Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cấu trúc vốn tối ưu của một doanh nghiệp là một hỗn hợp nợ d

No description
by

Dương Việt

on 16 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cấu trúc vốn tối ưu của một doanh nghiệp là một hỗn hợp nợ d

CHỦ ĐỀ

Cơ cấu vốn tối ưu của 1 doanh nghiệp (Capital Structure)

Khái niệm
Cấu trúc
vốn tối ưu
của doanh nghiệp

Những nhân tố quyết định cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp
Mô hình
tính toán
cấu trúc vốn tối ưu

Giá trị doanh nghiệp
Cấu trúc vốn tối ưu của một doanh nghiệp là một hỗn hợp nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường cho phép tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp
Cấu trúc vốn tối ưu
của doanh nghiệp
Gía trị của doanh nghiệp bao gồm các khoản nợ của doanh nghiệp, giá trị chứng khoán có thể chuyển đổi và giá trị cổ phần của doanh nghiệp
Gía trị doanh nghiệp dưới
tác động của cấu trúc vốn
Luận điểm M-M trong môi trường không có thuế
Luận điểm M-M trong môi trường có thuế thu nhập doanh nghiệp.
“ Trong môi trường có thuế thu nhập doanh nghiệp M&M cho rằng giá trị của doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng nợ.”
Luận điểm M-M dưới tác động của Thuế và Chi phí kiệt quệ tài chính

Hoàng Hồng Hoa (Nhóm trưởng)

Dương Quốc Việt

Lê Anh Việt Tú

Lê Hồng Hải

Phạm Thuỳ Trang

Nguyễn Mạnh Tiến

Nguyễn Đình Tứ

Đỗ Tuấn Linh

Lê Duy Nam

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Anh Tú
THÀNH VIÊN
+ chi phí sử dụng nợ dài hạn
+ chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần
+ Chi phí sử dụng Nợ trước thuế
Vay ngân hàng
Phát hành trái phiếu
+ Chi phí sử dụng nợ sau thuế
Chi phí sử dụng nợ dài hạn
+ Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

+ Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần thường
+ chi phí sử dụng vốn bình quân WACC
Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần
Chi phí sử dụng vốn bình quân (WAC)
là chi phí sử dụng vốn mà nhà đầu tư phải trả cho việc sử dụng một cấu trúc vốn nào đó để tài trợ cho quyết định đầu tư

- Công ty họat động trong môi trường không có thuế.
- Không có chi phí phá sản, chi phí giám sát và chi phí giao dịch.
- Thị trường hòan hảo
- Tất cả các nhà đầu tư đều hợp lý và có kỳ vọng đồng nhất về lợi . nhuận của một doanh nghiệp
Những giả định của lý thuyết M&M :
Mệnh đề của M&M
“Giá trị của công ty không có sử dụng đòn bẩy tài chính và giá trị của công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính là như nhau”
.
Rủi ro doanh nghiệp và thuế thu nhập
doanh nghiệp

Sự chủ động về tài chính
Các tiêu chuẩn ngành
Tác động của tín hiệu
Tác động của ưu tiên quản trị
Các hàm ý về quản trị của lý thuyết
cấu trúc vốn

Các đòi hỏi của nhà cho vay và
các cơ quan xếp hạng trái phiếu

Các giả định của phân tích cấu trúc vốn tối ưu
• Khi tính toán cấu trúc vốn tối ưu. Tổng Nguồn vốn bao gồm nợ và vốn cổ phần được giả sử là sẽ giữ nguyên không đổi.
• Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% và được giả sử là sẽ giữ nguyên không đổi
• Hệ số beta của doanh nghiệp được giả định là giữ nguyên không đổi.
• Lãi suất phi rủi ro giả định là giữ nguyên không đổi.
• Thị trường vốn là hoàn hảo,

Tính toán cấu trúc vốn tối ưu
WACC = ( wD x rD* ) + (wP x rP) + (wE x rE ).

* Với: wD: tỷ lệ % nguồn tài trợ bằng nợ vay dài hạn trong cấu trúc vốn
wP: tỷ lệ % nguồn tài trợ bằng cổ phần ưu đãi trong cấu trúc vốn.
wE : tỷ lệ % nguồn tài trợ bằng cổ phần thường trong cấu trúc vốn.
rD*: chi phí sử dụng vốn vay dài hạn.
rP : chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi.
Trong đó: wD + wP + wE = 1

bản chất của vấn đề này là lãi suất mà doanh nghiệp trả cho nợ thì sẽ được miễn thuế (thuế được đánh sau lãi vay).

Chi phí sử dụng nợ < chi phí vay cổ phần  rD* < rP, rE (rNE).
Mà: WACC = ( wD x rD*) + (wP x rP) + (wE x rE hoặc rNE
công thức định giá chứng khóang của M&M có thể điều chỉnh như sau :


GTDN = GTDN + PV - PV
(có sử dụng nợ) (không sử dụng nợ) (tấm chắn thuế) (kiệt quệ tài chính)

mối quan hệ giữa WACC với mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn là một đường cong. Cụ thể:
- Ở mức độ sử dụng nợ = 0, cấu trúc vốn 100% vốn cổ phần thì WACC=rE. Khi tăng nợ lên trong giới hạn từ 0  40% càng tăng nợ thì WACC càng giảm do rD* luôn thấp hơn, rẻ hơn chi phí sử dụng vốn cổ phần.
- Mức độ Nợ = 40% có WACC min => 40% gọi là mức độ Nợ tối ưu và cấu trúc vốn có 40% Nợ được gọi là cấu trúc vốn tối ưu.
- Khi gia tăng Nợ vượt quá tỷ trọng 40% thì càng gia tăng Nợ lên WACC càng tăng. Kết quả là do chi phí kiệt quệ tài chính trả cho rủi ro của doanh nghiệp, trả cho nguy cơ phá sản của doanh nghiệp tăng lên vượt khỏi lợi ích tấm chắn thuế mà nợ mang lại. Lúc này cả rD* và rE đều phải gồng gánh thêm một khoản chi phí cao từ sự gia tăng của cả rD* và rE làm cho WACC tăng lên.

Như vậy cấu trúc vốn tối ưu trong ví dụ này là mức độ nợ 40%. Vốn cổ phần 60%.
Full transcript