Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wielka Rewolucja Francuska

Powtórzenie wiadomości
by

Izabela Katarzyna

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wielka Rewolucja Francuska

Wielka Rewolucja Francuska
Powtórzenie wiadomości
ZMIANY JAKIE ZASZŁY WE FRANCJI W XVIII w
.
-Francja stała się republiką (obalenie monarchii absolutnej)
-uchwalono
konstytucję
( drugą w Europie i trzecią na świecie )
-uchwalono
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela
wszyscy obywatele stali się równi
-katolicyzm utracił status religi państwoej i uprzywilejowanej ( ustawa cywilna kleru )
1789-1799 rewolucja burżuazyjna we Francjii, gwałtowne przemiany- Francja stała się republiką
Deklaracja Praw Człowieka i Oywatela-
została uchwalona 26 sierpnia 1789 r. ,ogłaszała postawowe prawa obywatelskie
np. do:
wolności
własności
równośći wobec prawa
oporu przeciw uciskowi
tolerancji religijnej
wolności słowa i prasy
Postanowienia konstytucji
1791
-Uchwalona w 1791r.
-Druga w Europie, trzecia na świecie konstytucja
-wprowadzała we Francji:
monarchię konstytucyjną
trójpodział władzy*
władze samorządowe
wybory do wszystkich władz lokalnych
cenzus majątkowy
-ustalono podział administracyjny państwa

*Trójpodział władzy:
władza ustawodawcza-
Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa) wyłaniana w wyborach(mężczyźni)
władza wykonawcza-
król, ministrowie odpowiedzialni przed Legislatywą
władza sądownicza-
sądy
Ustawa Cywilna kleru
została dołączona do tekstu konstytucji, jej celem było dokonanie zmian w kościele katolickim we Francji
katolicyzm utracił status religii państwowej i uprzywilejowanej
zagwarantowanie tolerancji religijnej i wolności słowa w kwestiach wiary
zniesiono przywileje kościoła w sferze świeckeij
wprowadzono pensje dla kleru
upaństwowiono majątek kościoła
14 lipca 1795 została ogłoszona hymnem państwowym
Marsylianka
14 lipca 1789
5 maj 1789
26 sierpnia 1789
wrzesień 1791
Zdobycie Bastylii przez lud Paryżan, początek rewolucji francuskiej
Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
Uchwalenie pierwszej we Francji konstytucji
1792
styczeń 1793
1795
1799
Wypowiedzenie przez Francję wojny Austrii
Zgilotynowanie Ludwika XVI i jego żony Marii Antoniny
Uchwalenie nowej konstytucji :
władzę sprawował 5-osobowy Dyrektoriat
w prawie wyorczym obowiązywał cenzus majątkowy
zwołanie przez króla Stanów Generalnych, aby uchwalić nowe podatki dla ratowania skarbu państwa
Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej
- rozwiązania ustrojowe
- upowszechnienie haseł wolności
- równość wobec prawa
- suwerenność ludu
Obalenie monarchii pod hasłem - wolność ,równość i braterstwo
Likwidacja ustroju stanowego
Utworzenie Republiki we Francji
Wydano dokument zwany Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Dopuszczono do władzy burżuazje
Skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Skazanie na śmierć i strata króla Ludwika XVI
Ludwik XVI - król Francji od 1774 do 1791 , potem król Francuzów od 1792 z dynastii Burbonów, został zgilotynowany
Obalenie władzy Jakobinów
W połowie 1795 r. uchwalono kolejna konstytucje. Powierzyła ona władzę wykonawcza pięcioocobowemu Dyrektoriatowi , który nie poradził sobie i wtedy w jego miejsce wprowadzono władzę trzech konsulów m.in Napoleona Bonaparte.
Napoleon Bonaparte
- francuski wojskowy, pierwszy Konsul Republiki Francuskiej 1799-1804, cesarz Francuzów w latach 1804-1815, jeden z najwybitniejszych przywódców, strategów, wprowadził we Francji wiele reform, np.Kodeks Napoleona.
Rewolucja francuska
Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej
KRYTYKOWANIE SPRAWOWANIA WŁADZY
ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ SPOŁECZEŃSTWA
struktura stanowa
znaczne rozwarstwienie społeczeństwa
uprzywilejowanie szlachty i duchowieństwa
chłopi pragną uzyskać ziemię na własność
bezużyteczność tysięcy zakonników czerpiących korzyści z podatków kościelnych i majątków ziemskich kościoła
niezadowolenie biedniejszych stanów i szlachty prowincjonalnej
kryzys gospodarczy
brak pieniędzy
rosnące zadłużenie
drożyzna
niepowodzenia w polityce zagranicznej i finansowej
klęski żywiołowe
bezrobocie
GOSPODARCZE
krytykowanie absolutyzmu przez myślicieli oświecenia
elita społeczna chciała przejąć władzę
zeszyty skarg (nieprawidłowości i postulaty zmian)
Dyrektoriat
– pięcioosobowy organ wykonawczy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej, ustanowiony w 1795 r. , jego rządy kończą okres Wielkiej Rewolucji
związanie ze stanem trzecim:
różnice wewnątrz stanu
pracowali na rzecz szlachty i duchowieństwa
chęć przekształcenia monarchii absolutnej w konstytucyjną, ograniczenia władzy królewskiej i zapewnienie udziału przedstawicielom społeczeństwa
chcieli zagwarantować obywatelom postawowe prawa
Społeczeństwo francuskie w XVIIIw.

Stan pierwszy - Duchowieństwo
Stan drugi
Szlachta
władza szlachty w kraju została w dużym stopniu ukrócona na rzecz monarchy absolutnego,
jednakże zachowała swoje przywileje
ekonomiczne
,
sądowe
i
honorowe.

WYRÓŻNIAMY:
Arystokrację
Szlachtę średnią
Szlachtę biedną
Szlachtę urzędniczą

Stan trzeci
Stan ten w przeciwieństwie do duchowieństwa i szlachty nie był uprzywilejowany i musiał płacić podatki za wszystkie trzy stany. Sładał się praktycznie z całego społeczeństwa francuskiego (96-97%).
Wyróżniamy:
Burżuazję
Drobnomieszczaństwo
Proletariat
Chłopów wolni(mieli własną ziemię)
Chłopów folwarcznych (pracowali w gospodarstwach )
Biedne chłopstwo
nie musieli płacić podatków,
pobierali dziesięcinę z ziem państwowych.
kler za panowania Ludwika XVI zachował dawną feudalność i przywileje.
posiadali własne sądownictwo
np.:
uwolnienie od podatków),
(przedstawiciele stanu drugiego nie podlegali niższym sądom oraz byli zwolnieni od hańbiących kar
typu: noszenie szpady, pierwszeństwo nad mieszczanami w miejscach publicznych)
Przebieg rewoloucji francuskiej
1789-1799
14 lipca 1789 - zdobycie Bastylii przez Paryżan, początek rewolucji
Udawane pogodzenie się króla Ludwika XVI z nową sytuacją na znak zgody ludu i króla do barw Paryża czerwonej i niebieskiej dołączono biały kolor Burbonów.
walki rewolucyjne poza stolicą (chłopi odmawiali świadczeń na rzecz koścciołs i szlachty, palili zamki i dwory)
26 sierpień 1789- uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
powstawanie różnych klubów politycznych, np. klubu
jakobinów
konstytucja 1791
ustawa cywilna kleru
1792- wypowiedzenie przez Francję wojny Austrii(utworzenie przez państwa koalicji antyfrancuskiej(Austria, Prusy, Wlk. Brytania)
Aresztowanie króla Ludwika XVI i ogłoszenie Francji republiką
1793-zgilotynowanie króla i jego żony Marii Antoniny
wojna domowa we Francji( najbardziej krawe walki na zachodzie kraju) - drożyzna, głod, trudna sytuacja gospodarcza w kraju
1793 powołanie Komitetu ocalenia
dyktatura jakobinów -
Maksymilian Robespierre i
; wprowadzenie terroru, na gilotynie ginęli przeciwnicy rewolucji (np.
George Danton,
walka z kościołem.
sukcesy armii francuskiej w Europie
1795-uchwalenie nowej konstytucji
Rządy dyrektoriatu kończą Rewolucję

Jakobini-
lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji. Członkowie spotykali się w klasztorze dominikanów, zwanych we Francji jakobinami
Dlaczego?
Aby doprowadzić do opanowania sytuacj w kraju.
Maksymilian Robespierre
-adwokat, członek klubu jakobinów, jeden z njbardziej radykalnych przywódcow rewolucji, popierał dyktatuę, rządy terroru
George Danton
- umiarkowany przywódca rewolucji, preciwnik rządów terroru, zostal zgilotynowany
wprowadzała cenzus majątkowy
powierzyła władzę pięcioosobowemu dyrektoriatowi

Władza jakobinów:
-dyktatura jakobinów
uchwalili nową konstytucję(która nigdy nie weszła w życie) , w której uznano zasadę równości za najważniejszą
-wprowadzili powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn, którzy ukończyli 21 lat.
-zmiana kalendarza
wielki terror - zgilotynowanie przeciwnych rewolucji

Wolność , równość i braterstwo - sa to hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Ratowanie sytuacji przez Ludwika XVI
Ludwik XVI chciał wprowadzić refomy ustrojowe czego skutkiem miało być "uzdrowienie" Francji. Niestety nie udało mu się to , gdyż jego reformy były zbyt skromne , niekonsekwentne a wreszcie cofane.
Flaga Francuska
Oznacza

szlachte
Oznacza

króla
Oznacza

lud
14 lipca Świętem Narodowym Francji
14 lipca 1789 lud paryski zdobył najsłynniejsze z więzień we Francji -Bastylie . Był to ogromny sukces propagandowy rewolucyjnego ludu Francji. Dlatego ten dzień jest Narodowym Świętem Francji.
Reakcja państw europejskich na rewolucje francuska
Ustawa o podejrzanych
Trybunały
rewolucyje
Egzekucja
Prawo wydawania wyroków bez przesłuchania i bez prawa oskarżonego do obrony
W ciągu dwóch lat trybunal wydał 1400 wyroków śmierci
Wielki
terror jakobiński

Zgodnie z nia można było w praktyce aresztować każdego .
- orzekały o winie aresztowanych
- Osadzały w szybkim trybie , wydajac w praktyce dwa wyroki - niewinny lub winny , co w tym przypadku oznaczało sakazanie na śmierć ."Kto nie był z Rewolucj był przeciwko niej"-mówił Robespierre .
Wykonywano ja przez ścięcie głowy za pomoca urzadzenia zwanego gilotyna
Koniec dyktatury jakobinów
Pogarszajace się warunki życia i zagrożenie głodem stało się przyczyna wzrastajacego wzburzenia ludu Paryża.W końcu ofiara terroru padli wybitni działacze ( George Danton , Maksymilian Robespierre ).
Dziękujemy za obejrzenie prezentacji
Izabela i Katarzyna :)

Pierwszy okres rewolucji , do uchwalenia monarchii konstytucyjnej, elity społeczne w całej Europie przyjmowały z entuzjazmem . Niepokój zaczał się pojawiać wraz z pierwszymi krwawymi ofiarami , a terror jakobiński wywołał strach przed radykalnymi przemianami społecznymi .
Full transcript