Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Грађење речи

Систематизација
by

Гордана В.

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Грађење речи

ГРАЂЕЊЕ или ТВОРБА РЕЧИ је наука која се бави изучавањем процеса настајања речи. Грађење речи ИЗВОЂЕЊЕ - изведенице СЛАГАЊЕ - сложенице Разликуј! - наставак за облик - додаје се на граматичку основу, представља други облик исте речи Разликуј! - префикс ПОРОДИЦЕ РЕЧИ састоје се од речи са истим значењем. КОРЕН је најмањи део речи који је заједнички целој породици речи и има исто основно значење. основа + суфикс школ- -ица школица реч + реч префикс + реч - суфикс - наставак за грађење речи - настаје нова реч - суфикс Грађење речи Подела речи с обзиром на начин грађења:
- ПРОСТЕ РЕЧИ
- ТВОРЕНИЦЕ

Просте речи нису настале творбом. Од њих настају друге речи.

Творенице су речи које су настале од других речи.
То су изведенице и сложенице. Примери ПРОСТИХ РЕЧИ:
кућа, црн, млад, певати, бити, казати, писати...

Примери ТВОРЕНИЦА:
- изведенице: младост, књижити, књижевност
- сложенице: отпевати, десеторица, својина, Београд... 1.ТВОРБЕНЕ ОСНОВЕ
- КОРЕНИ РЕЧИ
(пис-ати, зна-ти)
- ГРАМАТИЧКЕ ОСНОВЕ РЕЧИ
(кућа, кућ-е, кућ-)

РАЗЛИКУЈ!

НАСТАВАК ЗА ОБЛИК:
кућа, кућу, кућом, куће

НАСТАВАК ЗА ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ:
кућеван, кућни, окућница 2. ТВОРБЕНИ АФИКСИ
а) ПРЕФИКСИ
пре-скочити, до-дати, ис-пре-скакати,
у-писати, не-срећа, о-мален, пот-поручник

ПРЕФИКСОИДИ
псеудоуметнист,
агропроизвод,
хидроцентрала б) СУФИКСИ –
писар, белац, доброта, учитељ, собичак,
воз-и-ти, поглед-а-ти, дошкол-ов-ава-ти

СУФИКСОИДИ –
ромбоид,
хиподром,
аеродром

в) ИНФИКСИ –
чуд-о-творац, оч-е-видац
Постоје само два творбена инфикса -о- и -е-
и често се називају СПОЈНИ ВОКАЛИ.

ИЗВОЂЕЊЕ (деривација) или СУФИКСАЦИЈА

ТВОРБЕНА ОСНОВА + СУФИКС
стар- старац
кућ- кућица

Тако настају ИЗВЕДЕНИЦЕ. СЛАГАЊЕ РЕЧИ - КОМПОЗИЦИЈА
1. ПРЕФИКСАЦИЈА

ПРЕФИКС + ТВОРБЕНА ОСНОВА
писати – написати
кисео – накисео

2. СПАЈАЊЕ ДВЕЈУ РЕЧИ
РЕЧ + РЕЧ
дан+губити
СПАЈАЊЕ ДВЕЈУ РЕЧИ СА СПОЈНИМ ВОКАЛОМ -о-, -е- (ИНФИКСИ)
РЕЧ+СПОЈНИ ВОКАЛ+РЕЧ
пар-о-брод

Тако настају СЛОЖЕНИЦЕ или КОМПОЗИТЕ. ПОРОДИЦУ РЕЧИ чине творенице заједно са простом речју од које су настале.
Разликуј!
КОРЕН РЕЧИ - најмањи део речи који је заједнички целој породици речи:
школа, школско, школовати, предшколски.
ТВОРБЕНА ОСНОВА - део полазне речи који остаје када новој речи одузмемо последњи суфикс:
певачев, пустоловина. КОМБИНОВАНА ТВОРБА
(нова реч настаје истовремено слагањем
и извођењем)

1. СЛОЖЕНО-СУФИКСАЛНА ТВОРБА
сребр-о-љуб-ац

2. ПРЕФИКСАЛНО-СУФИКСАЛНА ТВОРБА
под-брад-ак

Тако настају СЛОЖЕНИЦЕ. ТВОРБА ПРЕТВАРАЊЕМ или КОНВЕРЗИЈА
(једна реч прелази у другу без промене облика)

ПОИМЕНИЧАВАЊЕ
млада девојка - млада (на свадби)
енглеска земља - Енглеска
јасна реченица - Јасна

ПОПРИДЕВЉАВАЊЕ
светлећа реклама (од глаг. прил. светлећи)
бивши председник (бивши)
оболели људи (од глаг. прид. оболео) НАЧИНИ ГРАЂЕЊА РЕЧИ

1. ИЗВОЂЕЊЕ

2. СЛАГАЊЕ

3. КОМБИНОВАНА ТВОРБА

4. ПРЕТВАРАЊЕ
Full transcript