Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

No description
by

Quốc Khánh Nguyễn

on 21 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thanks for watching ^^!
I. TÌM HIỂU VỀ CHÍNH PHỦ
1. Vị trí, tính chất, chức năng
1. Phiên họp của chính phủ
- Nội dung của phiên họp:
2. Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
- Vị trí của chính phủ được hiến pháp 1992 quy định: “Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Đảm bảo ổn định và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
Chức năng của Chính phủ:
- Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
- Lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp
Hoạt động của Chính phủ thể hiện qua 3 hình thức:
- Thông qua phiên họp Chính phủ;
- Thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông qua hoạt động của các thành viên Chính phủ.
Nghị quyết phiên họp của Chính phủ phải được quá nữa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành, trường hợp biểu quyết ngang nhau, thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng đã biểu quyết.
- Nghị quyết của phiên họp:
3. Hoạt động của các Bộ trưởng và các thành viên khác
Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ
:)
Danh sách thành viên nhóm 17:


1. Nguyễn Thị Hồng Nhung 40k13
2. Lương Trần Bảo Chi 40k13
3. Võ Thị Kiều Diễm 40k13
4. Nguyễn Hoàng Anh 40k13
5. Đoàn Thu Thảo 40k13
Chính
Phủ
Các
Phó Thủ tướng
Các Bộ trưởng,
Thứ trưởng
cơ quan
ngang bộ
Thủ tướng
Chính phủ
3. Cơ cấu tổ chức của chính phủ

+ Chương trình hoạt động hằng năm;
+ Các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ Dự án chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ngắn hạn và dài hạn, các công trình quan trọng, dự án ngân sách nhà nước;
+ Các chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Quyền hạn của Thủ tướng
Chính phủ
Triệu tập,
chủ tọa
phiên họp
Chính phủ
Quy định chế độ làm việc của Thủ tướng với các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
Lãnh đạo công tác của Chính phủ, thành viên của Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
- Thống nhất quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước.
- Đảm bảo hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

- Đảm bảo tôn trọng và thực hiện Pháp luật.
- Trong lĩnh vực kinh tế
- Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường
- Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục thông tin thể thao du lịch
- Vấn đề dân tộc và tôn giáo
- Về công tác đối ngoại
- Trong lĩnh vực hành chính
- Đối với hội đồng nhân dân
Thời
gian
Thành phần
phiên họp
- Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp
Thường kỳ mỗi tháng một lần, ngoài ra có họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phủ.
- Thành viên Chính phủ
chịu trách nhiện tham dự đầy
đủ các phiên họp
- Thủ tướng Chính phủ chủ tọa các phiên họp Chính phủ, nếu được Thủ tướng ủy quyền, một Phó Thủ tướng có thể chủ
tọa phiên họp.
Những thành tựu và hạn chế trong thời gian qua
Thành
tựu
Đề cao vai trò
của cá nhân
Thủ tướng
và Bộ trưởng
Góp phần giữ vững
môi trường chính trị
ổn định,
an ninh trật tự an toàn
xã hội được đảm bảo.
Chính phủ đã chuyển
từ can thiệp trực tiếp
sang điều tiết vĩ mô
đối với nền kinh tế
Hạn
chế
Chưa giải quyết được câu hỏi: Chính phủ ta phải thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn gì và làm đến đâu?
Xây dựng thể chế cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong một số lĩnh vực còn chậm
Tình trạng luật ban hành ra nhưng chưa thực hiện được
Việc hoạch định chính sách chưa theo kịp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường.
Chương trình công tác của Chính phủ, của các bộ, ngành còn nặng nề về liệt kê đầu việc, thiếu tính khả thi => kết quả thực hiện còn thấp
Cơ chế phân công phối hợp giữa các bộ, ngành vẫn còn nhiều điểm cần được cải tiến
Phó Thủ tướng giúp
Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công.
Khi Thủ tướng vắng mặt, một Phó thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.
Những thành tựu và hạn chế trong thời gian qua
Một số giải pháp về hoàn thiện các hình thức hoạt động của chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành:
- Mở rộng thành phần phiên họp, làm tốt công tác chuẩn bị
- Cần phải coi trọng vấn đề tham nhũng. Tham nhũng có thể xảy ra ở tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Chính phủ
- Thực hiện đúng, có sự kết hợp hiệu quả nguyên tắc tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nguyên tắc thủ trưởng
Full transcript