Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Władza sądownicza w Polsce

No description
by

Kinga Trafiał

on 30 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Władza sądownicza w Polsce

Władza sądownicza w Polsce
Struktura władzy sądowniczej w Polsce
Sądy powszechne
Sądy wojskowe
Sądy administracyjne
Trybunały
Sąd Najwyższy
sądy apelacyjne
wojskowe sądy
okręgowe
sądy okręgowe
wojskowe sądy
garnizonowe
sądy rejonowe
Naczelny Sąd
Administracyjny
Trybunał Konstytucyjny
i Trybunał Stanu
Wymiar sprawiedliwości musi wykonywać swoje zadania skutecznie i przejrzyście. Hierarchia sądownicza oraz podział uprawnień mają gwarantować porządek i sprawne wypełnianie obowiązków.
Charakterystyka władzy sądowniczej
Władza sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. U jej podstaw leży wyłącznie prawo. Niezawisłe sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Sędziowie oraz członkowie trybunałów muszą:
przestrzegać jedynie Konstytucji RP i ustaw
być apolityczni
postępować zgodnie z treścią ślubowania sędziowskiego
unikać sytuacji mogących przynieść ujmę godności ich stanowiska lub osłabić zaufanie do bezstronności wyroków
Dwuinstancyjność sądownictwa
Obowiązuje w polskim orzecznictwie sądowym. Oznacza to, że strony procesowe niezadowolone z orzeczeń sądu pierwszej instancji, mogą odwołać do sądu drugiej instancji poprzez wniesienie apelacji.
Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o kasację wyroków lub postanowień kończących postępowania. Można się o nią starać po wyczerpaniu zwykłej drogi odwoławczej. Wniosek kieruje się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego.
Sąd Najwyższy może:
utrzymać zaskarżony wyrok w mocy,
uchylić orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Krajowa Rada Sądownictwa
To organ stojący na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W jego skład wchodzi 25 członków. Do jej głównych zadań należą m. in.:
opiniowanie aktów normatywnych z zakresu sądownictwa
ocena kandydatów na urząd sędziowski
ustanawianie zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem
przeprowadzanie wizytacji sądów
podejmowanie uchwał dotyczących występowania do Trybunału Konstytucyjnego
wojewódzkie sądy
administracyjne
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/200701_krajowa_rada_sadownictwa_kancelaria_sejmu_senatu.jpg
Budynek KRS-u
Sąd Najwyższy
Jako naczelny organ sądowy nadzoruje orzecznictwo sądów powszechnych i wojskowych, zapewniając jednolitą interpretację przepisów. Jego sędziów powołuje prezydent na wniosek KRS-u.
Sąd Najwyższy ma prawo:
rozpatrywać środki odwoławcze od orzeczeń sądowych,
podejmować uchwały tłumaczące przepisy, których interpretacja budzi wątpliwości,
udzielać odpowiedzi na pytania prawne formułowane przez sądy,
rozpatrywać inne kwestie przewidziane w ustawach.
Na czele Sądu Najwyższsego stoi pierwszy prezes.
http://foto.recenzja.pl/foty/sad_najwyzszy-158-0f170b050ce059c0afcb37ce6a47897c.jpeg
Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie
Sądy powszechne
Podstawowe instytucje sądownictwa powszechnego są podzielone na wydziały, które prowadzą procesy z dziedziny:
prawa karnego, cywilnego, rodzinnego
prawa pracy
ubezpieczeń społecznych
ksiąg wieczystych i spraw gospodarczych
Budynek Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.
http://www.radwork.pl/komwodz/images/srw1.jpg
Sędziowie sądów powszechnych
Są powoływani na wniosek KRS-u przez prezydenta. Powierza im nna czas nieokreślony obowiązki w sądach rejonowych, okręgowych lub apelacyjnych.
Reguły sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości:
niezawisłość sędziów,
nieusuwalność sędziów.
Immunitet - to prawo, które przysługuje sędziom, dzięki któremu nie mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej lub pozbawieni wolności bez uprzedniej zgody odpowiedniego sądu, a także aresztowani ani zatrzymani.
Ławnicy
To tzw. sędziowie społeczni, obywatele, którzy biorą udział w sprawowaniu władzy sądowniczej przed sądami pierwszej instancji. Ławnik powinien wnosić do procesu sądowego swoje doświadczenie życiowe, znajomość problemów społecznych oraz szacunek dla człowieka.

Ławnikiem może zostać osoba, która:
jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich
ma nieskazitelny charakter,
ukończyła 30 lat, ale nie przekroczyła 70 lat,
pracuje lub mieszka w miejsu kandydowania co najmniej od roku,
spełnia wymogi zdrowotne,
ma co najmniej średnie wykształcenie.

Ławnikami nie mogą zostać czynni zawodowo prawnicy, duchowni, żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, radni gmin, powiatów, województw.
Sądy administracyjne i wojskowe
Zgodność działań administracyjnych z prawem kontrolują NSA i WSA. Jeśli dany WSA uzna, że określony organ administracji publicznej podjął decyzję z naruszeniem prawa, może ją uchylić, albo stwierdzić jej nieważność. NSA jest instancją odwoławczą od wyroków WSA, a także ocenia czy np. zarządzenia Rady Ministrów są zgdone z Konstytucją RP.
Sądy wojskowe prowadzą procesy dotyczące żołnierzy i osoby posądzone o szpiegostwo. Od wyrokó wojskowych sądów garnizonowych można się odwołać do Sądu Najwyższego.
Trybunał Konstytucyjny
Orzeka on w kwestiach zgodności:
ustaw i umów międzynarodwych z Konstytucją RP,
ustaw z umowami międzynarowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody ustawowej,
przepisów określonych przez centralne organy państwowe z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.
Wszczynanie postępowań inicjują wnioski, pytania prawne oraz skargi konstytucyjne.
Budynek Trybunału Konstytucyjnego
https://www.numizmatyczny.pl/photo/trybunal_konstytucyjny.jpg
Trybunał Stanu
Jest powoływany przez sejm. Decyduje o odpowiedzialności osób sprawujących kierownicze stanowiska w państwie za naruszenie konstytucji oraz ustaw, np. prezydent, premier, członkowie rządu, prezes NBP, prezes NIK, członkowie KRRiT.
Trybunał Stanu może pozbawić osobę:
biernego i czynnego prawa wyborczego,
pełnionej funkcji,
części lub wszystkich odznaczeń.
KONIEC
Full transcript