Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vikar i 3ST - novelleanalyse og kortsvar (nynorsk)

No description
by

Gunvor Fagerhaug Gustavsen

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vikar i 3ST - novelleanalyse og kortsvar (nynorsk)

NOVELLEANALYSE
Elevene skal kunne:
analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
Tolkning og analyse:
En tolker alltid sine omgivelser – alt som inneholder mening krever tolkning
Å tolke: å danne seg en forståelse av meningsinnholdet
Skjer oftest automatisk
Opphav fra teologien og jussen: Hvordan tolke Bibelen og hvordan skal lovene forstås?
En analyse begrunner ofte en tolkning – en analyserer hvordan teksten er satt sammen - gir bedre forståelse
Analyse:
Fra gresk analysis: ”oppløsning”. Å analysere = å løse opp noe i mindre deler og studere enkeltdelene og deres plass i helheten
Viktig at det er en plan bak analysen (om det så er å analysere drikkevann eller dikt)
Tekstanalyse inneholder en nærlesning med vekt på virkemidler, struktur og tematikk
Tolkning:
Å tolke er å skape mening (se over), og den inneholder alltid et subjektivt element
Ulike lesere kan tolke samme tekst på ulike måter
Men en tekst kan ikke bety hva som helst – en tolkning må alltid være rimelig – du må kunne argumentere for den
Tolkningsprosessen – inn i teksten
En leter etter sammenhenger når en leser – hva som henger sammen osv.
Får også forventninger når en leser – og disse er avhengig av hva en vet fra før + konteksten
Plasserer hele tiden det en leser inn i forståelsen av helheten - oppstår nye forventinger - driver lesingen framover
Brudd i denne rekken = teksten virker uforståelig
Språklige virkemidler:
Litterært virkemiddel: noe ved teksten som virker på leseren

Ordvalg:
Denotasjon
-Ordets grunnbetydning/ordboksbetydning = ordets denotasjon
-Eks: Måne = himmellegeme
Konnotasjon
-Medbetydninger og vanlige assosiasjoner til ord = ordets konnotasjoner
-Eks: Måne = natt, mystikk, romantikk
Synonymer
-Når to ord har tilnærmet samme betydning = synonymer
-Eks. Hersker og konge
-Bruk av synonymer gjør språket mer variert
Verdiladde ord:
-Ord som er utpreget positive eller negative
-Plussord: positive assosiasjoner, positivt ladde ord
-Minusord: negative assosiasjoner, negativt ladde ord
Nøytrale ord:
-Ord som verken er positive eller negative
-Eks: Hus = nøytralt, rønne = negativt
-Viktig med verdinøytrale ord i informative tekster
Bildespråk:
I språklige bilder brukes ord og uttrykk i overført betydning = de får en annen betydning i tillegg til den bokstavelige
Eks: ”Møtte veggen”, ”Er på gyngende grunn” osv.
Mange av bildene i dagligspråket så innarbeidet at vi ikke tenker over at det er bilder = klisjeer
Eks: Steinhard

Sammenlikning:
Sammenlikning eller simile = bilde som inneholder et sammenlikningsord (”som” eller ”lik”)
Eks: ”Frisk som en fisk”, ”lang som et vondt år”, ”stille som en mus”

Metafor:
”metafor”, fra gresk metaphora = overføring
Vi leser ord og uttrykk i overført betydning
To ulike betydningsområder smelter sammen
Sammenlikningsordet som eller lik mangler
Eks: ”Kvart menneske er ei øy”

Symbol:
Et tegn som viser til noe annet enn seg selv
Eks: Bokstav = tegn for en lyd. Flagg = tegn for en nasjon
Både personer, gjenstander og bilder kan fungere som symboler
Eks: Ring = symbol for troskap, evighet og endeløshet
Symbolske betydningen tilhører kulturen - kan endre innhold

Synsvinkel:
Det utsiktspunktet forteller ser fra i en tekst
Overraskende og virkningsfullt trekk å bruke andre synsvinkler enn de vanlige
Autoral og personal

Ironi:
Ironi – fra gresk = forstillelse
Å ironisere er å late som om en mener noe annet enn det en faktisk mener
Ironisk virkning i at den andre oppfatter at det er et ”spill”
Ironien viser seg ofte også i ansiktsuttrykk, stemme eller i selve situasjonen
I skrift må ironien forstås ut fra sammenhengen
Framstillingsmåten kan gjøre at leseren oppfatter ironien
Retorisk spørsmål:
Et spørsmål det ikke forventes et svar på
Svaret oppfattes som opplagt eller underforstått, eller man stiller spørsmålet for å svare selv
Ved å stille spørsmålet blir mottakeren på et vis inkludert av den som snakker
Det retoriske spørsmålet er hyppig i bruk, fordi denne typen "liksomdialog" mellom taler og tilhører aktiviserer tanken (etterlikner dialogen med sine spørsmål og svar).
Eksempel: «Vil vi at jorda vår ...? Skal vi godta at ...?»
En pedagogisk variant av det retoriske spørsmålet er den der taleren
gir oss svaret:
Eksempel: «Betyr det at alt håp er ute for jorda vår? Nei, vi kan ennå . .. ». «Hva kaller man ...? Man kallar det . . . »
Komposisjon:
Å komponere = å sette sammen deler og ordne dem til en enhet
Komposisjonen i en tekst - hvilke deler teksten er satt sammen av og hvordan delene er plassert i forhold til hverandre
Spenningskurve

Tidsrekkefølge:
Ulike muligheter for tidsrekkefølge
Kronologisk fortalte tekster: stoff og hendelser plassert etter når i tid de skjedde, det første først
Brudd med kronologi: hopper fram og tilbake, begynne med slutten osv.

Tredelt oppbygning:
Tredelt oppbygning: Begynnelse, midtdel og slutt
Begynnelse: presentasjon av miljø, personer, konflikt eller problemstilling. Eller gå rett på sak (”in medias res”)
Midtdelen: hoveddelen i teksten (indre og ytre spenning, virkemiddel og funksjon)
Slutten: åpen eller lukket, konkluderer eller åpner
Trappekomposisjon og sirkelkomposisjon:
Trappekomposisjon: handlingen utvikles ved at det ”trappes opp” (f.eks. starte rolig og så bygge seg opp)
Sirkelkomposisjon: Når slutten ”vender tilbake” til starten. eks. starte i nåtid, hoveddel i fortid og slutt i nåtid.

Stil:
Stil betyr skriftlig utforming eller skrivemåte
Stilen = den samlede effekten av alle virkemidlene i teksten
Ulike måter å dele inn stil på
Tørr og saklig stil, stil preget av slang og overdrivelse, formell og høflig stil osv., og mange andre
Gjentakelse og kontrast:
Gjentakelse brukes for å understreke eller insistere på noe
Vanlig i alle typer tekster og har mange former
Brukes mye i tekster som vil overbevise eller forklare noe på en pedagogisk måte
Også vanlig i lyrikken, f.eks. sanglyrikken
Kontrast: Kontraster fremhever motsetninger
Eks. Svart/hvitt, liv/død, god/ond
Nyttig f.eks. i debatter der du vil skille ditt syn fra motdebattantens

Besjeling og personifikasjon:
Å få menneskelige egenskaper
Muntlig og skriftlig stil

Muntlig stil:
Personlig uttrykksmåte, ofte småord, ofte gjentakelser, relativt korte setninger, ufullstendige
Skriftlig stil
Mer presist språkbruk uten unødvendige småord, ofte lengre setninger, forklarende og beskrivende leddsetninger, mer upersonlig

Stilnivåer
Høystil: Høytidelig, litt pompøs: Eks. ”residens”
Normalstil: Eks: ”hus”
Lavstil: Eks: ”kåk”
Vi må lese ei novelle eller to - og sammen se om vi forstår noe......om vi kan si noe om tema og budskap, peke på virkemidler og si noe om funksjonen disse har

Så skal dere skrive et kortsvar (på nynorsk) som leveres i mappe på Fronter :)

Jeg kan (kanskje) hjelpe dere litt.......
med gode råd for hvordan dere skal tenke når dere skal skrive kortsvar (tips på utdelt ark)
med nynorsken

Tror dere det går bra....?
Full transcript