Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BMR 2014+

Loubna Raoui
by

Loubna Raoui

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BMR 2014+

ROTTERDAM
WORLD
PORT
WORLD
CITY
HISTORIE
HET MODEL
UITWERKING BESTUURLIJK MODEL ROTTERDAM 2014 +
Oud-minister Donner diende een een wet in om de bevoegdheid tot het instellen van deelgemeenten af te schaffen.
HET PROCES
De stuurgroep BMR14+ laat diverse onderzoeken doen. En betrekt hierbij Rotterdammers, stakeholders en deelgemeenten.
We hebben en houden dezelfde gebieden. Deze gebieden zullen bekend staan als stadskwartieren.
De 14
Rotterdamse
deelgemeenten in beeld
BMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMRBMR
Gepresenteerd door Jeroen Oppelaar
Datum: 4 februari 2013
En wat merk ik er van?
Het nieuwe Bestuurlijke model heeft veel consequenties voor verschillende partijen.
En voor DMC?
VRAGEN?
Uit het onderzoek destilleert zij twee modellen:
gebiedsbestuur
en
wijkparticipatie

Deze modellen worden Rotterdam breed voor
consultatie
voorgelegd. En leidt tot paar kleine aanpassingen in modellen.
Op 20 december kiest de gemeenteraad voor het model gebiedsbestuur in geamendeerde vorm.
Die gebieden krijgen een
monistisch
bestuur. Eventuele bestuurders zijn lid van het algemeen bestuur.
De gebiedscommissie krijgt verantwoordelijkheden. Zoals een
gebiedsplan.
En misschien ook wel
bevoegdheden.
Volgens de gemeenteraad tenminste op het gebied buitenruimte, veilig en wijkwelzijn.

(Nog) meer ruimte voor
participatie
en participatietools hiervoor.

Er komt een
wijkreferendum.
Een eerste uitwerking door het college:
Inmiddels is de wet aangenomen in de eerste kamer. Interessant is de symbolische waarde die de kamerleden toekennen aan de wet.

Zie ook uitwerking Amsterdam
Besloten aldus de raad:
Een kleine bloemlezing van benodigde werkzaamheden:
Nieuw model neerzetten. Inclusief regelgeving zoals verkiezingen, wijkreferendum en 'stadskwartierenverordening'
Integreren huidige deelgemeentelijke organisaties in het concern
Hoe regelen we de inspraak in besluitvorming die nu bij deelgemeenten plaatsvindt?
Hoe gaan we om met locaties, kantoren en dergelijke?
Zijn er dossiers, bijvoorbeeld een kostprijsdekkende huur, die nu anders gaan lopen door wegvallen deelgemeentelijke kop?
Wachtgelden en sollicitaties oud-bestuurders?
Opnieuw regelen mandaten clusters
Een paar opvallende conclusies om niet te vergeten

Rotterdammers willen meedenken, meebeslissen en meedoen
Deelgemeenten stellen nu een eigen begroting op
Uiteraard met nodigde ingebouwde waarborgen. Waar gaat het geld uit deelgemeentefonds nu naartoe? Blijft er een vorm van gebiedsbudget over? Hoe loopt verantwoording hiervoor?

Waar gaan de deelgemeentelijke medewerkers naartoe? En hoe verhoudt zich dat tot ingezette herplaatsing/krimp in concern?


Deelgemeenten = dienstverlening

Veel inspiratie uit andere steden. Zoals Seattle of
Porto Allegre. Denk daarbij ook aan moties over zelfbeheer of participatief begroten tijdens begrotingsraden.
Het is niet zo een heel erg sexy onderwerp. En argumenten zijn uitwisselbaar. Plus niks is keihard te beargumenteren.
Het college heeft uitwerking gegeven aan de lijn van de gemeenteraad en ter ondersteuning hiervan een aantal besluiten genomen:
Om de benodigde aanpassingen tijdig te realiseren hebben wij de volgende besluiten genomen, die naar wij menen nodig zijn om per 1 januari 2014 te kunnen beginnen met de werkwijze van Gebiedscommissies in lijn van het raadsbesluit.
Rotterdam 14+
Starten van een cultuurtraject ‘Rotterdammergericht werken’

Het opstellen en communiceren over de regelgeving voor verkiezingen van de Stadskwartierraden aan de Rotterdammer.

De huidige deelgemeentelijke begrotingen worden vanaf de begroting van 2014 geïntegreerd met de gemeentelijke begroting. De raad betrekt de deelraden bij het opstellen hiervan.

Het voor 1 januari 2014 laten opstellen van de eerste versies van de gebiedsplannen in alle wijken, middels de DIN methodiek (conform ‘Gebiedsgericht werken 2.0’.)

Het per 1 januari 2014 plaatsen van het personeel dat nu onder deelgemeentelijke verantwoordelijkheid valt, bij het concern.
Verder proces

Op korte termijn zal het college de raad nader informeren per brief. Voor 10 maart.

De transitie zal programmatisch vormgegeven worden onder ambtelijke leiding van de gemeentesecretaris, bijgestaan door een programmadirecteur. In bestuurlijk opdracht van wethouder FBOV.

Het college zal voor het zomerreces besluitvorming in getrapte vorm besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Met prioriteit voor het kiesreglement
De Stadskwartiermanagers, de directe vergader-technische ondersteuning vallen onder het directe gezag van de gemeentesecretaris.

De op basis van deze besluiten noodzakelijke bevoegdheden opnieuw in regelgeving vervatten in een Verordening Stadskwartieren.

De in het concern en bij de deelgemeenten beschikbare participatiemiddelen te verzamelen, te onderzoeken en waar nodig bij te werken of te ontwikkelen.

Doorvoeren en vervolmaken van het brede dienstverleningsconcept en de methodieken inzake het gebiedsgericht werken.

Inventariseren van het deelgemeentelijk vastgoed en huurcontracten teneinde de huisvestingsbehoefte opnieuw te bepalen.


Bestuurlijk opdrachtgever is het College. Het College vervult de rol van stuurgroep.
Besluitvorming door de wethouder FBOV en de gemeentesecretaris die worden ondersteund door de concerndirecteur Gebiedsgericht werken, directeur Bestuur & Communicatie, twee deelgemeentesecretarissen en de programmadirecteur.
De wethouder en de gemeentesecretaris rapporteren aan het College en stemmen af met de Stuurgroep BMR14+ over aanpak, voortgang en resultaten.
Sturing en besluitvorming aan de hand van door de wethouder en/of gemeentesecretaris aan de programmadirecteur verstrekte gespecificeerde en uitgeschreven opdrachten en rapportages van de programmadirecteur.
De programmadirecteur die wordt bijgestaan door een programmamanager initieert aan de hand van de opdrachten de projecten, regelt taken en bevoegdheden in en is aanspreekpunt voor de verantwoordelijken in de uitvoering.
Projecten worden geoperationaliseerd en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een deelgemeentesecretaris en een directeur.
Het programma wordt op verschillende niveaus voorzien van de noodzakelijk ondersteuning, tenminste omvattend adequate procesbegeleiding richting deelgemeenten en betrokken onderdelen van het concern.
Informeren en agenderen van verschillende (in dit kader) adviserende gremia zoals de Concerndirectie, Stuurgroep Gebiedsgericht werken en de Adviesgroep Bedrijfsvoering verloopt via de Programmadirecteur.
Programma opzet
Redeneerlijn:

De gemeenteraad heeft besloten tot gekozen commissies.

Omdat de gebiedscommissie rechtsreeks door de bewoners wordt gekozen, zal deze dus, net als de gemeenteraad, zijn legitimatie rechtstreeks aan de bevolking ontlenen.

de raad heeft er nadrukkelijk voor gekozen dat de gebiedscommissies rechtstreeks gekozen worden èn monistisch zijn. Hieruit vloeit ons inziens tevens voort dat de gebiedscommissies moeten worden gezien als logisch verlengstuk van de gemeenteraad.
Volgend uit de Gemeentewet is het college de enige ‘executieve’ in de stad.

Bij die uitvoering neemt het college als executieve de methodiek van het gebiedsgerichte werken als uitgangspunt.

Daarin staat het gebiedsplan centraal. Dit gebiedsplan is tot stand gekomen met participatie van de Rotterdammers uit de wijk (en andere in of bij de wijk betrokkenen) en met gebruikmaking van de DIN-systematiek.
De belangrijkste rol participatie omvat het betrekken van bewoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering, maar ook het faciliteren en stimuleren van bewonersinitiatieven in de wijk.

analyse van huidige bevoegdheden en transformeren naar werkwijze van de horecanota en omgevingsvergunning

De gebiedscommissies krijgen specifiek voor de genoemde verantwoordelijkheden noodzakelijke middelen toegewezen (deels gevuld door besparingen op de bestuurslasten. (motie PvdA/GroenLinks)). Met name voor de participatieve rol.

Voor invulling van deze verantwoordelijkheden krijgen de gebiedscommissies de bevoegdheid tot ongevraagd advies
Raad
Gebiedscommissies
Volksvertegenwoordiging/
Participatie
Vaststellen gebiedsplan
Controlerend
Netwerkend
Hieruit volgt dat:

Gebiedsplannen worden definitief vastgesteld door de gemeenteraad, als onderdeel van het vaststellen van de begroting.

Het college voert de vastgestelde gebiedsplannen uit.

Er komt voor elk stadskwartier een ‘Stadskwartiermanager'. Deze ziet toe op de integrale uitvoering van het gebiedsplan.

De gemeenteraad controleert, daarin bijgestaan door de gebiedscommissies de uitvoering. Het college legt aan de raad verantwoording af over de uitvoering van de gebiedsplannen.
College
Gebiedsplan
Concern
Stadskwartiermanager
Opgaven voor de concerndirectie:
De mate waarin de organisatie geloofwaardig maakt dat we gebiedsgericht gaan werken en het gebiedsbestuur daarin ook wat te zeggen heeft.

Dat betekent: invloed organiseren op de 'core-business' van het concern.
Relatie tussen manager in het gebied en clusters?

Hoe organiseren we doorzettingsmacht in het gebied?

Hoe regelen we de escalatie omtrent uitvoering gebiedsplan?

Wie voert de functioneringsgesprekken?
Daarvoor heeft het college expliciet besloten:

De in het concern en bij de deelgemeenten beschikbare participatiemiddelen te verzamelen, te onderzoeken en waar nodig bij te werken of te ontwikkelen. Dit om hiermee per 19 maart 2014 een ‘toolbox’ van (digitale) middelen beschikbaar te hebben ter ondersteuning van de participatietaak van de gebiedscommissies in het bijzonder en het betrekken van de Rotterdammer bij beleidsvorming en -uitvoering in het algemeen.
Full transcript