Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ

No description
by

Merve Ünlü Budak

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ
*KALİTE KAVRAMININ DOĞUŞ YERİ AMERİKA OLMASINA RAĞMEN İLK UYGULAMALAR JAPONYA'DA GERÇEKLEŞTİ.KALİTE FELSEFESİNİ OLUŞTURANLAR; W.EDWARDS,JOSEPH,KAOURU'DUR.
KALİTE GELİŞİM SÜRECİ 4 BAŞLIK ALTINDA İNCELENEBİLİR.
-MUAYENE
-KALİTE KONTROL
-KALİTE GÜVENCESİ
-TOPLAM KALİTE

Toplam Kalite Yönetiminin önce endüstride "Kalite Muayene" ile başlayan tarihsel serüveni, ardından "Kalite Kontrol", daha sonra da "Kalite Güvencesi" dönemi ile devam etmiştir. Bütün bu uygulamaların ardından rekabet, kalite, değişim ve müşteri beklentileri gibi dış faktörler Yönetim Bilimi literatüründe "Toplam Kalite Yönetimi" kavramının yer almasına zemin hazırlamıştır.
Bilindiği üzere II. Dünya savaşını izleyen yıllarda TKY anlayışının sistemleşmesinde ve uygulanmasında Amerikalı Kalite Uzmanı DEMİNG, JURAN ve Japon ISHIKAWA’nın rolleri büyük olmuştur. Bunlardan DEMİNG’in TKY ile ilgili 14 temel kuralı, JURAN’ın "Kalite Yönetimin Sorumluluğudur" ilkesi ve ISHIKAWA’nın "Kalite Herkesin İşidir" diyerek "Kalite Kontrol Çemberleri"ni oluşturması ve CROSBY’nin "Üretimde Sıfır Hata" yaklaşımını uygulamaya koyması, aslında bir anlamda TKY felsefesinin temellerini oluşturan fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bugün etkin ve verimli bir yönetim yaklaşımı olarak biçimlendirilmiş olan TKY’de kullanılan teknikler ve unsurlar, bu kalite uzmanlarının ortaya koydukları teknik ve unsurların bir hamulesinden (toplamından) ibarettir.
Tarihsel süreç içinde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak üretim kapasitesi artmış ve artan üretim kapasitesi ile birlikte bir yandan kalite geliştirme, diğer yandan da yönetim geliştirme çalışmaları ağırlık kazanmaya başlamıştır. Doğal olarak bu alanda yapılan çalışmalar birbirlerini etkilemiş ve kalite konusundaki çalışmalar yönetim alanına, yönetim alanındaki çalışmalar da kalite alanına doğru ilerleyerek günümüzde TKY noktasında buluşmuşlardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, TKY’nin gerek kalitenin yönetimi, gerekse yönetimin kalitesini bütünsel olarak ifade eden bir anlayışa sahip olduğu söylenebilir.
TKY; 1990’lı yıllarla birlikte yaygınlaşan ve ilgi gören bir kavramdır. Yeni bir yönetim anlayışını simgeleyen bu kavram, sanayi sektöründe ortaya çıkmış, üretilen malın kalitesinde artış sağlamasının yanı sıra, hataların ve maliyetlerin en aza indirilmesi özelliği ile kısa zamanda diğer sektörlere de yayılmıştır. TKY günümüzde gerek mal ve hizmet üreten işletmelerde, gerekse kamu yönetiminin çeşitli alanlarında var olan sorunların çözülebileceği bir model olarak önerilmektedir.

TARİHSEL GELİŞİMİ
TKY yaklaşımı, sadece ürün ve hizmetin değil, bir bütün olarak yönetimin kalitesini ve verimliliğini amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla, tüm işlerin verimli ve bilimsel olmasını sağlamak, müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini belirlemek ve bunları tam istenen sürede karşılamak şeklinde bir çalışma anlayışı ve yönetim tarzı benimsenmesi gerekmektedir.

TKY benimsediği yönetim anlayışı ve felsefesi başta olmak üzere organizasyon yapısı ve izlenen yöntemler ile bir bütündür. İnsan faktörünün ön plana çıktığı ve bilimselliğin ön koşul olduğu bu sistemde başarı, temel unsurların eksiksiz uygulanmasına bağlıdır. TKY’nin temel unsurları şunlardır:
* Hataları ayıklamak yerine hata yapmamak yaklaşımının benimsenmesi.
* Kalite-maliyet ilişkisinde üstünlük sağlayabilmek amacıyla, organizasyondaki tüm süreçlerin izlenmesi ve istatistiksel yöntemlerle ölçülmesi.
* Takım çalışmalarının TKY anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğunun kabul edilmesi ve görevlerin bu çalışmaları destekleyecek şekilde dağıtılması.
* TKY’nin felsefesi sürekli gelişme ve müşteri memnuniyetine dayanmaktadır. Sürekli gelişme anlayışı mükemmellik arayışı ve sıfır hata yaklaşımının temelidir. TKY’de müşteri memnuniyetinin sağlanmasının koşulunun, üstün kaliteli mal ve hizmetlerle ve kaliteli bir yönetim ile sağlanabileceği kabul edilmektedir. Katılımcı olmayı, toplusal sorumluluğu, müşteriye odaklanmayı ve sürekli gelişmeyi amaçlayan TKY, kalite kültürüyle kurumlaşacak bir yaşam tarzı oluşturmayı amaçlamaktadır.

TKY'NİN AMACI

FEIGENBAUM'A GÖRE;''EN EKONOMİK DÜZEYDE TAM BİR MÜŞTERİ TATMİNİ SAĞLAYACAK ÜRÜN VEYA HİZMET ÜRETEBİLMEK İÇİN BİR ÖRGÜTTEKİ ÇEŞİTLİ GRUPLARIN KALİTE GELİŞTİRME,KALİTEYİ KORUMA VE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME ÇABALARININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ETKİLİ BİR SİSTEM''DİR.

BERRY'E GÖRE İSE;''SÜRECİN VEYA HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE MÜŞTERİYE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN SUNULMASIİÇİN KULLANILAN SİSTEMATİK BİR YÖNTEMDİR VE MÜŞTERİ İHTİYAÇLARININ VE BEKLENTİLERİNİN YETERİNCE ANLAŞILMASI İLKESİNE DAYANIR.TOPLAM KALİTE YALNIZCA KALİTE ÇEMVERİ YA DA VERİMLİLİK İYİLEŞTİRME PROGRAMLARI DEĞİLDİR,KURULUŞ GENELİNDE TOPLAM OLARAK MÜŞTERİ ODAKLILIĞI KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN BİR SİSTEM''DİR.

ERSUN'A GÖRE;TOPLAM KALİTE;''KALİTEYİ SÜREKLİ VE ETKİN OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE TÜM ORGANİZASYONUN HAREKETE GEÇİRİLMESİDİR''.

CHASE VE AQUILANO'YA GÖRE;TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ;''MÜŞTERİYE ÖNEM VEREN ÜRÜN VE HİZMETLERİN BÜTÜN BOYUTLARINDA ÜSTÜNLÜĞE ERİŞMEK İÇİN ÖRGÜTÜN BÜTÜN SİSTEMLERİYLE YÖNETİMİ'' VEYA ''MÜŞTERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN MAL VE HİZMETLERİN BÜTÜN EBAT VE ÖZELLİKLERDE ÜSTÜN OLMASI HUSUSUNDA YOĞUNLAŞAN ÖRGÜTÜN BİR BÜTÜN OLARAK YÖNETİMİ'' OLARAK TANIMLANMAKTADIR.

SON OLARAK DA TÜRKİYE KALİTE ÖDÜLÜ KRİTERLERİNE GÖRE TKY'NİN TANIMI;
''MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN,ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİN VE TOPLAM OLUMLU ETKİLERİN SAĞLANABİLMESİ,İŞ SONUÇLARINDA MÜKEMMELLİĞE ULAŞILABİLMESİ İÇİN POLİTİKA VE STRATEJİLERİN,ÇALIŞANLARIN,KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN UYGUN BİR LİDERLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETİLMESİ VE YÖNLENDİRİLMESİDİR''.
TKY'NİN KAVRAMSAL YAPISI
Her konuda ve olayda olduğu gibi organizasyonlarda değişen müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla yönetim anlayış ve davranışlarını sürekli olarak geliştirmek ve değiştirmek zorunluluğu ile karşı karşıyadır.
Toplam kalitenin gelişmesine etki eden en önemli unsurların başında kalite anlayışının değişmesi gelmektedir.
Sürekli gelişme sürecinin kaçınılmazlığı ile son dönemdeki yönetim anlayışının duyarlı olduğu temel etken olan insan odaklılık ortaya çıkmaktadır. İnsan odaklılığın iki ayağından birini, müşteri, diğerini ise çalışanlar oluşturmaktadır. Bir sistemin üç sacayağı; donanım, kurallar ve insan’dan oluşmaktadır. Bu da insanın doğru yere yerleştirilmesini esas almaktadır.

Bir kuruluşun performansının gelişmesinde en önemli ve tayin edici faktör insandır. Bir kuruluşun vazgeçilmezliği, rekabet ve kaliteli üretim; iyi eğitilmiş, kurumla özdeşleşmiş, katılımcı, yaratıcı ve sürekli bir işgücünü gerektirmektedir. İnsan yetenekleri ile müşteri beklentilerinin buluşma noktalarının başında kalite gelmektedir. Sürekli gelişme diye anılan sürecin adının, bir başka açıdan bakıldığında “toplam kalite” arayışı olduğu açıktır. Bu arayışın can alıcı noktası da örgüt çalışanlarıdır.

Bu bağlamda yönetim ile çalışanlar arasında işbirliği geliştirilmelidir. Kuruluşlar ayakta kalmak istiyorlarsa kuruluş yöneticileri yönetilenleri kazanmak zorundadırlar.

Burada bir firmanın, bir örgütün rekabet gücünü artırmak üzere önerilen şey, teknik bir yenilik değil, kurumsal bir yenilik, örgüt kültürüne yönelik bir yenilik olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle, yönetim anlayışının değişmesi ve müşteri merceği ile örgüte ve dünyaya bakışı gerektirmektedir. Örgütler yada halk arasında uzun soluklu ilişkinin oluşması, bireysel anlık kar ya da çıkar yerine, işbirliğinin ve kollektif sorumluluk bağlarının pekiştirilmesi, günümüz yönetiminin özelliğidir.

Kısaca, değişmek için değişmek değil; vazgeçilmezlik ve ayakta kalabilmek için kamu yönetimi de birçok unsurlarıyla hiç de yeni olmayan, vatandaş ve çalışan memnuniyetine dayalı, sürekli kendi kendini yenileyen Bütünsel Kalite Yönetimi ya da Toplam Kalite Yönetimi anlayışına geçmelidir.

TKY'DE TEMEL KAVRAMLAR
-VİZYON:UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU,İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR.ÖRGÜTE İLİŞKİN DÜŞLENEN BİR GELECEĞİ TASARLAYABİLME,GELİŞTİREBİLME VE PAYLAŞABİLMEDİR.ORGANİZASYONUN ULAŞMAK İSTEDİĞİ EN UÇ NOKTA VE DURUMU,İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR.
-MİSYON:ÖRGÜTÜN VAROLUŞ AMACI DOĞRULTUSUNDA ÜSTLENDİĞİ ROL.
HEDEFLER:AMACIMIZA ULAŞMAK İÇİN YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ÖLÇÜLEBİLİR FAALİYETLER.
-SİNERJİ:HER BİREYİN HARCADIĞI ENERJİNİN TOPLAMINDAN DAHA BÜYÜK OLARAK ORTAYA ÇIKAN ENERJİYE SİNERJİ DENİR.TAKIM ÇALIŞMASI SİNERJİYİ ORTAYA ÇIKARIR.
-SIFIR HATA:TANIMLANABİLEN HATANIN KAYNAĞININ BULUNUP,BERTARAF EDİLEREK BİR DAHA AYNI HATANIN OLMAMASINI SAĞLAMAK VE ''İŞİ İLK SEFERDE DOĞRU OLARAK YAPMA'' DÜŞÜNCESİNE DAYANIR.
-EMPATİ:KENDİNİ KARŞIDAKİ KİŞİNİN YERİNE KOYABİLMEK,ONLARIN İSTEK,BEKLENTİ,DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ ANLAYABİLMEK,KARŞIDAKİ İNSANIN GÖZÜYLE OLAYLARA BAKABİLMEK.
-TOPLUMA ETKİ:ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİYLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDA KURULAN İLİŞKİDİR.
KAIZEN
Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme anlamına da gelmektedir. Kaizen’in uygulanması 2 ile 5 gün sürebilen,özel olarak oluşturulmuş fonksiyonel bir takım tarafından iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulamasına dayanır. İmalatta uygulandığında iyi sonuçlar verebilen Kaizen, hizmet veya teknik alanlarda da uygulanabilmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen(Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü, eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. Kaizen çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara yönelinmesini eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verip uygulamaya girişilmesini ekip oluşturmayı ve çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir.
Full transcript