Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZS-P w Lipiu

No description
by

Alicja Dorota

on 12 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZS-P w Lipiu

Zainicjowanie takich działań, które kształtują postawę uczenia się przez całe życie
i promują wartość edukacji.
Zamierzam:
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
I ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Rodzice i opiekunowie uczniów są ważnym ogniwem szkoły. Współpraca z Nimi,
to warunek dobrego jej funkcjonowania.
PROMOCJA SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU SZKOŁY
PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ
Jednym z głównych celów szkoły jest i będzie podnoszenie jakości nauczania poprzez:
• dążenie do podnoszenia wyników osiąganych przez uczniów podczas
testów kompetencji, badań edukacyjnych i egzaminów gimnazjalnych,
• dokonywanie analizy jakościowej wyników egzaminów
zewnętrznych w kontekście EWD – sporządzanie raportów,
• formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz w pracy dydaktycznej
i w kontekście motywowania uczniów do nauki,
• przeprowadzanie badań osiągnięć edukacyjnych uczniów w szkole
podstawowej, gimnazjum oraz badanie dojrzałości szkolnej w przedszkolu,
• tworzenie planów działań wspomagających,
Koncepcja funkcjonowania
i rozwoju
ZS-P w Lipiu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu dba o dobro i wszechstronny rozwój swoich uczniów. Przygotowuje ich do życia we współczesnym świecie poprzez przekazywanie wartości, wiadomości, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie pozytywnego systemu wartości: prawdy, dobra i szacunku.

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem to znaczy, aby umiał bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich”.
• naukę i doskonalenie języków obcych,
• naukę programowania,
- wdrożenie do myślenia komputacyjnego,
• wzbudzanie zainteresowania pracą w służbach
mundurowych,
- rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich,
patriotycznych i pro-obronnych,
• wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich
dzieci i wspomaganie dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, zaniedbywanych i o niskim
statusie materialnym,
• relizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
• prowadzenie sprawnie i skutecznie nadzoru
pedagogicznego sprzyjającego podwyższaniu
jakości pracy szkoły,
jako niezbędny element zarządzania placówką.
Pierwszym mocnym filarem szkoły jest jej
kadra

złożona z nauczycieli
w różnym wieku, o różnym życiowym i zawodowym doświadczeniu, którzy wzajemnie się wspierają
i uzupełniają.
Drugą mocną stroną szkoły są
rodzice

zaangażowani w życie szkoły, związani emocjonalnie, wspierający nas w różnych a czasem bardzo trudnych sprawach.
Trzeci mocny filar to
pracownicy administracji i obsługi
świadomi
swej roli i odpowiedzialni
za jakość szkoły, ściśle współpracujący ze sobą, nauczycielami, dyrektorem, rodzicami.
Czwartym najważniejszym filarem szkoły
są ci, którzy stanowią o sensie naszej pracy i są podmiotem wszystkich naszych działań –
przedszkolaki
i uczniowie
.
Koncepcja uwzględnia priorytety i plany
na przyszłość w różnych obszarach funkcjonowania szkoły, takich jak:

1. Podnoszenie jakości pracy dydaktyczno –
wychowawczo – opiekuńczej.
2. Współpraca z rodzicami i lokalnym
środowiskiem.
3. Promocja szkoły.
4. Zarządzanie placówką.
Jesteśmy szkołą, która:
 gwarantuje wysoką jakość kształcenia,
 wyposaża w wiedzę i umiejętności umożliwiające sukces
na wyższych etapach kształcenia,
 wyrównuje szanse edukacyjne,
 indywidualizuje pracę z każdym uczniem adekwatnie
do jego możliwości,
 preferuje nowoczesne metody nauczania,
 inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę
oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania,
 jest atrakcyjna pod względem bazy dydaktycznej
również rekreacyjno – sportowej,
 uczy odpowiedzialności, miłości i szacunku dla historii, tradycji
i kultury,
 kładzie nacisk na kulturę osobistą i troskę o zdrowie,
 promuje sport,
 niweluje bariery językowe i pielęgnuje wrażliwość kulturową,
 zapewnia poczucie bezpieczeństwa,
 jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
którzy wspólnie tworzą klimat wzajemnej życzliwości.
• dobrze funkcjonuje w otoczeniu,
• jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
• ma poczucie własnej godności i wartości,
• wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
• jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego,
• odróżnia dobro od zła,
• jest przyjaźnie nastawiony do świata,
• jest wysportowany,
• dba o swoje zdrowie i promuje zdrowy styl życia,
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• jest asertywny,
• jest tolerancyjny,
• jest odpowiedzialny,
• nie boi się nowości,
• jest kulturalny,
• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
• szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
• jest kreatywny i otwarty na wartości innych kultur Europy i świata,
• trafnie potrafi dokonywać wyborów,
• jest prawy,
• jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi.
• jest patriotą.
ZS-P w Lipiu
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
SZACHY

stymulują rozwój emocjonalny
i intelektualny, kształtują osobowość, wyzwalają twórczy potencjał, wpisują się
w Program wychowawczy szkoły.
Kontynuować działania innowacyjne
MINI PIŁKA NOŻNA –
zajęcia w grupie 4 – 6 latków chłopców
i dziewczynek, którzy będą się mogli rozwijać ruchowo i piłkarsko.
MINI TENIS STOŁOWY

zajęcia mają wszechstronnie przygotować dzieci
do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wspierać rozwój psychomotoryczny.
Realizować innowację pedagogiczną
w nauczaniu muzyki i historii w języku angielskim
w Szkole Podstawowej.

Korzyści "dwujęzyczności" dla uczniów:
 przyswajanie języka angielskiego
samoistnie,
 lepsze radzenie sobie
z rozwiązywaniem
zadań, a przez to osiąganie
wyższych wyników
na testach i egzaminach,
 rozwijanie zdolności kreatywnego
myślenia, otwartość,
wszechstronny rozwój.
Dzięki współpracy nauczycieli uczniowie nie traktują języka angielskiego
jako obcego, nadprogramowego
i obowiązkowego. Wymierne efekty dwujęzyczności to pojawienie się
u uczniów wraz z wiekiem świadomości, że jeśli będą systematycznie przychodzić na zajęcia i brać w nich czynny udział,
to nie muszą wydawać pieniędzy
na dodatkowe zajęcia czy korepetycje.
Współpracować z Wyższymi Uczelniami poprzez:

 wolontariat studentów polskich i zagranicznych,
 wyjazdy na Festiwale Nauki,
 na pokazy robotów,
 zajęcia edukacyjne na uczelni i w szkole,
 udział w Programie Projekto
 współpracę z organizacją AIESC.
Realizować projekty międzynarodowe:

 ERASMUS PLUS,
 E –TWINING.
Wdrażać uczniów
do pełnienia różnych ról
w społeczeństwie, funkcji wolontariackich:


udział w akcjach „Góra Grosza”,
„Faire trade", „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, „Caritas”.
Współpracować ze Związkiem Kombatantów RP

w celu organizowania cyklicznych spotkań uczniów
z uczestnikami II wojny światowej – „Spotkania z Historią”.
W ramach współpracy chcę motywować wszystkie podmioty szkoły do:
1. Tworzenia klimatu wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości,
troski i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości
i indywidualności.
2. Zaangażowania w życie szkolne, które pozwoli na zrealizowanie własnych
wysokich oczekiwań związanych z wykorzystaniem swoich możliwości,
predyspozycji i zainteresowań.
3. Autentycznego partnerstwa, które łączy rodziny, szkołę i parafię, jest otwarte
na zmiany we wzajemnych relacjach.
4. Środowiska opartego na wierze katolickiej, które oferuje także zrozumienie,
tolerancję i szacunek dla innych kultur, wyznań i tradycji.
5. Działań wychowawczo – dydaktycznych opartych na sprawdzonych i uznanych
metodach pracy oraz do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących
znaczące efekty w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami
i środowiskiem.
6. Zadbania o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci
i partnerami w działaniach zespołu.
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
warunkiem sprawnego i efektywnego funkcjonowania
Zamierzam:

 poważnie traktować wszelkie propozycje, uwagi i wnioski
rodziców,
 wsłuchiwać się w Ich opinie, poglądy i rady,
 systematycznie zapoznawać z osiągnięciami dzieci,
 angażować rodziców do projektowania działań w ramch
Programu Wychowaczego, Programu Profilaktyki,
 dbać o rodziców dzieci, które mają trudności dydaktyczno –
wychowawcze, umożliwiając im diagnozę problemów ich dziecka,
uzyskanie wsparcia oraz kompetentnej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej,
 włączyć rodziców do działań na rzecz szkoły, w organizację
uroczystości, akcje charytatywne, promocję szkoły,
 nagradzać ich aktywność i współpracę.
 dni otwarte dla rodziców np. Dzień Patrona,
 uroczystości szkolne, olimpiady sportowe,
 pogadanki, prelekcje, pedagogizację rodziców,
 rozmowy indywidualne,
 zebrania grupowe,
 pozyskiwanie informacji od rodziców poprzez ankiety
i rozmowy indywidualne, prezentację dorobku
uczniów na spotkaniach podsumowujących pracę
śródroczną i na koniec roku szkolnego.
W swoich działaniach będziemy współpracować
z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży:

 Urzędem Gminy – jako organem prowadzącym;,
- Kuratorium Oświaty – jako organem nadzoru pedagogicznego
 Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłobucku,
 Komisją ds. Profilaktyki i Uzależnień Alkoholowych,
 Gminną Biblioteką,
 Policją,
 ARiMR,, ARR,
 Państwową Strażą Pożarną,
 Parafią w Dankowie, w Lindowie,
 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipiu,
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 Kołami Gospodyń Wiejskich,
 Fundacją "Jestem widoczny - jestem bezpieczny",
 firmami działającymi na terenie gminy.
Mieszkańcy gminy Lipie – wiedzą,
że zawsze mogli i będą mogli liczyć
na życzliwość i pomoc ze strony wszystkich pracowników Szkoły. Szkoła jest otwarta dla organizacji
i przedsięwzięć organizowanych
w gminie Lipie
Będę systematycznie dbać, aby rodzice:

 czuli się rzeczywistymi współgospodarzami
szkoły,
 wspólnie znajdowali mocne i słabe strony
placówki,
 dostrzegali efekty poczynań dzieci
i nauczycieli,
 wykazywali się aktywnością i byli
współorganizatorami życia szkoły,
jak i działań środowiskowych.
Współczesna szkoła
musi być szkołą
ściśle
związaną
ze środowiskiem
,
w którym funkcjonuje.
Będę dbała o promocję i wizerunek szkoły poprzez:

 aktualizowanie strony internetowej,
 promowanie działań szkoły w mediach,
 zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń
z życia szkoły,
 prowadzenie Kroniki Szkoły,
 koordynowanie konkursów międzyszkolnych,
 udział uczniów w akcjach i konkursach na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,
międzynarodowym,
 dobrą współpraca z sąsiadującymi szkołami i organem
prowadzącym,
 organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych,
 typowanie nauczycieli do nagród i odznaczeń,
 typowanie uczniów do nagród, stypendiów,
 udział w galach, uroczystościach rozstrzygających konkursy itp.
Wysoka jakość pracy szkoły, różnorodność form
i metod nauczania, bogata oferta zajęć, postawa personelu, a także szybko poprawiający się stan infrastruktury dają efekty i zwracają uwagę rodziców i lokalnego środowiska.
Szkoła
wraz ze swoją ofertą edukacyjną i wychowawczą
musi być
atrakcyjna
tak, aby
dzieci
chętnie w niej przebywały,
uczyły się
, miały
dobrą opiekę
i czuły się
bezpiecznie
.
Na promowanie pozytywnego wizerunku szkoły składać się będzie przede wszystkim:

 opinia w środowisku lokalnym,
 styl pracy charakteryzujący szkołę,
 postawa pracowników pedagogicznych
i administracyjno – obsługowych,
 dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz
i na zewnątrz,
 upowszechnianie informacji o szkole (folder),
prezentowanie życzliwej postawy wobec
uczniów ich rodziców, organu prowadzącego,
środowiska.
Pragnę, aby
ZS–P w Lipiu

był
szkołą nowoczesną
, w której
uczeń
ma zapewnione
najlepsze warunki do nauki
, do
rozwijania uzdolnień i umiejętności
, aby
nauczyciel
miał jak
najlepsze warunki do pracy i rozwoju zawodowego,
a
każdy pracownik obsługi
był traktowany podmiotowo jako
ważny partner w procesie wychowawczym szkoły
.
 funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynku szkolnego,
 wymiany ogrodzenia wokół szkoły,
 możliwości renowacji sprzętu i pomocy szkolnych,
 zagospodarowania otoczenia szkoły, urządzenie "żywego
ogródka dydaktycznego",
 doposażenia pracowni komputerowych, pracowni przyrodniczo -
biologicznej z programu Zielona Pracownia, WFOŚiGW,
 utrzymania i dbałości o kompleks boisk Orlik oraz plac zabaw,
 rozbudowania monitoringu wewnątrz i na terenie szkoły,
 wymiany nawierzchni na jednym z boisk,
 doposażenia pomocy sportowych,
 odpowiedzialnego i przemyślanego funkcjonowania środkami
określonymi w planie finansowym,
 współpracy z PUP w Kłobucku,
 poszukiwania pozabudżetowych sposobów finansowania
wydatków i wzbogacania oferty oraz bazy szkolnej,
ścisłej współpracy z władzami samorządowymi szkoły.
Te działania będą dotyczyły:
Organizować imprezy i zawody sportowe
na kompleksie boisk sportowych Orlik m. in.:

- IV Letnią Olimpiadę ZS-P w Lipiu,
- Turniej Mini Piłki Nożnej Skrzatów, Żaków i Orlików Młodszych we współpracy z Akademią Sportu
w Kłobucku, Miedźnie i Przystajni,
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
Lato 2017 Orlik w Lipiu
Spośród wielu metod i form współpracy
z rodzicami będę preferowała:
• inspirowanie nauczycieli w zakresie stosowania
nowoczesnych metod nauczania, w tym metod
wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
• poszerzenie oferty zajęć dodatkowych rozwijających
zainteresowania uczniów oraz uzupełniających braki,
• motywowanie uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych, tematycznych,
• wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci w tym:
- wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia –
poprzez indywidualizację pracy z uczniem,
- sprawowanie opieki nad uczniami i prowadzenie zajęć odpowiednich
do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych,
- współpraca z rodzicami/opiekunami i udzielanie im pomocy
psychologiczno – pedagogicznej,
- współpraca z publiczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
• analizowanie potrzeb i oczekiwań uczniów ich rodziców
i nauczycieli,
• tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego
harmonijnemu rozwojowi uczniów,
• wdrożenie programu wychowawczego w oparciu
o ewaluację obecnego oraz propozycje uczniów, rodziców,
nauczycieli i sprawdzone metody pracy wychowawczej,
• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
w szkole.,
- współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach
doradztwa zawodowego,
- promowanie skucesów uczniów wlokalnych mediach
oraz na stronir internetowej,
- właściwą organizację czasu wolnego uczniów,
Rozszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych
i objąć nią najmłodsze dzieci – uczniów
i przedszkolaków, aby zrozumieli, że
kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie i nigdy się
nie kończy
.
Gimnazjum
opracowanie Olga Michalak
Wprowadzić innowacje pedagogiczną
Klasa mundurowa - strażacka
w Gimnazjum.

Korzyści dla uczniów:
• podniesienie sprawności fizycznej,
• nabycie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa,
• wzrost zainteresowania służbami mundurowymi,
• prezentowanie postaw obywatelskich,
patriotycznych i pro-obronnych,
• wzrost świadomości swojego dziedzictwa
narodowwgo i państwowego.
Wprowadzić innowacje pedagogiczną
Programowani - zakodujmy swoją przyszłość
w kl. I, IV SP oraz w kl. I a i I b Gimnazjum.

Korzyści dla uczniów:
• kształcenie umiejętności myślenia komputacyjnego,
• nabycie umiejętności programowania, logicznego myślenia,
• pozytywny wpływ na rozwój intelektualny,
• wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy
i umiejętności z różnych dziedzin,
a także do rozwijania zainteresowań,
• rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem
podejścia algorytmicznego.
• wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych
do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin
oraz do rozwijania zainteresowań.
Full transcript