Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informovanosť verejnosti o darcovstve krvi

No description
by

Natália Gašparová

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informovanosť verejnosti o darcovstve krvi

Informovanosť verejnosti o darcovstve krvi
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava

Školiteľ MUDr. Jarmila Náhliková

Autor Bc. Monika Gašparová

Obsah práce
1. História

Začiatky transfúzie krvi
Objavy krvných skupín
Henry Dunant
Medzinárodný Červený kríž
Slovenský Červený kríž
Národná transfúzna služba2. Transfúziológia

Trendy vývoja v odbore
Krvné skupiny
Spôsoby darovania krvi
Darovanie krvi
Oceňovanie
bezpríspevkových darcov krvi

3. Znaky registra darcov krvi v myjavskom regióne
4. Prieskumná časť
5. Záver

Obsah práce
Metodika výskumu
Použili sme metódu priameho spôsobu formou anonymného dotazníka s 28 otázkami, z toho 20 otázok je alternatívne uzatvorených a 6 alternatívne polootvorených, 2 otázky demografické.

Dotazník obsahuje filtračné otázky, ktoré rozdeľujú participantov prieskumu na informovaných a neinformovaných, obsahové otázky o faktoch, vedomostiach, mienke a postojoch a kontrolné na overenie vierohodnosti získaných poznatkov. Dotazník bol anonymný, dobrovoľný a študenti boli oboznámení o využití a spracovaní údajov. Na vyhodnotenie sme použili jednoduché tabuľky a výsekové grafy, ktoré zobrazujú iba jednu dátovú radu a sú užitočné pre zvýraznenie dôležitých prvkov.

Cieľ prieskumnej časti
Cieľom
nášho prieskumu je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti darcovstva krvi v myjavskom regióne a zistiť úroveň informovanosti študentov
gymnázia o darovaní a potrebe krvi, poukázať na to, aké je darcovstvo krvi dôležité, nenahraditeľné a akým bohatým prínosom by bolo, keby sa darcovstvo stalo prirodzenou súčasťou nášho života.
Čiastkové ciele:
zistiť záujem študentov o darovanie krvi z hľadiska množstva poskytnutých informácií
zistiť dimenziu vzťahov a postojov študentov k darovaniu krvi
zistiť ako vplýva osobná prosba chorého alebo jeho príbuzného na darovanie krvi
zistiť mieru informovanosti o základných podmienkach výberu darcov krvi

Prieskumné hypotézy
Na základe nami určených cieľov sme si stanovili štyri pracovné hypotézy:

Hypotéza 1
Predpokladáme, že ak sa študentom poskytnú potrebné informácie v dos
tatočnej miere o potrebe darovania krvi, nastávajú menšie problémy so získavaním potenciálnych darcov krvi.
Hypotéza 2
Predpokladáme, že záujem študentov o darovanie krvi je väčší u tých, ktorí majú v rodine pravidelného darcu krvi alebo kamaráta ako u tých, ktorí ho nemajú.
Hypotéza 3
Predpokladáme , že v prípade zvýšenej informovanosti( besedy, osobný kontakt so zdravotníckym personálom, kampane) je záujem o darovanie krvi väčší ako bez dostatku informácií o potrebe darovania krvi.
Hypotéza 4
Predpokladáme, že úroveň vedomostí o základných podmienkach darovania krvi je väčší u tých respondentov, ktorí už krv darovali ako u tých , ktorí sa s darcovstvom ešte nestretli.
 

Prieskumná vzorka
Prieskum prebiehal na osemročnom gymnáziu v meste Myjava, v tretích a štvrtých ročníkoch. Základný súbor tvorilo 125 žiakov, 37 chlapcov, čo predstavuje 29,6 % z celkového počtu žiakov a 88 dievčat, čo je 70,4 % .

Výskumná vzorka bola vekovo homogénna a vyhodnotenie neprebiehalo na základe odlišnosti pohlavia. Návratnosť dotazníkov bola 93,6 %, 8 žiakov neodovzdalo a 2 žiaci odovzdali dotazník nevyplnený. To znamená , že vyplnených vrátených dotazníkov bolo 115, čo predstavuje 92 %. Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch október a november 2013. Na vyhodnocovanie údajov bol použitý program Microsoft Word 2007.

Hypotéza 1
Predpokladáme, že ak sa študentom poskytnú potrebné informácie v dostatočnej miere o potrebe darovania krvi, nastávajú menšie problémy so získavaním potenciálnych darcov krvi.

Hypotézu 1 sme overovali otázkami 2, 9 ,11, 12, 19, 23. Na základe zistených poznatkov môžeme konštatovať, že hypotéza 1 sa potvrdila.

Z výsledkov vyplynulo, že najväčší zdroj informácií sú rodinní príslušníci , masovokomunikačné média a internet. Stále väčšina je presvedčená , že tematike darcovstva sa venuje dostatok priestoru, čo však nenasvedčuje darcovskej aktivite a pomeru počet darcov k počtu spotrebe krvi.

Na základe zistených odpovedí naozaj u študentov prevláda záujem o túto problematiku, čoho dôkazom sú pozitívne odpovede na otázku realizácie besedy v škole alebo návštevy transfuziologického pracoviska.

Hlavný problém vidíme v nedostatočnej informovanosti populácie. Záujem krvi o darovanie je, len chýba celková manažérska práca pri získavaní darcov a podpore opakovaného darcovstva.

Hypotéza 2
Predpokladáme, že záujem
študentov o darovanie krvi je väčší u tých, ktorí majú v rodine pravidelného darcu krvi alebo kamaráta ako u tých, ktorí ho nemajú.

Hypotézu 2 sme overovali otázkami 4, 5, 16, 10. Na základe zistených údajov môžeme konštatovať, že stanovená hypotéza sa potvrdila.

Takmer polovica opýtaných potvrdila, že v rodine darcu alebo kamaráta má. Dokonca 25 žiakov (73,52 %), ktorí už krv darujú, má kamaráta, ktorý už tiež daruje krv, z čoho možno usúdiť, že prevláda ovplyvnenie kamarátom a túžba pochváliť sa niečím výnimočným. 21 žiakov (61,76 %), ktorí už krv darujú, má v rodine darcu krvi. Na našom transfúznom oddelení sa naozaj stretávame so študentmi - viacnásobnými darcami, ktorí so sebou privedú kamaráta alebo rodinného príslušníka. Často chodia darovať i celé rodiny. V niektorých viacpočetných rodinách ostatní členovia rodiny čakajú len nato, kedy budú plnoletí, aby mohli ísť darovať krv. Takýchto rodín nie je v našom okolí veľa, ale aj to málo je krásnym príkladom rodinného darcovstva. Veľmi dôležitá je vzájomná podpora kamaráta alebo člena rodiny, keďže prvodarca netuší, čo všetko ho očakáva.

Je veľmi dôležité ako prvý odber darca vníma, niektorých darcov je potrebné neustále k niečomu povzbudzovať, telefonovať, osobne pozývať na odber. Sú za tým hodiny práce , nás zdravotníkov pracujúcich na hematologicko - transfuziologickom oddelení.


Hypotéza 3
Predpokladáme, že v prípade zvýšenej informovanosti (besedy, osobný kontakt so zdravotníckym personálom, kampane) je záujem o darovanie krvi väčší ako bez dostatku informácií o potrebe darovania krvi.

Hypotézu 3 sme overovali otázkami 3, 12, 20, 25. Na základe zistených informácií, môžeme konštatovať, že stanovená hypotéza sa potvrdila.
Zisťovali sme či respondenti poznajú kampane na oslovovanie darcov krvi. Ak áno, bolo potrebné uviesť aspoň dve kampane na overenie znalosti. 62 respondentov uviedlo, že pozná, najčastejšie bola spomenutá Valentínska kvapka krvi, Študentská kvapka krvi, Vianočná a Bátoryčkina kvapka krvi, ktorá je známa v našom myjavskom regióne, najmä v okolí Čachtíc. Význam týchto kampaní je, že sa v rovnakom čase na viacerých miestach sleduje spoločný cieľ - darovanie krvi neznámemu človeku a zvýšiť záujem o tento vysoko humánny čin, akým bezpríspevkové darcovstvo krvi je. Cieľom týchto kampaní je šíriť myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi a pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život.
Študenti uviedli, že v čase týchto kampaní pociťujú viacero informácii, hlavne formou plagátov a sociálnych sietí, ktoré v dnešnej dobe zohrávajú nemalú úlohu v procese ovplyvňovania postojov, nálad, správania a konania ľudí. Tieto kampane sú zamerané predovšetkým na prvodarcov, ale darovať môže prísť i viacnásobný darca.

Hypotéza 4
Predpokladáme, že úroveň vedomostí o
základných podmienkach darovania krvi je väčší u tých respondentov, ktorí už krv darovali ako u tých , ktorí sa s darcovstvom ešte nestretli.

Hypotézu 4 sme overovali otázkami 11, 14, 17, 18, 21, 22. Na základe zistených skutočností môžeme konštatovať, že stanovená hypotéza sa potvrdila.
Úroveň vedomostí darcov je naozaj väčší ako u študentov, ktorí ešte nedarovali. Prikladáme to aj faktu, že pri samotnom odbere krvi, príprave na odber, následnej starostlivosti po odbere, je darca edukovaný v maximálne možnej miere a je mu poskytnuté dostatočné množstvo informácií ohľadom darovania krvi.
Najväčší nedostatok sme zaznamenali pri otázke 18, keď len 18, 26 % opýtaných uviedlo presné množstvo odoberanej krvi, ale 61,76 % správnych odpovedí bolo zo skupiny študentov darcov.
V Slovenskej republike výchova potenciálnych darcov chýba, nedarcovia nemajú dostatok informácií, čo sa prejavuje aj v zisteniach nášho dotazníka a v neposlednom rade je nevedomosť základným prvkom strachu.


Odporučenia pre prax
Na základe zistených skutočností navrhujem tieto odporúčania:

Posilniť v širokej verejnosti povedomie, že životnosť krvných derivátov je obmedzená a len pravidelnými odbermi sa dá zabezpečiť ich množstvo na požadovanej úrovni.

Poukázať na výhody pravidelného bezplatného darovania krvi, zdravotný stav je pravidelne kontrolovaný , čo zaručuje včasné odhalenie prvých príznakov potenciálnych ochorení a ich okamžité riešenie.

Motivovať hlavne mladých ľudí, aby vstúpili do radov darcov krvi zdôraznením, že nielen ich starší príbuzní, ale často aj rovesníci sú tí, ktorí potrebujú životodarnú tekutinu a v takejto situácii sa môže vyskytnúť každý z nás.

Propagovanie darcovstva aj cestou vlastného príkladu a docieliť tým aktívny káder darcov na pracovisku, čo môže byť výhodné najmä v urgentných prípadoch nedostatku krvi určitej skupiny.


Záver
Úbytok počtu darcov nie je prekvapivý z medicínskeho hľadiska. Sprísňujú sa pravidlá pre ich výber a stále väčší počet potenciálnych darcov je vystavený riziku, ktoré ich z darcovstva krvi vyraďuje, napr. niektoré lekárske výkony, stále módnejší piercing či tetovanie alebo cestovanie do exotických krajín, alergie, choroby štítnej žľazy, pohybového aparátu alebo nového fenoménu civilizačných chorôb a užívanie antidepresív.

Na poklese darcov krvi má vplyv aj zrušenie základnej vojenskej služby, kedy bolo veľa darcov z tejto základne. Nezáujem o darcovstvo krvi je spôsobený aj úpadkom spoločnosti, ktoré čoraz viac motivuje darcov darovať krv v zahraničí ku spoplatneným odberom.


Záver
V súčasnej dobe chýba systémový prístup v udržiavaní darcovskej základne, je potrebné začať venovať sa výchove nových darcov na školách, informovať neustále verejnosť, prečo je krv tak veľmi dôležitá a prečo sa súčasná medicína napriek jej stálym pokrokom neobíde. Nečakať, že sa o nás spoločnosť a systém postará, nečakať len výhody, ale je potrebné nezištne pomáhať druhým. Dať darcom krvi najavo, že darovanie ich krvi nepovažujeme za samozrejmosť, ale že si ich dar nesmierne vážime. Samozrejme v súlade s filozofiou dobrovoľného bezpríspevkového darcovstva krvi.

Veľkú úlohu samozrejme zohrávajú peniaze a negatívna prezentácia zdravotníckych zariadení v médiách, absencia výchovných programov v televízii a ostatných médiách, negatívny prístup zo strany zamestnávateľov a v dnešnej dobe nedostatok času.

Ďakujem za pozornosť
Full transcript