Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2Д и 3Д

активности и игри
by

Biljana Curlevska Manevska

on 30 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2Д и 3Д

Препознава, опишува, претставува, црта и прави некои 2Д и 3Д форми.
Визуализира 3Д предмети од 2Д мрежи и цртежи и прави мрежи
Препознава, опишува, претставува, црта и прави некои 2Д форми.
Ги препознава врските меѓу
2Д формите и ги идентификува разликите и сличностите меѓу 2Д формите.ф
о
р
м
и

Билјана 2015
Многуаголник е затворена геометриска слика со три или повеќе прави страни.
За многуаголникот велиме дека е правилен, ако сите страни се со еднаква должина и сите агли се со иста големина.
Изброј го бројот на страни на секоја од следниве фигури.

Запиши го името на фигурата и одреди дали е правилен
многуаголник или не е.

Многуаголниците со четири страни се нарекуваат четириаголници.


На некои од четириаголниците им се дадени специјални имиња, бидејќи тие имаат некои

својства што другите четириаголници ги
немаат.
Прочитај го описот на секоја од фигурите, а потоа
запиши го нејзиното име.
а) Фигура со четири страни.
б) Правилен четириаголник.
в) Четириаголник со еднакви спротивни страни и четири прави агли.
г) Четириаголник со четири еднакви страни, но без прави агли.
д) Четириаголник со еднакви спротивни страни, но без прави агли.
Геометриските тела ги има во просторот околу нас.
Геометриските тела имаат рамни или закривени површини.

• Рамните површини ги нарекуваме ѕидови.
• Отсечката во која се спојуваат ѕидовите се нарекува раб.
• Рабовите се спојуваат во теме.
Именување на
геометриски тела

Коцки и квадари

Овие тела имаат облик на кутија.
Кај коцката сите ѕидови се квадрати
и сите се со иста големина.
Кај квадарот сите ѕидови се
правоаголници.
Призми

Призма е тело со две основи што
имаат иста форма и големина.
Другите ѕидови се правоаголници.
Основите на призмата и го даваат
името на призмата
Пирамиди

Пирамидите имаат една основа.
Другите ѕидови се триаголници што
се спојуваат во едно теме.
Пирамидите се именуваат според
формата на основата.
четириаголна пирамида
е со основа квадрат.


Цилиндри и конуси
Цилиндарот има две кружни
основи и една закривена површина
што кога ќе се израмни формира
правоаголник.
Конусот има една кружна основа и
една закривена површина што кога
ќе се израмни формира дел од круг.
Мрежа е рамна форма од која со превиткување
може да се направи
затворено тело.
Билјана Чурлевска Маневска 2015
пирамида
призма

коцка

топка
цилиндар
конус
Оваа пирамида има триаголна основа што ја
има истата форма и големина како ѕидовите.

Оваа триаголна
пирамида ја нарекуваме уште и
тетраедар
.
многуаголници
Затворената искршена линија која нема несоседни страни што се сечат, ја дели рамнината на внатрешна област и надворешна област.

Затворената искршена линија која нема несоседни страни што се сечат, заедно со внатрешната област се вика многуаголник.
Темињата на таа искршена линија се темиња на многуаголникот.
Страните на таа искршена линија се страни и на многуаголникот.

многуаголник е геометриска слика со
прави страни што се спојуваат во темиња.

Кога сите страни на многуаголникот се еднакви подолжина и сите негови агли се еднакви, за него велиме
дека е правилен многуаголник.

Запомни ги називите на следниве многуаголници.
триаголник
петаголник
паралелограм
осумаголник
квадрат
трапез
правоаголник
Многуаголниците со четири страни се нарекуваат четириаголници

На некои од четириаголниците
им се дадени специјални имиња,бидејќи тие имаат некои својства што другите четириаголници ги
немаат.
Темињата што лежат на иста страна се викаат соседни темиња на многуаголникот.

Страните што имаат зедничко теме се викаат соседни страни на многуаголникот.
Збирот на должините на страните на многуаголникот се вика периметар на многуаголникот.
Геометриските тела
се заградени со ѕидови.
3д форми
Цилиндарот и конусот се ограничени со делови од рамни и криви површини.

Топката е ограничена само со една крива површина.

Цилиндарот, конусот и топката се валчести геометриски тела, 3д форми
Пирамидата е ограничена со еден многуаголник и триаголници.
Од што зависи бројот на триаголниците со кои е ограничена една пирамида?
Геометриските тела се заградени со ѕидови.
Два соседни ѕидови на едно геометриско тело формираат раб.
2д и 3 д форми
Рабовите на рабестите геометриски тела претставуваат отсечки.

Работ на геометриското тело што е ограничено со една рамна и една крива површина е крива затворена линија.
Геометриските тела ги има во просторот околу нас.
Геометриските тела имаат рамни или закривени површини.

• Рамните површини ги нарекуваме ѕидови.

• Отсечката во која се спојуваат ѕидовите се
нарекува раб.• Рабовите се спојуваат во теме.
мрежи на 3д формите
Квадарот има:
• 6 правоаголни ѕидови
• прави агли при секое теме
• спротивните ѕидови се со иста форма и големина
Коцката е посебен вид квадар кај кој сите ѕидови се исти.
Основата на пирамидата е многуаголник. Ѕидовите на
пирамидата се триаголници што се спојуваат во една
точка. Пирамидата ја именуваме според нејзината основа.
страни
еднакви
страни
темиња
Full transcript