Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STRATEJIK LIDERLIK

No description
by

Alper Selvi

on 30 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STRATEJIK LIDERLIK

STRATEJIK LIDERLIK
ALPER SELVİ
İçindekiler
1 - Strateji ve Liderlik Kavramlar
2 - Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
3 - Stratejik Liderlik
4 - Stratejik Liderliğin Kapsamı
5 - Stratejik Liderlikte Yönetim Süreci
6- Küreselleşme Sürecinde Liderlik
7- Türk İş Liderleri Değerlendirmesi
8- Stratejik Liderlikte General Electiric Örneği
TEŞEKKÜRLER!
"Geleceğin liderleri, bugünün genç girişimcileridir."

Alper SELVİ
Değerli eşime...
1 - Strateji ve Liderlik Kavramlar
Strateji Nedir?
Yüzyıllardır kullanılan ve daha çok askeri alanda hakim olan bir kavramdır.
Satranç başta olmak üzere çeşitli oyun ve spor karşılaşmalarında da oldukça sık kullanılır.
İşletmecilik alanında ise özellikle 1970’li yıllardan sonra yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir(Akgemci,2008:3).
Etimolojik kökeni Eski Yunanca’ya dayanan strateji kelime anlamı itibariyle, "sevk etmek, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme" demektir.

4- Stratejik Liderliğin Kapsamı
Stratejik lider, bir grup üyesi olarak değerlendirildiğinde bu grup ya yönetim kurulu ya da üst yönetim takımı, bireysel olarak değerlendirildiğinde ise tepe yöneticisi yani CEO ' dur.
2- Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
- Özellikler Yaklaşımı

- Davranış Yaklaşımı

- Durumsallık Yaklaşımı

- Karizmatik Liderlik Yaklaşımı

- Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik Yaklaşımı


3- Stratejik Liderlik
Latince de “stratum”; “yol, çizgi, nehir yatağı” anlamlarına gelmektedir.
Sözlük anlamı ise “bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” olarak ifade edilebilir.
Yönetim bilimi açısından strateji kavramı, “bir örgütün amacına ulaşmak için izleyeceği yollar” anlamını taşımaktadır.
Strateji, bir analiz etme sanatıdır; bu da birtakım bilgilerden hareketle istenilen sonuca gitmektir.

İktisatçı ve matematikçi olan Neuman ve Morgenstern stratejiyi “kişisel faydasını maksimum kılmaya çalışan iki oyuncunun rasyonel davranışları” şeklinde tanımlamaktadırlar. (Akgemci, 2008: 3).
Yönetim ve işletme alanında strateji; işletmenin çevresi ile arasındaki ilişkileri
düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını harekete tanımlamaktadırlar. (Akgemci, 2008: 3).

Lider ve Liderlik Nedir?
Lider, kısaca bir topluluğu yöneten kişidir. Lider, bu anlamda; belirli zaman ve
durumlar içinde ilişkili bulunduğu grup, örgüt veya toplumun tutum, davranış ve
etkinliklerini değiştirip, yöneltmeye çalışır (Güney, 2004: 160).
Yönetim bilimcilerinden Warren Bennis, liderlik kavramına ilişkin olarak
“Liderlik, tıpkı güzellik gibidir. Onu tanımlanması güçtür; ama gördüğünüzde
tanırsınız” demiştir (Bennis, 2006, s.4-5).
Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve
bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye lider denir.
Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve
bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye lider denir. Lider; elindeki gücü
kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı
zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir (Lider, 2008: 1).
Liderlik, belirli durum ve koşullar altında amaca ulaşmak için başkalarının
davranış ve eylemlerini etkileme sanatı” diğer bir ifadeyle “bir şeyi başkalarına
benimsetmek suretiyle yaptırabilme gücüne sahip kişi olan lider ile izleyiciler arasında
belirli durumlarda ortaya çıkan ve etkileşim şeklinde ifade edilen karşılıklı ilişkiler
bütünüdür”. Bazı yazarlara göre; liderlik her şeyden önce bir sanattır. Örgütün

amaçlarını gerçekleştirmek için, bireyleri kümeleyip, eşgüdümleme ve güdüleme
sanatıdır. Liderler, mevcut duruma eleştirel bir tarzda yaklaştıkları için sürekli mevcut
yapıyı reddederler. İlerleme peşindedirler, kişisel yetenek ve vizyonlarını kullanarak
insanlara neler yapabilecekleri konusunda ilham verirler (Şimşek ve diğerleri, 2008:
242; Zaleznik, 1999: 45).
Liderlik tanımlamalarında, lider ve izleyici etkileşimi sürekli vurgulanan bir
olgudur. Bu bakış açısından yola çıkan bir tanımlama da liderlik, “bir iş grubunun işe
odaklanmasını sağlayıp, onların yeteneklerini etkileyen bir tür davranış tarzı” olarak
görülmüştür (Feyerherm ve Rice, 2002: 347).
Liderliğin oluşması için bireyin resmi yetkilerle donatılması gerekmez. Hiçbir
resmi yetkisi olmadığı halde büyük bir grubu peşinden sürükleyen liderler olabileceği
gibi, çok geniş yetkilere sahip olduğu halde bunu kullanamayan, dolayısıyla grubu
peşinden sürükleyemeyen yöneticiler de olabilir. Resmi yetkilerle donatılmış olmak
sadece yöneticinin kullanacağı güç kaynaklarını artırabilir.
Lider' in bir tek tanımı vardır;
"Takipçisi olan liderdir."
Peter Drucker


Özellikler Yaklaşımı:

T. Carlyle ' nin büyük adamların özgeçmiş öykülerinden ibaret olduğunu söyleyen "Büyük Adamlar Okulu" teorisi, bazı kişilerin belirli niteliklere sahip olarak doğduğunu ve bu niteliklerin onları her yerde ve her zaman lider olarak ortaya çıkmalarını sağladığını ifade etmektedir.

Gerçek hayatta pek geçerli olmadığı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.
- Davranış Yaklaşımı:

Başarı, liderlik sürecinde gösterilen davranışlardan kaynaklandığı ileri sürülmüştür bu kuramda.
Liderlik sürecinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamakla birlikte çevreye ve koşullara ağırlık vermemesi nedeniyle eleştirilen bir yaklaşımdır.

-
Durumsallık Yaklaşımı
:
Farklı koşulların değişik liderlik tarzları gerektirdiği varsayımına dayanmaktadır. Bu kurama ilişkin en önemli eleştiri geliştirilen teorilerin kesin ölçülere dayanmamasıdır.

Bu 3 yaklaşım geleneksel yaklaşımlardır.

Karizmatik Liderlik Yaklaşımı:
Liderin belirli davranışlar sergilediğinde izleyicilerin lidere kahramanca ve olağan dışı nitelikler atfetmesi esasına dayalıdır.
Özellikleri: Kişileri peşinden sorgusuz suhalsiz sürükleyebilme becerisi, heyecanlandıran bir vizyona sahip olması, yaptıkları ile örnek olma, bir heyecana sahip olma, çoşku ve enerjisiyle diğerlerini motive etme.

Eleştirilen yönü ise ; kendi nya görüşlerini kişilere aktarmakla yetinerek bunun ötesinde bişey verememesidir.
-
Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik Yaklaşımı:

İlk olarak Dawston' un (1973) İsyan Liderliği adlı çalışmasında ortaya çıkan bu kavram 1978 de James McGregor Burns tarafından sosojik bir tez olarak sistemize edilmiştir.

Özellikleri: Daha iyi bir gelecek tasarlama, öngörü sahibi olma, vizyon oluşturma ve bu vizyonu etkin şekilde herkese benimsetme, çevresel durumlara tepki göstermeme ve yeni bir çevre yaratabilmeleridir.

Bu 2 yaklaşım ise yeni liderlik yaklaşımları olarak belirtilir.

Küresel Ekonomide Stratejik Liderlik Becerileri;

- Stratejik değişimi yönetme becerisi
- Belirsizlik ortamında stratejik karar alma
- Yenilikçi olma
- Stratejik esneklik
- Kriz ortamında liderlik

Stratejik Liderligin Özellikleri;
- Belirsizliklerle baş edebilme
- Bir görev duygusu yaratabilme
- Cesur kararlar alabilme
- Esnek olabilme
- Geleceği görebilme
- Fikirleri satma kabileyeti
- Çalışanların güvenine sahip olma
- Stratejinin uygulanmasına öncülük etme
- Vizyon yaratabilme

-
Tepe Yönetimi (CEO)

İşletmelerde üst yönetim fonksiyonu CEO (Chief Executive Officer) tarafından yerine getirilmektedir.

Üst yönetimin görevleri işletmeden işletmeye değişmekle birlikte, tüm üst düzey yöneticiler işletmeyi bir bütün olarak gören, işletmenini mevcut ihtiyaçları ile gelecekteki ihtiyaçlarını dengeleyebilen ve etkili kararlar alabilendir. CEO ise üst yönetimin görevlerinin yanında işletmenin etkin stratejik yönetiminde hayati öneme sahip olan; liderlik, irtibat sağlama, ihtiyaç duyulan yerlere gerekli bilgiyi yayma, konuşmacı olma, girişimci olma, kargaşayı yönetme, delege olma gibi rolleri yerine getirmek ile sorumludur.
- Yönetim Kurulu:

Yönetim kurulunun stratejik yönetim ile bağlantısı 3 noktada özetlenmektedir;

- Kabul etmek ve karar vermek; yönetime ilişkin özel stratejik seçeneklerin taslağını oluşturur, birçok yönetim kurulu bunu üst yönetime bırakır.

- Değerlendirmek ve etkilemek; kurul yönetimin önerlerini, kararlarını ve faaliyetlerini değerlendirir.

- İzlemek; İşletme içi dışı ve gelişmeleri takip eder.

Yönetim Kurulu gerçek faydanın elde edilebileceği gerçek bir işletme organına dönüştürülebiliyorsa stratejik liderlik kapsamına dahil edilir.
Üst Yönetim Takımı:

İşletme içerisinde stratejik kararları formüle etmek ve uygulamak ile sorumlu olan kilit yöneticilerdir. Üst yönetim takımının yetenek, kapasite ve iklim özelliklerine sahip olması gereklidir. Hetorojen yapılarına karşın homojen bir süreç içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Üst düzey yöneticilerin özellikle CEO' ların seçimi işletmeyi etkileyecek en stratejik kararlardan bir tanesidir. Üst yönetim kadrosuna yeni birinin katılması önemli bir fırsattır. Yeni bir CEO seçerken işletme dışından gelen yöneticilerin çabuk uyum sağlayamadıkları düşünüldüğünde, yöneticilerin işletme içinden seçilmesi, işletme kültürü ve çalışma süreçleri açısından önemlidir.
5- Stratejik Liderlikte Yönetim Süreci:

Stratejik yönetim
ya da retorik bir araç olarak stratejinin, işletmenin rakiplerine göre pozisyonunu güçlendiren faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrolünü içeren tüm aktiviterli kapsadığı söylenebilir. Stratejik yönetim süreci ise; stratejik analiz, stratejik seçim, stratejinin uygulanması aşamalarından oluşlmakta, bu süreçteki faaliyetleri oluşturan ve uygulayanlar ise stratejik lider olarak adlandırılmaktadır.


6- Küreselleşme Sürecinde Liderlik:
Yeni ekonomi olarak da adlandırılan küresel ekonomi aracısız, moleküler, yenilikçi bir hız ekonomisi olarak da nitelendirilebilmektedir. Yeni ekonominin hakim olduğu günümüzde bütün yönetsel soru ve sorunlara uygun yanıt ve çözümleri bilen ya da bildiği varsayılan geleneksel yöneticiden, yönetsel soru ve sorunları tanımlayan ve çözüm ya da karar aşamasında uzmanların ve çalışanların katkılarını sağlayacak şekilde bütünleştirici özelliklere sahip olan modern yöneticiye doğru gerçekleşen bir dönüşüm söz konusudur.


Geleceğin liderleri kesinlikle etkin bir iletişim yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca geleneksel yaklaşımda olduğu gibi fiziksel özellikleri ya da mesleki bilgisi ile yetinen değil, küresel ekonominin sunduğu fırsatları görüp değerlendirebilen ve yeni oluşum tehditlere karşı çözümler üretebilen kişi olmalıdır. P. Kottler geleceğin liderleri ile ilgili olarak yaşam boyu öğrenmeye vurgu yapmaktadır.
Stratejik Liderlerin Sahip Olması Gereken Temel Özellik ve Yetenekler;
- Geleceğin lideri katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemeli
- Bilgiye dayalı işlerde çalışanlarını gönüllüler gibi yönetmeli ve yönlendirmelidir.
- Çalışanlara heyecan veren ve zorlayıcı bir vizyona sahip olmalıdır.
- Sürekli öğrenme yaşam boyu eğitim ve gelişime önem vermelidir.
- Özgüveni olan güvenilen ve çevresinde saygı duyulan bir lider olmalıdır.
- Yaratıcılığa yenilikçiliğe ve farklılığa teşvik eden bir lider olmalıdır.
- Önce insan anlayışını benimsemelidir.
7- Türk İş Liderleri Değerlendirmesi:

Saha araştırmaları sonucu Baltaş Eksen tarafından 123 Türk iş lideri ile görüşülerek elde edilen "Geleceğin Dünyası'nda Türk İş Liderleri" araştırmasına göre Türk liderler girişimci, iş idaresinde güçlü sezgilere sahip, insiyatif alan, kolay iş ilişkisi kuran, enerjik ve aktif kişiliklere sahiptirler.

Ancak kin güden, baskı altında fevri tepkiler veren, tahamülsüz Türk liderlerin kararlı olmak, duygusal olgunluk, empati göstermek gibi konularda kendilerini geliştirmeleri gerekmekte olduğu sonucuna varmıştır.


8- Stratejik Liderlikte General Electric Örneği:
Bu bölümde 1997 yılında Fortune dergisinde en değerli işletme seçilen General Electric' in stratejik liderleri ve bu liderlerin yer aldığı dönemlerde strateji uygulamalarına yer verilecektir.

GE' nin CEO ları Cordiner, Borch, Jones, Welch dönemleri incelenirken üst yönetim özelliklerine ilişkin hangi unsurların öne çıktığı kronolojik olarak şöyle ifade edilebilir;
- 1950' ler girişimci liderlik (Cordiner)
- 1960' lar stratejik planlama (Fred Borch)
- 1980' ler stratejik düşünme (Reginald Jones)
- 1990' lar vizyoner liderlik (John F. Welch)
Full transcript