Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of MODYUL 3: PAGHUBOG NG KONSENSIYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MOR

No description
by

kristina roxas

on 4 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of MODYUL 3: PAGHUBOG NG KONSENSIYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MOR

Naunawaan natin noon sa Baitang 7 na ang konsensiya ang isa sa mga kilos ng isip na nag-uutos o naghuhusga sa mabuting dapat gawin o sa masamang dapat iwasan.


Ang ilan sa mga pasiyang ginagawa natin ay maituturing na pangkaraniwan lamang, samantalang ang iba ay may kabigatan dahil nakasalalay sa mga ito ang pagbuo ng ating pagkatao at ang kapakanan ng kapuwa.
Kahulugan ng Konsensiya
Sa pamamagitan ng konsensiya, natutukoy ang kasamaan at kabutihan ng kilos ng tao.
Ano ang nag-udyok kay Mang Tino na isauli ang pera sa may-ari?
Binigyang-diin ni Lipio ang kahalagahan ng pag-unawa sa dalawang mahalagang bahagi ng konsensiya.
KAMANGMANGAN
Ang kamangmangan ay kawalan ng kaalaman sa isang bagay.
Mga Uri ng Kamangmangan
Kamangmangang madaraig (vincible ignorance)
Kamangmangan na di madaraig (invincible ignorance).
KONSENSYA!
MODYUL 3: PAGHUBOG NG KONSENSIYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL
KONSENSIYA
Malaki ang bahaging ginagampanan nito sa pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nang naaayon sa kabutihan.

Sa ating buhay, humaharap tayo sa maraming katanungan gaya ng “ano,” “alin,” “paano,” at “bakit.”
Ang konsensiya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan.
Sa pagkakakilala ng marami, sinasabing ang konsensiya ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo at nag-uutos sa kaniya sa gitna ng isang moral na pagpapasiya kung paano kumilos sa isang kongkretong sitwasyon.
Waring bumubulong ito palagi sa tagong bahagi ng ating sarili na “ito ay mabuti, ito ang kinakailangan mong gawin, ito ang nararapat” o kaya naman ay “ito ay masama, hindi mo ito nararapat na gawin.”
Ang munting tinig na ito ay hindi lamang nagsasabi ng mabuting dapat gawin o ng masamang dapat iwasan kundi nagpapahayag ng isang obligasyon na gawin ang mabuti, naghahayag nang may awtoridad at nagmumula sa isang mataas na kapangyarihan.
Ito ay ang pagiging hindi mapakali o walang kapayapaan ni Mang Tino ng dahil sa
binagabag siya ng kaniyang konsensiya.
Ito ang nagbigay-liwanag sa kaniyang isip
upang makita ang kaniyang obligasyong moral na maging matapat.
Makikita sa halimbawang ito ang dalawang
elemento ng konsensiya.
Una, ang
pagninilay
upang maunawaan kung ano ang tama
o mali, mabuti o masama; at
paghatol
na ang isang gawain ay tama o mali, mabuti o
masama.
Pangalawa, ang
pakiramdam
ng obligasyong gawin ang mabuti.
Sa madaling salita, isang paghatol ang ginagawa
ng konsensiya kapag sinasabi nito sa atin na ang
isang kilos ay masama at hindi dapat isagawa.
Ngunit kung susuwayin ang konsensiya at ipagpapatuloy ang paggawa ng masama, masasabing ito’y isang paglabag sa likas na pagkiling ng tao: ang mabuti.
(1) ang paghatol moral sa kabutihan o kasamaan
ng isang kilos.
at (2) ang obligasyong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang
masama.
Ayon kay Santo Tomas de Aquino (Clarke, 1997), ang konsensiya ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katuwiran.
Sa pamamagitan nito, nailalapat ng tao ang batas na naitanim sa ating puso mula pa noong ating kapanganakan.
Ayon pa rin sa kaniya, ang konsensiya ay ang kapangyarihang pumapagitna sa dalawang ito.
Ito ang humuhusga kung paano ilalapat ang pangkalahatang kaalaman na ito sa partikular na
sitwasyon na ating kinakaharap at gumagabay sa atin na magpasiya kung ano ang mabuting kinakailangang gawin at masamang kinakailangang iwasan.
Malinaw sa atin ang sinasabi ng ating konsensiya:
Gawin mo ang mabuti, iwasan mo ang masama.
Kung ano ang naging kilos, iyon ang naging bunga ng ginawang pagtitimbang at pagpili kasama ang isip, kilos-loob, at damdamin.
Kung mabuti ang kilos, nangangahulugan ito na ang kaalaman ng tao tungkol sa katotohanan ay tama. Ngunit kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na taliwas sa katotohanan ang taglay niyang kaalaman o hindi pa gaanong matatag ang kaniyang paninindigan sa mabuti.
Lumilitaw ito sa mga pagkakataong kinakailangang gamitin ang kaalaman sa isang pagkakataon.
Halimbawa, lilitaw lamang ang kamangmangan ng isang tao sa isang konsepto kung ito ay itinanong sa isang pagsusulit.
Hindi pa matataya ang kawalan ng kaalaman dito kung hindi dahil sa pagsusulit.
May dalawang uri ng kamangmangan na mahalagang maunawaan upang mataya kung kailan maituturing na masama ang maling paghuhusga ng konsensiya.
Ang kamangmangan ay madaraig kung mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral.
Mahalagang tandaan na may
obligasyon tayong alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala ang dangal ng
konsensiya kapag “ipinagwawalang-bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan”
Ang kamangmangan ay di
madaraig kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan.
Halimbawa, nagbigay ka ng pera sa isang batang namamalimos sa kalye dahil labis ang awa na iyong naramdaman para sa kaniya. Nakaramdam ka ng gaan ng pakiramdam dahil sa iyong pagtulong. Nalaman mo paglipas ng ilang araw na sila ang mga bata na namamalimos upang ipambili ng rugby.
Halimbawa, lumapit sa iyo ang iyong nakababatang kapatid at dumaing dahil sa sobrang sakit ng kaniyang tiyan. Kitang-kita mo sa mukha nito ang labis na paghihirap. Binuksan mo ang lalagyan niya ng gamot at iba’t ibang gamot ang naroon. Hindi ka tiyak kung alin sa mga ito ang gamot para sa sakit ng kaniyang tiyan. Ano ang iyong gagawin?
Maaaring makaramdam ka ng panandaliang pagsisisi dahil naiisip mo na nagbigay ka upang maipambili nila ng rugby; ngunit hindi maituturing na masama ang iyong kilos dahil wala ka namang kaalaman dito noong nagbigay ka ng pera.
Sa pagkakataong ito, hindi nawawalan ng karangalan ang konsensiya dahil tungkulin mong sundin ang iyong konsensiya kahit ito ay mali. Ito ay dahil sa pagkakataong ginawa ang pagpili, pinaniniwalaan mong tama at mabuti ang iyong ginawa. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng pananagutan upang ituwid ang iyong pagkakamali matapos mong malaman ang katotohanan
Ang mahalaga lamang ay maglaan tayo ng panahon at pagsisikap upang madagdagan ang kaalaman na kailangan upang mahubog ang ating konsensiya.
Ang hamon sa atin ay hindi lamang sundin ang konsensiya kundi hubugin ito.
Full transcript