Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wybrane problemy nadzoru finansowego nad działalnością wykonywaną w oparciu o technologię blockchaina

No description
by

Witold Srokosz

on 26 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wybrane problemy nadzoru finansowego nad działalnością wykonywaną w oparciu o technologię blockchaina

Technologia blockchaina - LTD (distributed ledger technology)
Wybrane problemy nadzoru finansowego nad działalnością wykonywaną w oparciu o technologię blockchaina
Selected issues of financial supervision over blockchain-based activity

dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Finansowego
Radca Prawny we Wrocławiu

Warszawa
25 maja 2017 r.

Kryptowaluta
(cryptocurrency
)

DAO (decentralized
autonomous
organizations)

INTERNET RZECZY
waluty wirtualne (virtual currencies)/nieregulowany pieniądz elektroniczny
(unregulated electronic money)

regulowany pieniądz
elektroniczny (regulated
electronic money)

smart contracts
Publiczne rejestry np. gruntów

Kantory/giełdy
NADZÓR FINANSOWY/Financial supervision
Nowe instrumenty
finansowe/
new financial instruments

Nowe, innowacyjne
insytucje finansowe/
new, innovative finanicial institutions

- Pranie pieniędzy/przeciwdziałanie terroryzmowi
- ochrona konsumenta
"Tradycyjne" instytucje finansowe
Tylko przeciwdziałanie
praniu pieniędzy/finansowaniu
terrorzymu
Ochrona konsumenta
nadzór finansowy
Unia Europejska :
USA :
Kryptowaluty (i EMPWI) nie są, w
sensie prawnym, instrumentami
finansowymi

możliwość wykorzystywania kryptowalut (i EMPWI) do konstruowania instrumentów finansowych, np. kryptowaluty mogą być instrumentem podstawowym dla instrumentów pochodnych (kontraktów pochodnych).
Instrumenty pochodne bazujące na kryptowalutach są objęte w USA nadzorem wykonywanym przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zgodnie z przepisami Commodity Exchange Act (CEA). CFTC kwalifikuje kryptowaluty dla potrzeb stosowania tych przepisów jako towar - „commodity.”
"Przedmiot inwestowania"
Np. - Financial Conduct Authority (FCA), uznaja kryptowaluty, w tym bitcoin, za
„aktywo inwestycyjne” (investment asset).
electronic means of payment without the issuer – EMPWI
CECHY
PIRAMIDY FINANSOWEJ
„BitLicense”
- stan Nowy Jork
USA
określenie :
- warunków i zasad licencjonowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem wirtualnych walut,
- elementów wymogów kapitałowych,
- publicznoprawnych obowiązków w zakresie :
1) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
2) ochrony konsumenta,
3) cyberbezpieczeństwa podmiotów licencjonowanych.

Pierwsza na świecielegalna definicja wirtualnej waluty.
Wniosek z dnia 5 lipca 2016 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowa-nia terroryzmu i zmieniająca dyrektywę 2009/101/WE, COM/2016/0450 final - 2016/0208 (COD)
W dyrektywie (UE) 2015/849 wprowadza się następujące zmiany:
1)w art. 2 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. g) i h) w brzmieniu:
„g) podmiotów zajmujących się zawodowo, w charakterze głównej działalności, świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi;
h) dostawców kont walut wirtualnych oferujący usługi przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych.” [...]
hb) emitentów i dystrybutorów pieniądza elektronicznego.”
[..]
18) »waluty wirtualne« oznaczają cyfrowe wyznaczniki wartości, które nie są emitowane przez bank centralny ani organ publiczny, nie muszą być powiązane z
prawnie obowiązującą
walutą fiducjarną,
nie posiadają prawnego statusu waluty lub pieniądza
, lecz są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek
wymiany i ewentualnie w innych celach
środek płatniczy i
oraz
mogą być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane drogą elektroniczną.”
[...]

18b) „dostawca kont walut wirtualnych” oznacza podmiot świadczący usługi polegające na przechowywaniu danych uwierzytelniających w imieniu ich klientów na potrzeby posiadania, przechowywania i dokonywania przelewów walut wirtualnych;”

itd

Polska :
projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków
Art. 1. Ustawa określa:
1) postępowanie przy przetwarzaniu informacji o rachunkach w celu ustalania miejsca
przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub
podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej;
2) organ właściwy w sprawach Centralnej Bazy Rachunków, zwanej dalej „CBR”.

Art. 2. pkt 2 lit j) W rozumieniu ustawy określenie instytucja zobowiązana - oznacza podmiot oferujący produkty i usługi w zakresie przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych,
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pkt 6 waluta wirtualna – oznacza zbywalne prawo majątkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa reprezentacja wartości, posiadająca swój ekwiwalent w środku płatniczym, traktowana jako środek wymiany i jednostka rozrachunkowa, nieposiadające statusu legalnego środka płatniczego i niebędące pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które może być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane za środki płatnicze drogą elektroniczną
„BitLicense”
- stan Nowy Jork
Section 200.2 Definitions
For purposes of this Part only, the following definitions shall apply: [...]
(i) Person means an individual, partnership, corporation, association, joint stock association, trust, or other entity, however organized; [...]

(o) Transmission means the transfer, by or through a third party, of Virtual Currency from a Person to a Person, including the transfer from the account or storage repository of a Person to the account or storage repository of a Person; [...]

(q) Virtual Currency Business Activity means the conduct of any one of the following types of activities involving New York or a New York Resident:
(1) receiving Virtual Currency for Transmission or Transmitting Virtual Currency, except where the
transaction is undertaken for non-financial purposes and does not involve the transfer of more than a nominal amount of Virtual Currency;
(2) storing, holding, or maintaining custody or control of Virtual Currency on behalf of others;
(3) buying and selling Virtual Currency as a customer business;
(4)
performing Exchange Services as a customer business
; or
(5) controlling, administering, or issuing a Virtual Currency.
The development and dissemination of software in and of itself does not constitute Virtual Currency Business Activity


Section 200.2 Definitions
For purposes of this Part only, the following definitions shall apply: [...]
(i) Person means an individual, partnership, corporation, association, joint stock association, trust, or other entity, however organized; [...]

(o) Transmission means the transfer, by or through a third party, of Virtual Currency from a Person to a Person, including the transfer from the account or storage repository of a Person to the account or storage repository of a Person; [...]

(q) Virtual Currency Business Activity means the conduct of any one of the following types of activities involving New York or a New York Resident:
(1) receiving Virtual Currency for Transmission or Transmitting Virtual Currency, except where the transaction is undertaken for non-financial purposes and does not involve the transfer of more than a nominal amount of Virtual Currency;
(2) storing, holding, or maintaining custody or control of Virtual Currency on behalf of others;
(3) buying and selling Virtual Currency as a customer business;
(4) performing Exchange Services as a customer business; or
(5) controlling, administering, or issuing a Virtual Currency.
The development and dissemination of software in and of itself does not constitute Virtual Currency Business Activity
(p) Virtual Currency means any type of digital unit that is used as a medium of exchange or a form of digitally stored value. Virtual Currency shall be broadly construed to include digital units of exchange that (i)
have a centralized repository or administrator; (ii) are decentralized and have no centralized repository or administrator; or (iii) may be created or obtained by computing or manufacturing effort. Virtual Currency shall
not be construed to include any of the following:
(1) digital units that (i) are used solely within online gaming platforms, (ii) have no market orapplication outside of those gaming platforms, (iii) cannot be converted into, or redeemed for, Fiat Currency or Virtual Currency, and (iv) may or may not be redeemable for real-world goods, services, discounts, or purchases.
(2) digital units that can be redeemed for goods, services, discounts, or purchases as part of a customer affinity or rewards program with the issuer and/or other designated merchants or can be redeemed for digital
units in another customer affinity or rewards program, but cannot be converted into, or redeemed for, Fiat Currency or Virtual Currency; or
(3) digital units used as part of Prepaid Cards
Krytycznie oceniony przez Europejskiego Inspektora Danych Osobowych - opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku Komisji zmieniającego dyrektywę (UE) 2015/849 i dyrektywę 2009/101/WE (Dz.U. C 85 z 18.3.2017)
Projekt ustawy bardzo krytycznie oceniony przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów w opini z dnia 17 lutego 2017 r.
Projekt z 4 maja 2017 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są: […]
13) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w
zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) przechowywania danych identyfikacyjnych, zapewniających klientom dostęp do
jednostek walut wirtualnych oraz korzystanie z nich zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej
– z wyłączeniem podmiotów świadczących te usługi tylko w zakresie walut wirtualnych
używanych jedynie w grach komputerowych;
art. 2 ust. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
20) rachunek – rozumie się przez to:
a) rachunek płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych,
b) rachunek bankowy i rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
niebędące rachunkami płatniczymi,
c) rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi
rachunek pieniężny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
d) zbiór danych dotyczących transakcji realizowanych na rzecz danego uczestnika
funduszu i zapisanych w rejestrze uczestników funduszu lub ewidencji uczestników
funduszu inwestycyjnego
e) prowadzony w formie elektronicznej i dostępny za pomocą sieci Internet rejestr
danych identyfikacyjnych, zapewniających osobom uprawnionym możliwość
korzystania z jednostek walut wirtualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla
danego rodzaju waluty wirtualnej
[…]
29) walucie wirtualnej – rozumie się przez to zbywalne prawo podmiotowe o charakterze
majątkowym, zapewniające możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej, które nie jest
prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ale
może zostać przeniesione na inną osobę w systemie teleinformatycznym albo poza nim;

SPRAWOZDANIE 9 marzec 2017
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
art. 22 Konstytucji RP
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Full transcript