Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fizičke i hemijske karakteristike otpadne vode

No description
by

Irena Gorjanc

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fizičke i hemijske karakteristike otpadne vode


Fizičke karakteristike
Voda nije plava?
Ukupne čvrste supstance
(nakon potpunog uparavanja uzorka na 103-105°C)
Hemijske karakteristike
Organske supstance utvrđuju se određivanjem biohemijske potrošnje kiseonika(BPK) i HPK i sadržajem ukupnog organskog ugljenika.
Fizičke i hemijske karakterstike otpadne vode
Jovan Ivanović
Irena Gorjanc
IV1

Voda, zagađena na bilo koji način tokom upotrebe predstavlja otpadnu vodu!!!
Zagadjivači vode mogu biti:
(1) hemijski (kiseline, alkalije, razne soli, pesticidi, deterdženti, fenoli i dr.),
(2) biološki (bakterije, virusi, alge, fekalije, lignini i dr.) i
(3) fizički (toplota, boja, miris, radioaktivnost, suspendovane čvrste materije, pesak,
mulj i sl.).
Fizički, hemijski i biohemijski sastav optadnih voda je takođe zavisan o mnogobrojnim faktorima, između ostalog i potrošnji vode po osobi u domaćinstvu, topografskim i geografskim uslovima kanalizacionog sistema, tipovima industrijskih otpadnih voda i ostalih, tzv. tuđih voda koje nekontrolisano ulaze u kanalizacioni sistem …
– Izgled otpadne vode – boja, mutnoća
– Miris i Ukus (određuje se organoleptički, npr: močvarni, septički,miris na pokvarena jaja, na ribu, miris trave...)
– Temperatura (varira tokom godine, bitna za određivanje
rastvorenog kiseonika) veća temperarura, manja rastvorljivost kiseonika!
-Ukupna količina čvrstih čestica
-Elektroprovodljivost
Lignin je pojam koji se odnosi na grupu makromolekularnih veza izgrađenih od fenilpropanskih jedinica.
latinski naziv za drvo - lignum
. Lignini različitih biljnih vrsta se dosta razlikuju. Prirodni lignin reaguje na povećanje temperature i dolazi do hemijskih promene. Lignini lako reaguju sa Cl, što omogućava njihovo uklanjanje u procesu proizvodnje celuloze. Rastvorljivost u bazama uz zagrevanje omogućava proces delignifikacije kod natrijumskog i sulfatnog procesa proizvodnje celuloze.
-Sadržaj organske suptance (fenolna jedinjenja, ulja i masti, mineralna ulja i nafta, deterdženti, tenzindi (surfaktanti), pesticidi)
-Saržaj neorganske supstance (ukupni azot, fosfor, teški metali)
-Sadržaj rastvorenih gasova (rstvoreni kiseonik)
-pH

HVALA NA PAŽNJI! :)

Ukupan azot=amonijačni+nitritni+nitratni
Ukupni fosrof=organski+neorganski
Teški metali, iz industrijskih otpadnih voda, toksični. Ni, Pb, Cr, Cd, Cu, Zn, Hg i drugi
AAS
Fenolna jedinjenja-karbolna kiselina. Organska hem. industrija. Dezinficijens - koriste se kolorimetrijske, fluorometrijske metode i metoda tečne hromatografije.
Elektroprovodljivost
S/cm
Voda važi za univerzalni rastvarač zbog visoke vrednosti dielektričke konstante koja potiče od velike polarnosti molekula.
U direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode!

*Gornja granična vrednost elektroprovodljivosti u vodi za piće je
1000 µS/cm
na 20°C. U nekim tehnološkim procesima maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet iznosi
50 µS/cm
.
Dok se u biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama zahteva provodljivost ispod
1 µS/cm
, a nekad čak i ispod
0.1 µS/cm
. Apsolutna čista voda ima provodljivost
0.055 µS/cm
suspendovane
supstance koje prolaze kroz filter
-taložne (veće od10µm)
-netaložne (1µm-10µm)
-koloidi (1nm-1µm)
-rastvorene čvrste supstance (manje od 1µm)
Temperatura (K) otpadne vode koja se ispušta u prirodne recipijente i kanalizaciju ne sme biti veća od 35 °C=308 K. Temperatura utiče na odvijanje hemijskih i biohemijskih procesa (, rastvorljivost kiseonika i drugih gasova u vodi.
Mutnoća-suspendovane i koloidno dispergovane čestice u vodi deluju sa svetlosnim zrakom. Optičko svojstvo vode da rasipa i apsorbuje u različitom odnosu propuštenu svetlost! -glina,mulj,plankton, drugi m.o., suspendovane i koloidno dispergovane orgsanske i neorganske supstance
Nefelometrijsko određivanje
Boja predstavlja PRAVU boju uzorka vode (rastvorene supstance) i određuje se kad se odstrani mutnoća. Prividna boja je ona koju mi vidimo kad uzmemo uzorak bez prethodne obrade (humus, treset, biljni materijal, planktoni i metali).
PtCo skala, Pt u obliku PtCl6(2-)
Ukupan suvi ostatak (nefiltrirana voda, uparavanje na 105°C) i suvi ostatak u profiltriranoj vodi (filtrirana voda, uparavanje na 105°C)
Žarenjem na 550°
volatilna suva supstanca
-organske supstance
-karbonati
nevolatilna suva supstanca
-pepeo (mineralna frakcija i koloidi)
Zagadjena voda sardži različite gasove: O2, CO2, N2, H2S i drugi.
O2 koji se nalazi rastvoren u vodi tako dolazi u kanalizaciju, a jedan deo O2 se dobija kontaktom vazduha i površine zagadjene vode kao i peocesom fotosinteze.
Zagadjena voda često sadrži i CO2 koji nastaje u procesu dekompozcijie organskih materija.
N2 iz atmosfere, SO2 koji nastaje dekompozicijom organskih i nekih neorganskih sumpornih jedinjenja.

Ovi gasovi mada se nalaze u malim koncentracijama, imaju važnu ulogu u dekompoziciji i tretiranju čvrstih materija
MDK 10mg/l
određuje se metodom po Kjeldalu
 90% kopnenih voda sadrži 148 pesticida
 50% podzemnih voda sadrži do 62 pesticida
 Svakog dana umre 5000 dece i 5000 odraslih zbog bolesti prouzrokovanih vodom
Određivanje-kolorimetrijski sa stanij(II)-hloridom. On redukuje molibdatni jon iz rastopa amonijum-molibdata u plavo obojeni rastvor molibdena, što omogućava kolorimetrijsko određivanje. Pre ovog potrebno je organsko vezani P prevesti u ortofosfate
Najčešće se odredjuje BPK5 koji pokazuje potrošnju
kiseonika u prvih pet dana.
–I klasa < 2 mg O2/L
–II klasa < 4 mg O2/L
–III klasa < 7 mg O2/L
–IV klasa < 20 mg O2/L
• pH vrednost je mera aktivnosti vodonikovih jona (H+) u rastvoru i na taj način određuje da li je dati rastvor kiselog ili baznog karaktera.
Aciditet i alkalitet- određuju se titracijama
• UOU ili TOC je mera sadržaja vezanog ugljenika u otpadnoj vodi.
• TOC se određuje merenjem količine CO2nastalog oksidacijom organskog C.
• TOC je mera kontaminacije uzorka organskim materija i stepena njihove biodegradacije.
HPK-dodavanje dihromata, katalizator Ag2SO4, neutrošeni deo dihromata se određuje titracijom sa Fe(NH4)2(SO4)2
Full transcript