Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy

No description
by

Marcin Kotras

on 12 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy

Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy
uspołecznienie, czyli proces wprowadzania jednostki w życie społeczne [należy do podstawowych pojęć socjologicznych]
socjalizacja - perspektywa
ontogenzy
(rozwoju osobnicznego)
dwa etapy:
SOCJALIZACJA PIERWOTNA (primary socialization)
SOCJALIZACJA WTÓRNA (secondary socialization)

mechanizmy socjalizacji pierwotnej
mechanizm naśladownictwa
, polegający na skłonności do odtwarzania zachowania innych osób lub do wzorowania się na nich (faza zabawy),
mechanizm uczenia się
, związany z systemem stosowania kar i nagród,
mechanizm identyfikacji
(utożsamiania się); dziecko utożsamia się z bliskimi sobie osobami na wiele różnych sposobów. Przejmuje system wartości, normy, postawy, role społeczne „znaczących innych”, czyli
internalizuje
je i czyni swymi własnymi
mechanizm internalizacji
(uwewnętrzniania) podstawowych wartości i norm życia społecznego.
internalizacja
zinternalizowane wartości i normy pełnią rolę wewnętrznego „cenzora”: duma, zadowolenie – gdy nie łamiemy danych norm; poczucie winy, wyrzuty sumienia, gdy łamiemy zasady, które uznajemy za oczywiste, bezdyskusyjne
występowanie identyfikacji jest warunkiem koniecznym do wystąpienia internalizacji, która przebiega najczęściej w sposób bezrefleksyjny, a zarazem warunkiem tego, by dziecko stało się zdolne do identyfikacji samego siebie, do uzyskiwania tożsamości (głównie poczucia odrębności)
socjalizacja to...
proces wychowania
część procesu socjalizacji
ma charakter inetencjonalny (towarzyszy mu określony cel)
jest związany z kształtowaniem osobowości człowieka ze względu na przyjęte w danej grupie czy szerszej zbiorowości ideały i wzory osobowe (np. kulturowy ideał/y osobowości)
analiza procesu socjalizacji to...
analiza wpływu społecznego na jednostkę...
...a tym samym...
analiza kształtowania się
osobowości jednostki i jej tożsamości
Socjalizacja pierwotna to okres, który jednostka przechodzi w dzieciństwie i który pozwala jej stać się istotą społeczną.
dzięki socjalizacji pierwotnej jednostka...
zdobywa umiejętności kontrolowania swych popędów i potrzeb a zarazem zaspakajania ich w społecznie aprobowanej formie i w określonym czasie (uwewnętrzniona kultura - SUPEREGO)
zdobywa umiejętności (uczy się) w zakresie pełnienia różnorodnych ról społecznych,
kształtuje zarówno swoje sposoby odczuwania i wyrażania swych emocji jak i sposoby postrzegania, ujmowania otaczającej ją rzeczywistości fizycznej i społecznej,
zdobywa umiejętności wykonywania określonych czynności i posługiwania się podstawowymi dla danej kultury i cywilizacji przedmiotami i rzeczami,
uwewnętrznia rozpowszechnianie w danej zbiorowości wartości, normy, aspiracje, cele działania i traktuje je jako własne
wartości i normy zinternalizowane we wczesnym dzieciństwie są bardzo silnie zakorzenione ze względu na silny ładunek emocjonalny towarzyszący identyfikacjom, oraz na fakt, iż to co może być zbiorem przypadkowych zdarzeń, wydaje się dziecku koniecznością, oczywistością, wyraźną realnością (świat rodziców jest światem jedynym)
uogólniony inny - postawa całej zbiorowości
Socjalizacja pierwotna kończy się z chwilą wykształcenia poczucia tożsamości oraz utrwalenia w świadomości jednostek pojęcia „uogólnionego innego”; gdy określone normy, wartości i wzory zachowania nabiorą dla tej jednostki walorów ogólności
John Dewey

Społeczeństwo to proces zrzeszania się w taki sposób, że doświadczenie, idee, emocje i wartości są przekazywane i czynione własnością wspólną.
uogólniony inny (Mead)
zdolność do przyjęcia roli uogólnionego innego ma znaczenie zasadnicze bo wiaże się z kompletną osobowością
aby kształtować swą jaźć trzeba być członkiem zbiorowości
w społeczeństwie jest wiele grup stąd wielu uogólnionych innych
opór wobec grupy to stworzenie "większego" uogólnionego innego
nabyte umiejętność w trakcie socjalizacji pierwotnej (co jednostka musi zinternalizować?)
język (stanowiący treśc i narzędzie socjalizacji) - Ludwig Wittgenstein: Granice mojego świata oznaczaja granice mojego języka
różne schematy motywacyjne i interpretacyjne (związek z płcią, środowiskiem kulturowym)
różnego rodzaju podstawowe umiejętności, potrzebne do życia w danym społeczeństwie.
Tym samym człowiek staje się istotą społeczną, a społeczeństwo „rodzi” się jak gdyby na nowo w społecznej a nie biologicznej naturze człowieka
jaźń subiektywna i jaźń odwzierciedlona (Mead)
socjalizacja wtórna...
nigdy nie jest całkowita i nigdy się nie kończy. Polega ona przede wszystkim na nabywaniu wiedzy związanej z określonymi rolami/statusami; dominującym i najważniejszym mechanizmem jest mechanizm uczenia się
uczestniczą w niej różne grupy społeczne i instytucje, jednostka musi opanować przede wszystkim:
zasady komunikacji, słownik, czy słownictwo związane z pełnieniem określonych ról społecznych
ukryte znaczenia, czyli symbolikę związaną z odgrywaniem ról społecznych
różne schematy motywacyjne i interpretacyjne wykorzystywane przy pełnieniu ról społecznych
grupy pierwotne (Cooley)
piastunki natury ludzkiej
heart-to-heart life
stosunki osobiste
silna więź emocjonalna
kształtowanie ideałów

spadek znaczenia ??? (inne rodzaje zrzeszeń, depersonalizacja)
Socjalizacja w perspektywie struktury społecznej i różnic kulturowych (m.in. badania porównawcze M.L. Kohna i C. Schoolera)
Podstawowe ustalenia:
pełniąc różnorodne role społeczne, zwłaszcza zawodowe, nie tylko zmieniamy się sami, ale również modyfikujemy metody, techniki i treści socjalizacyjne w stosunku do pokolenia wstępującego na scenę życia społecznego
inne uwagi
wpływ zajmowanej pozycji społecznej (miejsca w strukturze społecznej) na treści przekazywane w socjalizacji
różnice w procesie socjalizacji wynikają ponadto z różnic w systemach komunikacyjnych, odmiennych rytuałów interakcyjnych, sfery symboliki...
dyskusja wokół kategorii płci kulturowej (gender)
rodzina
wielorodzina/rodzina odbudowana
nowy typ relacji społecznych
DINKS.LATS.FREETERS.SINGLES.
Full transcript