Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duyuşsal alan, ARCS, Tutumlar, Kişilik tipleri

No description
by

onur murat

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duyuşsal alan, ARCS, Tutumlar, Kişilik tipleri

TUTUMLAR
Şimşek’e (2000) tutum,belirli koşullar altında
özel tercih ve kararları seçme eğilimi olarak
tanımlanabilir. Tutumlar her zaman
davranışa dönüşmez ama davranışa
yön verir.
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
TUTUM NEDİR?
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
2
4
Tutumlar psikoljideki birçok kavram gibi doğrudan gözlenememez,fakat davranıştan kolayca çıkartılabilir. Gerçek yaşamda bu davranışlar,kişilerin söyledikleri ile gözlemlenebilir fiziksel hareketleridir. Bu nedenle tutum genelde bir nesneye, kişiye ya da olaya karşı belirli bir biçimde tepki verme olarak ele alınabilir.
Tutumların nesneleri
vardır.
İnsanların belirgin nesnelere , olaylara ya da davranışlara karşı tutumları vardır.
Bireyler tutumun nesnesine karşı ya olumlu ya da olumsuz tepkiler gösterirler. Ancak, bireyin tutumu henüz yönlenmemiş de olabilir. Yani bireyin o tutum nesnesiyle daha önce bir tutum yaşamamış olması ve bunun sonucu olarak da kararsız ya da yansız olmasıdır.
Tutumların duyuşsal,bilişsel ve devinsel ögeleri bulunmaktadır.
Tutum konusu hakkında kişinin bilgi ve inançları,tutumun bilişsel boyutunu oluşturur. Tutumların devinsel ögesi ise , bireyin, o nesneye duruma ya da kişiye karşı olan açık davranışıdır. Tutumların duyuşsal, bilişsel ve devinsel ögeleri birbirinden bağımsız değil,karşılıklı etkileşim halindedir. Yani bireyin tutumu , ne düşündüğü , neye inandığı, ne hissettiği ve nasıl hareket ettiğinin bir birleşimidir.
TUTUMLARIN GELİŞİMİ
DUYUŞSAL
ALAN

............
............
............
.............
............
ALMA
ALMA
Belli bir uyarıcıya dikkat etme.
UYGUN DAVRANIŞ FİİLLERİ
Fark etme , İzleme ,Dikkatini verme ,
Algılama , İlgilenme

ÖRNEK VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ö:Başkalarını ilgiyle dinleme, yeni tanışılan bir kişinin adını hatırlama
A.S:dinleme,algılama,izleme,İsimlendirme, tekrarlama,ayırma,kabul etme

AMAÇ ÖRNEĞİ(DAVRANIŞA DÖNÜK OLMAYAN)
Toplumdaki insan hakları ihlalinin farkında oluş
TEPKİ GÖSTERME
UYGUN DAVRANIŞ FİİLLERİ
Uyma , Katılma ,
Katkıda bulunma , Hoşlanma


ÖRNEK VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ö:okulun kurallarına uyma,dersteki tartışmalara katılma
A.S:yanıtlama,yardım etme,tepki verme,uyma,tartışma,görevi terine getirme,sunuş yapma,raporlaştırma,gönüllü olma


AMAÇ ÖRNEĞİ(DAVRANIŞA DÖNÜK OLMAYAN)
Çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya isteklilik
TEPKİ GÖSTERME:
Etkin biçimde ilgilenme

DEĞER VERME
UYGUN DAVRANIŞ FİİLLERİ
İnanma , Kabul etme , Çabalama
Araştırma , Savunma , İkna etme , Tercih etme
ÖRNEK VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ö:iyi bir sanat yapıtına saygı duyma,bilimin toplum yaşamındaki yerini taktir etme
A.S:destekleme, tartışma,vazgeçme,değiştirme,betimleme,
Ayırt edebilme,açıklama,izleme,oluşturma ,önerme,girişimde bulunma,davet etme, çalışma,seçme,paylaşmaAMAÇ ÖRNEĞİ(DAVRANIŞA DÖNÜK OLMAYAN)
Çevreye zarar vermeyecek kozmetik ürünlerini tercih etme
DEĞER VERME
Önemli bulma

UYGUN DAVRANIŞ FİİLLERİ
Sınama , Belirginleştirme
Sistematize etme , Oluşturma
ÖRNEK VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ö:Sorunların çözümünde sistematik planların rolünü gösterme,sorumluluk alma,kendi sütün ve sınırlılıklarını bilme
A.S:karşılaştırma,ilişkilendirme,sentez yapma,düzenleme,bütünleştirme, tamamlama,Hazırlama,düzene sokma,değiştirme,açıklama,savunma,
formülleştirme
AMAÇ ÖRNEĞİ(DAVRANIŞA DÖNÜK OLMAYAN)
İnsan hakları ihlali ile mücadelede kararlı oluş.
ÖRGÜTLEME
Tutarlı bir bütün içinde kaynaştırma
ÖRGÜTLEME
NİTELİK KAZANDIRMA
UYGUN DAVRANIŞ FİİLLERİ
Birleştirme , Ait olma
Başlatma , Sürdürme

ÖRNEK VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ö:dakik olma,çalışkanlık
A.S:karakterize etme,kaçınma,direnç gösterme,çözme,gözden geçirme,isteme
AMAÇ ÖRNEĞİ(DAVRANIŞA DÖNÜK OLMAYAN)
Çevreye saygılı olmayı bir alışkanlık haline getirme.
NİTELİK KAZANDIRMA
Baştaki değer ,inanç ya da tutumun kişinin yerleşik bir özelliğini oluşturması
ARCS
......................
A
TTENTİON
DİKKAT
D.1.Algısal uyarılma
D.2.Araştırmaya yönelik uyarılma
D.3.Değişkenlik
- İlgilerini çekebilmek için ne yapabilirim
- Araştırma tutumlarını nasıl uyarabilirim
- Dikkatlerini nasıl sürdürebilirim

R
ELATİON
İLİŞKİ
İ.1.Hedefe yöneliklik
İ.2.Motif uygunluğu
İ.3.Yakınlık – aşinalık
- Öğrencilerin gereksinimlerini en iyi nasıl bilebilirim
- Öğrencilere uygun seçenekleri ve sorumlulukları ne zaman ve nasıl sağlarım
- Öğretimi öğrencilerin deneyimi ile nasıl birleştirebilirim
C
ONFİDENCE
GÜVEN
G.1.Öğrenme gereklilikleri
G.2.Başarı fırsatları
G.3.Bireysel denetim
- Başarı için olumlu beklenti oluşturmaya nasıl yardım edebilirim
- Öğrenme deneyimleriyle öğrencilerin başarı inançlarını nasıl desteklerim
- Öğrenciler çabalarına ve yeteneklerine dayalı başarılarını nasıl bilebilirler

S
ATİSFACTİON
DOYUM
D.1.Doğal sonuçlar
D.2.Olumlu sonuçlar
D.3.Eşitlik
- Yeni kazanılmış bilgi ve becerilerin kullanılması için fırsatları nasıl sağlarım
- Öğrencilerin başarılarını neler ile pekiştirebilirim
- Başarıları hakkında olumlu duygular geliştirmesine nasıl yardımcı olabilirim

Bireyin belli konular , nesneler ya da
kişiler hakkındaki tutumları nasıl oluşur?

TUTUMLARIN GELİŞİMİ
TUTUM DEĞİŞTİRME KURAMLARI
TOPLUMSAL YARGI
KURAMLARI
İŞLEVSEL
KURAMLAR

.................
ÖĞRENME
KURAMLARI

.................
TUTARLILIK
KURAMLARI

Birbiriyle tutarsız birçok inanç ve değere sahip olan birey bunları daha tutarlı hale getirmeye çalışır. Tutarlılık kuramlarının ilki “ denge kuramı” dır. Heider(1958)e göre, bireylerin çevrelerindeki insanları, nesneleri ve fikirleri nasıl algıladıkları denge kuramının temel noktasıdır.
Rosenberg(1956)e göre,”duyuşsal-bilişsel tutarlılık kuramları” ise tutumlar ve inançlar arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Bireye sağlanan yeni bilginin
tutumun bilişsel ögesini
değiştirmesi sonucu,bireyin o
nesneye olan tutumu
değişmektedir.
TUTARLILIK KURAMI
TUTARLILIK KURAMI
TUTARLILIK KURAMI
Festinger’in “bilişsel uyumsuzluk kuramı” na göre bireylerin kendi iç dünyalarında tutarsızlıklardan hoşlanmadığını;bilişleri,duyguları ve davranışları arasında mutlaka tutarlılık sağlamaya çalıştıklarını vurgulamaktadır.
ÖĞRENME KURAMLARI
ÖĞRENME KURAMLARI
Edimsel davranışlar , belli bir uyarıcıya tepki olarak değil, kendiliğinden ortaya çıkmakta ve davranışın sonucuyla kontrol edilmektedir. Günlük yaşamda gösterdiğimiz birçok davranış edimseldir. Bir davranışın sonucu öğrenci için hoşa giden ya da olumlu bir davranış yaratıyorsa , o davranışın yeniden ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.
Pekiştireçlerin uygun biçimde verilmesi, olumlu duyguların yinelenmesini ve olumlu tutumların gelişmesini sağlayabilir. Ayrıca klasik koşullanmadaki genelleme ilkesinden de yararlanılabilir. Genelleme , belli bir uyarıcıya karşı koşullu bir davranış kazanıldığında ,bu uyarıcıya benzer uyarıcılara da benzer davranışların gösterilmesidir.
........
........
TOPLUMSAL YARGI KURAMLARI
TOPLUMSAL YARGI KURAMLARI
TOPLUMSAL YARGI KURAMLARI
Sherif ve Hovland (1961) bu kuramda , bir iletinin herkes tarafından aynı biçimde algılanmayacağını vurgulmaktadır. Bireyler , yeni bir iletiyi deneyimlerine göre değerlendirmektedir. Başka bir deyişle , bireyin belirli bir nesneye ilişkin geçmiş yaşantısı , o kişinin söz konusu nesneye karşı tutumunu belirtmektedir.
Sherif ,Sherif ve Nebergall e(1965) göre , bireylerin belli bir konudaki tutumlarını bir ölçek üzerinde belli bir “nokta”ya yerleştirebilir. Bu nokta öteki tututmlar hakkında karar verilirken temel alınabilir. Eğer söz konusu nokta , kişinin görüşlerine yakın bir alanda ise kabul edilebilir ve buna “ kabul alanı” denir. Sunulan ifade kişinin görüşüne uymazsa reddedilir,bu da “ret alanı” olarak adlandırılır. Ayrıca , sunulan ifade kişinin ilgilenmediği ya da karasız kaldığı durumlarda ise yansız bir durum ortaya çıkabilir, bu duruma “yansızlık alanı” denir.
Sonuç olarak bu kuramda tutum değişikliği; bir iletinin ikna ediciliği, onun kabul,yansızlık ya da ret alanlarından hangisinde yer aldığıyla ilişkilidir şeklinde açıklanmıştır.
İŞLEVSEL KURAMLAR
Birey, kendisi için uygun gördüğü psikolojik işlev ya da sağladığı yararları göz önüne alarak yeni bir tutum seçer. Tutumların amacını anlamak , işlevsel kuramların özelliklerini tanımamıza yardım eder.
İŞLEVSEL KURAMLAR
Katz (1960) , tutumların bireye hizmet edebileceği dört temel işlev belirlemiştir.
-Bireyler bazı tutumlara , çevrelerinden aldıkları ödülleri arttırmaya ya da cezaları azaltmaya çaba gösterdikleri için sahip olurlar.
-Her tutumun değer açıklayıcı bir işlevinin bulunmaktadır. Kişinin , ailesi ya da arkadaş ve okul çevresi tarafından kabul edilebilmesi için o grupların değer verdiği tutumlara sahip olması gerekir.
-Bir tutumun işlevi, benliği savunmadır.
-Tutumun işlevi bilgi ya da nesne değerlendirmedir.

TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ
TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ
Eğitim sistemlerinin çoğu öğrencinin performansını duyuşsal amaçlardan çok, bilişsel alanlardaki yetkinleşmeyle ölçmektedir. Zira, duyuşsal özellikler daha gizli ,kolaylıkla ifade edilemeyen ,öznel,pek net olmayan,yavaş gelişen,kişisel,özel,gözlemlenmesi ifade edilemeyen ve ölçülmesi zor olan özelliklerdir. Dolayısıyla tutumlar aslında doğrudan ölçülemez.
Simonson ve Maushak’a(1996) göre,tutumlara ilişkin bilgilere ulaşmada kullanılan yaygın kabul görmüş yaklaşımlar bulunmaktadır.
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME YAKLAŞIMLARI
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME TEKNİKLERİ
GÜZELLL
Bireyin kendisinden bilgi alma;kişinin kendi tutumlarıyla ilgili görüşlerini doğrudan belirtmesi istenir.
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME YAKLAŞIMLARI
1
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME YAKLAŞIMLARI
2
Başkalarından bilgi toplama;başkalarından bilgi alırken görüşme,anket,günlükler,dergiler,kayıtlarla da gözlem tekniklerinden yararlanılabilir.
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME YAKLAŞIMLARI
3
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME YAKLAŞIMLARI
4
Sosyometrik yaklaşım;bir grup içindeki bireylerin birbiri hakkındaki tutumlarını yazılı ya da sözlü olarak ifade etmelerine dayanır.
Kayıtlar;katılım raporları,imza defterleri,kütüphane kayıtları,kurumsal kayıtlar,envanterler gibi sistematik kayıtlar kullanılır.
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME TEKNİKLERİ
1
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME TEKNİKLERİ
2
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME TEKNİKLERİ
3
TUTUMLAR HAKKINDA BİLGİ
EDİNME TEKNİKLERİ
4
Ölçekler;çoğunlukla beşli derecelendirmeye dayanmakta ve yanıtlar kesinlikle katılıyorum (1), katılmıyorum(2), kararsızım(3),katılıyorum(4),kesinlikle katılıyorum(5) üzerinden değerlendirilmektedir. Tutumların ölçülmesinde ölçek kullanmanın yararları;yanıtlayanın kimliğinin gizli kalması,istenilen sürede
yanıtlanması,postayla ya da doğrudan olarak aynı anda birçok kişiye
uygulanabilmesi ve kolay veri çözümlemesidir.
Görüşme;bireylere sorular sözlü olarak yöneltilir ve yanıtları da sözlü olarak vermeleri istenir. Bu teknik,bilginin yalnızca elde edilmesi üzerinde durmaz, nasıl ve niçin öyle olduğunu, insanların ne hissettiklerini ve belirli kişi,olay ,durum ve davranışlara hangi anlamları yüklediklerini de ortaya çıkarabilir.
Yazılı raporlar;çoğu zaman günlükler,dergiler ,alan notları,mektuplar ya da anı defterleri biçiminde olabilir. En önemli sıkıntısı,bilgilerin seçilmesi ,sınıflandırılması ve yorumlanmasının güçlüğüdür bu nedenle araştırmacının/öğretmenin çözümleme yapması için çok süre gerektirebilir.
Gözlem;gözlem yaparken denetim listeleri kullanılabilir. Denetim listeleri genellikle uygulamaya dönük ve gözlem gerektiren durumlarda kullanılmaktadır. Gözlem yaparken karşılaşılacak sınırlılılar;fazla zaman harcanması ve gözlemcinin bazen ortamda kendini rahatsız hissetme olasılığının bulunmasıdır.
.............................
KİŞİLİK
TİPLERİ
KİŞİLİK TİPLERİ
Kişiliğin,bilindiği üzere, pek çok değişkeni vardır. Kişilik özelliklerinin kaç faktörden oluştuğu konusunda farklı görüşler olmakla birlikte,hemen tüm araştırmacıların üzerinde anlaştığı ,iki temel faktör içe dönük ve dışa dönüklüktür.
İÇEDÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
Cattell (1969) içe dönüklüğü zihnin,dış dünyanın ilgilerine karşı,içsel düşünce ve duygularıyla meşgul olması; Good(1959) ise ,sosyal temastan çekilme eğilimi biçiminde ortaya çıkan karmaşık bir kişilik özelliği olarak tanımlamıştır. Herr(2003), gidilen bir partinin başlamasından kısa bir süre sonra,bir an önce bitmesini istemenin içedönüklüğün işareti olduğunu belirtmektedir. Herr aynı durumun dışa dönük kişilerin kendilerini iyi hissetmelerine yol açtığını belirtmektedir.
İÇEDÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
(Morris 1994)yemeklerini yalnız başına yemekten hoşlanırlar,her seferinde kişiyle birebir konuşmayı tercih ederler,bir odada yalnız kaldıklarında rahat ederler,birilerinin görüşüne katıldığında bunu yüksek sesle konuşarak onaylamak yerine sadece başlarını sallayarak onaylarlar.
İÇEDÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
(Mudore2002) konuşmadan
önce düşünen ,çoğunlukla
yazmayı konuşmaya
tercih eden bireylerdir.
(Jung 1964) tereddütlü, kararsız,düşünceli, utangaç, sıkılgan,kendini gizleyen,pek itiraz etmeyen,genellikle kuşkulu ve dikkatli görüntünün arkasına sığınmayı tercih eden bireylerdir.
İÇEDÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
İÇEDÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
(Esenyk 1965)daha çok kendi başlarına kalmayı tercih eden,mahcup,sessiz,ciddi,sürekli iç gözlem yaparak kendi kendilerini inceleyen,insanlardan çok kitaplardan hoşlanan,çok yakın ve özel arkadaşları dışında diğer insanlara karşı mesafeli davranan kişilerdir.
DIŞADÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
(Jung 1964)sempatik, cana yakın ,samimi ,içten,belirli durumlara kolayca uyum sağlayabilen,sevilen , korkmadan ve birazda dikkatsizce tehlikeli girişimlerde bulunan,bilinmeyen ortamlarda tehlikelerden kaçınmayan kişilerdir.
DIŞADÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
DIŞADÖNÜK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
(Esenyk 1965)sosyal,çeşitli gruplara eğlence ve partilere katılmayı seven,çok sayıda arkadaşları olan çevrelerinde sürekli konuşacak birilerine gereksinim duyan,heyecanı ve coşkuyu seven,genellikle değişkenlikten hoşlanan,hazırcevap,şaka yapmaktan hoşlanan,kaygısız,kayıtsız,sıkıntısız,güleyi ve güldürmeyi seven,geçimli,iyimser kişilerdir.
(Rauch 2003)enerjilerini diğer insanlardan aldıklarını ve yalnız kaldıklarında adeta bir çiçek gibi solduklarını ifade etmektedir.
HOLLAND’IN 6 KİŞİLİK TİPİ
GERÇEKÇİ
ARAŞTIRICI
ARTİSTİK
SOSYAL
GİRİŞİMCİ
GELENEKSEL
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri fazla
BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER
*Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler
*Açık havadaki işler, mekanik, sistematik çalışmalar
*Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler

TİPİK MESLEKLER
Otomobil tamircisi-her çeşit araç teknisyeni , elektrikçi, mühendis, ziraat ile ilgili meslekler, beden eğitimi öğretmeni
GERÇEKÇİ
GERÇEKÇİ
GERÇEKÇİ
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, popüler olmaktan hoşlanmayan
BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER
*Analitik gözlem yapma
*Sistematik deneysel çalışma
*Fiziksel, biyolojik ve kültürel olguları araştırma

TİPİK MESLEKLER
Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, astronot, antropolog, tıp teknisyeni
ARAŞTIRICI
ARAŞTIRICI
ARAŞTIRICI
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve etkileyici
BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER
*Estetik faaliyetler yapar
*Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler
*Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma
*Bağımsız yaratıcı çalışmalar

TİPİK MESLEKLER
Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen, kompozitör, dekoratör ve mimar
ARTİSTİK
ARTİSTİK
ARTİSTİK
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empatik, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı
BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER
*İnsanlarla birlikteliği saptayan aktiviteler
*Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek
*Başkalarını ikna etme, yönlendirme

TİPİK MESLEKLER
Sosyal hizmet uzmanı, rehabilitasyon danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı, üniversite öğretim üyesi, öğretmen
SOSYAL
SOSYAL
SOSYAL
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Dışa dönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan
BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER
*Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler
*Sosyal eğlendirici etkinlikler
*Organize edilmiş çalışmalar

TİPİK MESLEKLER
Satıcı, pazarlamacı,komisyoncu, menajer, politikacı, avukat
GİRİŞİMCİ
GİRİŞİMCİ
GİRİŞİMCİ
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sabırlı, vicdanlı, özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli
BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER
*Sistemli kurallara bağlı aktiviteler
*Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar
*Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma

TİPİK MESLEKLER
Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı, muhasebeci, kitapçı, finans elemanı
GELENEKSEL
GELENEKSEL
GELENEKSEL
KAYNAKLAR
Tutum gizli
bir değişkendir.
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ

1
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
3
Tutumlar olumlu ya da
olumsuz bir yön alabilir.
TUTUMLARIN ÖZELLİKLERİ
5
Tutumlar görece
durağan ve süreklidir.
Tutumlar, genellikle öteki insanlar,aile ,
okul ,kitle iletişim araçları,dinsel otorite,
doğrudan deneyimler ya da o nesnenin
kendisi gibi etkenlerden öğrenilmekte
ve bunların etkisi ile değiştirilebilmektedir.
NOBEL YAYIN DAĞ. ANKARA 2006 PROF. DR. ALİ ŞİMŞEK İÇERİK TÜRLERİNE DAĞALI ÖĞRETİM

NOBEL YAYIN DAĞITIM ANKARA 2004 PROF. DR. YILDIZ KUZGUN YRD. DOÇ. DR. DENİZ DERYYA KULU EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR
Full transcript