а анги:


сурах бичиг, самбар, шохой, цахим хэрэглэгдэхүүн, проектор, компьютер


12б анги:

сурах бичиг, самбар, шохой, биет үзүүлэн

ЭРДЭМ НОМЫН ЦАГААН БУЯН ДЭЛГЭРЭХ БОЛТУГАЙ
Full transcript