Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego Kornacki Przemek

No description
by

Przemek Kornacki

on 29 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego Kornacki Przemek

Prezentacja dorobku zawodowego
Przemysława Kornackiego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przemysław Kornacki
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z 6 - letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas określony w Zespole Szkół
Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
w wymiarze 1/2 etatu tzn. 9 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Moje kwalifikacje:
Posiadam kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne do nauczania wychowania fizycznego.

Posiadam dyplomy:
- instruktora Piłki nożnej
- licencja trenera PZPN "B"
- Organizatora Sportu i Rekreacji
oraz zaświadczenie:
- Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
W roku szkolnym 2011/2012 uczyłem wychowania fizycznego w trzech klasach :
- 6 godzin lekcyjnych w tygodniu w Liceum Profilowanym
- 3 godziny lekcyjne w Technikum
- dodatkowa 1 godzina lekcyjna jako wychowawca klasy.
W roku szkolnym 2012/2013 uczyłem wychowania fizycznego w trzech klasach :
- 6 godzin lekcyjnych w tygodniu w Technikum
- 3 godziny lekcyjne w Liceum Profilowanym.
W roku szkolnym 2013/2013 uczyłem wychowania fizycznego w trzech klasach :
- 9 godzin lekcyjnych w tygodniu w Technikum.

Studium instruktorskie dwusemestralne:
Dyplom nr 5064
Instruktor Piłki Nożnej
Dnia 1 września 2011r. rozpocząłem staż
na nauczyciela mianowanego, który ukończyłem
31 maja 2014r.
Moje sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych
w Planie Rozwoju Zawodowego zgodne jest
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego zwłaszcza tymi, które regulują system awansu zawodowego, a także akty prawa oświatowego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskania stopni awansu oraz odpowiednie fragmenty Karty Nauczyciela.
Zapoznałam się także szczegółowo z dokumentacją szkolną, czyli:
- Statutem Szkoły,
- Szkolnym Systemem Oceniania,
- innymi regulaminami obowiązującymi nauczycieli
i pracowników szkoły.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpocząłem
od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Zawarliśmy kontrakt, w którym jednoznacznie określiliśmy zasady współpracy. Nawiązana współpraca z opiekunem stażu przebiegała prawidłowo, zgodnie z zawartym kontraktem. Opiekun służył mi swoją pomocą i dzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki i organizacji pracy
np. gdy obserwowałem jego lekcje. Pomagał także
w trudnych chwilach w mojej pracy np. gdy miałem wątpliwości dotyczące oceniania lub kontaktów z rodzicami. Opiekun stażu obserwował prowadzone przeze mnie lekcje
i przekazywał mi uwagi, które wpłynęły na sposób prowadzenia przeze mnie zajęć ( np. na większe aktywizowanie uczniów, punktualne kończenie lekcji oraz terminowe przekazywanie istotnych informacji uczniom i ich rodzicom).
Realizując zadania ogólnoszkolne, dydaktyczne i wychowawcze organizowałam w szkole i przygotowywałam uczniów do:
- zawodów organizowanych przez SZS
w Radomsku,
- rozgrywek halowej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej,
- rozgrywek międzyklasowych w piłce nożnej (rozgrywanych na boisku przy ul.Kościuszki), piłce siatkowej i tenisa stołowego
-powiatowych i rejonowych zawodów sportowych
Zapoznałam się z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Podczas lekcji omawiałem z uczniami różne problemy środowiska lokalnego, problemy społeczne, choroby cywilizacyjne oraz wybrane treści związane
z zainteresowaniami młodzieży.
Przeprowadziłem szereg lekcji, podczas których poruszyłem takie zagadnienia, jak na przykład: zagrożenia płynące
ze środowiska, sposoby spędzania czasu wolnego, zdrowa dieta, szkodliwość palenia, narkotyków i alkoholu. Często rozmawiałam z uczniami na temat
ich zainteresowań, polecałem pisma naukowe, dostępne w bibliotece szkolnej oraz czasopisma.
Organizowałem spotkania z rodzicami, zarówno zbiorowe jak i indywidualne. Starałem się, aby rodzice mieli do mnie zaufanie, by nie krępowali się rozmawiać o sprawach trudnych dla nich i ich dzieci. Byłem do ich dyspozycji podczas zebrań i dni,
w których wcześniej umawialiśmy się na rozmowę,
a także po zajęciach.
Biorąc potrzeby rozwojowe uczniów i ich ciekawość świata, organizowałem we współpracy z innymi nauczycielami
liczne wyjazdy i wycieczki oraz imprezy na terenie szkoły:

 byłem organizatorem i opiekunem wycieczek:
• Wycieczka do Atlas Areny w Łodzi na mecz Ligi Mistrzów w piłce siatkowej,
• wyjście do Muzeum Zapałek w Częstochowie,
• wyjścia na wystawy w Muzeum Ragionalnym w Radomsku,
• wyjazd do Muzeum Fabryki Manufaktura w Łodzi
• kulig klasowy z ogniskiem - Malutkie


Najnowsze programy informatyczne pozwalają mi jako nauczycielowi rozwijać swoje umiejętności w tym szeroko rozumianym zakresie. Jakże istotne są takie zdolności, które wykorzystane w odpowiedni sposób czynią naszą pracę ciekawą, pasjonującą, a co najistotniejsze bardzo skuteczną. Pomocne mi były w tym przeróżne serwisy internetowe związane z edukacją, dydaktyką, psychologią i pedagogiką, takie jak: www.wychowaniefizyczne.pl, www.men.waw.pl, www.menis.gov.pl, strony internetowe dotyczące planów treningowych z zakresu piłki nożnej, gdzie znalazłem wiele interesujących pomysłów na swoje lekcje.
Przez cały okres stażu wykorzystywałem technologię komputerową w dokumentowaniu działań dydaktycznych
i organizacyjnych. Przy pomocy programu Word, Exel, Open Office i Prezi przygotowywałem:
- scenariusze zajęć,
- karty pracy uczniów,
- zaproszenia,
- dyplomy i podziękowania,
- gazetki ścienne,
- dokumentację stażową.
W czasu stażu stosowałem urozmaicone metody nauczania z różnymi źródłami  informacji:

1. Sportowe czasopisma
2. Odtwarzacz DVD
3. Radio
4. Odtwarzacz płyt CD
5. Odtwarzcz mp3
7. Strony internetowe (ćwiczenia dodatkowe,
referaty, zadania domowe w internecie)
Dzięki znajomośći posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi mogłem przygotować tę prezentację:)
Bardzo ważnym punktem w moje codziennej pracy jest program „Librus”, który został wprowadzony w ZSE-E w Radomsku w 2010 roku. Jest to program wykorzystywany przede wszystkim jako e-dziennik czyli System Kontroli Frekwencji i Postępów w nauce. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do systemu i sprawdzić, czy jego dziecko jest obecne na zajęciach w szkole lub jaką ocenę dostało na przykład ze sprawdzianu. Przydatny jest także do tworzenia arkuszy ocen i świadectw szkolnych. Korzystanie z takiego dziennika elektronicznego to głównie oszczędność czasu pracy nauczyciela, ale przede wszystkim ułatwienie, także dla rodziców.

Jako nauczyciel zdawałem sobie sprawę z tego, iż moje działania powinny być dostosowane do potrzeb zespołu klasowego oraz wieku uczniów. Dlatego też zapoznałam się dokładnie z sytuacją rodzinną wychowanków, z dostępną literaturą biblioteki szkolnej i pedagogicznej. W tym celu prowadziłem rozmowy z rodzicami uczniów, wychowankami,pedagogiem szkolnym jak i również
z Panią Dyrektor o swych podopiecznych.
Jako nauczyciel stale współpracowałem z rodzicami,
w takich formach jak:
- zebrania,
- kontakt telefoniczny,
- kontakt e-mailowy,
- kontakt osobisty (cotygodniowe konsultacje oraz rozmowy indywidualne po zajęciach w miarę potrzeb,
Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz doskonalenia swych umiejętności dydaktyczno- wychowawczych zdobywałem poprzez udział
w radach pedagogicznych, szkoleniach, jak również przez studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej oraz zgłębianie dostępnych w internecie prac czy publikacji innych nauczycieli z tych dziedzin.
Zapoznałem się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. J.Groszkowskiego w Radomsku takich jak:
Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Szkolny Program Wychowawczy,
Przedmiotowy System Oceniania,
Program Profilaktyczny i inne wewnętrzne regulaminy szkoły.
podstawa programowa,

• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianą z dnia 01.03.2013r.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami,
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

• Aktualizowałem swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym.

Aby spełnić omawiane wymaganie kwalifikacyjne, oprócz poznawania przepisów oświaty, podejmowałem również czynności mające na celu uwzględnienie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
służyłem pomocą, wskazówkami, swoja wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu nauczycielom odbywającym pierwszy stopień awansu lub rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego,
wykorzystywałem znajomość aktów prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.

Dziękuję
Państwu za uwagę!

Zespół Szkół
Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku

Zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Legitymacja Organizatora
Sportu i Rekreacji
Wykształcenie wyższe:
Akademia Wychownia Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
rok ukończenia studiów 2007,
numer dyplomu: 15527
Legitymacja Trenera PZPN
W oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego opracowałem „Przedmiotowy System Oceniania”, który
ma głównie na celu zachęcanie uczniów
do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego i w zajęciach pozalekcyjnych oraz propagowanie zachowań i postaw prozdrowotnych. Według niego
w ocenie uwzględnia się głównie: chęci, postawę i postęp. Dokonaliśmy wyboru programu nauczania zgodnie z nową podstawą programową oraz opracowaliśmy nowe plany wynikowe dla klas I-IV
W czasie trwania stażu doskonaliłem swój warsztat pracy, podejmując następujące działania poszerzające wiedzę i umiejętności dydaktyczne:
• Kursokonferencja metodyczno-szkoleniowa trenerów i instruktorów ŁZPN,
• „ Fitness w szkole ” – warsztaty metodyczne – Natalia Gołębiewska- Holmes Place Poland i Piotr Kaczmarczyk – Fit Style,
• Warsztaty Fitness – Aero Box – Step – Body Ball – Agnieszka Ronge – Reebok, Piotr Kaczmarczyk – Fit Style,
• „ Zainwestuj w Siebie – zdobądź wiedze, która ratuje życie ” – udział w projekcie – „ Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ” Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Konferencja szkoleniowa Soccer Services prowadzonej przez Carlesa Romagosa VidalDoskonaląc swój warsztat pracy w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego uczestniczyłem w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:

• „Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły” – WODN w Piotrkowie Trybunalskim,

• „Nowa podstawa programowa w praktyce szkolnej” - WODN w Piotrkowie Trybunalskim,

• „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – zadania i obowiązki nauczycieli - WODN w Piotrkowie Trybunalskim,

• Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły/placówki - WODN w Piotrkowie Trybunalskim,

• „Techniki pamięciowe, czyli jak wspomóc ucznia w procesie edukacji” Akademia Kształcenia Omnibus,Bardzo ważnym doświadczeniem zawodowym w realizacji tego celu był udział w Ogólnopolskim Projekcie Badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego byłem współwykonawcą. Był to projekt badawczy trwający kilka miesięcy pod nadzorem Zakładu Teorii Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Celem moim było zbadanie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów z naszej szkoły. Wyniki tych pomiarów zapisywane były na specjalnej karcie badań kondycji fizycznej. Karta ta składała się z czterech części:
1. Środowisko życia ucznia
• wywiad środowiskowy z badanym uczniem
2. Tryb życia ucznia:
• poziom otyłości,
• liczba godzin zajęć ruchowych
3. Rozwój fizyczny i poziom dojrzałości:
• stopień dojrzałości płciowej,
• masa ciała, masa mięśni, tkanka tłuszczowa, woda – dane te rejestrowane były za pomocą wag przesłanych przez organizatora
4. Sprawność fizyczna i wydolność ( niżej wymienione próby wykonywane były przez uczniów w zależności od płci i wieku ):
• postawa równoważna, test „flaminga”,
• stukanie w krążki, plate tapping,
• skok w dal z miejsca,
• siła ścisku ręki,
• siady z leżenia w czasie 30 s,
• zwisy na ugiętych ramionach,
• 20 m. bieg wahadłowy,
• 10x5 m. bieg wahadłowy,
• skłon w siadzie dosiężny,
• skłon w staniu dosiężny,
• bieg, test Coopera,
• 4x10 m. bieg z klockami,
• 50 m. bieg ze startu wysokiego,
• Podciąganie na drążku,
• 600 m. bieg przedłużony,
• 800 m. dziewczęta, 1000 m. chłopcy.

Nauczyciel wychowania fizycznego oprócz posiadanej wiedzy z zakresu pedagogiki
i sportu, powinien dbać o własną sprawność fizyczną, co z pewnością przyczynia się
do podnoszenia jakości jego pracy w szkole.

Jestem czynnym zawodnikiem UKS Mechanik Radomsko. W sezonie 2013/2014 klub uczestniczył w rozgrywkach III ligi łódzko-mazowieckiej, co było największym sukcesem klubu powstałego w 2004r.


Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem przeprowadziłem :

• szkolenie
dla nauczycieli wychowania fizycznego
z piłki nożnej na temat: „Futsal - odmiana piłk nożnej czy nowa dyscyplina sportowa” – październik 2011 r.


szkolenie
dla nauczycieli wychowania fizycznego
z piłki nożnej na temat: „
Doskonalenie rozegrania piłki w formie fragmentów gry
” – listopad 2012 r.


szkolenie
dla nauczycieli wychowania fizycznego
z piłki nożnej na temat: "Metoda pracy Ekkono" - maj 2014r.
 Systematycznie organizowałem zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z piłki nożnej, piłki ręcznej i piłki koszykowej.
Zajęcia pozalekcyjne prowadziłem w ramach 19 – tej godziny. W zajęciach rekreacyjno-sportowych bierze udział spora grupa młodzieży (około 15 osób). Uczniowie, przede wszystkim aktywnie spędzają czas nawiązując nowe przyjaźnie, podnoszą swoją sprawność fizyczną, rozwijają sportowe zainteresowania i przygotowują się do zawodów sportowych. Działalność kół jest bardzo ważna, albowiem ma wpływ na kształtowanie się osobowości młodych ludzi, przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży poczucia samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych. Dążąc do rozwijania zainteresowań uczniów i starając się w pełni realizować cele wychowawcze nakłaniałem młodzież, by uczestniczyła w sportowej rywalizacji międzyszkolnej. Uczyłem wcielania w życie zasady fair-play. Aktywnie angażowałem się w pracę z młodzieżą, szczególnie uzdolnioną sportowo. Starałem się, aby każdy młody człowiek przejawiający uzdolnienia, czy chociażby chęci do rozwijania swoich zainteresowań, mógł to czynić pod fachowym okiem w sposób bezpieczny i przyjemny.

Podczas odbywania stażu nawiązałem współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomsku. W Wyniku naszej współpracy uczniowie naszej szkoły brali udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej chłopców w latach 2012/2013 i 2013/2014 (IV miejsce).
Głównym celem tych rozgrywek było zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, uczenie zdrowego współzawodnictwa sportowego z poszanowaniem dla przeciwnika i kolegów
z drużyny oraz propagowanie idei ,,fair play”.


Bardzo ważną częścią w realizacji tego celu było również nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta w Radomsku w wyniku której zaadaptowaliśmy boisko przy ulicy Kościuszki. Pod moją opieką oraz pozostałych nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie naszej szkoły wykonali szereg prac remontowo – porządkowych, m.in.:
• wyrównanie nawiezioną ziemią płyty boiska,
• koszenie płyty boiska oraz terenu za i z boku boiska,
• oczyszczenie oraz wykoszenie trybun,
• naprawa i zabezpieczenie ogrodzenia boiska.
Na boisku przez cały rok szkolny odbywają się rozgrywki między klasowe w piłkę nożną chłopców o Puchar Dyrektora ZSE-E w Radomsku. W turnieju tym uczestniczą uczniowie naszej szkoły, a kulminacyjnym momentem jest Wielki Finał który każdorazowo rozgrywany jest dnia 1 czerwca.

Przygotowywałem uczniów do reprezentowania szkoły w międzyszkolnych, gminnych i powiatowych zawodach sportowych. Były to między innymi:
Rok Szkolny 2011/2012
Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego:
• II miejsce – w piłce ręcznej chłopców
• II miejsce – w sztafetach pływackich chłopców
• III miejsce – w piłce koszykowej chłopców
• III miejsce – w piłce nożnej chłopców
• III miejsce – w piłce nożnej dziewcząt

Rok Szkolny 2012/2013
Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego:
III miejsce – w piłce siatkowej chłopców
II miejsce – w piłce koszykowej chłopców
I miejsce – w lidze lekkoatletycznej chłopców

Rok Szkolny 2013/2014
Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego:
I miejsce – w piłce nożnej chłopców
II miejsce – w sztafetach pływackich chłopców
II miejsce – w lidze lekkoatletycznej chłopców

W roku szkolnym 2013/2014 ZSEE w Radomsku wygrał współzawodnictwo szkół ponadgimnazjalnych chłopców w powiecie radomszczańskim.

Najcenniejsze okazują się rozmowy z innymi pedagogami, ich spostrzeżenia i wiedza
na temat całego procesu kształcenia
i wychowania. Porady i cenne uwagi pozwoliły mi rozwiązać wiele problemów wychowawczych i pomóc moim podopiecznym. Uważam,
iż nauczyciel powinien pozostawać nieustannie otwarty na ludzi i świat jaki go otacza.

Podczas trwania stażu pracowałem z uczniami pochodzącymi z różnych rodzin, często dotkniętymi problemami społecznymi i wychowawczymi. W mojej pracy zwracam uwagę
na głębsze poznanie uczniów oraz środowisk, z których się wywodzą, co z pewnością daje pełniejszy obraz przyczyn niektórych zachowań. Razem z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym omawiałem zauważane problemy, wspólnie pomagając uczniom. Prowadziłem zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnień na terenie Miasto Radomsko (14.09.2012r-15.12.2012r) oraz (15.07.2013r. - 30.08.2013r.) jak również zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Wielgomłyny z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynie i narkotykom (02.10.2012 - 30.10.2012r.)
Zasięgałem porad dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dysfunkcjami w literaturze fachowej oraz korzystałem z pomocy doświadczonych nauczycieli.
Wdrażałem młodzież do czynnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Zawsze staram się, aby uczniowie aktywnie włączali się do realizacji tego zadania. W okresie stażu uczestniczyłem, wspólnie z uczniami w wielu imprezach, zawodach, turniejach o charakterze sportowym. Nasze uczestnictwo sprawiało nam dużą radość i przynosiło ogromną satysfakcję. Zawody sportowe, w których uczniowie mają okazję reprezentować szkołę, dają im możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, sprawności oraz odporności psychicznej. Zachęcają do aktywności fizycznej, smodoskonalenia, podnoszenia umiejętności i działań prozdrowotnych. Uczą współzawodnictwa, zespołowego działania, odpowiedzialności, przestrzegania zasad „fair play”, radzenia sobie ze stresem, samodyscypliny oraz akceptacji porażki i sukcesu. Zawody są również okazją do spotkań z innymi nauczycielami wychowania fizycznego, z którymi wymieniamy się doświadczeniami związanymi z naszą pracą. Również nasi podopieczni mogą poznawać uczniów z innych szkół oraz ich poziom sprawności fizycznej. Podczas każdych zawodów sprawuję opiekę nad uczniami, dbając przede wszystkim o ich bezpieczeństwo.

Jako wychowawca nauczyłem się prowadzić dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz różnego rodzaju sprawozdania. Ponadto, otrzymując wychowawstwo w klasie, stworzyłem w oparciu o program wychowawczy szkoły plan wychowawczy klasy oraz tematykę podejmowaną podczas godzin wychowawczych. Wszystkie rady pedagogiczne, szkolenia, współpraca
z całym gronem pedagogicznym i Panem Dyrektorem pozwoliły mi lepiej poznać swoje obowiązki i pracować w oparciu o przepisy dotyczące oświaty.
Zachęcałem uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu organizując turnieje sportowe w różnych dyscyplinach :

• Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w piłce nożnej

• Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w piłce siatkowej

• Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w tenisie stołowym


Przemysław Kornacki
Full transcript