Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Wikang Filipino sa Akademya ni Teresita F. Fortunato

Isang presentasyon sa FILDLAR
by

John Paolo Gonzalez

on 4 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Wikang Filipino sa Akademya ni Teresita F. Fortunato

Ang Bansang Pilipinas ay isang multilinggwal na nasyon Ang Wikang Filipino sa Akademya
ni Teresita F. Fortunato •pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika upang matamo ang may mataas na uri ng edukasyon gaya ng itinakda ng Konstitusyon ng 1987 •paglinang at pagpapayabong ng Filipino bilang wikang panliterasi Kaya ang ordinaryong Pilipinong estudyante ay nakapag-uusap sa kanyang unang wika (isang vernakular), at sa rehiyonal na lingua franca; hanggang matutuhan niya ang Filipino at Ingles sa eskwelahan. Masasabi din natin na kwadrilinggwal kung may Chinese heritage siya matututo pa ng Mandarin. At kapag nakaabot pa sa kolehiyo, maaari pa siyang makapag-aral ng Español/German/Niponggo/Latin/French depende sa kakailanganing pangkomunikasyon ng kanyang pinaghahandaang propesyon. Ayon sa Kautusan Blg. 54, s. 1987 na may pamagat na “Panuntunan ng Implementasyon ng Patakarang Edukasyong Bilinggwal” Ang edukasyong bilinggwal ay ang hiwalay na paggamit ng dalawang wika bilang midyum ng instruksyon sa lahat ng antas ng pagtuturo. Inaasahang makabubuo tayo ng mga mamamayan at nasyong bihasa sa komunikasyon sa dalawang wika, ang Ingles at Filipino. May mga tiyak na tunguhin ang edukasyong bilinggwal... •ang development ng Filipino bilang simbolong wika ng pambansang pagkakaisa at identidad •kultibasyon at elaborasyon ng Filipino bilang wika ng diskors iskolarli, na nangangahulugan ng patuloy na intelektwalisasyon nito •pagpapanatili ng Ingles bilang isang internasyonal na wika para sa Pilipinas at bilang di eksklusibong wika ng agham at teknolohiya Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral, hinihikayat na iangat ang uri nito bilang isang wikang intelektwalisado, isang midyum sa pagkuha ng karunungan sa matataas na antas ng komunikasyon. Ang prosesong ito ay ang "Intelektwalisasyon" Ito ang Filipinong inilalarawan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ayon sa Resolusyon Blg. 96-1 na kailangang maintelektwalisa: KWF Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di katutubong wika at sa evolusyon ng iba't ibang varayti ng wika Ano ang intelektwalisasyon ng wika? Sa panalita ni Havranek ng Prague School of Linguistics, ang intelektwalisasyon ay ang adaptasyon ng wika para magkaroon ito ng kakayahang bumuo ng wasto, tiyak, at kung kakailanganin, ng mga pahayag na abstrak na matatagpuan sa mga sulating pansyensya at pampilosopiya Sa simpleng pananalita, ito ang paggamit ng isang wika sa larangan ng kaisipan at ng buhay akademiko ito ang makabagong midyum ng komunikasyong dapat ginagamit sa mahahalagang larangan sa loob ng isang bansa Mga halimbawa nito ay sa gobyerno, administrasyon, lehislasyon, pagbabatas, agham, teknolohiya, komersyo, at industriya at sa lahat ng level ng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo Mga Sangay ng Disiplina Sa mga unibersidad at kolehiyo, dalawang malalaking sangay ng disiplina ang kalimitang mapagpipiliang pag-aralan Agham Panlipunan at Humanidades Syensya at Teknolohiya Maraming paraan sa pagkaklasipika sa mga humanidades, at isa na rito ang pamamaraang klasikal. Kabilang sa humanidades ang sining pangwika at literari, ang mga sining viswal, ang itinatanghal na sining, sining elektroniks at ang mga syensyang humanistiko. Ang salik na nagsasanib sa mga karunungang ito bilang isang grupo ng disiplinang akademiko ay ang magkakatulad na malasakit nila - ang asal o ugaling sosyal ng tao. Magkakaugnay din ang mga ito bagaman nagkakaiba ang mga konsepto, kaya nga manipis lamang ang linyang naghihiwalay sa kanila. Naiiba naman ang mga agham pangkalikasan at teknolohiya na nangangailangan ng karunungang syentipiko na ipinahahayag sa isang lenggwaheng precise o tiyak. Batay ang mga paksa sa eksperimentasyon at produkto ng mga aplikasyon ng mga teoryang sinubok at dumaan sa maraming pagsusuri. Kahanay sa disiplinang ito ang inhinyeriya, matematiks, agham pangmedisina, biyolohiya, komersyo, agham pangkompyuter, atb. Higit ang pangangailangan ng kasanayan sa wikang kompyutasyonal, at analisis ng mga datos buhat sa mga eksperimento at iba pang paraan ng pag-aaral. Inilahad ni Acuña (1994: 89) ang espesyal na pangangailangan sa pag-aaral nito dahil ang syensya ay:
1.Isang sistema ng mga facts/katotohanan na pinag-aralan sa kalilkasn o plinanong sitwasyong tinatawag na eksperimento;
2.Pagbubuo ng mga obserbasyong ito sa mga pahayag na tinatawag na mga batas;
3.Kapani-paniwalang pahayag na nagpapaliwanag kung paano at bakit nangyayari ang mga bagay-bagay.
Maraming pagkilos na ang isinasagawa sa pagtalakay ng paksang teknikal sa pamamagitan ng wikang Filipino. Importante ito bilang tugon sa intelektwalisasyon ng ating pambansang lingua franca, kasabay ng pagsulat ng maraming babasahin sa iba't ibang karunungan, gayundin ang pagpapayaman ng bokabularyo sa lahat ng sangay ng kaalamang akademiko.
Full transcript