Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

procedura de judecata conform NCPC

No description
by

Alexandru Paul Dimitriu

on 15 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of procedura de judecata conform NCPC

NCPC vs. CPC Procedura de judecată Art. 199 NCPC
Cererea de chemare in judecata poate fi depusa personal sau prin reprezentant, prin posta, curier, fax sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin înscris în forma electronica, se înregistreaza si primeste data certa prin aplicarea stampilei de intrare Depunerea cererii In temeiul art. 200 NCPC, completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele prevazute la art. 194–197 NCPC (nume, prenume, date de identificare, obiectul cererii si valoarea lui, aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea, aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere, depunerea si numarul de exemplare necesare, timbrarea cererii). Daca sunt descoperite lipsuri, reclamantului i se pune in vedere ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii. Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul de 10 zile, prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii. Împotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii. Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva, data in camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de catre un alt complet al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat . Fixarea primului termen de judecată Judecatorul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza, de îndata ce constata ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare în judecata, dispune, prin rezolutie, comunicarea acesteia catre pârât, punându-i-se în vedere ca are obligatia de a depune întâmpinare, sub sanctiunea prevazuta de lege (art. 208 NCPC), care va fi indicata expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecata. Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor. In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul prevazut la alin. (2), la data expirarii termenului corespunzator, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor. Conform art. 240 NCPC cercetarea procesului are loc in fata judecatorului, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Cercetarea procesului Din prevederile alin. (2) al art. 244 se desprinde ideea ca instanta de judecata nu poate proceda, ulterior finalizarii etapei de cercetare a procesului la deschiderea dezbaterilor si, implicit, la judecarea fondului in cadrul aceleiasi sedinte de judecata, ci va trebui sa fixeze un nou termen, intr-o alta zi, in sedinta publica. Astfel, instanta trebuie sa acorde un termen util partilor pentru a le permite sa respecte obligatia impusa de alin. (2) si anume de a depune note de sedinta cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat pentru dezbateri. Alin. (3) al art. 244 permite partilor sa deroge de la necesitatea desfasurarii dezbaterilor in sedinta publica, avand posibilitatea de a conveni ca dezbaterea fondului sa aiba loc in aceeasi zi sau intr-o alta zi. Din aceste prevederi, rezulta ca toate partile trebuie sa-si dea acordul intr-un sens sau altul, refuzul unei parti facand imposibila derogarea de la obligatia instantei de a acorda un nou termen de judecata pentru dezbateri. Alin. (4) al aceluiasi text instituie o prezumtie, in ceea ce privete solicitarea unei parti de a se judeca in lipsa sa cauza, NCPC prezumand ca aceasta parte si-a dat acordul ca dezbaterea fondului sa aiba loc in camera de consiliu. În cadrul cercetarii judecatoresti, instanta se pronunta asupra exceptiilor invocate de parti sau din oficiu si administreaza probele. Dezbaterile procesului poarta asupra imprejurarilor de fapt si temeiurilor de drept, invocate de parti in cererile lor sau, dupa caz, ridicate de catre instanta din oficiu. Dezbaterile Daca partile declara ca nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente de solutionat, presedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dand cuvantul partilor, in ordinea si conditiile prevazute la art. 216, pentru ca fiecare sa isi sustina cererile si apararile formulate in proces. Dezbaterile incepute vor fi continuate la acelasi termen pana la inchiderea lor, cu exceptia cazului in care, pentru motive temeinice, sunt lasate in continuare pentru o alta zi, chiar in afara orelor fixate pentru judecarea pricinilor. Dupa inchiderea dezbaterilor, partile nu mai pot depune niciun inscris la dosarul cauzei, sub sanctiunea de a nu fi luat in seama. Art. 193 NCPC
Indeplinirea procedurii prealabile Daca instanta de judecata, in urma verificarii cererii de chemare in judecata, nu gaseste nereguli, fixand primul termen de judecata fara a solicita complinira anumitor lipsuri, va fi in masura paratul sa invoce aceste nereguli pe calea intampinarii Medierea - procedura prealabila? Nerespectarea procedurii prealabile - sanctiune
inadmisibilitate vs. nulitate Cuprinsul cererii de chemare in judecata Nulitatea cererii de
chemare in judecata Cerere reconventionala Intampinarea Instanta de judecata nu fixeaza termenul de judecata la primirea cererii de chemare in judecata. Verificarea cererii de chemare in judecata Va multumesc!

Avocat partener drd. Alexandru Dimitriu Art. 194
Cuprinsul cererii de chemare în judecat
Cererea de chemare în judecat va cuprinde:
...................................
c) obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunztoare. Pentru imobile, se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numrul, iar în lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, când imobilul este înscris în cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare în judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului înscris în cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara în raza caruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt;
..........................................
e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzator, dispoziiile art. 150. Când reclamantul doreste sa îsi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfatisarea în persoana a acestuia, daca pârâtul este o persoana fizica. În cazurile în care legea prevede ca pârâtul va raspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare în judecat. Când se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, dispoziiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunztor; Art. 196
Nulitatea cererii
(1) Cererea de chemare în judecata care nu cuprinde numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea oricareia dintre parti, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este nul. Art. 208
Sanctiunea nedepunerii întâmpinrii
(1) Întâmpinarea este obligatorie, în afara de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.
(2) Nedepunerea întâmpinrii în termenul prevzut de lege atrage decaderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publica, daca legea nu prevede altfel. Modificarea cererii Art. 204
Modificarea cererii de chemare în judecata
(1) Reclamantul poate sa-si modifice cererea si sa propuna noi dovezi, sub sanctiunea decaderii, numai pâna la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanta dispune amânarea pricinii si comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulrii întâmpinarii, care, sub sanctiunea decaderii, va fi depusa cu cel putin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetata de reclamant la dosarul cauzei. Amanarea judecatii Estimarea duratei procesului Acordarea unor termene de pe o zi pe alta Art. XII din Legea nr. 2/2013
(1) Dispoziiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicat, privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplica proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(2) În procesele pornite începând cu data intrrii în vigoare a prezentei legi si pân la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului si, dup caz, dezbaterea fondului se desfoara în sedinta publica, daca legea nu prevede altfel. Art. 241
Asigurarea celeritii
(1) Pentru cercetarea procesului, judectorul fixeaz termene scurte, chiar de la o zi la alta. Dispoziiile art. 229 sunt aplicabile.
(2) Dac exist motive temeinice, se pot acorda i termene mai îndelungate decât cele prevzute la alin. (1). Art. 220
Amânarea cauzei când nu este în stare de judecata

Art. 221 Amânarea judecatii prin învoiala partilor

Art. 222 Amânarea judecatii pentru lipsa de aparare
(1) Amânarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa, la cererea partii interesate, numai în mod exceptional, pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei. Art. 238
Estimarea duratei cercetarii procesului
(1) La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, judecatorul, dupa ascultarea partilor, va estima durata necesara pentru cercetarea procesului, tinând cont de împrejurarile cauzei, astfel încât procesul sa fie solutionat într-un termen optim si previzibil. Durata astfel estimata va fi consemnata în încheiere.
(2) Pentru motive temeinice, ascultând partile, judecatorul va putea reconsidera durata prevzuta la alin. (1). Art. 522 - 525 NCPC.

Contestatia privind tergiversarea procesului Art. 193 Procedura prealabila
(1) Sesizarea instantei se poate face numai dupa îndeplinirea unei proceduri prealabile, daca legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecata.
(2) Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decât de catre pârât prin întâmpinare, sub sanctiunea decaderii. Art. 2 din Legea nr. 192/2006
............
(1^2) Instana va respinge cererea de chemare în judecata ca inadmisibila în caz de neîndeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedina de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecata, sau dupa declanarea procesului pâna la termenul dat de instanta în acest scop, pentru litigiile în materiile prevzute de art. 60^1 alin. (1) lit. a)–f). Conform art. 174 NCPC nulitatea este sanctiunea care lipseste de efecte actul de procedura efectuat cu nerespectarea cerintelor legale - in cazul de fata efectuarea procedurii prealabile.

Acesta nulitate relativa este una neconditionata, in sensul ca nu poate fi inlaturata prin probarea inexistentei unei vatamari pt ca se incadreaza in prevederile art. 176 pct. 6 - cerine legale extrinseci actului de procedur Art. 209 Notiune si conditii
(1) Daca paratul are, in legatura cu cererea reclamantului, pretentii derivand din acelasi raport juridic sau strans legate de aceasta, poate sa formuleze cerere reconventionala.
(2) In cazul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc si alte persoane decat reclamantul, acestea vor putea fi chemate in judecata ca parati.
(3) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata.
(4) Cererea reconventionala se depune, sub sanctiunea decaderii, odata cu intampinarea sau, daca paratul nu este obligat la intampinare, cel mai tarziu la primul termen de judecata.
(5) Cererea reconventionala se comunica reclamantului si, dupa caz, persoanelor prevazute la alin. (2) pentru a formula intampinare. Dispozitiile art. 201 se aplica in mod corespunzator.
(6) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata, cererea reconventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului in acest scop, dispozitiile alin. (5) fiind aplicabile.
(7) Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventionala a paratului initial. Odata inchisa cercetarea judecatoreasca si deschisa faza dezbaterilor, partile sau instanta nu mai pot pune in discutie incidente procesuale de invocat in faza cercetarii judecatoresti Exceptie o fac probele care, conform art. 391 NCPC, vor putea fi completate sau refacute, in cazul in care din dezbateri rezulta necesitatea acestei masuri Art. 60^1
(1) In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii:
a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64;
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013–1.024 sau la cea prevazuta la art. 1.025–1.032 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Art. 227
...................
(2) In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.
Full transcript