Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jaap 1 sept - Knab sales

TF
by

Financieel Opleidingsinstituut

on 4 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jaap 1 sept - Knab sales

Welkom
Succes!
Welkom

Actualiteiten
Senior Trainer
Jaap Huurnink
Vader van 3 kinderen


Coach
Ondernemer
Directeur / eigenaar FOI

Compliance CDD
UBO
CDD &
Risico inschatting
Systeemgebruik
& Sanctie wet
Wijzigen rechtsvorm bestaande klant is mogelijk, mits:
activa en passiva zijn ingebracht in de nieuwe onderneming;
alle oude en nieuwe bestuurders dienen akkoord te geven voor de wijziging.
Indien dit niet het geval is -> wordt wijziging gezien als het opvoeren van een nieuwe onderneming.
UBO staat voor?
Wijzigen
rechtsvorm
Waarom duidt het wijzigen van de rechtsvorm
vaak op bezwaren bij een bank?
Hoe gaat Knab om met deze verzoeken?
Wat zijn de risico's voor een bank bij deze wijziging?
Wat is CDD en waarom is dit van belang ?
Welke risico indicatoren zijn er?
Ken uw cliënt: customer due diligence (CDD)
Voor het waarborgen van een integere bedrijfsvoering is het essentieel dat instellingen weten met wie zij een zakelijke relatie aangaan of een zakelijke transactie verrichten. De Wft en Wtt bevatten daarom een verplichting aan instellingen om hun cliënten te kennen én zakelijke relaties tegen te gaan met personen die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden, met behulp van adequate CDD.
(Bron: DNB-leidraad)
Met betrekking tot het financieel verkeer zijn de AFM en DNB belast met het toezicht op de
naleving van de SW. In de verordeningen van de Europese Unie zijn verschillende financiële
sancties te onderscheiden:
• een gebod tot het bevriezen van tegoeden en activa van aangewezen personen of organisaties
• een verbod om rechtstreeks dan wel niet rechtstreeks middelen ter beschikking te stellen
aan deze personen of organisaties
• een verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten

Een instelling moet daarbij te allen tijde kunnen detecteren of haar relaties voorkomen in of haar
diensten en transacties betrekking hebben op de sanctieregelingen. Ook moet een instelling DNB
daarover onverwijld (kunnen) informeren. Deze eis kan niet risico gebaseerd worden ingevuld (de
instelling kan dus niet kiezen of de sanctieregelingen uitgevoerd worden).
Sanctiewet
Welke systemen gebruikt Knab voor de CDD en sanctie wetgeving? Wat is de werking hiervan?
VIS - geldigheid van een identiteitsdocument (gestolen, vermist of om een andere reden ongeldig verklaard).
EVA - Externe Verwijzings Applicatie is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de NVB en de VFN.
FinScan - Sanctielijst en PEP compliance oplossingen.
Experian - waarschuwingssystemen inzake risicbeheer.
Bankmedewerker schond bankierseed toch
Vrijdag 24 maart 2017,
Een bankmedewerker die eerder is vrijgesproken door de tuchtrechtbank van de bankensector, heeft toch de bankierseed geschonden. De betreffende (freelance) bankmedewerker schond de bankierseed door geld dat hij had ontvangen op zijn privérekening en dat niet van hem was over te maken naar andere privérekeningen en de rekening van zijn toenmalige vriendin.

De bankmedewerker ontving ten onrechte €2450 van een bedrijf op zijn privérekening. Zij vriendin, die als stagiaire bij het bedrijf werkte, maakte het geld aan hem over.
Bron: www.fd.nl
Ultimate Beneficial Owner, de natuurlijke persoon die de uiteindelijke belanghebbende is van een rechtspersoon.
Wwft is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit, zijn instellingen wettelijk verplicht de identiteit van de UBO vast te stellen.

Knab accepteert geen zakelijke rekeningen waar een eigenaar (UBO) geen bestuurder is.
Senior Trainer
Jan de Jongh
Eigenaar ABC Training
Trainer & Adviseur o.a. FOI
Ondernemer
Privacy
Machtigingen
Professioneel
gedrag

Vakbekwaam
Zorgvuldig
Transparant
Betrouwbaar
Begrijpelijk communiceren
Vakbekwaam
Integriteit
Transparantie
Betrouwbaar
Correct & adequaat handelen
Doen wat nodig is
Wetgeving
Wwft
Wft art 4:19
Wft art 4:23
Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
Iemand die leeft naar zijn eigen waarden en normen maar een externe toets der kritiek kan weerstaan met betrekking tot de normen die voor de branche gelden.
(Macro) economie
Marktontwikkelingen
Concullega's (aanbod diensten/verschillen)
Adequaat bijv.naamw.
IPA: /a.de.'kuat/
Afkomstig uit het Latijn
Betekenis: zoals nodig is
Inleven in de klant en adviseren maar houdt een professionele houding ten opzichte van de afweging die de klant maakt.
Belang van de organisatie vs. het belang van de adviseur;
Belang van de aanbieder vs. het belang van de organisatie;
Belang van de organisatie vs. het belang van de klant;
Belang van de organisatie vs. het belang van de samenleving;
Financieel belang vs. de goede reputatie van de organisatie.
Binnen een organisatie kunnen verschillende redenen zijn waarom een medewerker moet doorverwijzen:
- de medewerker is niet deskundig om op bepaalde (deel)gebieden advies te geven aan
klanten;
- binnen het functieprofiel van de medewerker past het in zijn geheel niet om te adviseren
of past het niet om op bepaalde (deel)gebieden te adviseren;
- de medewerker is deskundig en bevoegd maar twijfelt;
- de organisatie beschikt niet voor alle (deel)gebieden over een Wft-vergunning;
- de dienstverlening past niet binnen de organisatie.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van klanten in de breedste zin. In de AVG staat wat je als adviseur wel en niet mag met de persoonsgegevens van de klanten (25-5-2018).
Heeft te maken met de beoordeling van wat goed en fout is. Als medewerker moet je in staat zijn om jezelf af te vragen of jouw eigen handelen en het handelen van de klant strookt met wat binnen de organisatie aanvaard wordt.
Dienstverlening
(op afstand)

Welke risico's?
Hoe en waar op te letten?
Wat is professioneel gedrag?
Kennis
Wetgeving &
beleid
Wetgeving
1. Een financiële onderneming draagt er zorg voor dat de door of namens haar verstrekte of beschikbaar gestelde informatie ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan ingevolge deze wet te verstrekken of beschikbaar te stellen informatie.

2. De door een financiële onderneming aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie, waaronder reclame-uitingen, ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst is correct, duidelijk en niet misleidend.

3. De financiële onderneming draagt er zorg voor dat het commerciële oogmerk van de verstrekte of beschikbaar gestelde informatie als zodanig herkenbaar is.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het tweede lid, voor zover de informatie, bedoeld in dat lid, verstrekt wordt in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten.
Artikel 4:19
1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt adviseert of een individueel vermogen beheert:
a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor haar advies of het beheren van het individuele vermogen;

Artikel 4:23
Zorgplicht
Interne regels & codes
In vergelijking tot een gemiddelde consument, hebben banken en verzekeringsmaatschappijen een betere kijk op de gevolgen van financiële producten. Haast per definitie is de consument de zwakste partij in een transactie. Om de consument te beschermen is daarom een zorgplicht ingevoerd: financiële dienstverleners moeten helpen voorkomen dat consumenten een financieel product afnemen dat niet bij hen past.
De eigen verantwoordelijkheid van de consument blijft echter wel bestaan!
Extern gericht (Customer Due Dilligence / Beleid / Werk Instructies)
Intern gericht (Beleid / Werk Instructies, voorkomen van misstanden en incidenten binnen de organisatie)
Verschillende belangen
Provisieverbod & kostentransparantie
DVD (Dienst Verlenings Document)
Het DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur.
Wanneer verplicht?
Uitvaartverzekeringen
Levensverzekeringen
Bankspaarproducten
Deelnemingen in een beleggingsfonds
Hypotheken
Betalingsbeschermers
Overlijdensrisicoverzekeringen
Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen
Bij een zakelijke aanvraag kan er een gevolmachtigde geregistreerd worden. Deze heeft dezelfde rechten als een bestuurder.
Doorlopende kosten?
Eenmalige kosten?
Incidentele kosten?
Weet waar je grenzen en die van de werkgever.
Integriteit?
Moraliteit?
Welke dienstverlening kan je wel/niet aanbieden?
Samenvattend
Wetgeving
AVG

Tevens bepaalt de AVG dat je als adviseur moet
zorg dragen dat je klantgegevens beschermt tegen verlies en diefstal en dat je de klant informeert voor welke doeleinden je de klantgegevens registreert. Dit kun je bijvoorbeeld kenbaar maken in de Dienstenwijzer van de organisatie.
Ook staat in de AVG wat de rechten van de klant zijn als zijn gegevens gebruikt worden. Zo heeft de klant bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in geregistreerde gegevens. Maar ook het recht op verzet tegen gebruik van zijn gegevens.
Welke impact heeft dit op je werkzaamheden?
Collega's
onder elkaar
In de praktijk?
President Centrale Bank Curaçao vervolgd voor belastingfraude


Zaterdag 6 mei 2017,
Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft besloten om de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) te dagvaarden voor belastingfraude.

Bankpresident Emsley Tromp wordt vervolgd omdat hij over de periode van 2006 tot en met 2014 niet al zijn inkomsten bij de Belastingdienst zou hebben opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5,5 miljoen Antilliaanse guldens (€2,8 mln).
Bron: www.fd.nl
Derivatenkoning moet Vestia miljoenen betalen
Woensdag 7 juni
Woningcorporatie Vestia heeft woensdag een civiele schadeclaimprocedure gewonnen tegen haar voormalig treasurer Marcel de Vries. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat De Vries aan Vestia een schadevergoeding moet betalen van minimaal €11,5 mln omdat hij onrechtmatig via een tussenpersoon smeergelden heeft ontvangen van meerdere banken.

De Vries heeft hierbij volgens de rechtbank 'bewust roekeloos' gehandeld met de riskante derivatenposities.Bron: www.fd.nl
Morele dilemma's
Moeder en dochter nemen telefonisch contact op:
- Vader/echtgenoot heeft rekening bij Knab;
- Inkomen van gezamelijke rekening (elders) worden direct doorgeboekt naar rekening Knab;
- Financiële middelen worden gebruikt voor bekostiging verslaving;
- Financiële problemen gezin rijzen de pan uit.
Je belt een klant ivm roodstand op zijn rekening. Het blijkt dat hij de rekening al geruime tijd niet meer gebruikt en hij wil de rekening sluiten.
De klant die
alles kwijt is...
De rekening waar hij de identificatiestorting van heeft gedaan, is gesloten.
Hij beschikt niet meer over inloggegevens en bankpas.
Je overlegt met Shiftleader (SL). Je krijgt toestemming om de rekening te sluiten.
So far, so good?
Een uur later word je opnieuw gebeld door een inactieve klant die zijn rekening wil sluiten. Het verhaal komt volledig overeen (inactief, laag saldo, identificatierekening opgeheven, geen bankpas en inloggegevens). De shiftleaders zitten niet op hun plek.
Je besluit deze klant op dezelfde manier te helpen en in de sluitingstaak aan te geven dat je akkoord hebt van SL. Het is immers dezelfde situatie als waar je eerder akkoord voor hebt gekregen.
Dilemma 1
Dilemma 2
Je hebt contact opgenomen met een jonge vrouw ivm een roodstand op de rekening. Zij heeft nu de vraag hoe het komt dat zij rood staat. Ze maakt al enige tijd, geld over naar de gezamenlijke rekening waarvan zij geen inloggegevens meer van heeft. Dit is (spaar)geld voor hun bruiloft. Ze hebben het geld nodig om de rekeningen te betalen. Haar vriend heeft al weken geleden het geld overgemaakt van Knab naar een rekening bij ING maar, het bedrag komt maar niet aan. De jonge vrouw verzoekt je om spoed achter de transactie te zetten zodat de bruiloft door kan gaan.
Wat doe je?
Je ziet inderdaad dat er regelmatig grote bedragen van de jonge vrouw binnenkomen. Je ziet echter ook dat de rekening volledig leeg is door verschillende betalingen in winkels, restaurants en benzinestations.
Hoe reageer je naar de jonge vrouw?
Klant of
werkgeversbelang?
In de wekelijkse stand up is opnieuw gemeld dat het aantal beleggingsrekeningen behoorlijk achter is op target. Dit moet omhoog!
Niet veel later spreek je een klant die ontevreden is over de huidige spaarrente. Hij overweegt om met zijn hele spaarvermogen te gaan beleggen (met de constant stijgende AEX is het risico nihil). Je geeft dat Knab meerdere mogelijkheden heeft waaronder de Knab Beleggen (KB) met 5% rente of crowdfunding (CF) met 7% rendement.
De klant is hier gevoelig voor maar je merkt tijdens het gesprek dat de klant het risico moeilijk kan inschatten en mogelijk niet eens kan dragen.
Welke informatie/advies verstrek je de klant over de Knab participatie?
Je hoort een collega naast je zeggen:
“Ik annuleer de huidige aanvraag voor vermogensbeheer. Dan kunt u opnieuw de vragen beantwoorden zodat u op een offensiever profiel uitkomt”.
Hoe ver reikt
de zorgplicht?
Wat vind je hiervan?
Eén van je beste vrienden belt naar Knab en vraagt om aan je door verbonden te worden. Hij is zijn wachtwoord vergeten nadat hij dit laatst moest aanpassen (>180 dagen). Zijn cardreader ligt thuis.
Hij vraagt je om zijn wachtwoord te resetten. Wat doe je?
Een klant neemt contact met je op en wil gebruik maken van de actie. Hij voldoet echter niet aan de voorwaarden omdat hij al klant blijkt te zijn en een betaalrekening heeft.

Toevallig loopt je manager op het moment van het telefoongesprek langs en herkent de klant. Het is een goede bekende van de manager en al lange tijd klant.

Hij vraagt je om voor die klant toch de actie door te voeren.
Managers
Knab voert op dit moment een actie, stap over van een andere bank en ontvang € 50,- op je spaarrekening!
Hoe reageer je?
Je hebt net een ontzettend vervelend gesprek gehad. Je hangt op en ziet dat de collega naast je op dat moment niemand aan de lijn heeft.
Je vertelt je collega over het gesprek, doet de stem en het taalgebruik van de klant na. Er komt nog een collega bijstaan om te vragen wat er aan de hand is, je vertelt het verhaal opnieuw, inclusief stem en taalgebruik.
Wat vind jij, kan dit?
Je spreekt een klant die slachtoffer blijkt te zijn van skimming. Het blijkt je achterbuurman te zijn.

’s Avonds thuis vertel je je partner dat de achterbuurman ‘je weet wel, die met die Duitse herder’, slachtoffer geworden is van phishing.
Buren
Wie is er wel eens in de verleiding gekomen?
Hoe om te gaan met.....
Zakelijk iemand machtigen?
Overlijden, wie kan/mag beschikken?
Bij melding noteert de Servicedesk medewerker de contactgegevens van de melder en relatie tot de overleden klant. Vervolgens neemt collega van Bijzonder Beheer contact op, vraagt benodigde documentatie op en waar het saldo heen kan. Na ontvangst en controle wordt het geld overgemaakt en ontvangt de melder een bevestiging van BB.
Bewindvoering?
Klanten die onder bewind staan, kunnen hun rekening niet behouden. Beheer door derden -en dus ook bewindvoering- is niet toegestaan bij Knab. Eventuele uitzonderingen in overleg met Customer Integerity and Fraude Management (CIFM).
Oudere klanten machtigen van kinderen?
Beheer door derden is niet toegestaan bij Knab. Zolang de klant zelf (oudere klant) ook aan de telefoon is en akkoord heeft gegeven (dochter luistert bijvoorbeeld mee om te helpen), is dit toegestaan.
Vormen van integriteit:
1. persoonlijke integriteit;
2. organisatorische integriteit;
3. relationele integriteit;
4. integriteit van branche.
Casus Beleggingen met verbonden risico's
Welkom
Je spreekt meneer van Krieken. Hij wil een Knab Beleggen-rekening openen. Je helpt hem met het openen van de rekening door aan te geven waar hij op moet klikken binnen de Persoonlijke Bankomgeving. Je legt uit dat hij eerst een vragenlijst moet maken voordat hij de rekening kan openen, en dat hiermee het risicoprofiel wordt bepaald.

Vervolgens blijf je aan de lijn terwijl hij de vragenlijst invult. Hij zegt: “Ik heb door de scheiding met mijn ex-vrouw nog een redelijk grote hypotheekschuld. Ik wil graag offensief beleggen, zodat ik meer kan aflossen.”. Bij de vraag over het netto-inkomen vraagt hij: “Ik kan zeker het beste zo hoog mogelijk invullen, om op offensief te komen?”

Wat zou je antwoorden naar de klant?

Casus Hypotheken
Welkom
Klant/lead geeft aan dat hij geld op zijn rekening wil laten overboeken om zo aan de hypotheekverstrekker te kunnen aantonen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Hierna wil hij het direct weer terug storten.

Hoe reageer je hier op?

Casus Vermogensrendementsheffing
Welkom
Iemand geeft aan dat hij zijn spaargelden contant wilt opnemen, om op deze manier vermogensrendementsheffing te ontlopen, om het in het volgende jaar weer op zijn rekening te storten.

Hoe reageer je hier op?

Casus
Aanspreken op gedrag
Welkom
Je belt voor de derde keer meneer Smit. Hij staat vaak rood en laat dit bedrag ook telkens oplopen. Hij handelt hier niet naar en probeert het ook niet in te lopen.

Hoe reageer je hierop?

Welke techniek kun je toepassen om ervoor te zorgen dat de klant iets doet om het op te lossen?
Hoe zorg je ervoor dat de klant zich goed voelt bij het oplossen van de achterstand en dit niet nogmaals zo ver zal laten komen?
Full transcript